1 WERKENDAM. Het recht van vergunning tot den verkoop van sterken drank in het klein is voor deze gemeente bepaald op f 25 per f 100 huurwaarde. Te Dewerken op f 16. ALMKERK. In het vorige jaar schijnt van wege eenige belanghebbende ingelanden of water- Nader vernemen wij dat indien aan de order, die van het station naar de wisselwachters was afgezonden, de noodige aandacht geschonken was, men de noodlottige gevolgen niet zou betreuren, die thans die onbedachtzaamheid heeft te weeg gebrasrt. Lit Leiden was aan het station Rotter- dam berigt ontvangen dat er eene verandering was gemaakt omtreut twee treinen, zoodat eerst de passagierstreiu en daarna de goederentrein zou komen. Onmiddellijk bij ontvangst van dat tele gram werd aan een bij de stationsdienst aanwe zigen voorman last gegeven om dit te gaan zeg gen aan den wisselwachter, die eerst den goede rentrein verwachtte en dus deu wissel zoodanig had gelegd dat deze trein op het spoor naar het goederenterrein moest loopen. De voorman ging heen en gaf bij zijne terugkomst aan zijn chef te kennen dat alles in orde was. Deze voorman moet zich nu daaromtrent in dezer voege verant woord hebben, dat zijn verzuim een gevolg is van een misverstand. Toen hij namelijk in last had gekregen, de wissel wachters andermaal te gaan waarschuwen, was hij terstond op weg gegaan. Bij den eersten wachter gekomen, had deze hem verkeerd begrepen en gemeend dat hij hem de eerst ontvangen boodschap „goederentrein vóórop" kwam herhalen. Daarom had deze hem kortaf ten antwoord gegeven„ja, ja, wij weten er alles van!" De voorman, uit de woorden afleidende dat de wissel wachters de verandering reeds hadden vernomen, was daarop naar zijn chef teruggegaan en had aldaar gezegd, dat „alles in orde" was. Wat daarvan zij, de wachter heeft den wissel zoo laten liggen dat de trein, in plaats vau door te loopen naar het station, op het goederenspoor moest komen en het ongeluk plaats had. Nadat den volgenden middag door de justitie een onderzoek in loco heeft plaats gehad, is de voor man, die zich in hechtenis bevond, des avonds op vrije voeten gesteld. Een der gedooden is herkend, als te zijn de rachtrijder J. v. d. Zwam, van Scheveningen, ter ijl de tweede is gebleken te zijn de arbeider P. Verhoeven, wonende in den Prins Alexanderpol- ier, 40 jaren oud. De toestand der gekwetsten, elke zich in het ziekenhuis bevinden, is naar >mstandigheden redelijk wel. De stoker en de machinist van den passagiers- rein deden aan een verslaggever van het R. Nbl. aange- HEUSDEN, 7 Oct. t Zaterdag 1.1. verloor zekere B. alhier twee muntbiljetten, die hij, na te hebben laten omroe pen, van den eerlijken vinder van II. terugont ving. Minder gelukkig was zekeren d. B. die den- zelfden morgen zijn horloge verloor. Deze liet het ook omroepen doch kreeg het niet van den vinder terug, althans niet dadelijk, maar wel den vol genden morgen toen de Brigade-Kommandant der Marechaussee alhier zich de zaak had trokken. zei liep best shuisje in et gezicht. De machinist keek op zijn horloge en ei: 't Is 11,31; we komen mooi op tijd; nog minuten, we kunnen dus netjes het station linnenrijden. „Nauwlijks had hij zijn uurwerk weer in den ak of we stoomden den wisselwachter voorbij en neteen riep de machinist: Alle dWe zijn op een verkeerden vissel geloope» „Terstond zette hij tegenstoom, gaf noodsein, ette zoo haastig mogelijk de rem aan, maar eer ij daarmede gereed was en in minder tijd dan het kan vertellen, volgde een schok, een ge raak en gegil dat hooren en zien verging. „Wat er verder plaats had weet ik ternauwer- oodik werd achteruit in de steenkolen ge- vorpen, doch bezeerde mij niet. Een stuk honG I 5 i 1 v 1 - uit locomotief en tender benevens een goederen- en een bagagewaggon, welke juist op het kruis punt van twee lijnen stilstond. De schok was zoo hevig, dat beide treinen voor een gedeelte uit het spoor sloegeu, twee waggons 3e klasse totaal verbrijzeld en enkele anderen zwaar besehadigd werden. Van de acht reizigers 3e klasse, welke zich in die waggons bevonden, werden twee terstond gedood, eener hunner zelfs werd geheel door mid den gereten, terwijl de anderen armen, beenen of ribben braken, en de toestond van twee hunner zoo ernstig is, dat men ook voor hun leven vreest. Men heeft hen met geweld uit den verbrijzelden wagen moeten losbreken. De conducteur J. J. de Graaff, die boven op een goederenwaggon van den personentrein zat, werd daarvan afgeworpen en brak eenige ribben. Een hoofdconducteur, die naast hem zat en mede van zijne plaats werd geworpen, bekwam geen letsel. Zoo hevig was de botsing, dat deze waggon over het onderstel van een aan splinters geslagen personenrijtuig heen, over deu tender der locomotief werd geworpen. Ook de machinist en de stoker van den personentrein ziju gelukkig ongedeerd gebleven, hoewel zij met kracht van de locomotief werden geworpen. De verwonden zijn onmiddellijk naar het gasthuis vervoerd. Omtrent de oorzaak der ramp is alleen dit met zekerheid bekend, dat een wissel verkeerd stond, waardoor de personentrein op eene zijlijn liep. De wisselwachter is gearresteerd, maar men beweert, dat hij onschuldig is, aangezien eene van het station aan hem afgezonden waarschuwing tot verandering van deu wissel hem niet zou zijn in handen gekomen. schillende vertrekken. Bij het lijk vond men een broodmes en een doosje lucifers. Men weet niet of hier aan misdaad dan aan zelfmoord moet wor den gedacht. Ruim 8ys jaar geleden werd bij een brieven besteller te Zwolle een jonge jufvrouw uit Gronin gen voor kraamuitlegging uitbesteed. Het kind bleef steeds bij den brievenbesteller en werd door hem en zijn vrouw letterlijk als eigen kind geliefd, opgevoed en verzorgd. Men merke intusschen op, dat de postman zelf geen kinderen had en het kinderlooze paar alzoo, erg op kinderen gesteld, groote liefde koesterde voor het lieve knaapje. De dame in quaestie is later met een Indisch heer gehuwd, echter met den handschoen. Zij vertrok naar Indië, doch keerde binnen enkele maanden in Holland zonder man terug, voorgevende, dat zij het klimaat niet verdragen kon. Eenige maan den later beviel mevrouw N. N. van een zoontje, welk kind dezer dagen is overleden. Dit sterfge val nu werd als argument aangenomen, dat het natuurlijk geboren 8Y2 jarig kind ook weg moest. Dit kind is werkelijk naar een klein dorp in Friesland gezonden, maar door den postman terug gehaald, door de moeder nu niet verkocht, maar toch wettig op zijn naam gebracht. Maandag werd door een voerman op de Groote Markt te Haarlem een paard zoodanig mishandeld, dat het publiek eindelijk krachtig partij trok voor het dierde Zandvoortsche vischvrouwen raakten zoo verbolgen op den onverlaat, dat zij hem ongetwijfeld te lijf zouden zijn gegaan, ware eindelijk niet een politie-agent komen opdagen, wel te verstaan niet dan na een boodschap ont vangen te hebben. Tegen den voerman is proces verbaal opgemaakt. van Koning hebben de vroegere vasalsta it van Turkije groeit aaustonds zijn gewezen Suzerein over het hoofd. Oostenrijk schijnt op den hoogeren titel iets tegen te hebben, maar is gerustgesteld. De Koning van Griekenland heeft het plan opge vat zijn nieuw verworven buit van Turkije met een bezoek te gaan vereeren. Dat gedeelte van Turkije, dat nu geannexeerd is, ziet met verlangen de komst van ziju Vorst tegemoet. Het gaat zoo doende met den «zieken man« hoe langer hoe meer achteruit. De Times komt zelf in goeden ernst met een plan voor den dag om in eens aan zijn leven een einde te maken. Rusland een deel, Oostenrijk een deel en Enge land natuurlijk het leeuwendeelEgypte. Dau ko men nog de schuldeischers die ook hoe langer hoe meer de duimschroeven aanzetten. Het geheim schijnt eindelijk gevonden te zijn om aan de nihilistische bewegingen in Rusland een einde te maken. Het debut is nog wel niet schitterend, maar alle beginsel is moeielijk. Vele invloedrijke persouen namelijk, hebben zich verbonden, de nihilisten met hunne eigene wape nen te gaan bestrijden. Zij hebben zich gevormd tot een geheim genootschap, zooveel mogelijk inge richt als dat van de nihilisten, zullen zich in diens vergaderingen zoeken in te dringen, spion spelen, en dan van hunne wetenschap gebruik maken om hun slag te slaan. Het eerste resultaat is geweest dat een van dit nieuwe geheime genootschap een geheim agent van politie aanklaagde en op zijne beurt dooi den politie-agent gedinonieerd wsrd. Het is niette verwachten dat Ruslands rampen door zulke mid delen zullen hersteld worden. Nog altijd zijn de zaken in vaal niet ten einde. In werkelijkheid is de Tram aal op dit oogeublik onafhankelijk. De punten van verschil over de Conventie worden in de telegrammen niet duidelijk aangewezen, maa'' zij zullen hoogstwaarschijnlijk wel bestaan in dr overname van de schuld en de verhouding ten pzichte van de inboorlingen. De Transvalers bebb natuurlijk er niet veel lust in, de schulden, di' .ngegaan zijn in den tijd dat zij tegen hun zin nder Engelsche heerschappij stonden, op zich te i ernen, a daar hebben zij misschien wel gelijk bi ook, maar daar staat tegenover, dat de Engel sche premier, Gladstone, heel wat heeft moeten •loon uu el wat vooroordeel het hoofd heeft moeten bieden, om de Engelschen, na hunne neder lagen te moeten overhalen, een vrede te sluiten, die velen van zijng landgenooten als eene schando en vernedering b< uwen; het is dan ook wel wen schel ij':, dat i oereu ondergeschikte puuten over het hoofd zie n een einde aan de z& -ui len maken, wan:. oeno eventuëele vorm van den oorlog m zij zeer waarschijuLj ..vo op de sympathie „n geheel Europa mogen 'rekenen, zooals dat in het voorjaar het geval was. De Standard (Engelsche) verneemt dat Krüger or Jou bert. aa:ir'pf1do Conventie onder protest aan te nemen, 'x dat de overigen zich daar he ig tegen kuutt De berichten uit Pretoria zijn et 'liter in strijd n t die van Durban. Uit Pretoria wordt geseind, dat hoogstens het verdrag voor- ,rde!ijk en met wijzigingen zou worden aan genomen. De Tunesische zaken gaan ook niet voorspoedig tot nu toe. Van radicale zijde dringt men bij de Fransche Regeering er op aan, meer openbaarheid te geven aan de berichten, die de Regeering van het oorlogstooneel ontvangt. De Regeeriug begint aan dien drang gehoor te geven. Alles wordt ver wacht van het veroveren van do heilige stad Kai- roean. Het is de tweede stad van het rijk, en stellen de Franschen alle pogingen in het werk om te slagen in het vermeesteren der stad, de opstan delingen van hunne zijde verzuimen niets om het te verhinderen. Waar deze toe in staat zijn, kan blijken uit hetgeen te Oued-Zargua gebeurd is. Deze plaats heeft een spoorweg-station. Op een morgen vond men het geheele station afgebrand, het rnate- riëel vernield, de weg op verscheidene plaatsen op gebroken en het personeel verdwenen. De oude haat der Muzelmannen tegen de Christenen komt met volle kracht weer boven. Omtrent bet gebeurde aan dit station vernemen wij nog het volgende Op den lsteu October, 9 uur des morgens, kruisten elka&r nog twee treinen bij het station. Een kwartier later werd bet station door eene bende opstandelingen omsingeld, en na dat deze allen hadden vermoord of doodelijk gewond (2 bleven in leven tot heden) werd het station en de naburige woningen in brand gestoken. Links en rechts werd de weg zwaar beschadigd, zoodat de volgende trein niet aan het station kon komen. De stations-chef en nog een beambte lagen levend verbrand. Te Tunis was de agitatie buitengewoon. De blaam wordt geworpen op den Minister va n Oorlog die verzuimde de stations, die gemakkelijk te be schermen waren, te verdedigen. De nieuwe Iersehe landwet heeft in Ierland den vrede nog niet gebracht. Gedurig wordt melding gemaakt van vechtpartijen met politie-beambten, aanvallen op bureaux, pogingen tot moord in een tijdsverloop van acht dagen vermelden de bieden zelfs vijf gevallen. In een van die liet men het huis van een grondeigenaar in de lucht vliegen. Gelukkig slaagden de misdadigers slechts ten deele, zoodat geen menschenlevens te betreuren waren. Parnell, de bekende leider der land-league spoort zelfs tot openbaar verzet aan, en maant de pach ters aan zich eenvoudig aan de nieuwe landwet niet te storen. De Schotsche pachters hebben het plan, door hunne parlementsleden bij de volgende parlementszitting ook een Sebotsche landwet in te dienen, die bij veel overeenkomst met de lerscbe, met die op sommige punten nog al aanmerkelijk verschilt. Nn wordt het pas mogelijk een overzicht te he komen over de ontzettende schade, die de bosch- branden in Michigan in de Yereenigde Staten hebben aangericht. De brand heeft zich uitgestrekt over 1500 vierkante mijlen; over de 70,000 acres zijn vernield, zóó vernield, dat de stoutste verbeelding er zich geen begrip van kan maken. Er is geen boom, geen struik, geen insect overgebleven, zelfs de visschen in de rivieren en meren zijn verstikt drie a» vier duim diep is bet vuur in den grond doorgedrongen. Vijfduizend huizen zijn verbrand, vijftien duizend menschen zijn zonder dak en zonder eenig middel van bestaan. Vier a vijfhonderd menschen, het juiste getal is niet op te geven, zijn verbrand. De bewoners van de geteisterde streken zijn meest Polen en Dnitschers. Oogge tuigen verhalen hartbrekende tooneelen van den jammer en de ellende die daar te aanschouwen is. In Pruisen gaat het met de verzoening van de Kerkelijke partijen en de Regeering niet naar wensch. De Regeering en de nationaal-liberalen onder von Bennigsen naderen elkander meer en meer; nu schijnt het met het centrum zulk een haast niet meer te hebben. De Germania is er ten minste niet over tevreden. De naderende vex-kiezing doet haren invloed gelden. De offieieuse bladen en die der oppositie komen in steeds heftiger strijd. Vóór of tegen Bismarck is de leus. Zij, die zich van de nationaal-liberalen hebben afgescheiden, gaan thans mede met de vooruitgangsmanuen. De sociaal democraten ti-eden iu ongeveer honderd plaatsen op, in twiutig evenwel met weinig kans vau slagen, wijl het hun daar meer te doen is om hunne rgioll f om» - - 7 -j ,,..n Schijndel, door hem zeiven en den Mr. kleermaker P. Maguin bewoond. Iu het eerst had de braud een dreigend aauzieD, doch door-spoedig aangebrachte huip door de brandweer van Waalwijk, Baardwijk en Besoijen, was men deu brand spoedig meester, zoodat hij bepaald bleef tot het huis zelf, dat van binnen geheel uitgebraad is, van den inboedel van H. van Schijndel, bij wien de brand ontstond, is bijna niets, van dien van P. Maguin bijna alles gered. Hnis en inboedels waren verzekerd. Oorzaak onbekend. f Dussen, 3 Oct. In eene tot berging van steen kolen dienende schuur ontstond Zaterdag avond een begin van brand, die, in eene dicht bebouwde buurt en in de onmiddelrjke nabijheid van het in aanbouw zijnde raadhuis en de R. K. kerk, de schromelijkste gevolgen had kannen hebben. Het broeien der kolen was de oorzaak. Door 't overwerken van een goed deel dier kolen gelokte het dreigende gevaren te voorkomen; terwijl de brandspuit, die spoedig ter plaatse was en daar den geheeleu nacht bleef, niet behoefde te werken. f Neder lie inert, 3 Oct. De landbouwers zijn hier druk bezig met het rooien van suikerpeeën. Vorige jaren begon het rooien eerst eene maand later, maar de fabi-ieken geven op dit oogenblik 75 cents meer dan vroeger voor de 1000 KGzoodat de prijs thans 10.75 is voor de 1000 KG. f Veten. De raad dezer gemeente heeft in zijne vergadering van 30 September j. 1. het vergunnings recht voor de tapperijen bepaald op f 25. van elke f 100 huurwaarde of een gedeelte daarvan. Iftfr ^ohril't- i g üüZLQ.O de Ill t Baardwijk, 1 Oct. Heden morgen is door het zoontje van den heer Groeneveld, eerstaauwezenden Ingenieur, den eersten steen gelegd voor den onder bouw van de spoorwegbrug door den Overlaat. Na afloop der plechtigheid ontvingen de werklieden een geschenk in geld. Maandag den 3 Oct. wordt een begin gemaakt met het metselwerk. De tramlijn tnsschen Doveren en den Overlaat is gereed, zoodat voor goed begonnen kan worden met den aanvoer van materiëel voor het werk. De nieuwe weg in deu Overlaat is ook gereed en hoewel men de hoop voedde, dat hij voorloopig nog niet gebruikt zou worden, is de oude weg af gesloten en moet voortaan de passage over den nieuwen weg geschieden. Niet weinig bezwaren zijn aan het gebruik van den nieuwen weg verbonden. De klimming van den nieuwen weg van 1 op 50 is te groot, en als eenmaal de spoorlijn in gebruik zal genomen zijn, zullen de voerlui vooral groote moeielijkheden ondervinden. Een dadelijk bezwaar is, dat de kromming in den nieuwen weg bij waterstand zeer gevaarlijk zal zijn, te meer nog daar die weg omstreeks 40 cM. lager ligt dan de oude rijksweg. Men verneemt dau ook, dat bij de bevoegde autoriteiten een verzoekschrift zal ingediend worden door belanghebbende gepa tenteerde voerlui, die meenen door dezen weg in hunne zaak benadeeld te worden, omdat zij zooveel vracht niet kunnen laden, wat voor sommigen per jaar eene schade van 200 kan bedragen. Weuschelijk ware het dan ook, dat nabij de plaats waar volgens bestek de overweg moet komen een onderweg werd aangelegd, om in den Overlaat uit te komen met dezelfde klimming als in den ouden rijksweg. In verband met een belang ontbloot te vernemen, dat het landhoofd aan den Drunenschen dijk niet beheid wordt. t 3 Oct. In de raadsvergadering van heden is het bedrag ter verkrijging van het vergunnings recht voor den verkoop van sterke dranken iu het klein bepaald op f 20 van elke 100 huurwaarde. f Gcnderen, 5 Oct. Gisteren is alhier op de Gen- dersche dijk het buis bewoond en toebekoorende aan de Wed. J. Splinters totaal afgebrandvan de huis- meubelen is zeer weinig gered. Niets was tegen brand schade verzekerds."-Qö!'zaak onbekend. en ander is het van geen t De Werken, 4 October. Lf^den had hier een treurig ongeval plaats. Het achtjajdg dochtertje van J. H. werd iu de school ongesteldTn overleed kort daarna. Men vermoedt dat het kind gestikt is bij het haastig gebruiken van een appea f Waalwijk, 3 Oct. Heden morgeh ten 5 ure barstte een hevige brand uit in het hui3Aan H. van <>!-r teiUciïïi; 11r i,oiïii o MiiiWllÉi

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 2