Openbare Verkooping GRIENDLAND, IC. i Knijpers, lokris te Drunen, Een Huis, BOUWLAND, WOONHUIS en ERF met LAND, te GIESSEN. Bouwmanswoning te De werken. i« KOOKTOESTELLEI geëmailleerd Keukengereedschap, bij J. van Laaiiiovet Handel in MANUFACTUREN, Stad Tiel, No. I en 2 F. Yin Helvoirt, LANDAUER, CAMION, L. DE BEER Co. Heusden en Gorinchem Winter dienst Leiding of llloodlol? PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN Dr. jan ten bkink. Openbare Verkooping Openbare Verkooping Cokes aangeboden, Uitgebreide sorteerin? Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. 100 perceelen eene aanzienlijke partij P. Engel. te HEUSDEN, L. de Beer. Met fraai Portret Prijs f 0.75. 71 ares 70 centiares Een WOONHUIS met ERF en BOOMGAARD te Openbare Verkooping ENZ. publiek verkoopen Notaris Yerberne, A. I. RANT, Notaris te Waalwijk, m op de Botermarkt te Voor Gemeentebesturen GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk, Gorinchem. &A1 Narrensleden en Tikkers. Mr. William J. Ten Hoet. 1 Oct. 1881. Een WOONHUIS, waarin sedert geruimen tijd is uitgeoefend eene Tïmmermansaffaire met ruim Werkhuis en Bergplaats met Erf en Boomgaard in den Eng onder Veen. VEB.KOOPEN: VERHUREN: Het door den verkooper thans be woond wordende HUIS, met daarbij liggend BOUWLAND en BOOMGAARD, aan den dijk te Giessen. van eene De Notaris W. J. VAN DER ELST, te Werkendam, zal aldaar, Vrijdag 7 October 1SS1, provisioneel, en Vrijdag 14 October d. a. v., finaal, telkens 's avonds ten 6 ure, in de herberg van Mejuffrouw de Weduwe VAN REENEX, krachtens onherroepelijke volmacht, Het HUIS met SCHUUR en ERVEN, in den Vervoornenpolder onder Dewer- ken, aan den Dewerkenschen dijk nabij de gemeente Werkendam kadaster sectie G, no. 207, 208, 273 en 274, groot 4 aren 90 centiaren. In gebruik bij den eigenaar Bast.IppelCzn. te DUSSEN, zal ten verzoeke van Mejuffrouw Bax te Heusden, den Heer Jacobus Luyben te Lut- sectie A, °NoT"764, groot 55 aren telherpt en anderen, voor den meestbiedende verkoopen, op JFoensdag 12 October, 's namiddags ten 6 ure precies, in het Wa pen van Amsterdam Hotel Maurik", Door de Gasfabriek te Ueusitn wordeu uitmuntende tegen 50 Cent per hectoliter. VAN EN gelegen in de polders Heesbeen. Een en ander breeder schreven. Oud-Heusden en bij biljetten om- PAR IJZER SYSTEEM. Alles a contant en ongekend lage prijzen. Beter te verdragen en goedkooper als alle Eitterwateren biedt te koop een solide geschikt voor één of twee paarden; alsmede een voor groot en klein paard geschikt. Beiden zoo goed als nieuw en voor civiele prijs en beveelt zich weder met liet aanstaande Win- tersaizoen aan, tot liet leveren van Spoedige bestelling wordt ingewacht, om tijdig te kunnen leveren. Tegen Opzwellingen Maagzuur Hemorrhoïden Verstopping Lever-en Galziekten Onzuiver Bloed Overtollig bloed Naar hoofd-en iso Borst stijgende Bereid ingevolge geneeskundig voor schrift Hoofdbestanddeelen: Aftreksels uit geneeskrachtige Kruiden iSl Zacht werkend en voor lijders van iederen ouderdom aanwendbaar VOLSTREKT ONSCHADELIJK Geregelde dienst tusschen GEERTRUIDA CATHARINA. Aantal plaatsen beschikbaar: Uitgave van K. L. VISSER AAz. Sliedrecht. Romantische proeve Verschenen en hij iederen Boekhandelaar te bekomen Maandag. Overige dagen. v.m. 7.30,nm. 1. 9.30, nm. 5. Van Heusden vm. 3, 7, nm. 3. In correspondentie en rechtstreeks verkeer met de Stoomboo treeder ij FOP SMIT Co., van en naar Dordt en Rotterdam. De maanden December, Januarij en Februarij zal de laatste dienst van Gorinchem ten 4< uur plaats hebben, in correspondentie met de boot 1 uur uit Rotterdam. En die maanden Zondag geen dienst. Stoombootdienst Heusden's Bosch. Stoomboot Stad Heusden. OPENINGS-UREN Op plaatsen waar geen Boekhandelaar gevestigd is levert de uitgever franco per post. vax GRIENDLAND. Notaris J. S. JI3KOOT te Veen, zal ten verzoeke van den Heer Pu. vak Wijk te Gorinchem, op Woensdag 12 October 1881, 's avonds ten zeven lire, in het Hotel «Het wapen van Amsterdam» te Heusdenpubliek in eene zitting VEI LEX en VER- KOOPEX te AALBURG, nabij den tol in de onmiddelijke nabijheid van het Heusdensch kanaal. In gebruik en genot te aanvaarden bij de betaling. vax Notaris J. S. JISKOOT te Veen, zal ten verzoeke van N. Boumax te Veen, finaal op Vrijdag 7 Octo ber 1881, 's avonds ten zeven ure, in het Rechthuis te Veen, publiek VEILEN en VERKOOPEN Betaling der kooppenningen 15 November 1881. In gebruik en genot te aanvaarden bij de betaling. zal in het openbaar op Maandag, 3 en 10 October 1881, 's avonds 6 ure, bij de Wed. J. Mommersteeg te Vlijmen.- !r te 1 LI JMEN op den Wolput, sectie A No. 230, groot 7 aren, 30 centiaren. op Dinsdag 4 October 1881, 's avonds 0 ure, bij N. A. Smits te Drunen, voor de Ileeren Graven p'OuLTSEMONT en anderen onder DRUNEN, NIEUWKUIK, ELSIIOUT en HER P i Ou i< 880 niet betaald hebben, worden in geen ge ingenomen. V^N, Notaris J. S. JISKOOT te Veen, zal ten verzoeke van Corxelis Verhagen Cz. te Giessen, finaal op Vrijdag 7 October 1881, 's voormiddags elf ure, in het Rechthuis te Giessen, publiek VEILEN en VERKOOPEN: Te aanvaardenhet huis p°. Mei 1882 het land blootschoof 1881. zal PUBLIEK VERKOOPEN, ten herberge van de iceduu-e Pieter Pauwels te Nieuwkuik, provisio neel op DINGSDAG 4, finaal, 8 dazen later, op DINGSDAG 11 OCTOBER 1881, leikeus des avonds om 6 uren. A. Voor Reinier Francisse van Loon, thaus te Waalwijk. KOOP I. Een Huiswerf, Tuin en Bouwland te Nieuwkuik, in sectie A, Nos. 252, 253 en 254, zameu groot 1 aren 53 centiaren. Belend: We3t de erven van den Brand. Oost Wonter van den Brand. Noord Laurens Spiljaard. Zuid de armen van Nieuwkuik. KOOP II. Een perceeltje Bouwland te Nieuivkuik, in sectie C, No. 324, groot 21 aren 40 centiaren. Belend: West Jan van Heivoort. Oo3t Hendrik van Engelen. Noord Tenlings. Zuid de wed. van Bijnen. KOOP III. Een perceeltje Bouwland te Herpt, in sectie C No. 380, groot 4 aren 90 centiaren. Belend: West Willem van Halder. Oost de pol der van Hedikhuijsen. Noord Johs. van Baardwijk. Zuid Kinderen Antonie van den Brand. KOOP IV. Een perceel Weiland te Herpt, in sectie C, No. 201, groot 44 aren. Belend: West de Wed. van Eggelen. Oost Ma- rinus de Hoog. Noord de Heer de Jong. Zuid Jan van der Aa. KOOP V. Een perceel Weiland, genaamd »Roskens«, te Oudheusden, in 95 centiaren. Belend: West Hendrik van Engelen. Oost Jan van Loon. Noord Pieter Boelen. Zuid Mej. Bakx te Heusden. KOOP VI. Een perceel Weiland, genaamd »Roskens«, te Oudheusden, in sectie A, No. 765, groot 55 aren 95 centiaren. Belend: West Graaf d'Oultremont. Oost Reinier van Loon. Noord Pieter Boelen. Zuid Mej. Bakx te Hensden. Betaling der koopsommen 7 November 1881. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den No taris Rant voornoemd, bij wien ook gelden onder hypothecair verband beschikbaar zijn. is verschenen bij P. STOKVIS ZOON te 's Poé: Besluiten, Verordeningen en Vergunningen, ingericht naar de Voorschriften der Drankwet, die zij op zeer goede gronden aan alle Gemeentebesturen kunnen aftn- bcvelen. L. VEERMAN te Ook verkrijgbaar gesteld bij Heusden, Boekhandelaar. GOEDERENDIENST TUSSCHEN TIEL eil AMSTERDAM: 1 Dinsdag en Vrijdag 's morgens vroeg van TIEL en BOMMEL over UTRECHT naar AM STERDAM, Vrijdag 's morgens vroeg van AMSTERDAM over GOUDA naar BOMMEL en TIEL, Dinsdag 's morgens vroeg van AMSTERDAM over UTRECHT naar BOMMEL en TIEL. Bestellingen van Goederen en nadere informatie aan de Steiger poort bij den AGENT Rijtuig- a Wagen Men eische vooral de Zwitsersche Pillen van APOTHEKER RICH. BRANDT, die slechts te verkrijgen zijn in blikken doosjes inhoudende 40 Pillen a 0.70 en kleine doosjes van 15 Pillen S a 0.25. Iedere echte doos Zwitsersche Pillen moet bovenstaand etiket hebben, met het Zwit sersche Kruis op een rooden grond bevenens de handteekening van den Fabrikant. Prospectussen, met de beooi'deelingen door man nen van het vak,over de wer king en onschadelijkheid zijn in de onderstaande apotheken te verkrijgen. met de snelvarende schroefstoomboot Reizigers 350. Draagvermogen 25000 kilogram. door PRIJS 1.90. Gorinchem 5,1, 5. De Directeur Wi n t erd ien s t, aanvangende 3 Oct. 1881. Van Heusden: 's morg. 4 ure (van af 1 Nov. 's morg. 5.80) en 's nam. 12 ure. Van 's Bosch 's morg. 8.30 en 's nam. 2.30 ure. Winterdienst, aanvangende 4 Oct. 1881. 's Maandags 's morg. 5.30. Over. werkdagen 7.30. - j Alle werkdagen 's nam. 12.45. Van Heusden Van Rotterdam van het l'ost- en Telegraafkantoor te Heusden. Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van ll/28y2, DOOR Uitgave van IIENRI J. STEMBERG te 's Gravenbage. Telegraafkantoor. Voorm. Postkantoor. Voorm. van Telegraafkantoor. Voorm. 9 12, nam. 271/2 u. 912, nam. 27J/2 u. Zon- en Feestdagen. 7y39, nam. 21/»6 u. 89, nam. 36 u. Voor Postwissels en Kwitantiün alleen op Werk dagen voorm. van 912, nam. 25 u. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure. Aankondiging ingevolge art. 2 en 3 der wet van 23 April 1880 (Staatsblad no. 67). Noordbrabantsche Stoomtramweg-maatschappij, gevestigd te Tilburg, ouder directie van J. van den Elzen. Dienst Tilburg-Waahvijk. Hoofdkantoor Tilburg. Het vervoer geschiedt per stoomtram met rijtuigen van minstens 28 plaatsen 1 e en 28 plaatsen 2e klasse, langs den provincialen weg, tusschen voornoemde gemeenten. Op de navolgende plaatsen zal geregeld worden stil gehouden tot het in- en uitlaten van reizigers, en wel: te Tilburg op verschillende punten, Loon opzand, SprangschevaartSprang, Besoijen en Waalwijk. Trein Trein Trein Trein 1 rem Trein Trein 'Trein Trein Trein no. 2. no. 4. no. 6. no. 8. no. 10 no. 1. no. 3. no. 5. no. 7. no. 9. Vm. Vm. Nm. Nm. Nm. Vm. Vm. Nm. Nm. Nm. Tilburg (Station) V. 7.45 10.451 2.00 6.5 10.15 Waalwijk v. 7.45 10.45 3.15 4.00 7.55 Loonopzand a. 8.30 11.30 2.45 6.50 11.00 Besoijen a. 7 51 10.51 3.21 4.6 8.1 id. v. 8.33 11.33 2.48 6.53 11.3 id. v. 7.53 10.53 3.23 4.8 8.2 Sprangschevaart a. 8.51 11.51 3.6 7.10 11.21 Sprang a. 8.1 11.1 3.31 4.16 8.10 id. v. 8.54 11.54 3.9 7.12 11.24 id. v. 8.2 11.2 8,32 4.17 8.11 Sprang a. 8.58 11.58 3.13 7.16 11.28 Sprangschevaart a. 8.6 11.6 3.36 4.21 8.15 id. v. 8.59 11.59 3.14 7.17 11.29 id. v. 8.9 11.9 3.39 4.24 8.16 Besoijen a. 9.7 12.7 i 3.22 7.25 11.37 Loonopzand a. 8.27 11.27 3.57 4.42 8.34 id. v. 9.9 12.9 3.24 7.26 11.39 id. v. 8.30 11.30 4.00 4.45 8.35 Waalwijk a. 9.15 12.15 3.30 7.32 j l 11.45 Tilburg (Station) a. 9.15 12.15 4.45 1 5.30 9.20 P r ij z c n der Plaatsen: Tilburg. Loonopzand Sprangschev (Kaatshenv aart. si.) Sprang. Ie KL 0.35 2e KL 0.25 le KI. 0.55 2e Kl. 0.40 le KL 0.25 2e KL 0.15 le KL 0.70 2e Kl. 0.50 le Kl. 0.35 2e Kl. 0.25 le Kl. 0.15 2e Kl. 0.10 le KL 0.85 2e KL 0.60 le KL 0.50 2e Kl. 0.35 le KL 0.30 2e KL 0.20 le Kl. 0.15 2e KL 0.10 Waal wijk. Bagagetarief4 et. per 10 Kg. Minimam 10 ct. per zending.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 4