Buitenlandsch Overzicht. PLAATSELIJK NIEUWS. AANBESTEDINGEN. Afloop van Aanbestedingen. Burgerlijke Stand. 307de Staatsloterij. Gemengd Nieuws en Allerlei. Te Dokkum is, vermoedelijk door liet omvallen van een petroleumlamp of onachtzaamheid van een bediende een groote manufactuurwinkel uit gebrand. De beide belendende woningen van den notaris Meilink en van Mr. Talma, oud-griffier van het kantongerecht, zijn mede gedeeltelijk een prooi der vlammen geworden. Een vierjarig meisje, dat op de bovenverdieping in een achter het ma gazijn gelegen kamer sliep, is in de vlammen om gekomen. De schade wordt op meer dan f 100,000 ge schat; vooral aan oud porcelein en schilderstuk ken is veel verloren gegaan. avond te voren met zijne vier kinderen, twee jon gens en twee meisjes, ter ruste had gelegd, ont waakte, ondervond hij een wonderlijk gevoel van loomheid en vermoeienis, evenals de kleinen, waarvan er een, een meisje van ruim drie jaren, eenige oogenblikken later den geest gaf. De in allerijl te hulp geroepen doctor kon slechts den dood constateeren. Bij onderzoek bleek, dat ver giftiging door kolendamp de oorzaak van den dood van het kind en den abnormalen toestand van het overige gezin was. Den vorigen avond had de vader de moeder ligt ziek in het aca demisch ziekenhuis koffie op een komfoor met vuur gezet en daarna de onvoorzichtigheid gehad de gloeiende kolen in de dichtgesloten ruimte te laten staan. Daar de politie het echter bij haar onderzoek vreemd vond, dat de beide gaten nabij het roer met doeken waren dichtgestopt, heeft zij den schipper naar het politie-bureau overgebracht. Ter beschikking der justitie is gesteld en naar de cellulaire gevangenis overgebracht de wed. G. te Utrecht, als verdacht van haar oudste zoontje van omstreeks 10-jarigen leeftijd te hebben wil len verdrinken. De landbouwer H. te Westzaan kwam met zijn rijtuig van de markt te Zaandam langs den West- zaner Hoogendijk aanrijden, toen het paard van den dijk naar beneden ging, waarbij de wagen omsloeg en een der inzittenden, een bejaard man, een arm, twee ribben en het sleutelbeen gebro ken werden. Uit Vlijmen wordt geschreven: Na de rampen, die in den afgeloopen winter onze gemeente en ook Haarsteeg en Nieuwkuik hebben getroffen, achtten de besturen het zich ten plicht dit jaar de kermis niet te doen plaats hebben. Vooral met het oog op zeker deel der bevolking ïlhier, dat in den regel zich kenmerkt door onverschilligheid en luidruchtigheid waren ve ci iet volkomen gerust, dat de kermisdagen, die d jaar op 2, 3 en 4 October invielen, kalm zouden verloopen. Gelukkig is hun vrees geble- kt u volkomen ijdel te zijn, wat zeker voorname lijk te danken is aan de uitmuntende houding van de betere klassen der bevolking, die de ker misdagen geheel ongemerkt hebben laten voor bijgaan Zij hebben ten duidelijkste getoond de beteekenis te begrijpen van den door de besturen genomen maatregel en dien te willen ondersteu nen. ')ie houding verdient openlijke erkenning en waardeer! ng. Een m m h id te Amsterdam het ongeluk over een paar steenen op de Marnixkade te vallen en zichzootebezeeren, dathijeenige oogenblikken laten overleed. Door het breken van den top van dec mast bij het ophijschen van vaten cement te Botterdam v el een dier vaten op het been van een sleeper, waardoor het gebroken werd. Per vigilante werd de man naar zijn woning gebracht. Vrijdag avond werd door den rijksveldwachter en den gemeente-veldwachter te Appeltern een vreemdeling gearresteerd, die verdacht wordt den moord te Veeie gepleegd te hebben. Hij is door maréchaussees gevankelijk weggevoerd. Op 1 Juli j.l. telde men inde gevangenis voor jeugdige vrouwelijke veroordeelden te Montfoort, tevens huis van verbetering en opvoeding voor meisjes, 76 opvoedelingen en 19 jeugdige veroor deelden. Tijdens het daarna verloopen kwartaal gingen er 4 opvoedelingen en 4 veroordeelden uit en kwamen er 3 opv. en 4 veroord. in, zoodat op 1 Oct. stonden ingeschreven 75 opv. en 19 veroordeelden. Een treurige gebeurtenis had alhier heden morgen plaats. De heer C. B., landbouwer in deze gemeente, was bezig met ploegen, toen hij plot seling ineenzakte en oogenblikkelijk een lijk was. ALM KERK, 7 Oct. Eene buitengewone aan voer van paarden had op de markt plaats gehad. Het aantal beliep circa 700, meest D/s en ^1/2- jarige. Luxepaarden waren niet aanwezig. Hoe wel er veel kooplieden waren, ook uit het bui tenland, ging de handel flauw. De meeste wer den onder de f 200 verkocht. Over het algemeen is er, de voorafgaande markten in aanmerking genomen, achteruitgang in de prijzen te bespeuren. Yan wege de Herv. gemeente is toezeg ging van beroep gedaan aan EL van Selms te Nisse in Zeeland. WOUDRICHEM. Met het bouwen van de Chr. bewaarschool wordt grooten voortgang ge maakt. Zij zal tot verschillende doeleinden moeten die nen, zooals voor Zondagsschool, naai- en breischool, jongelings- en meisjes-vereeniging, knapen-ver- eeniging en ook voor bidstonden. In deze gemeente is eene stuiversvereeni- ging opgericht om in 't verschiet mede te werken tot oprichting eener Chr. nat. school. WAALWIJK, 6 Oct. Op de heden gehouden markt werden ruim 800 stuks vee aangevoerd. Veel handel in vette koeien, doch tegen vermin derde prijzen. Kalfkoeien en kalfvaarzen waren weinig aan wezig. Prijzen flauw. RIJSWIJK. Bedankt voor het beroep naar de Herv. gemeente van Giesen en Rijswijk door D. Niessen te Giesen-Oudekerk. AMEIDE en TIENHOVEN. In deze ge meenten is door de gemeenteraden het vergun ningsrecht op den kleinhandel in sterken drank, bepaald op f 25, van elke f 100 huurwaarde of gedeelten daarvan. Te Ameide zijn op T oogenblik 20 en te Tien hoven 3 verkoopers van sterken drank in 't klein zijnde respective!ijk 15 en 2 boven T maximum. AMEIDE. C. E. en K. v. Z. beiden ingezete nen dezer gemeente, stonden jl. Vrijdag terecht voor de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht, de eerste wegens overtreding van art. 19 en de laatste wegens het wegnemen van het kenmerk bedoeld bij art. 20 der wet op de besmettelijke ziekten tegen T. is geëischt eene boete van f 25 of 7 dagen en tegen v. Z. eene boete van 50 of 14 dagen gevangenisstraf. Dat er niet te roemen valt op eene spoedige afdoening van zaken bij bedoelde Rechtbank blijkt wel daaruit dat de beschuldigden hoop voedden de verschillende getuigen zich de feiten niet goed meer zouden kunnen herinneren en dientengevolge te worden vrijgesproken de over tredingen hadden dan ook reeds plaats gehad in de maanden April en Mei. De Nieuwstraat in deze gemeente, wier toestand haar naam weinig eer, ja, schande aan deed als zijnde misschien de oudste en zeker de slechtste onder hare zusteren alhier, zal krachtens het in de jongste raadsvergadering genomen be sluit, nog dit jaar vernieuwd worden. Gelukkig voor de ingezetenen maar ook voor den naam der straat die dan eerst weder tot zijn recht komt. GROOT-AMMERS, 7 Oct. Heden werd de heer Aart van der Wolf te Groot-Ammers herkozen als hoofdingeland van het waterschap de ,/Over- waarcD voor den polder AmmersGraafland, na deze betrekking reeds 10 jaren te hebben waar genomen. Als een bewijs, dat deze 75-jarige grijsaard de achting en het vertrouwen zijner medeburgers in hooge mate bezit, verdient opgemerkt te worden, dat hij den 21n Mei dezes jaars met algemeene stemmen werd herkozen als heemraad van den polder AmmersGraafland, welke betrekking hij toen juist 50 jaren had bekleed; den 19n Juli met eene groote meerderheid van stemmen als lid van den gemeenteraad, na daarvan 30 jaren lid te zijn geweest; en den Gn Sept. door al zijne mederaadsleden tot wethouder, welke betrekking hij nu ook 10 jaren heeft vervuld. Moge het den waardigen grijsaard geschonken worden, nog lang in zijne gewichtige en eervolle betrekkingen tot nut der gemeente werkzaam te zijn. VUREN en DALEM, 6 Oct. Volgens de drank wet zal het aantal tapperijen en drankhuizen binnen deze gemeente, bedragende circa 30, met tertijd moeten gereduceerd worden tot 6. ARKEL, 6 Oct. Door den gemeenteraad alhier is besloten tot het aangaan eener geldleening groot f 11,500, tegen 4a/2 met jaarlijksche aflossingen van f 500. Do Oostenrijksche Minister van buitenlandsche zaken of liever gezegd do Oostenrijksche kanselier von Haymerlé is gisteren (Maandag) middag over leden. De dood van dien staatsman hoeft voor de bonte Oostenrijksche monarchie dezelfde gewichtige beteekenis als de dood van Bismarck voor Duitsch- land zal hebben. Androny, wiens opvolger v. Haymerlé was, was een der grootste voorstanders van het verbond der drie Europeesche keizers v. Hay merlé daarentegen was geheel op de hand van het twee Keizers-verbond, de Duitsch-Oostenrijksche alliantie en Hok met Bismarck één lijn in de Oos- tersche quaestie. Nu is in den laatsten tijd, zooals men weet, het drie-Keizers-verbond weder zoo goed als hersteld en Bismarck heeft niet onduidelijk te kennen ge geven dat Oostenrijk hem was tegengevallen. Hij had er op gerekend dat Oostenrijk van het verbond met Duitschland zou gebruik gemaakt hebben om een deel van Turkije te bezetten. V. Haymerlé was echter niet zoo voortvarend als Bismarck en dus zou het thans zeer goed mogelijk zijn dat de dood van v. Haymerlé de oplossing der Oostersche quaes tie een schrede vooruit bracht. De toestand te Konstautinopel zal er zeker ook iets toe bijbrengen. Het moet er daar fraai uitzien. De com missie uit Fransche en Engelsche gedelegeerden die de financiën van Turkije zon moeteu in orde brengen, begint te bemerken dat haar werk hopeloos is. Wil de financiëele staat van Turkije verbeteren, dan moeten eenige bepaalde belastingen bestemd blijven om schuld af te doen. De Tarksche regeering, die zeer goed weet hoeveel geld de Sultan verspilt en zal blijven verspillen, weigert kortaf eenige inkomst prijs te geven. Op die klip moet het beste plan struikeion. Wat den toestand in Tunis betreft, die, zooals wij meermalen opmerkten, met geheel de Mahome- daausche beweging verband houdt, de Franschen zijn thans tot een flinkeu stap overgegaan. Zij hebben de hoofdstad bezet. De Bey had zich altijd tegen dit plan gekant, doch de 15,000 Europeanen in Tunis wonende, begrepen dat zij veel kans had den om door de 100,0000 muzelmannen van Tunis te worden om hals gebracht. Als de Franschen nu spoedig de heilige Mahomedaansche stad Kerouan kunnen machtig worden, zullen zij zeker op de in woners van Tunis den noodigen indruk gemaakt hebben. Ook omtrent Egypte is Frankrijk het met Engeland eens geworden. Een pantservloot, gedeel telijk uit Engelsche, gedeeltelijk uit Fransche sche pen bestaande, zal naar Egypte stevenen. Het laat zich toch aanzien dat binnen korten tijd het ook daar tot een oplossing gekomen moet worden. In Frankrijk zelf is men alles behalve tevreden over den loop der zaken in Noord-Afrika en nog minder over de ministers. Deze hebben veel grooter sommen uitgegeven dan zij kunnen verantwoorden. Deze omstandigheid heeft Gambetta doen beslui ten niet de teugels van het bewind te aanvaarden, voor en aleer de Kamers bijeen zijn gekomen. Eerst was het plan dat dit ministerie zou aftre den vóór 28 October, den datum van het bijeen komen der Kamers, en dat Gambetta alsdan terstond een ministerie zou vormen. Gambetta be dankt daar echter in de tegenwoordige omstandig heden voor en wil dat het ministerie-Ferry zich tegenover de nieuwe Kamer eerst zal verantwoorden. Het gevolg daarvan zal natuurlijk zijn dat het ministerie-Ferry een votum van wantrouwen krijgt. Maar op Gambetta zal niet de verantwoording kun nen gelegd worden voor het overschrijden der regee- ringsbevoegdheid. En het is hem niet kwalijk te nemen dat hij voor Ferry de kastanjes niet uit het vuur wil halen. Zoo zal dan denkelijk nog dit jaar Gambotta do plaats innemen die hem toekomthij is de aange wezen man voor de plaats vau minister-president, zooals in alle landen enkele uitstekende mannen, zooals b. v. Gladstone in Engeland. Het is merk waardig hoe deze staatsman, oud en vergrijsd, noeh- thans met jeugdige frischhoid en kracht zich aan zijn hooge betrekking blijft wijden. Laatstleden Vrijdag is hij te Leeds gekomen, waar hij door niet minder dan 2500 fakkeldragers werd begeleid naar zijn woning. Onvermoeid is Gladstone daar aan het redeneeren. Wat voor ons Nederlanders van belang is, is dat Gladstone zich over de Transvaal zoowel als over den vrijen handel heeft uitgelaten. Gladstone zeide dat het hem speet dat de Trans- vaalsche volksraad de conventie met Engeland niet goedgekeurd had, doch hij gaf te kennen dat En geland desnoods nog eenige concessiën zou doen. Blijkbaar wil Gladstone tot bijna eiken prijs den vrede in Zuid-Afrika handhaven. Wij hopen het van harte, PUBLICATIE. De Burgemeester van Ileusden brengt ter ken nis dat de raad dezer gemeente op Woensdag den 12 October a. s. ten raadhuize eene openbare ver gadering zal houden. Heusden, 10 Oct. 1881. De Burgemeester voornoemd: Honcoop. f Waalwijk. De groote jaarmarkt alhier op Donderdag 1.1., heeft zich wederom gekenmerkt door verregaande baldadigheden. Ware er niet ge streng en sterk gesurveilleerd door de brigade- maréchausseé en een paar rijksveldwachters, dan zouden er zeker bloedige vechterijen hebben plaats gegrepen. Laat in den avond nog werd in de aan grenzende gemeente Besoijen zonder aanleiding, aan een jongeling eene vrij diepe wonde in het aangezicht toegebracht. De vermoedelijke dader, zekere J. V. uit Sprang, is dientengevolge door de maréchaussée aangehouden en gevankelijk naar Waalwijk over gebracht. f 9 Oct. De Kamer van koophandel alhier heeft een adres verzonden aan den Minister van Finan ciën, daar bij instemming betuigende met het verzoek der Kamer v. Kooph. te Eindhoven om de nieuwe bronzen munt, voornamentlijk 1 en 21,'3 cents stukken in ruimer omloop te brengen, wijl het te vreezen is, dat de invoering van Belgische 2 centimes stukken anders moeielijk zal kunnen worden tegengegaan. f Nederhemert, 6 October. Heden avond had al hier op het eiland het jaarlijksche feest der Jonge- lingsvereeniging plaats. Het werd bijgewoond door afgevaardigden der jongelingsvereenigingen van An- del, Genderen en Woudrichem, alsook door vele begunstigers en eenige belangstellenden. Het feest dat ten zes ure begon eindigde te onge veer half twaalf ure. oneerd Oost-Ind. soldaat, bij zich hebbende twee kinderen, een jongen van 13 en een meisje van 11 jaren. Die kinderen waren niet van hem. evenmin werden ze aan hem toevertrouwd Hij had ze gestolen, gestolen om er zich een middel van bestaan* mede te verschaffen. Het tweetal behoorde te Bergen-Op-Zoom te huis; het waren kinderen van zekere weduwe van Loenhout. De kleinen ver zekerden den politie, dat ze door Dricssen waren medegenomen, met het doel om te zgnen behoeve te bedelen. In plaats dat de kerel de kinderen nog behoorlijk voedde, liet hij ze gebrek lijden en verteerde het opgegaarde geld aan den drank. On- noodig te zeggen, dat de kinderen door de politie onmiddelijk in bescherming genomen en naar de ouderlijke woning teruggebracht werden, terwijl de kinderdief in verzekerde bewaring is gesteld Pr. X. Br. Ct. yrr>~—gMI» wi—IW Breda, 8 Oct. Donderdag werd door de Rijks politie in eene slaapstede in de Keizerstraat alhier aangehouden de persoon van N. Driessen, gepensi- f Eetheu e.a. De gemeenteraad alhier heeft in zijne vergadering van 5 Oct. j.l. besloten, het ver gunningsrecht voor den kleinhandel in sterken drank vast te stellen op 20 van elke 100 huurwaarde of gedeelten daarvan. 19 Oct. 11 ure. Ministerie van Waterstaat, enz. De uitvoeriug van eenige werken tot normalisering van de Waal onder Yarik, Ophemert en Heere waarden, prov. Gelderland, tnsschen de kilometer- raaijen 62 en 66. Raming f 74000. Aanw. 15 Oct. 24 Oct. II1/® Qre- Proy- bestuur te 's Hage. Het tweejarig onderhond van het Zederikkanaal met bijbehoorende werken en het Rijks stoomgemaal aan den Arkelschen dam. Raming 37000 per jaar. Aanw. 19 Oct. 24 Oct. 11 Va nre- Proy- bestuur te 's Hage. Het vierjarig onderhond van de Mallegatsluis, de draai brug bij het Rabat en bijbehoorende werken te Gouda, behoorende tot den waterweg van Amster dam naar Rotterdam. Raming 2875 per jaar. Aanw. 19 Oct. 31 Oct. ID/a ure- Prov. bestuur te 's Hage. Het driejarig onderhoud van de groote en andere Rijks wegen in de prov. Zuidholland, in 8 perc. Raming lste perc. 8170, 2de perc. 16300, 3de perc. 22770, 4de perc. f 6500, 5de perc. 20500, 6de perc. 6510, 7de perc. 13320, 8ste perc, 14300. Aanw. 26 Oct. 4 Nov. IOV2 ure- Prov. bestuur te 's Bosch. Het driejarig onderhoud der Rijks haven- en rivier- wérken te Moerdijk, behoorende tot de havenwerken in Noordbrabant. Raming 8000 per jaar. Aanw. 29 Oct. 17 Nov. 2V2 ure. Prov. bestuur te Haarlem. Het driejarig onderhoud der Rijkshavenwerken op het eiland Terschelling. Raming 12,000 per jaar. Aanw. 12 Nov. 21 Nov. ID/2 ure- Prov. bestuur te 's Hage. Het driejarig onderhoud van de overlaten in den Waaldijk boven Gorinchem, met de daartoe behoo rende sluizen, duikers en verdere werken over de' jaren 188284. Raming 7540 per jaar. Aanw. 16 Nov. 23 Nov. 11 ure. Ministerie van Waterstaat enz. De uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de werken van den Baardwijkschen ovbrlaat met de Rijkssluis in de Oostelijke Vaartkade van Waalwijk, behoorende tot de werken van de Maas met het onderhoud van die werken van 1 Jan. tot 31 Dec. 1882, benevens het zoo noodig leggen in 1882 der zomersluiting in genoemden oyerlaat. Raming 2950. Aanw. 19 Nov. 's-IIage, 10 Oct. Aan het gebouw van het provinci aal bestuur alhier word heden aanbesteed: lo. het driejarig onderhoud van al de werken, behoorende tot het kanaal door Voorne, in de provincie Zuid- Holland. Minste inschrijver was de heer C. Bos Azn. te Dordrecht voor 55,500 per jaar. 2o. Het bouwen van een woonhuis voor den geneesheer directeur bij de in aanbouw zijnde Rijkskweekschool voor vroedvrouwen met kraaminrichting te Rotter dam. Minste inschrijver was de heer C. J. van Tussenbroek te Rotterdam voor 19,760. f HEUSDEN. Van 38 Oct. Getrouwd: J. R. Eilers, wed. W. C. Kinder man, 64 j. en A. M. M. Kluit jd. 37 j. Geboren: Hendrik, z. v. H. Braat en M. Du- kino Wilhelmina Johanna, d. v. J. F. Burghouts en W. van Strijp Adrianus Antonius, z. v. J. A. Sens en S. Merkx. Overleden: D. van Leeuwen, echtgeu. van K. v. d. Mooren, 63 j. AMEIDE. Van 25 Sept.8 Oct. Ondertrouwd: G. Woudenberg, jm. 20 j. met G. Bijvank, jd. 23 j. Bevallen: T. Verwolfvan de Wijngaard, d. J. E. de Bruinvan Karsbergen, z.B. W. van HoltenMuilwijk, d. Overleden: Niesje Oskam, 3 m. Hendrika Sturrij, 3 m. TIENHOVEN. Overleden: Heiltje Bertje van Zomeren, 3 m. Arie van der Grijn, 20 d. 4de Klasse Trekking van 10 Oct. Prijzen van 100 en daar boven. Prijs van 1000 no. 4385 400 nos, 2845, 4897, 12726 200 no. 12389 100 nos. 192, 7369, 15984, 16050, 19764, 18860. Een wijnhandelaar te Meaux ging met vrouw en kinderen uit rijden, toen eensklaps het paard op hol ging. Het rijtuig sloeg om en allen bekwamen meer of minder ernstige kwetsurenalleen de wijn handelaar zelf was ongedeerd gebleven althans zoo scheen het. Eenige uren later echter begon hij te klagen over pijn aan de maag en weldra bezweek hij aan inwendige verbloeding. Twee kamers. Eene anekdote, die »la Liberté* van Washington verhaalt, doet het nut van twee Wetgevende Kamers aardig uitkomen. Thomas Jefferson, die een voorstander was van éene Kamer, was bij Washington, die er twee wil de hebben, te dineeren genoodigd. De thee werd rondgediend. Toen Jefferson een gedeelte van het kokend heete treksel op zijn scho teltje wilde overgieten, hield Washington hem tegen, zeggende »Wat gaat gij doen?* »Wel,« zeide Jefferson verbaasd, »ik giet een ge deelte van mijno thee op mijn schoteltje over, zooals men wel meer doet.* Waarom tOm ze te laten bekoelen; zoo heet kan ik de thee niet drinken.* »Dus hebt gij er twee koppen voor noodig; gij kunt uwe thee zoo maar niet drinken en maakt een tweeden kop van uw schoteltje?* »Zeker*, antwoorde Jefferson, meer en meer ver wonderd, »dat is het middel om mij niet te bran-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 2