Biljart-Concours J. A. Sens, Café Casino, Ziekenstoel. YISSCHERIJ. Stoomboot „NEUTRAAL Verkooping SCHAARHOUT, door den Notaris Make te Ammerzoden. J. S. JISKOOT Notaris te Veen, onder Veen en Wijk. De Bouwmanswoning Be Notaris 1 I. ÏIN EST, VERKOOPEN BAHLMANN Co. WINTERMANTELS, REGENMANTELS, DOEKEH, ROKKEH, NEDERLANDSCHE Notaris Jiskoot, te Veen, Jiskoot, Notaris te Veen, Openbare Verkooping en Erven, Scheepseer zekering-Maatschappij AMSTERDAM. MARKTBERICHTEN. j IIEUSDEN. 10 perceelen onder 1» 15 WER IilïV W. J. van dar Eist. Mede voor HeerenB11 kski 11 s Lakens, R a t i n s veilen en vevkoopew; Wordt gevraagd: p ubliek verko open rm onder Ammerzoden en Well, a. Woensdag 12 Oct ober 1881 b. Donder dag 13 Oetober 1881 VERHUREN onder GIESSEN. en eene groote sorteering JAPONSTOFFEN. DIRECTIE: D. Hartkamp en H. Heimig v. tl. Vegt. KANTOOR BLAAUWBURGWAL, No. 7, 71 ares 70 centiares bij Stand der punten: 24 26 27. een gemakkelijken netten Adres, met opgaaf van prijs, onder letter A aan den Uitgever dezer Courant. onderneming van Wed. C. SONNEVELT D. VAN WIJNEN. DAGELIJKS, uitgezonderd ZONDAGS. Van VEEN 's morgens 5.uur. Van 's-BOSCH's nam. 2.30 AANVANGENDE DEN 7den NOVEMBER: Vertrek van VEEN 's morgens 6.30 uur. Aankomst te 's-BOSCH, c. a. 9 uur. Vertrek van 's-BOSCH 's nam. .2.30 Aankomst te VEEN, c. a. 5 uur. de ondernemers. van in de Hop waag te Ammerzoden Verschillende perceelen. bij E. van Duijnen te Well Diverse perceelen, waaronder het W aarden- hout, op ongeveer 4 hectaren aanwas, langs 4 hectaren aanwas den Steenoven te Well, in perceelen en massa Bij de biljetten breeder omschreven. van nabij Werkendam, toebehoorende aan BASTIAAN IPPEL Czn., is ingezet en verhoogd tot 2550.—. De finale toewijzing zal plaats hebben in de herberg van Mejuffrouw van Reenen te Werken dam, op Vrijdag 14 Oetober 1881, 's avonds ten 6 ure. De Notaris, te Werkendam, is voornemens op Vrijdag deil 14 October 1881, des avonds ten 6 ure, in de herberg van Mej. de Weduwe Jvan Reenen, te Werkendam, publiek finaal te Voor den Heer A. Verschoor, Burgemeester te Sleeuwijk. Een perceel GRIENDLAND, liggende in z/het EendevelcD, ouder Giessen, kad. bekend in sectie B, onder No. 104, ter grootte vatv 2 heet. 57 aren 20 cent. Een perceeltje WEILAND, aldaar, kad. be kend in sectie B, onder No. 105, ter grootte van 5 aren 90 cent. en alzoo te zamen groot 2 heet. 63 aren 10 centiaren. Ingezet en verhoogd tot f 1600. Te aanvaarden dadelijk na de hakking van het daarop staand Houtgewas, in dezen jare. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Notaris VAN DER ELST voornoemd. hebben de eer UEd. te berichten, den ONTVANGST der nieuwste modellen en verder ARTIKELEN voor het Saizoen. P.S. Voor Heeren wordt alles op maat geleverd. GORINCHEM, Oetober 1881. den, en de voorzichtigheid gebiedt mij zoo te han delen.* «Welnu,* hernam Washington, »om dezelfde reden willen wij ook twee Kamers hebben. De voor zichtigheid gebiedt het volk niet eene wet te laten slikken, die zoo kokend uit de hartstochtelijke be raadslagingen van eene Kamer komt; zij moet den tijd hebben om te bekoelen, door in een tweede Kamer behandeld te worden.* Aardige tijdkorting. Op eene voorname badplaats hebben een paar jongelieden in het laatste seizoen de aardigheid gehad van aan de brug naar het strand te staan en als de dames voorbijkwamen beurtelings tot elkaar te zeggen«Is 't niet raar dat het tegenwoordig de mode is maar een oorring te dragen?* Niet zoodra hoort eene dame deze aanmerking, of snel voel zij aan ieder oor om zich te overtui gen dat zij beide hare oorringen nog heeft. Te Marley, in Frankrijk, vervoegde zich zekere Rousseau aan de woning van den 81-jarigen pas toor en verzocht dezen zijn geestelijke hulp te ver- leenen aan zijn vader, die op sterven lag. Onmid- delijk voldeed de grijsaard aan dat verlangen, doch nauwelijks had hij zich op weg begeven, of Rous seau wierp zich op den pastoor en beet hem als een wild dier in den schouder. Op het hulpgeroep van den geestelijke verscheen zijne nicht, die den aanvaller met een stok afweerde, doch op den grond werd geworpen en in de beenen en den schouder gebeten. Eindelijk daagden er eeuige buren op, die zich van den aanrander meester maakten. De on gelukkige bleek krankzinnig te zijn geworden. De New- York Herald is zonder twijfel het groot ste dagblad ter wereld. Een der laatste Zondagsnom- mers bevatte 28 bladzijden of 168 kolommen groot formaat. Houten bestrating. Een duitsch blad zegt: «Geen dooven meer! Dank zij de invoering van de houten bestrating, zullen zij weldra allen onder de raderen der voertuigen verpletterd zijn!« Op een kleinigheid naBij gelegenheid van den aanleg eener telegraaflijn, stonden een aantal boe ren rondom den ingenieur en verzochten hem om de inrichting van zulk een telegraaf toch eens te verklaren. Terwijl de ingenieur met veel welwil lendheid aan hun verlangen gehoor gaf en hun alles in de allereenvoudigste termen duidelijk trachtte te maken, knikten zijn toehoorders telkens met het hoofd, ten bewijze dat zij de redeneering volgden. Eindelijk wendde de spreker zich tot zijn publiek met de vraag of zij nu alles goed begre pen hadden. «Jawel, jawel,* zei een oud boertje op de isolators wijzende, alleen begrijp ik niet goed hoe de brieven over die knopjes heenkomen... Administratieve nauwgezetheid. Hoe keurig de ad ministratie in Pruissen gevoerd wordt, bewijst onder anderen de navolgende ware historie. De komman- dant van een bataillon in een der groote provincie steden, ontving eens van wege de rekenkamer de vraag: Waarom voor de kat van het depót te B. da gelijks voor vijf penningen melk noodig was, ter wijl voor de kat van het proviand-magazijn in de zelfde stad maar drie penningen in rekening werden gebracht. Moeilijke vraagen toch moest er een antwoord op gevonden worden. De officieele ver klaring van den kommandant luidde als volgt: O O «Do kat van het proviand-magazijn voedt zich met muizen, die zich met meel en koren vet gemest hebben; de kat van het kleederdepöt moet zich met magere lederknabbelende muizen vergenoegen en heeft dientengevolge voor twee penningen meer melk noodig.* Dit antwoord schijnt als voldoende beschouwd te zijnde kommandant, de depötkat en de portie melk werden tenminste verder met rust gelaten. Verleden Donderdag heeft de Herald eene autobio grafie van generaal Garfields moordenaar medege deeld, gedurende zijne gevangenschap aan een ste nograaf gedicteerd en niet minder dan zeven kolom men van het genoemde blad innemende, ofschoon het slechts een derde gedeelte is van het geheel. Guiteau's ijdelheid, verklaart de stenograaf, was walgelijk. Hij scheen te wanen, dat de geheele be schaafde wereld hunkerde naar de minste bijzon derheden van zijne loopbaan, en herhaaldelijk drong hij er op aan, dat zijne kleeding en zijn voorkomen zouden worden beschreven. Zijne tegenspoeden wijt hij aan zijn vader, over wien hij zich scherp uitlaat. Van moordof «moordenaar* gewaagt hij niet, verklarende, dat deze uitdrukkingen hem stuiten en kwaad bloed zetten. Hij heeft den President slechts «verwijderd.* Hetgeen hij omtrent zijne drijfveeren dienaangaande en de bijzonderheden der uitvoering mededeelt, komt overeen met hetgeen reeds vroeger daarvan is bekend geworden. Hij betuigt bij herhaling, on der aandrang der Godheid te hebben gehandeld en besluit aldus: «Nu spreek ik van twee uitsluitend persoonlijke zaken. Vooreerst zie ik uit naar eene vrouw. Ik moet een élegante, vermogende, christelijke dame hebben, beneden de dertig jaar en behoorende tot eene familie van den eersten rang. Alle dergelijke dames kunnen zich met volkomen vertrouwen hier tot mij wenden. In de tweede plaats heb ik reeds twintig jaar lang gedacht, dat ik eenmaal President zou worden. Ik stel mij voor, dat ik, evenals Lin coln en Garfield, door eene daad van God zeiven candidaat gesteld en verkozen zal worden.* Men ziet, dat de grond, waarop Guiteau's verdedi ger zijn pleidooi zal bouwen, 's mans krankzinnigheid namelijk, juist niet uit de lucht gegrepen is. willig, Logisch. Een dorpsschoolmeester had onder zijne leerlingen twee, waarvan hij bij den eenen veel door de vingers zag, terwijl hij voor den anderen streng was. Op zekeren ochtend kwamen die twee jongens telaat school, en moesten daar rekenschap van geven. «Jelui hebt de bel toch gehoord, jongens, waarom ben jelui dan niet gekomen? «Och mijnheer,* zeide de knaap, die zijn lieveling was, «ik droomde dat ik een pleiziertochtje met de stoomboot ging doen, en dat de schoolbel de bel van de boot was, die luidde.* «Zoo,* zeide de meester, blijde dat hij een voor wendsel had om zijn gunsteling te verontschuldigen. «En jij, jongeheer,* tot den anderen, «wat heb jij tot je verschooning in te brengen?* «Ik, mijnheer,* zeide de verlegen knaap, «ik. ik wachtte om Jan te zien vertrekken. y flensden, 8 Oct. De prijs der boter 0.93 a per stuk van 6 ons. Eieren 6 a 6*/a cent per stuk. Gorinchein, 10 Oct. Bij een aanvoer van on geveer 400 stuks vee, was de handel heden even als de vorige week in de beste soorten doch in jong vee slap. Prijzen enkele zware kalfkoeien 200 a 290 mindere qual. 140 a 170; dito vaarzen 125 a 180; melkkoeien 130 a 200; vare koeien f 120 a 180 hokkelingstieren a graskalveren 15 a ƒ30; pinken a enkele nuchtere kalveren 7 a 15. Varkens eenigzins zware op levering 46 a 52 ct. per KG.fokvarkens van 6 a 8 weken 7.00 a 12 per stuk. De prijs der goêboter was ƒ1.50 a 1.64; der weiboter 1.28 a 1.36 per K.G. Kipeieren golden 1.50 a 1.60 de 26 stuks. Rotterdam, 10 Oetober. Tarwe. Jarige Zeeuwsche, VI. en Overm. puike 11.90 a 12.50; goede ƒ11.30 a 11.80; geringe 10.50 a 11.25. Rogge. Nieuwe Zws., VI. en N.-Br. puike 8.20 a 8.50 mindere 7.50 a 8.10. Gerst. Nieuwe Zws. VI. en Overm., Winter- 5.80 a 6.70 Zomer- 5.30 a 5.80. Haver. Jarige Zws. en Polder 3.60 a 5.50. Nieuwe 2.a 4. Boekweit. Nieuwe N.-Brab. a f 215, 220 per 2100 k°. Paardenboonen. Nieuwe Zeeuwsche VI. en Polder 6.— a 7.75. Duivenboo-nen. Zws. en Polder 7.40 a 8.20. Witte Boonen. Nieuwe Zws. VI. en Walchersche 7.- a 13.-. Bruine Boonen. N. Zws. en VI. 9.g 13.50. Erwten. Nieuwe Zws. Blauwe 10.50 a 10.75. Mesting 8.50 a 10.Witte Voeder 8.25 a 8.50. Maïs. Witte Amer. a Mixed 8.70 Donau ƒ8.50; Foxanian 8.75 v. a. b. per 100 k°. Kanariezaad f 9. a 11. per heet. Inl. 13.25 a 15 per 100 k°. (ft i zal op V r ij d a g 14 Oetober 1881, BfejgjT 1s voormiddag?, ten negen ure, ten woou- huVze van N. "BOHUNH, timmerman \.e zal ten verzoeke van den Heer Pu. vax Wijk te Gorincheinop Woensdag 12 October 1881, 'savonds ten zeven nre, in bet Hotel «bet Wapen van Am sterdam* te Heusden, publiek in ééne zitting of of of Waterhoogten in de Hoofd-RIvieren. Keulen, 10 Oct., vm. 8 u. 33,10 M. AP. 2,25 M. boven nul. Val 0.04. Lobith, 10 Oct., vm. 8 u. 10,85 M. -f- AP. 3.06 M. beneden nul. Val 0.06 M. Nijmegen, 10 Oct., vm. 8 u. 3.19 M. -|- AP. 1.97 M. boven nul. Val 0.06 M. Gorinchem, 10 Oct. H. W. vm., 7 u. 45 m. 2.11 M. -h AP. Was 0,45 M. Gorinchein, 10 Oct. L. W., vm. 4 u.m. 1,12 M. -f AP. Was 0.12 M. Arnhem, 10 Oct., vm. 8 u. 8.54 M. -|- AP. of 1.63 M. boven nul. Val 0,05 M. Deventer, 10 Oct., vm. 8 u. 2.98 M. -|- AP. of 2.39 M. boven nul. Val 0,07 M. Maastricht, (brug), 10 Oct., vm. 8 u. 42.92 M. -f AP. of 0,72 M. boven nul. Val 0.10. M. Keulen, 10 Oct. De peilschaal teekende heden middag ten 1 uur 2,25 M. boven nul. Val sedert Zaterdag 5 cM. In een aangenaam gelegen stadje in Noord-Brabant, vrij van overstrooming, wordt bij beschaafde lieden, zonder kinderen, P. G., aan een beschaafd Heer of Dame, gelegenheid aan geboden tot INWONING met KOST en BEDIENING, op aannemelijke voorwaarden, met gebruik van eene gezellige Boven-Voorkamer en Slaapkamer en bet genot van een Tuin. Adres met franco brieven bij den Uitgever dezer Courant, onder de letters Y Z. Ie prijs: Een prachtig zilveren met goud ge monteerd HORLOGE. 2e prijsEen KLOK met wek ker. 3e prijs: Een kistje fijne SIGAREN. Prijs por 15 stootcn 15 cents. Wordt IN PACHT aangeboden De Visscherij genaamd het prikwater, zich uitstrekkende van de Groote Sluis boven Bokhoven tot aan bet grondgebied der ge meente Well, zijnde halver Maas aan de Zuidzijde. Afkomstig van 's Rijks Domein. Te bevragen bij den Notaris JISKOOT te Veen. 99 te Aalburg, nabij den Tol, in de onmiddelijke na bijheid van het Heusdensche Kanaal. In gebruik en genot te aanvaarden bij de betaling. EN terzelfder tijd en plaats, ten verzoeke van den Heer C. M. van der Heijden te Heusden, het bijzonder goed gewassen ZES-JARIG Veen, publiek, om eoul&ui wegens vertrek naar elders Schaafbank Windzaagstelling Handhei Kraanzaag Trekzaag Schulpzaag en an dere Zagen Reepen 4 Schragen Spij- kerbakken Draagbaar Timmerkist - Draaibank met wiel Mallejan Handboo- men Spijkertrekkers Kruiwagen ge zaagde noten- en appelboomen Platen Boom stammen Brandhout enz. enz. enz. VOORTS Bureau mahonijhouten Kabinet Kasten Stoelen Tafels en hetgeen verder ten ver koop zal worden aangeboden. op een perceel Griendland, in de Leegstraat onder Oudheusden, genaamd: de Zes d'half hond. zal op Vrijdag 14 Oetober 1881, 's avonds ten zes ure in het Regthuis te Veen, publiek voor den tijd van VIJF JAAR Voor Mejufvrouw de Wed. M. DU IJ SER te Veen: BOUWLAND, GRIENDLAND De sedeit 1848 te Amsterdam bestaande Neclcrlandsche Maatschappij van Onderlinge Yerzeko ring op Binuenlandscho Vaart, België en den Rijn tot Keulen, verzekert Zeilschepen met hunne resp. Inventarissen tegen totaal verlies en schaden, veroorzaakt door storm, bliksem, schipbreuk, stranden, over- en aanzeilen, ijsgang, brand en kosten van af- en binnenbrengen. Totale vergoeding bij totaal verlies. Drie vierde vergoeding van de verzekerde som bij beloopon schade (averij grosse) boven de vijftig gulden. Totale vergoeding voor reddingskosten, hoe gering ook. Halfjaarlijksche omslag der schade. De verzekering wordt aangegaan voor drie jaren. De inleg voor ééns is J/2 percent van het verzekerd kapitaal, waarvan 3/4 hij uittreding teruggegeven worden. De administratiekosten bedragen */4 percent per anno. Voor de vaart op de Zeeuwsche Stroo men en België, te beginnen met de Dordtsche Killen, wordt V2 percent extra bijdrage per auno geheven. Voor de vaart boven Keulen tot Mannheim wordt bovendien y2 percent per anno gevorderd. Verzekeringen kunnen ook plaats hebben tegen vaste premiëu, nader met de Directie overeen te komen. Nadere information zijn te bekomen bij den heer J. G. KARTHON, Correspondent der Maatschappij te Hêasden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 3