Biljart-Concours J. A. Sens, Café Casino, Voor het Publiek Muziekuitvoering Voor ƒ450, MERRIEPAARD, met TILBURY en TUIG. Gemeentebesturen Ziekenstoel. Griendhout en Banden. DIENSTREGELING Griend- en Bandhout, BEKENDMAKING. Een HERENHUIS met Tuin, HEUSDEN. vierjarig, bruin publiek verkoopen: van af lO October 1881 onder O UI) TIE USI)PN, onder Oud-Heusden, Elshout. Hulten en lardwijk. Notaris j Gier, groot I Are 83 Centiaren, Burgerlijke Stand. Gemengd Nieuws en Allerlei. MARKTBERICHTEN. gsgeven wordsn. Wordt gevraagd: P. van Vollenlioven Jz. openbaar verkoopen De Dijkgraaf van het Water schap ,/den Hoogen Maas dijk van Stad en Lande van Heusden,n vereenigd met den Oudheusdenschen,Doe- verensehen en Drongelen- schen Zeedijk, Openbare Yerkoopiig VERKOOPEN CORRESPONDENTIE. Stoombootdienst Heusden's Bosch. Maasstroom. Stoomboot Stad Heusden. OPENINGS-TJREN Waterhoogten in de Hoofd-Rivierèn. Keulen, 6 Oct., vm. 7 u. 38,36 M. -f- AP. of 2,51 M. boven nul. Val 0.11. Nijmegen, 6 Oct., vm. 8 u. 8.50 M. -f- AP. of 2,28 M. boven nul. Val 0.10 M. Gorinehem, 6 Oct. H. W. vm., 4. Gorinehem, 6 Oct. L. W., vm. 1. Arnhem, 6 Oct., vm. 8 u. 8.79 M. -)- 1.88 M. boven nul. Val 0,07 M. Deventer, 6 Oct., vm. 8 u. 3,23 M. -f- AP. of 2,64 M. boven nul. Val 0,07 M. Maastricht, (brug), 6 Oct., vm. 8 u. 43.04 M. -f- AP. of 0,84 M. boven nul. Val 0.04. M. ADVERTENTIEN, Stand der punten: 13 15 18. Ongeveer 70 stuks Kanada-Populieren, ter gemiddelde dikte van 65 c.Meter over kruis voor de borst gemeten. 29 stuks Iepenboomen, ter gemiddelde dikte van 63 c.Meter over kruis voor de borst gemeten. 31 stuks Kanada-Populieren, ter dikte als voor. 68 stuks Esschenboomen. li P. C. A. KUIJPERS, S1/i hectaren in de Rukens. MAAKT BEKEND: dat eene vergadering van stemgerechtigde Ingelanden van het Waterschap is belegd, te houden op Dinsdag den 18 October 1881, des voormiddags om 10 uur, ter herberge van H. Mourik te Heusden, tot welker bij woning de stemgerechtigde Ingelanden van het Waterschap worden opgeroepen. De alsdan te behandelen onderwerpen zijn: lo. Verkiezing van personen die ge plaatst zullen worden op eene voor dracht tot benoeming van eenen Heemraad in het Bestuur van het Waterschap 2o. Instructie voor den Secretaris-Pen ningmeester van het Waterschap; 3o. Verhooging jaarwedde Opzichter en Bode 4o. Ingekomen rekeningen. Heusden, 1 October 1881. De Dijkgraaf voornoemd: HONCOOP. des namiddags ten 6 uret liuize van den Heer MOURIK te Heusden. Gemeente Oudheasden c. a. Eerste Koop. Tweede Koop. Derde Koop. Vierde Koop. Gemeente Baardwijk. Vijfde Koop. Gemeente Heusden. Zesde Koop. De stoomboot die in de maand September van bet vorige jaar tusschen het eiland Schokland en Kampen op de Zuiderzee is gezonkenheeft men nog niet kunnen lichten. Toen er door de rechthebbenden afstand van is gedaan, heeft de Waterstaat de opruiming voor f 10,000 aanbe steed aan den heer Van den Tak te Ouddorp. Nadat men met een stoomboot, lichterschepen eu een duiker reeds geruimen tijd te vergeefs is werk zaam geweest, heeft de heer Van den Tak de vorige week de werkzaamheden gestaakt en is naar Haarlem vertrokken om de noodige ammu nitie te halen, ten einde het vaartuig door mid del van dynamiet uiteen te doen springen eu zoo de opruiming te bewerkstelligöli. De officiersdochter uit Ylissingen, die verdacht werd van brand gesticht te hebben, en eenige dagen geleden in het huis van arrest te Middel burg was opgenomen, is weder in vrijheid gesteld. Weer dus, zegt het Vad., een minder gelukkige greep van de justitie in Zeeland inaar ook weer een slachtoffer, dat door de vergissing zwaar ge troffen wordt. Dergelijke vergissingen wanneer zij veelvuldig zijn benadeelen den roep van scherpzinnigheid en doorzicht der justitie nog meer, dan het onontdekt blijven van enkele misdrijven dien zou schaden. De justitie uit Middelburg heeft met twee ge- neesheeren te Veere een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van den dood van den heer S., waar van wij melding maakten. Eenige personen werden verhoord. De Middelb. Crt. deelt verder nog het volgende mede Op de tafel der benedenkamer, die evenals het geheele benedenhuis overal met bloed bevlekt is, vond men een half geledigde flesch bier en een glas benevens een paar beschuiten, terwijl in de keuken het middagmaal onaangeroerd gereed stond. De wonden zijn toegebracht met een groot vreemd soortig mes, dat naast het lijk gevonden werd. Zoowel het aantal als de aard der toegebrachte wonden, in verband met andere omstandigheden, geven bijna de zekerheid dat geen zelfmoord, maar moord gepleegd is. Dit wordt ook bevestigd door het feit dat een gouden horloge, dat op een standaard op de tafel stond, verdwenen is, evenals een gouden bril van den overledene. Aan den sleutel van een ledig lepeldoosje werd ook een bloedvlek ontdekt. In een achterkamer werd een ledige petroleum- kan ontdekt en was de vloer geheel met petro leum gedrenkt. Dit, in verband gebracht met de brandwonden, die aan het lijk bevonden zijn, doet vermoeden, dat de moordenaar, na de misdaad gepleegd te hebben, de sporen heeft willen ver nietigen. Het huis, dat de verslagene bewoonde, staat op de Kaai, doch komt met een achterdeur op een achterbuurt uit. Waarschijnlijk heeft de moor denaar zich daardoor toegang verschaft en zich later verwijderd. De overledene scheen zich eenig gevaar bewust, want meermalen heeft hij tegen zijn buren gezegd dat hij, wanneer hem iets mocht overkomen, te gen den muur zou kloppen. Zondag middag om streeks half vier moet een der buren een slag tegen den muur gehoord hebben, doch wijl er geen tweede op volgde, heeft hij daarover niet verder gedacht. fEETHEN c. a. Over September. Geboren: Margaretha, d. v. F. ten Hoor en E. P. Kok; Willem, z. v. A. de Jong Saakes en G. van Wijlen. Overleden: A. van Baardwijk, ongeh. 77 j. t DRONGELEN. Over September. Ondertrouwd: G. Louwers jm., 26 j. met J. Bax, wed. G. v. d. Beek, 42 j. Getrouwd: W. Lankhaar jm., 27 j. met J. Colijn jd., 20 j. Geboren: Johanna Adriana, d. v. H. A. van Suilekom en L. Colijn. t WIJK en AALBURG. Yan 20 Sept.4 Oct. Geboren: Cornells, z. v. D. Bouman en A. van BalgooijeuMarie, d. v. A. Sluimers en M. van Wijk; Johanna, d. v. L. Vot eu E. van Veen Bastiaan, z. v. A. van Veen on P. van Drunon; Arie, z. v. A. Nieuwkoop en K. van Helden. Overleden: A. Verhagen, 6 m. f ALMKERK. Over Septomber. Ondertrouwd: G. F. van der Beek jm., 30 j., van Almkerk met C. G. van Drunen jd., 21 j., van Dussen. Geboren: Huiberdina, d. v. G. Groeneveld en E. Besteweld; Elisabeth, d. v. A, van Rijswijk en J. E. van Dalen; Aart, z. v. B. vau den Oven en D. Kieboom Jan, z. v. A. de Pender en E. Roubos; Adriana, d. v. W. van Sprang eu G. Schaap Cornelia, d. v. G. van Drunen en A. van Herwijnen. Overleden: W. M. Nuttenboek, 30 j. jm. Levonl. aangegeven kind vr. gesl. van J. van den Heuvel en A. Dekker. WERKENDAM. Van 29 Sept.8 Oct Gehuwd: G. Ippel en J. Visser. Be v allien: Arigje, d. v. J. Groen en A, de Jongh; Arie Leendert, z. v. C. Visser en A. G. Visser, Overleden: C. T. Kornet, 10 m. ■■■■■■■■■■MB——————a— Pleizierig. De deurwaarders der directe belasting te Amsterdam kunnen het werk niet meer af; van daar dat nog een half dozijnt je zal aangesteld worden. Een halve cent. De landsbegrooting voor 1882 bedraagt ruim 126 millioende gebruikelijke halve cent is weêr niet vergeten. f Zalt-Bomrnel, 4 October. Boter: 7587 ct. de 5 ons. Eieren: per 26 ƒ1.40. f Waalwijk, 6 Oct. Handel in het algemeen le vendig. Jong vee minder gewild. Dragend vee han del ving. Boter: 1.40 fot 1.50 het kilo. ^Dordrecht, 7 Oct. Grasboter, stukken: 1.00 a 0.80 Hooi- a tonnen Gras- f 18.00 a 17.00; Hooi- a Kunstboter: 0.55 a 0.40. Dordrecht, 6 October. Jarige en Nieuwe Witte Tarw was heden niet veel ter markt en bracht in goede soorten 25 ct. hooger op. Afwijkende nieuwe, waaruit de aanvoer grootendeels bestaat, ruimde tot onverminderde prijzen op, Zomer-Tarw en Kanada mede meest als voren. Noteren Jarige puike Zeeuwsche, VI. en Overm. 12.50 a ƒ13.50. Overm. goede 11.25 a 12.25. Nieuwe puike Zws. VI. en Overm. 11.25 a 12.25, goede 9.a 10.50, mindere en blauwe 6.a 8. N. Zomer-Tarw 9.a 10.50. N. Kanada 9. a 10.50. Rogge. Nieuwe Zeeuwsche en VI. 8.20 a 8.60. Overm. 8.10 a 8.30. Gerst. N. Winter, Zws. en VI. zakm. 6.50 a 7.10 dito gestort 7.30 a 7.50 dito Overm. en Fl. zakm. 5.50 a 6.60. N. Zomer, Zws. en VI. zakm. 6.10 a 6.30. Overm. en Fl. zakm. 5.a 5.70. Spelt. Jarige 4.50. Haver. Jarige Voeder- 4.50 a 4.80, Nieuwe 2.a 3.50 dito dikke a Boekweit. Niet aangevoerd. Maïs. 8.75 per 100 kilo. Paardenbocmen. Nieuwe a Duivenboonen. Nieuwe 8.a 8.50. Bruine Boonen. Nieuwe 9.a 13. Witte Boonen. Nieuwe a Blauwe Kook-Erwten. Nieuwe 10.a 10.50. Voeder dito 6.a 9. Kanariezaad. 9.a 11. Koolzaad. Ordinair tweejarig Zeeuwsch 60 nieuw Zeeuwsch en Overmaasch 58 a 62. Per Oct. per April 367. Lijnzaad, Winterdienat, aanvangende 3 Oct. 1881. Van Heusden: 's morg. 4 ure (van af 10 Oct. 's morg. 5.30) en 's nam. 12 ure. Van 's Bosch 's morg. 8.30 en 's nam. 2.30 ure. Winterdienst, aanvangende 4 Oct. 1881. Van Heusden 's Maandags 's morg. 5.30. Over. werkdagen 7.30. Van Rotterdam: Alle werkdagen 's nam. 12.45. van het Post- en Telegraafkantoor te Heusden. Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 7S1^, 912, nam. 27y2 u. Telegraafkantoor. Voorm. 912, nam. 271/3 u. Zou- en Feestdagen. Postkantoor. Voorm. van 79, nam. 2y26 u. Telegraafkantoor. Voorm. 89, nam. 36 u. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. van 912, nam. 25 u. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure. u, 40 m. 1,87 u. 20 m. 1,21 AP. of Lobith, 6 Oct., vm. 8 u. 11,18 M. -f- AP. of 2.73 M. beneden nul. Val 0.08 M. M. -f- AP. Was 0,20 M. M. -j- AP. Val 0,00 M. bij Ie prijsEen prachtig zilveren met goud ge monteerd HORLOGE. 2e prijsEen KLOK met wek ker. 3e prijs: Een kistje lijne SIGAREN. Voor onze lezeressen. Het nieuwste snufje der Fransche mode is een japon met engsluitend lijf, vau grijs haudschoenleder, gestikt met goud of zilverdraad. zal op ZONDAG 9 OCTOBER a.S. des avonds ten 5 uur, ten huize van W. DE BREE te Oud-Heusden, eene BOTERBERICHTEN. f Dussen, 6 Oct. Aangevoerd 107,3 kilo boter; prijzen 1,45 a 1.52 per kilo. Door afschaffing wordt tegen dezen goedkoopen prijs TE KOOP AANGEBODEN: een mak, flink langs den weg loopend, Te zien en te bevragen bij H. M OUR IK, Hotel //Wapen van Amsterdam", Heusden. Door P. STOKVIS k ZOON te 's Bosch, zijn uitgegeven 1. Titels en inlegveRen van Registers van aan vragen om vergunning tot verkoop van Ster ken Drank, in het klein, met vermelding der daaromtrent genomen beslissingen. o 2. Wet tot regeling van den Kleinhandel in Ster ken Drank, in plano. 3. Verordeningen. 4. Besluiten. 5. Vergunning. 6. Kennisgeving. Het bovenstaande is mede verkrijgbaar gesteld bij L. VEERMAN, Boekhandel, Heusden. een gemakkelijkeu netten Adres, met opgaaf van prijs, onder letter A aan den Uitgever dezer Courant. te HEUSDEN, beveelt zich aan tot het fourneeren van GELD, onder eerste hypothecair verband, rente 4 a 4y3 VAN BOOIVIEN. De Notaris B. VAN DE WERK te Zalt-Bornmel zal namens de HoogWelGeb. Vrouwe Douairière Baronesse van Nagf.ll van Nederiiemert, op Za terdag den 22 October 1881, bij het hout voormiddags 10 ure, iu het Sterrenbosch te Neder- hemert, Noordzijde der Maas: In pereeelen, waarvan aanwijzing door G. VAN DE WERKEN in het Sterreubosch. En des middags 12 ure, op het eiland Nederhemert: Alleu aldaar staande, en in pereeelen, waarvan aanwijzing door Cs. VAN RIJSWI JK op het eiland. Koopers moeten overleggen een bewijs vau ge goedheid, afgegeven door den Notaris hunner woon plaats. van de Van HEUSDEN vm. 5.30 's midd. 12 ure. 's-BOSCH 8.30 I 's nam. 2.30 ra j Gebr. van den Boom te s-Bosch Daniël Duijser te Heusden. Notaris te Drunen, zal op "Woensdag 12 October 1881, 's namiddags ten 6 ure, bij H. Mourik te Heusden, in het het navolgend uitmuntend gewassen, vierjarig I. Voor den Graaf d'Oultremont, 3 hectaren Banden, aldaar. II. Voor Ant. van Loon te Elshout, 1/2 hectare in de Rukens. III. Voor de Erven van M. van Besouwen, 1 hectare in de Rukens. IV. Voor het gilde St. Crispijn te Elshout, V2 hectare in de Hooibroeken. Inlichting en aanwijzing te bekomen bij de eigenaars en bij J. J. van G r o n d e 11 e te Heusden. Ligpplaats te 's-BoschKanaal bij de Ortherbrug, alwaar een lichter tot den ontvangst eu den opslag der goederen ligt. van Tiendrecht, te Keus den, zal voor z; .e principalen publiek Provisioneel op Dinsdav 25 October 1881 eu finaal op Dinsdag 8 No\ r 1881, beide 0en Een vierde gedeelte ia de Grove Tien en, onder Oudheusden. Een vierde gedeelte in de Grove Tienden, onder Hulten. Een vierde gedeelte in de Grove Tienden, onder Elshout. Een vierde gedeelte in de Smalle-Krijtende en Raaptienden, onder Oudheusden, Hulten en Elshout. Gemiddelde jaarlijksche opbrengst 525,49. Deze vier koopen zullen eerst in massa en daarna afzonderlijk worden geveild. De helft van de Grove en Smalle Tiend, over geheel Baardwijk. Gemiddelde jaarlijksche opbrengst 797,85. "V in de Wittebroodstraat te Heusden, Sectie A, no. 374 en 375, bevattende benedendrie geplafonneerde kamers met marmeren schoorsteenmantels, en welpomp en boven vier kamers met ruime droogzolder en meidenkamer. Dit Huis is hijzonder geschikt om eene Fabrieks- of Hovenierszaak in uit te oefenen. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen verstrekt Notaris DE GIER voornoemd. Aan onze belangstellende lezers, die ons de op name van markt- en rivierberichten verzochten, berichten wij, dat hieraan reeds ten deele is vol daan en wij weldra hieraan geheel zullen voldoen. Plaatselijke berichten door onze abonnés toege zonden, zullen wij gaarne in ons blad opnemen. Men vergunno ous echter datgeue weg te lateu, wat, naar onze meening, voor ous blad minder geschikt is. Ral,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 3