TE KOOP: 2000 bossen BLADRIET. Een goed Karpaard, LEESBIBLIOTHEEK, Ph. de Jongh te Heusden, Winterstoffen. Steeds Voorhanden: Waarden Schaarhout 4 Hectaren RIETGRAS, Een overdekt Vaartuig, ORCHESTRIONS Th. J. Jansen, aanbestedingen. '"marktberichten. L. Veerman te Heusden, publiek Verkoopen: POSTHUMUS, Ouvertures, Aria's, Mar- schen, Dansmuziek, etc. A118, 's-U A. VAN DELFT, Burgerlijke Stand. Gemengd Nieuws en Allerlei. Boterberiehten. Wordt gevraagd De Notaris LANDRE Een ARBEIDERSWONING met ERF, De Notaris Yerberne te Dussen, De Notaris Yerberne te Dussen, Het Tuig of Aakje ook afzon derlijk te koop. Bij de aanstaande verkiezing van een Heemraad bij het Dijkbestuur van Stad en Lande van Heusden c. a. welke op 18 Oetober 1881 zal plaats hebben, wordt met den meesten ernst aanbevolen, den Heer: W. be GRAUW, te Hensde n. (groote en kleine Kapitalen (Zelfspelende Salon-Orgels) Landeigenaar te Heusden. VELE KIE *ANDEL. Door den Heer A. Naaijen is bij gelegenheid van ondertrouw zijns zoons aan den armen verstrekt de gift van f 100. Terwijl de Christelijke nat. school f 50, en de open bare school f 10 ontvangen hebben, waar voor aan de leerlingen dier scholen een vroolij- ken dag bezorgd is. *DUSSEN. Algemeen vreest men hier voor eene veld muizenplaag. In de binnen en buiten polders schijnt hun aantal zeer toe te nemen. WOUDRICHEM. Ds. C. B. Oorthuis, pre dikant bij deze Herv. Gemeente, heeft beroep ontvangen naar die gemeente van Monnikendam. GENDEREN. Hoewel in den afgeloopen winter door den hoogen waterstand de Pruimen- dijk veel geleden heeft, heeft men genoemde waterkeering voor de polders van Genderen en Doeveren in een toestand gelaten, die doet vree zen, dat deze dijk tegen het thans hooge water bestand zal blijven. De vraag is nog altijd han gende „wie zal de kosten van herstelling en on derhoud dfagen". Sedert vele jaren bestaat er geen beheer. Een zonderlinge toestandZeer treurig intusschen weder voor de vooruitzichten der land bouwers. *GORINCFIEM, 3 Oct. De verkiezingen van Hoofdingelanden voor het Waterschap „de Over waard/' zullen plaats hebben: te Groot-Ammers, in de plaats van den heer A. van der Wolf, op Vrijdag 7 Oct.; te Peursum, in de plaats van den heer C. Kooij- man op Woensdag 12 Oct.; en te Langerak in de plaats van den heer C. Vuijk op Zaterdag 15 Oct. t Heusden, 1 Oct. De prijs der boter 0,88 a 0,90 per stuk van 6 ons. Te bevragen bij den eigenaar J. J. VAN GROX- DELLE te Heusden. oud 7 a 9 jaar. bericht dat zijn weder eene kleine uitbreiding heeft ondergaan, en alsnu uit 2775 deelen bestaat. Huurprijs per week en per deel ll/2 cent. De Abonnementsprijs, waarbij enkele deelen ge lijktijdig kunnen ontvangen worden, is gesteld per maand ƒ1, per 3 maanden 2.50 en per jaar ƒ8. j heeft de eer U de ONTVANGST te berichten van eene prachtige collectie ADVERTENTIEN. aan (Holl. Aakje) wordt te koop aangeboden, groot 21 ton, met staand en loopend wand en verderen inventaris. Alles in goeden staat. Te bevragen bij den Uitgever van dit blad onder letter Z. worden steeds verstrekt op eerste hypotheek, tegen êl/3 door Kassier en Commissionair in Effecten te heusden. waarop zijn Worden op aanvrage prijs-couranten teekeningen en nauwkeurige beschrijvingen gegeven. Voor nadere inlichtingen en overeen komsten gelieve men zich te adresseeren ters in beslag genomen. Het is te wenschen dat door strenge toepassing der straffen aan deze wild- moorderij een einde worde gemaakt. t Besoijen. Aan eene sedert eenigen tijd gevoelde behoefte wordt voldaan, door het aanleggen van een nieuwe R. C. begraafplaats, daar de oude on voldoende is voor het aantal parochianen alhier. De werkzaamheden zijn in vollen gang en zullen spoedig afgeloopen zijn. Ook is bij het aanleggen gelet op den buitengewoon hoogen waterstand in den binnenpolder, waarmede wij alle winters te worstelen hebben. f De werkzaamheden tot het leggen van een trottoir aan de Noordzijde dezer gemeente aange nomen door den Heer J. van der Meijs alhier, zijn aangevangen. Dat deze weg niet weinig tot verfraaiing der gemeente zal bijbrengen, spreekt van zelf. f 1 Oct. Het vervoer van brieven van Waal wijk naar Tilburg zal voortaan niet meer plaats hebben per postkar, maar met den tram en wel 4 maal per dag op en neer. Groot gemak zal dit opleveren voor de industrie in de Langstraat, daar de ge meenschap des winters ongeveer gedurende vijf maanden van 's Bosch afgesneden is. Als conducteur van den postdienst is benoemd de Heer G. C. F. 't Hooft, te Besoijen. t ÜUSSEN. Geboren: Helena, d. v. L. Rijken en A. v. d. Pluijm; Johanna Petronella, d. v. W. Heijmans en J. v. d. Pluijm. Overleden: Martinus Johannes Hompus, 3 m. Anna de Ronde, 10 m. t DEWERKEN en SLEEUWIJK. Van 130 Sept. Ondertrouwd: A. Pellicaan, jm. met M. E. Ippol, jd. Getrouwd: B. T. Visser, jm. met J. C. Hane- graaff, jd.A. Pellicaan, jm. met M. E. Ippel, jd. Geboren: Arie, z. v. C. van Maastrigt en M. Verhoeven; Jan Hovestadt, z. v. A. Pellikaan Daim en E. de Keizer; Neeltje, d. v. W. van der Buut en G. vau den Heuvel; Christiaan Wilhelm, z. v. A. G. v. d. Schuit en N. Paans; Francina, d. v, A. de Kleijn en A. v. d. Straaten; Wouterina Wilhelmina, d. v. A. van Driel en W. Verschoor; Jacoba Pieternella, d. v. J, Kallewaard en A. de Vos; Jan, z. v. Z. Roza en S. Kieboom; Pietor Cornelis, z. v. C. Boxman en J, M. v. d. Stelt. Overleden: C. Heijstek, 3 m.Levenl. kind v. h. vrouwelijk geslacht van G. v. d. Stelt en C. Pellokaan; H. v. d. Pijl, 1 m.; J. Pruissen, 10 m. L. Snoek, 17 j.; M. van Wijlen, 36 j.J. C. Paans, 2 m.Levenl. kind v. h. manl. geslacht van C. Slagmolen en L. Ippel; L. Ippel, 27 j.; A. C. Visser, 15 j.; C. Pellicaan, lj.; A. Hector Spren- ger, 3 m. 12 Oct. 11 ure. Min. van Waterstaat, enz. Het maken van eenige werken aan den benedenmond der Nieuwe Merwede, onder de gemeente Zwaluwe. Raming 40400. Aanw. 8 Oct. 15 Oct. 2 ure. Prov. bestuur te Utrecht. De uitvoering baggerwerk in den gekanaliseerdeu Hol- landschen IJsel, prov. Utrecht. Aanw. 8 October. 17 Oct. 21/s ure. Prov. bestuur te Haarlem. Het driejarig onderhoud der Rijkshavenwerken op het eiland Terschelling. Raming 12,000 per jaar. Aanw. 12 Nov. 18 Oct. 12 ure. Prov. bestuur te Groningen. Het driejarig onderhoud van den Rijks watermolen aan den Biunen-Aa bij Nieuwe Schans, Prov. Groningen. Raming 585 per jaar. Aanw. 11 Nov. 19 Oct. 11 ure. Ministerie van Waterstaat, enz. De uitvoering van eenige werken tot normalisering van de Waal onder Varik, Ophemert en Heere waarden, prov. Gelderland, tusschen de kilometer- raaijen 62 en 66. Raming 74000. Aanw. 15 Oct. 24 Oct. UVa ure- Prov. bestuur te 's Hage. Het tweejarig onderhoud van het Zederikkanaal met, bijbehoorende werken en het Rijks stoomgemaal aan den Arkelschen dam. Raming 37000 per jaar. Aanw. 19 Oct. 24 Oct. IIV2 ore. Prov. bestuur te 's Hage, Het vierjarig onderhond van de Mallegatslui3, de draai brug bij het Rabat en bijbehoorende werken te Gouda, behoorende tot den waterweg van Amster dam naar Rotterdam. Raming 2875 per jaar. j Aanw. 19 Oct. 31 Oct. IIV2 ore. Prov. bestuur te 's Hage. Het driejarig onderhoud van de groote en andere Rijks wegen in de prov. Zuidholland, in 8 perc. Raming lste perc. 8170, 2de perc. 16300, 3de perc. 22770,. 4de perc. 6500, 5de perc. 20500, 6de perc. 6510, 7de perc. 13320, 8ste perc. 14300. Aanw. 26 Oct. 4 Nov. IO1/2 ore. Prov. bestuur te 's Bosch. Het driejarig onderhoud der Rijks haven- en rivier- werken te Moerdijk, behoorende tot de havenwerken in Noordbrabant. Raming ƒ8000 per jaar. Aanw. 29 Oct. 17 Nov. 2i/a ure. Prov. bestuur te Haarlem. Het driejarig onderhoud der Rijkshavenwerken op het eiland Terschelling. Raming 12,000 per jaar. Aanw. 12 Nov. 21 Nov. ID/a ure. Prov. bestuur te 's Hage. Het driejarig onderhoud van de overlaten in den Waaldijk boven Gorinchem, met de daartoe behoo rende sluizen, duikers en verdere werken over de jaren 188284. Raming 7540 per jaar. Aanw. 16 Nov. Bij de school-inspectie«Maar mijnheer de hoofd onderwijzer, hoe kunt ge het hier uithouden, waar om hebt ge de vensters niet geopend, de atmos feer is hier ten hoogste onaangenaam. Hoofdonderwijzer. Vergeef me mijnheer de In specteur, maar voor en aleer ik de eer had u in dit lokaal te ontvangen, was de atmosfeer nog zeer Kleinsteedsch. Haarlemsche (die te Parijs is ge weest): «Maar zoo kleinsteedsch als ze toch nog in dat Amsterdam zijnVerbeeld je, daar komen we Vrijdag, 's avonds om half acht, in Artis, en toen sliepen al de beesten al Mama. «Heden is het de verjaardag van uwe grootmama, lieve Betsy, gij moet haar gelukwen- scben en onzen lieven Heer bidden, dat zij nog lang gespaard blijve en zeer oud mag worden.» Betsy. «Neen mama, ik zal aan onzen lieven Heer vragen, of Hij grootmama weer jong wil doen worden, ze is waarlijk immers al oud genoeg. Candidaat. Candidaat, weet men, komt van het Latijnsehe candidus, wit, omdat bij de Romeinen wie een post begeerde een witte toga aan deed. Boer Jochems evenwel denkt er anders over. «Holland bovenal,zegt hij, en legt het woord aan zijn jongen aldus uit: »Zie je, wanneer die dan domiué wil worden op de hoogeschool is, dan moet hij zooveel als exa men doen voor de heeren en die vragen hem dan van alles en nog wat, en dan antwoordt, hij, ten minste als hij het weet. En dan is het: kan hij dit vóór en kan hij dat na en kan die dat, zie je, dan is hij candidaat Superlatief van woede. In een gezelschap vertelde iemand vele ongelooflijke dingen, die hij bij het plunderen eener stad zou gezien hebben. Gij kunt er u bijna geen denkbeeld van maken hoe het daar toeging,zeide hij, «de soldaten waren er zoo woe dend, dat zij elkander de huizen uit de handen rukten Diplomatiek. Vreemdeling (in een herberg). Zie zoo het bier heeft goed gesmaakt en de eieren ook. Geef me nu een paar kwartjes, juffrouw, dat ik mijn gelag betalen kan, want ik blijf niet graag wat schuldig. Te Charleroi heeft een Engelschman eene duif, welke bij eene wedvlucht een eersten prijs had be haald, voor 1100 fres. gekocht. Er wordt gescheld. Een vrouw staat ongeduldig te trippelen aan de deur van dokter X. De wederhelft van onzen geneesheer schuift het raam op. Wat moet jo zoo laat. Och mevrouw, mijn man bevalt me niets. Dan sta je er net mee als ik, zei de dok tersvrouw, terwijl ze het raam driftig toeschoof. In het wedden zijn de Engelschen de baas! Do trein houd stil. Uit een rijtuig le klas treedt Lord Y. met een velocipéde bij zich. Fluks springt hij er op en rijdt als een pijl uit een boog naar het postkantoor van het plaatsje. Binnen 5 of 3 minuten, de tijd dat de trein ophoudt, is hij terug, stapt weór in en herhaalt deze zonderlinge handelwijze aan ieder station der baan. De rede?... 's avonds in de club te Londen komen er even zooveel brieven aan als er haltes op de route waren, die Lord Y. dien morgen had afgelegd. Onze Mylord had gewed de minuten van oponthoud zich ten nutte te maken om eigenhandig op ieder postkantoor een brief in de bus te werpen. Gelukkig voor de spoorweg maatschappij dat de trein overal op tijd aankwam en vertrok, anders was zoo'n Engelschman in staat de maatschappij een proces aan te doen. Dit zou de goede zijde zijn, indien de Engelsche Lord de moeite wilde doen het kanaal over te steken om zijn vlugheid op onze lijnen te beproeven Een zeer vreemd geval van spraakbelemmering heeft een Duitsche doctor onlangs ter kennis zijner vakgenooten gebracht. Hij had ouder behandeling een kleermaker, die zich den avond van den 30sten Mei 11. gezond en wel naar bed begaf en 's mor gens bij zijn ontwaken niet in staat was een woord te spreken, te verstaan of te schrijven. De man is 59 jaar en was ook nu nog volmaakt gezond; hij verrichte zijn werk als gewoonlijk, geen spoor van verlamming was bij hem te bespeuren. Zijn hand werk verstond hij nog, zijne omgeving kende hij, maar al wat op taal of spraak betrekking had, was hem totaal ontschoten. Dit duurde drie weken, toen begon de man weer te spreken, eerst nog gedurig de woorden verwi sselend; later schreef hij ook weer en thans is hij zijn taal weer vrij goed meester. Hij hoort wel, doch begrijpt vaak de eenvoudigste woorden niet. Toen de doctor hem bijvoorbeeld eens vroeg: «Wat is een schaar? zag hij eerst den doctor, toen zijne vrouw angstig aan. Schaar zeide hij, «ja schaar, schaar, dat woord heb ik nog al eens gehoord; schaar... Wat is nu toch een schaar?» Toen de doctor hem daarop een schaar toonde, zeide hij: «Ja ziet ge docter, is dat niet treurig dat ik zelfs een woord als «schaar» dat toch dagelijks bij mij voorkwam niet meer begrij pen kan? Ook andere woorden, zooals huis, tafel, hand, kind, begrijpt hij niet. Soms tracht men zijn geheugen op tc frisschen door hem de genoemde zaken te laten zien, ook beproeft hij zich zelf te hulp te komen door de gehoorde maar niet begre pen woorden eenige malen te herhalen, doch dit helpt niet altijd. Wat echter terstond helpt, is als hij de woorden zelf opschrijft, dikwijls weet hij de beteekenis reeds als hij de helft eerst op papier gezet heeft. Eieren 6 cent per stuk. f Bussen. 29 Sept. Aangevoerd 135,3 kilo boter prijzen 1,42 a 1.52 per kilo. Rotterdam, 3 Oetober. Tarwe. Jarige Zeeuwsche, VI. en Overm. puike 11.90 a 12.50; Nieuwe goede 11.30 a 11.80; geringe 7.50 a 9.90. Rogge. Nieuwe Zws., VI. en N.-Br. puike 8.20 a 8.40 mindere 7.50 a 8.10. Gerst. Nieuwe Zws. VI. en Overm., Winter- 5.80 a 6.70Zomer- 5.30 a 5.90. HaverJarige Zws. en Polder 3.60 a 5.50. Nieuwe 2.a 4. Boekiveit. Nieuwe N.-Brab. a 215 per 2100 k°. Paardenboonen. Nieuwe Zeeuwsche VI. en Polder 6.— a 7.75. Duivenboonen. Zws. en Polder 7.40 a 8.20. Witte Boonen. Nieuwe Zws. VI. en Walchersche 7.a 13. Bruine Boonen. N. Zws. en VI. 10.a 13.50. Erwten. Nieuwe Zws. Blauwe 10.25 a 10.50. Mesting 8.50 a 10.Witte Voeder 8.25 a 8.50. Maïs. Witte Amer. 8.75 a 8.80; Mixed/ 8.50; 2-jarige dito 8.60 a 8.65; Donau 8.25; Foxa- nian 8.50 v. a. b. per 100 k°. Gorinehem, 3 Oct. Bij een aanvoer van on geveer 330 stuks vee, was de handel heden in do beste soorten willig, doch in jong vee slap. Prijzen: enkele zware kalfkoeien 200 a ƒ280; mindere qual. 140 a 175; dito vaarzen ƒ125 a 180; melkkoeien 130 a 180; vare koeien 125 a ƒ175; hokkelingstieren a graskalveren 12 a ƒ30; pinken a enkele nuchtere kalveren 7 a 13. Varkens eenigzins zware op levering 48 a 54 ct. per KG.; fokvarkens van 6 a 8 weken 6.50 a ƒ11 per stuk. De prijs der goêboter was ƒ1.64 a 1.80; der weiboter 1.30 a 1.36 per K.G. Kipeieren golden 1.50 a 1.60 de 26 stuks. Opgaven met franco brieven onder letter S. of persoonlijk aan den Uitgever dezer Courant. Soliede ijzeren Ledikauten dito voor 2 personen Nette Kinderledikauten dito voor 2 kinderen Fransche Wiegen van af te Vlijmen, zal op Vrijdag den 7en Oetober 1881, provisioneel en op Vrijdag den 14en Oetober 1881 definitief, telkens des avonds te 7 ure, ten herberge van de Weduwe C. v. d. Ven te Vlijmen, staande en gelegen te Vlijmen «op den akker» aan den kunstweg naar Haarsteeg, Kadaster Sectie H. no. j348, groot 48 centiaren. 'Y zal te Heusden, in het «Wapen van Amsterdam,» op Woensdag den 12 Oetober 1881, 's avonds ten 6 ure precies, ten verzoeke van Mejuffrouw M. C. J. Bax te Heusden, de Heeron Dr. L. G. van Heijst te Waalwijk, H. de Bont te Waspik en Jacobus Luyben te Herpt, PUBLIEK VERKOOPEN: Ruim 8 Hectaren in de polders van Oudheusden en Heesbeen. Breeder bij biljetten omschreven. zal op Donderdag den 13 Oetober 1881, des voor middags ten 11 ore, ten huize van Otto Walraven, op den Prikpolder onder Dewerken, PUBLIEK VERPACHTEN in de Bakkerskil onder Dewerken, nabij den Prikpolder. a 9.90. 13.50. 6.90. 7.75. 5.25. Naaimachines, in alle soorten, tegen veel ver minderde prijzen en met een jaar garantie. Beste ijzeren cylindermangels a 29.75. Waschmachines 25. Amerikaansche Wringmachines 19. Stroosnijders 32. Dommekrachten, Vensterglas tegen fabrieksprijzen; Blauw geëmailleerde waterketels en vorder alle soorten van blauw geëmailleerd keukengereedschap. IJzeren Dakgoten. Bascules, Dakramen, ijzeren Varkensbakken en Raarahorren met zink en gaas, alsmede alle soorten van maten en gewichten, gegalvaniseerde draad om af te heinen, alsmede gegalvaniseerd vlechtwerk, maakt vooral ook opmerkzaam op zijne veevoeder- ketels en waschfornuizen, welke zoo uitnemen'' voldoen. Kachels en Calorifères in allo soorten te koop en te huur, hij COMMISSIONAIR in EFFECTEN te Heusden, blijft zich steeds aanbevelen tot aan- en verkoop van binnen- en buitenlandsche EFFECTEN en COUPONS.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 3