Buitenlanclsch Overzicht. Publicatie. PLAATSELIJK NIEUWS. doeling van den overledeue gevolg worde gegeven. Graaf Van Limburg Stirum, wien de Prins bij het aanwijzen van de plaats, waar de beschikking geborgen was, teveus de zelfstandige regeling van zijn nalatenschap opdroeg, is door de erfgenamen als executeur-testamentair erkend. Van een man zoo edeldenkend als Prins Fre- derik, mocht het verwacht worden, dat hij hen, die jaren lang in vertrouwelijke betrekking tot hem stonden sommigen genoten dit voorrecht meer dan een halve eeuw of die hem dien den, hetzij iu hooge waardigheid of in lageren rang, niet onbeloond of onverzorgd zou achter laten. De beschikking bevat dan ook bepalingen, welke een nieuw getuigenis geven van de genegenheid van den Vorstelijken meester jegens allen, die bij hem in betrekking waren. Niet enkel de hofdigni- tarissen, ook zij, die behoorden tot het gewone dienst- of stalpersoneel, behouden hun bezoldiging als levenslang pensioen. Diegenen onder het lager dienstpersoneel, wier dienstjaren nog te gering waren om voor pensioen in aanmerking te komen, ontvingen van de hooge erfgenamen een ruime geldelijke uitkeering. Verschillende liefdadige en andere instellingen, welke de ondersteuning of begunstiging van den Vorst genoten, zijn mede mildelijk bedachtin de eerste plaats de //Louisastiehting" te 's Hage, een instelling, door den Prins in het leven geroepen, waaraan bij den naam schonk zijner onvergetelijke gemalin en voor welker onderhoud hij met onbe krompen hand zorgde. Dat bij deze wilsbeschikking aan Z. M. den Koning en aan Z. K. H. Alexander der Neder landen Prins van Oranje aanzienlijke legaten ver maakt zijn gelijk een der bladen heeft gemeld is onjuist. Al wat door enkelen is geschreven over de hoe grootheid der nalatenschap, berust op onderstel lingen. De waarde der aanzienlijke en zeer ver spreide bezittingen van den overledene is nog on mogelijk te bepalen. Voor het verkrijgen eener globale taxatie worden maanden gevorderd en met het opmaken van den volledigen inventaris zal minstens een jaar gemoeid zijn. Behalve het paleis in het Voorhout, het land goed //De Pauw" met de daaraan grenzende en daartoe behoorende buitenverblijven onder Was senaar en het paleis te Berlijn, bezat Prins Fre- derik nog goederen in Silezië, Polen en Neuland. Over de bezittingen in Neuland voerde de Prins Von Wied reeds bij het leven van zijn schoonvader het beheer. Vrijdagmorgen i de trein, welke ten ongeveer 11 uur van Rotterdam te Dordt aaukomt, aan een groot gevaar ontsnapt. Toen de locomotief op de draaibrug aan deze zijde dier stad kwam, bleek het, dat, ondanks hot seinbord op veilig stond, het opzettoestel niet in orde was, maar terug was geslagen, zonder dat men zulks had kunnen bemerken. De brug zakiie dien ten gevolge circa 14 cM. aan de zijde, waar de trein opkwam door, hetgeen een geweldigen sjchok veroorzaakte die de noodlottigste gevolgen had kunnen hebben. Ware de trein in volle vaart komen aanstoomen, dan zou een déraillement zonder twijfel niet zijn, uitgebleven. Nu evenwel ging de trein slechts in matigen gang, zoodat hij, als door een wonder, ondanks het schokken op de rails bleef. Hoe het ongeval mogelijk was kan men zich niet begrij pen daar het seinbord, dat met het opzettoestel correspondeert, op veilig^ stond. Maatschappij met de vijf schepen naar de Oder trekt, om daar een nieuwe Maatschappij op te richten, die deze rivier met die schepen zal be dienen. Eenige personeu te Moerdijk, waaronder voorma lige volgelingen van den heer Koeken, hebben on langs het classikaal bestuur van Breda verzocht tusschenbeide te komen tot herstel van de orde in de Herv. gemeente aldaar. Sedert 30 Maart 1873 worden de ringpredikanten verhinderd in die vacante gemeente te prediken en zijn er geeue wettige kerkvoogden en kerkeraadsleden. Het clas sikaal bestuur heeft in zijne vergadering van Woensdag 11. deze zaak overwogen en bevonden, dat volgens het plaatselijk reglement op het beheer der kerkelijke goederen te Moerdijk van vóór 1873 in de bestaande toestanden alleen het college van toezicht in Noord-Brabant bevoegd is, de stemge rechtigden op te roepen voor de verkiezing van een kerkbestuur. De Tweede Kamer zal binnen kort worden ge roepen om te beslissen, of inderdaad „op grond van onvermijdelijke noodzakelijkheid", een ver hooging van loon moet worden toegestaan aan •*eeuekeukenmeid Bij hoofdstuk Y der Staatsbegrooting voor 1882 wordt namelijk voor bet akadeinisch ziekenhuis te Leiden f 800 meer aangevraagd, en in de toelichting leest men //Alleen tot verhooging der jaarwedden (sic) van de eerste keukenmeid wordt, op grond van onvermijdelijke noodzakelijk heid, f 100 meer uitgetrokken." De hoofdstad herbergt op dit oogenblik den meest besproken man van zijn tijd. Met zekerheid vernemen wij, dat Gambetta aldaar Zaterdagavond is aangekomen. Men weet ons echter niet te zeggen of hij onder zijn eigen dan wel onder een aangenomen naam reist; hij moet in het //Hotel des Pays Bas" zijn intrek genomen hebben. R. N. Te Veenendaal collecteerde men Zondagmorgen in de kerk twee bankbiljetten van f 1000, een voor de armen en een voor de kerk der Herv. gemeente aldaar. lüeTaar viel Zaterdag te Scheveningen van een steiger en kwam terecht op de ladder van een verwer, die onder den steiger stond te werken. Daardoor brak de val en hoewel de ladder om sloeg, bezeerde de man zich maar weinig. De verver greep, toen zijn ladder hem begaf, een nis en bleef daaraan hangen, tot men hem met ladders te hulp kwam en behouden beneden bracht. Te Dordrecht is een vrouw, moeder van acht kinderen, door een noodlottig toeval van de trap in haar woning gevallen, tengevolge waarvan zij den hals brak en terstond een lijk was. Een paar tweelingen, twee jaar oud, zijn te Weert in het water gevallen en verdronken. Te Arnhem kreeg Zondagmorgen een korporaal der infanterie twist met zijn vrouw, waarbij hij een mes nam en haar eerst een schedelwonde toe bracht en daarna mot de punt oen diepe wonde in het linkeroor. Vervolgens ging hij in een brood kast, waarin hij zich met hetzelfde mes den hals doorsneed. Beiden werden eenige oogeublikken later bewusteloos en badende in hun bloed gevonden. Hoewel de man nog leeft, is zijn toestand hoogst bedenkelijk, terwijl ook de vrouw weinig hoop op herstel geeft. Zeven jeugdige kinderen zijn daardooi- op dit oogenblik van ouderlijke zorg verstoken. Donderdag-avond 7 uren kwam te Scheveningen de schuit aan van den reeder A. de Niet, genaamd z/Arie en Daniël", stuurman 1). Pronk, met de rouwvaan in top. Donderdag 22 September des morgens omstreeks 10 uren waren vier matrozen door een-grondzee over boord geslagen en verdron ken. Een hunner werd nog door de bemanning opgevischt, maar gaf aan boord oogenblikkelijk den geest; zijn lijk is door middel van zout bewaard en Donderdag-avond naar de algemeene begraaf plaats overgebracht. Van de ongelukkig omgeko menen, waarbij vader en zoon uit een gezin, behooren drie te Scheveningen en een te Zandvoort te huis. Het classicaal bestuur van Dordrecht, recht doende in de quaestie tusscben den consulent der gemeente Hoornaar ds. H. Groeneveld te Hoog- Blokland en den voorlezer en voorzanger dier gem., den heer A. A. in 't Veld, heeft, in gemeenschap met den kerkeraad der gemeente Hoornaar, na den voorzanger dier gemeente gehoord te hebben, de wederrechtelijke en ergerlijke handelingen vali den consulent H. Groeneveld hoogfilijk afkeurende, met algemeene stei^ffl^ucsKtetq den voorzanger iriilê herstellen in zijn aloude betrekking. Dit besluit zal op Zondag 2 October in de kerk te Hoornaar afgekondigd en in de notulen dier kerkelijke gomeente worden opgenomen. Door den Raad der gemeente Werkendam is besloten tot het aangaan eener geldleening groot f 50.000, tegen eene rente van 4 ten honderd 's jaars. De opbrengst der leening zal strekken tot dekking der kosten voor den bouw van een nieuw schoollokaal en den aankoop van het daar voor benoodigd terrein. De Rhein und Ruhr-Zeïtung deelt mede, dat de kabel der Rotterdamsche Rijnkabel-Sleepvaart- Maatschappij, voor zoover die op Duitschen bo dem ligt, uit de rivier is opgehaald, ten gevolge van eene beschikking van den opper-president der Rijnprovincie, die, vermits de dienst sedert het voorjaar is gestaakt, op aandrang der Rhijnschip- pers de verwijdering gemeend heeft te moeten bevelen. Vóór veertien dagen begon men te Spijck bij de Hollandsclie grenzen het louw op te nemen Ca gin" daarmede voort tot Ruhrort, den bijna 12 mijlen langen kabel op twee kolenschepen ladende. Het touw was over het geheel in goeden staat gebleven, doch op tien plaatsen doorgehou wen, zonder twijfel door schippers bij het ligten der ankers. Digt bij Orsoy moesten de manschap pen het nog eens zeiven doorhouwen, daar het onder keijen was blijven steken. Op Nederlandsch gebied blijft de kabel vooreerst nog liggen. Het blad verneemt, dat een deel van het personeel der Bij Kon. besluit van 2 Oct. is de luit.-gen. P. G. J. vau der Schrieck, van den staf der infanterie, krachtens het bepaalde sub lo. vau art. 3 der wet van 28 Aug. 1851 »Staatsblad« no. 128), op non-activiteit gesteld, te rekenen van den dag, waarop hij het lidmaatschap der Tweede Kamer van de Staten-Generaal zal hebben aanvaard. De Oostersche quaestie bestaat een menschen leeftijd en is en blijft voor de vredelievoude bewoners van Europa een nachtmerrie. Een Engelschman heeft daarom aan de Times een voorschrift gegeven hoe de quaestie uit do wereld te helpen. Turkije, zegt hij, loopt naar het eind en het gevaar dreigt dat de verschillende belangen der mogend heden in het Oosten tot een algemeeneu oorlog voeren. Daarom zou het verkieselijk zijn, de zaak voor goed uit de wereld te helpen. Men zou aan Rusland den Bosphorus en Konstantinopel kunnen latenOostenrijk zou van Salonichi en Prevesa kunnen bezit nemen (met andere woorden van ge heel Macedonië en Epirus)Engeland zou Egypte kuunen bezetteu. Daarmede zou de oorzaak der onrust zijn weggenomen. Het voornaamste orgaan iu Weenen, de Neue Freie Presse, is met dien raad alles behalve ingenomen. Zulk een onbeschaamdheid zou men twintig jaren niet hebben durven drukken in de Timeszegt het blad. »De man is oud en zwak, laten wij hem doodslaan en zijn eigendom deelen dat is de leer die hier verkondigd wordt. Of Rusland met Oostenrijk het zoo gemakkelijk eens zou kunnen worden, of de Grieksche bevolking van Turkije het Oosteurijksch gezag zou willen erkennen, of de Balkauvolkeren zoetsappig zullen aanzien wat er in Klein-Azië gebeurt dat alles zegt het Weener blad wordt niet geteld, als Engeland maar Egypte zou inpalmen. Frankrijk noch Italië zullen tot zulk een ver deeling maar klakkeloos hun toestemming geven en zelfs valt het te betwijfelen of Duitschland dat alles maar zoo zon aanzien. In elk geval, zegt het blad ten slotte, Oostenrijk wil vrede, vrede en nog eens vrede. Dat alles is zeker door dat invloedrijke blad zeer goed gezegd, maar men moet niet vergeten dat Bismarck wel eens jnist de man zou kunnen zijn om zulk een onbeschaamd plan uit te voeren. Sommigen willen zelfs weten dat dit plan door hem met den Czaar reeds beklonken is bij gelegen heid van de Dantzigsche conferentie. Blijkbaar loo- pen de zaken te Konstantinopel hoe langer hoe meer in het riet. Er is thans eene Enropeesche commissie in die hoofdstad bijeen om de Tnrksche financiën te regelen. Men mag veilig aannemen dat de taak dier commissie hopeloos is. Rusland heeft door zijne oorlogsschatting een recht op Tur kije gekregen dat het Ottomanische Rijk ook zon der oorlog in den grond zal boren. De Sultan begaat daarbij de grootste dwaasheden. De schatten die hij verspilt aan harem en paleizen moeten fabelachtig zijn, terwijl de belastingen ter nauwernood voldoende zijn om de civiele lijst van den grooten heer te voldoen. Bij dit alles doet de Sultan nog aan politiek ook en wil hij van inmen ging der mogendheden in Tnrksche zaken niets weten. Zoo heeft hij zich bijzonder geërgerd aan de be moeiingen van Frankrijk en Engeland met Egypte. Thans heeft hij bniten weten zijner Ministers een gezantschap gezonden naar Egypte om den khe- dive te vragen waarom of hij den gebruikelijkcn tocht naar Konstantinopel nog niet heeft gedaan, door welke reis de Onderkoningen van Egypte gewoonlijk hunne erkenning van de Turksche sou- vereiniteit doen blijken. Dan moet de Khedive eens uitleggen, aan welke oorzaken de jongste militaire opstand iu Egypte is te wijten. De Sultan heeft hiermede blijkbaar het dool aan de mogendheden te doen gevoelen primo, dat hij er niet aan denkt van Egypte afstand te doen, seeundo, dat Turkije volstrekt de hand niet heeft gehad in dat oproer. Er zijn echter zeer veel aanwijzingen die doen denken, dat Turkije niet alleen in dit oproer, maar in geheel de beweging in Noord-Afrika de hand heeft gehad, ten einde de mogendheden het zoo lastig mogelijk te maken. In Tripoli rukken, ondanks de dreigementen van Frankrijk, Turksche troepen bin nen en zelfs in Tunis meent men Turken bemerkt te hebben. Het Fransche leger rukt thans in drie kolonne3 op tegen Khérouan, de heilige stad in Tuni3. Vol gens de inlichtingen bij den Franschen generalen staf is die stad verdedigd door kolossale vesting werken en zwaar geschut, door 50.000 man, ouder aanvoering van Turksche officieren. De marsch naar Khérouan reeds is een waagstuk. In den regentijd, die daar nu begint, zijn de wegen voor geschut en kameelen zoo goed als onbruikbaar. Men behoeft dus niet te vragen welk een ellende dat zal geven. Bovendien is de wanorde in het Fransche le ger erbarmelijk. Zoowel te Marseille waar de troepen ingescheept wordenals op het oor logsveld is het een geharrewar dat het ellendigis. De brieven die van de soldaten in Tunis komen zijn vol klachten. Het leger heeft nog telegraphi- sche, noch postverbinding. De soldaten hebben vier maanden gemarcheerd, gehuld in lompen en zon der schoenen. Maar wat erger is de gewonden worden veronachtzaamd. Het is een feit dat van de in het gevocht bij Chellala gewonde Fransche sol daten niet één is gered, omdat er noch dokters, noch hospitalen, noch ziekenwagens waren. Het Fransche legerbestuur is dan ook ten einde raad. Het laat de brieven der soldaten openbreken en de generaal Farre, de Fransche minister van jCforïog, heeft tot de Fransche generaals iu Noord- Afrika de volgende aanschrijving gericht: De mi nister van oorlog beveelt de korpskommandanten iederen soldaat ten strengste te bestraffen, die aan dagbladen mededeelingen doet.« Men moet niet vergeten dat in Frankrijk thans algemeene dienstplicht bestaat en dat de Franschen zich dit offer getroosten, in de hoop eenmaal Duitschland te kunnen staan, maar niet om in ex pedities in Afrika het leger te laten vernielen. In deze omstandigheden is het een groote fout, dat de Regeering niet onmiddelijk de Nationale Vergade ring bijeenroept. Zij heeft hare samenkomst be paalt op 28 dezer. In dien tijd klimt het ongeduld der natie. En de heethoofdon en communemannen slaan er munt uit. Herhaaldelijk hebben te Parijs mcetingen plaats waarin het gouvernement wordt aangevallen als zetelde Napoleon III nog op den troon. Het komt ons voor dat dit op het. bewegelijke Fransche volk niet zonder invloed zal blijven. Als dus niet spoe dig betere berichten uit Noord-Afrika komen dan zou de republiek haar Mexico wel eons in Afrika kunnen vinden. De Burgemeester van Ileusden brengt bij deze ter kennis, dat het le kwartaalskohier der provin ciale belasting op paarden en andere trekdieren van af 4 Oct. a. s. gedurende 8 dagen ter secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Ileusden3 Oct. 1881. De Burgemeester voornoemd: Honcoop. f Ileusden. Bij Kon. besluit is, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend aan den heer A. H. J. Ver hoeven, als heemraad van het Waterschap Hooge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden, c. a. f 4 October. Z. M. heeft benoemd tot burge meester van Ammerzoden, Hedel en Kerkwijk de heer J. F. A. Uitenhage de Mist, Secretaris der gemeente Hedel. f1 Oct. Hedenmiddag ten 12 ure ha l de opening plaats der ingekomen biljetten, voor de in schrijving tot de geldleening a 4 °/0 van het Wa terschap den Hoogen Maasdijk van Stad en Lande van Heusden c.a. Hierbij bleek dat was ingeschreven voor 22,000 tegen 99Y2 1500 tegen 98% en ƒ4000 te gen 951/s f Door den Koning is goedkeuring verleend tot wijziging van het bijzonder reglement voor het Waterschap »het Nieuwland van Altena.« f De gemeenteraad van Wijk heeft in zijne ver gadering van den 30 Sept. 1881 besloten het ver gunningsrecht tot het uitoefenen van den klein handel in sterkeu drank te bepalen op f 25 van elke 100 huurwaarde of gedeelten daarvan. f Waalwijk, 28 Sept. Bij de heden door de Noord- Brabantsche stoomtramweg-maatschappij gehouden aanbesteding van kantoor, magazijn en remisen aan de haven alhier, zijn ingekomen 10 biljetten; hoogste schrijver Jos. van Ree te Waalwijk voor 8594 en laagste schrijver C. Vijert te Tilburg voor 6787. f 30 Sept. De veemarkt was heden minder levendig en dat wel ten gevolge van den weinigen aanvoer. Het gunstige weder der laatste dagen is daarop bepaald van invloed, daar de veehouder volop voorzien is van gras en ander voeder. Kalfkoeien golden 224 a 280 dito vaarzen 140 a 185biggen, bij redelijken aanvoer /8a 14. Voor leder is de tendence sedert eenigen tijd beter, licht zoolleder zelfs belangrijk hooger, terwijl dit artikel gevraagd blijft. De voorraad overtreft het middelmatige. De aanvoeren van ruwe huiden bleven tot dus verre op de hoofdmarkten beneden die van verleden jaar, in dat seizoen, de prijzen zijn echter niet hooger dan toen. Aangezien de looierijen zoowel in het buitenland als in ons land over het alge meen gereserveerd doorwerken, verwacht men dat de prijzen der ruwe huiden zich moeijelijk zullen kunnen staande houden. In granen was de handel aan vaste prijzen zeer geanimeerd. (Pr. N.-Br. Ct.) f 3 Oct. Heden ochtend omstreeks 5 uur ont stond er brand in een sedert drie jaren nieuw ge bouwd huis, waarin een ijzerwinkel isnaar men zegt was daarin een kleine hoeveelheid buskruit geborgen. Binnen een uur tijds was het huis bijna geheel uitgebrand. De brandweer, die in onze ge meente gelukkig niet dikwijls proeve van activi teit behoeft te geven, was ditmaal toch vooral zeer langzaam. Ingeval de drie welingerichte spuiten, waarvan twee nog pas nieuw, vlugger waren aan gerukt, had men het vuur gemakkelijk kunnen temperen. De brand is veroorzaakt door het om vallen van eene petroleumlamp. (Pr. N.-Br. Ct.) f Baardwijk. Iu deze gemeente heerschen de ma zelen. In drie dagen werden 15 kinderen door deze ziekte aangetast. j- Well en Ammerzoden, 3 Oct. De hoppluk is thans in vollen gang. Waren de gure najaars-buiën van den laatsten tijd voor den teelt van de hop niet voordeelig, toch valt zij in den pluk niet tegen. Zoowel de hoeveelheid als de hoedanigheid worden zeer geroemd. Aan 22.de 50 kilo's kunnon de teelers ze nu grif kwijt raken. Te Ammerzoden heeft men ook een begin gemaakt met het laden van suikerbieten. Deze schijnen over 't algemeen ook een goed beschot op te leveren. f Andcl, 1 Oct. Na 14 vergeefsche beroepen ge daan te hebben, ontving hedenmorgen de kerkeraad der Herv. gem. alhier het verblijdend bericht dat de predikant der Herv. gem. Ds. Schook uit Garderen het beroep heeft aangenomen, en de gemeente alzoo weder spoedig in het bezit zal zijn van een eigen herder en leeraar. j-Veen. De buurtschap bekend ""do* den naam «klein Amsterdam,» welke door de doorbraak van 30 'Dec. j.l. hoofdzakelijk verwoest werd is nu uit haar vervallen staat verrezen. Voor de oude, ter nauwernood voor een beest bewoonbare, hutten van vroeger zijn nieuwe nette woningen gekomen welke ons «klein Amsterdam» nu een geheel ander oog, en den bewoners niet anders dan roden tot tevre denheid kunnen geven. Enkele der oude, die wel is waar minder nog door het water geledon hebben, zijn gebleven, en jammer is het dat ook die nu meteen maar niet voor nieuwe plaats hebben ge maakt. f Nederhemert. Door den raad dezer gemeente is besloten, dat bij het vergunningsrecht tot ver koop van sterken drank in het klein, eene plaat selijke belasting zal worden geheven van 25 van de huurwaarde der gebouwen. f Woudrichein, 1 Oct. Heden morgen sloeg van den korenmolen, staande binnen deze gemeente en toebehoorende aan den heer F. J. Ronbos alhier, een wiekhoewel zich personen in de nabijheid bevonden, zijn echter geen ongelukken te betreuren. Het ander gedeelte der roe werd kort daarna er af genomen, om geen onheilen te berokkenen en den molen weder gerust in werking te kunnen stellen. f Woudrichein, 3 Oct. J.l. Vrijdag en Zatnrdag had het tweede gedeelte van het vergelijkend exa men, ter vervulling der betrekking van onderwij zer, hoofd der 1ste openbare school alhier plaats, waaraan werd deelgenomen door de heeren: P. J. Verlee te Deil, J. Boekholt te Gorinchem, L. W. Varossieau te Heinkenszand, C. B. Nieling te Gor- redijk, J. van der Weiden te Andel, E. Raauw te Almkerk en G. van Tongeren te Utrecht. No. 8, J. Dunker te Willemstad, had zich daaraan ont trokken. Eventuëel zal uit die personen een drietal wor den opgemaakt. t Tilburg, 29 Sept. Heden was hot een jaar ge leden dat de Hoogedelgestrenge heer van Dooren, majoor-kommandant der schutterij te Tilburg, overleed. De officieren dier schutterij, onder wien de gevierde man nog steeds in den geest blijft voortleven, begaven zich en korps naar de begraaf plaats en onder eene hartelijke toespraak, waarbij iu herinnering werden gebracht de bijzondere ver diensten van den helaas te vroeg ontslapene, legde de majoor van den Bergh een myrthenkrans op het graf van den edelen vriend, den rechtschapen burger. Op dien krans waren gegrifd do woorden »Het korps officieren der schutterij te Tilburg aan zijnen onvergetelijken majoor. f Oorschot, 27 Sept. Heden nacht mocht het do rijksveldwachters W. van Puijenbroek, gestationeerd te Hilvarenbeek en H. Parlevliet, te Bert, gelukken een der beruchtste stroopers dezer gemeente te bekeu ren, terwijl zij bezig waren om des nachts de velden af te drijven met 4 honden en circa tachtig strik ken hadden geplaatst om het wild daarin te van gen. Vijftig strikken zijn door genoemde veldwach-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 2