4 Hectaren RIETGORS, Gemeentebesturen BEKENDMAKING. Een IIËËREN1ILIS Voor f 450, MERRIE? AARD Orgels-Harmoniums Kerken, Zalen, Zangvereenigingen, etc. met Tuin, Magazijn Ier Pensmarkt B 33 en Meubileering, 34 's Hertogenbosch. A. G. VAN DER MEULEN ZONEN. HET MANTEL-MAGAZIJN Corsetten, BILLARTFABRIEK. LouisGoffin&Cie., HARDSTEEN IIËIJËMtKOCk. Rotterdam, Hogendorpsplein 25. BIER MANUFACTUREN, Handel in met TILBURY en TUIG. DIENSTREGELING No. No. 160, No. Epaulières en Fournituren, 160, No. 160, No. 160, CARRIÈRES Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. onder Öud-Iiensdeii, Lishout, fluiten en Baardwijk. Notaris De Gier, vierjarigbruin van af 10 October 1881. van van liet 11 a g a z ij n ion MANTEL-MAGAZ IJ N ion ROTTERDAM. Dekker Go. Wed. W. L. Kuijk Zoon, Oppert 148, ROTTERDAM. NITSCHALK Co., ROTTERDAM, Willemstraat, 9. De Notaris Yerberne te Dussen, De Dijkgraaf van het Water- schap ,/clen Ho ogen Maas dijk van Stad en Lande van Hensden,vereenigd met den Ondhensdenschen,Doe- verenschen en Drongelen- schen Zeedijk, Openbare Yerkooping VERKOOPEN Th. J, Jansen, 's Hertogenbosch, Kerkstraat A 118, Specialiteit in Tapijten en Meubelstoffen, Behangsel papieren, Meubelen, Bedden, Matrassen, Dekens, ijzeren Ledikanten, Wiegen, Vuur- en Luiermanden. li IUU. Gedempte Binnenrotte over de Groote Kerk, Rotterdam. No. 61, HANG, 2e Huis van de TOMAAT, zeer BILLIJKE PRIJZEN. Zinksteen, Keien, Kalk. Boter, Extrap. lOko. ƒ10. id. Prima id. Secunda Kaas, Goudsehe p.kilo id. 1/ 9.25 8.50 0.88 0.80 Kaas, Leidschep. kilo f 0.50 id. i/ jf j/ if 0.46 Ham, Chicago r/ 0.90 Worst, Geldersche puik p. kilo 0.90 Belangrijk voor Lijders GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk, Gorinchem. groot I Are 83 Centiaren, MAAKT BEKEND: dat eene vergadering van stemgerechtigde Ingelanden van het Waterschap is belegd, te houden op Dinsdag den 18 October 1881, des voormiddags om 10 uur, ter herberge van H. Mourik te Heusdentot welker bij woning de stemgerechtigde Ingelanden van het \Yraterschap worden opgeroepen. De alsdan te behandelen onderwerpen zijn lo. Verkiezing van personen die ge plaatst zullen worden op eene voor tij acl t tot benoeming van eenen iraad in het Bestuur van het Vat. rschap; 2o. Instructie voor den Secretaris-Pen ning. ïeester van het Waterschap; 3o. Verhooging jaarwedde Opzichter en Bode 4o. Ingekomen rekeningen. Heusden1 October 1881. De Dijkgraaf voornoemd HONCOOP. Gemeente Oudheusden c. a. Gemeente Baardwijk. Gemeente Heusden. Alexandre père et fils, te Parijs. tournures, feston. Speciale inrichting voor het wasschen en repareeren van CORSETTEN. Luik, (Avenue B-ogier 28). f/ 1/ H OP REMBOURS 1 KORTING. PAR IJZER SYSTEEM. Stoombootdienst Heusden's Bosch. Maasstroom. Stoomboot Stad Heusden. openings-uren zal op Donderdag den 13 October 1881, des voor middags teil 11 ure, ten huize van Otto Walraven, op den Prikpolder onder Deicerken, PUBLIEK VERPACHTEN: in de Bakkerskil onder Bewerken, nabij den Prikpolder. ZOON te 's Boschzijn van Tiendrecht, te Heusdenzal voor zijne principalen publiek Provisioneel op Dinsdag 25 October 1881 en finaal op Dinsdag 8 November 1881, beide dagen des namiddags ten 6 ureten huize van den Heer MOURIK te Heusden. Eerste Koop. Een vierde gedeelte in de Grove Tienden, onder Oudheusden. Tweede Koop. Een vierde gedeelte in de Grove Tienden, onder Huiten. Derde Koop. Een vierde gedeelte in de Grove Tienden, onder Elshout. Vierde Koop. Een vierde gedeelte in de Smalle-Krijtende en Raaptiendeu, onder OudheusdenHuiten en Elshout. Gemiddelde jaarlijksche opbrengst 525,49. Deze vier koopen zullen eerst in massa en daarna afzonderlijk worden geveild. Vijfde Koop. De helft van de Grove en Smalle Tiend, over geheel Baardwijk. Gemiddelde jaarlijksche opbrengst 797,85. Zesde Koop. Door P. STOKVIS uitgegeven 1. Titels en inlegvellen van Registers van aan vragen om vergunning tot verkoop van Ster ken Drank, in het klein, met vermelding der daaromtrent genomen beslissingen. 2. Wet tot regeling van den Kleinhande.l in Ster ken Drank, in plano. 3. Verordeningen. 4. Besluiten. 5. Vergunning. 6. Kennisgeving. Het bovenstaande is mede verkrijgbaar gesteld bij L. VEERMAN, Boekhandel, Heusden. Door afschaffing .wordt tegen dezen goedkoopen prijs TE KOOP AANGEBODEN: een mak, flink langs den weg loopend, Te zien en te bevragen bij H. MOURIK, Hotel Wapen van Amsterdam'', Heusden. van de VOOR VAN OPGERICHT IN 1829. Het groot succes van méér dan een halve eeuw, de verklaring der grootste musici dat deze Orgels de beste, schoonste en soliedste der wereld zijn, waarop de nieuwste vindingen, op dat gebied, zijn toegepast; de bekrooningen op de tentoonstellingen van 1844, 1855, 1862, 1875 (Decoratie Legioen van Eer) 1873 Medaille van Verdienste te Weenen, dit alles geeft de soliedste waarborg voor de deugdelijkheid dier Instrumenten en maakt verdere aanbeveling overbodig. De prijzen zijn van af 75 francs tot en met 6000 francs. Geïllustreerde Prijscouran ten (1881) worden op aanvrage gratis toegezonden door AGENT VOOR NEDERLAND. 111111111111111111.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' iiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Van HEUSDEN vin. 5.30 's midd. 's-BOSCH 8.30 I 's nam. 12 ure. 2.30 Kantoren Gebr. van den Boom te 's-Bosch. Daniël Duijser te Heusden. Ligpplaats te 's-BoschKanaal bij do Ortherbrug, alwaar een lichter tot den ontvangst en den opslag dei- goederen ligt. geopend in de maand April jl., heeft zich in het afgeloopen Zomerseizoen met een debiet mogen verheugen boven alle verwachting. Wij hebben ons nu dan toegelegd op zulk een sorteering "Winter- en Regenmantels, zoowel voor Dames als Kinderen, die waarlijk eenig en élégant genoemd mag worden. Al wat Parijs op het gebied van Mantels-Nouvautés voor het winterseizoen 1881 te aan schouwen geeft, is thans ook in het Mantel-Magazijn 160 ter expositie gesteld. Beleefd noodigen wij de Dames uit de étalage of Magazijnen te komen bezichtigen. Wat de enorme groote keuze en inrichting onzer Lokaliteiten betreft, verzoeken wij vrien delijk de Dames, te lezen wat de Redactie van het R. Nieuwsblad hierover schrijft in het Nummer van 7 Juni jl. BOTER, RAAS, riiü. Eigenaars en Exploitanten van BEWERKTE EN GEZAAGDE (petit granit) uit de Aktieii-Brauerei te Hannover. LAGERBIER (Pilsen) en ERLANGER (donker) in uitmuntende kwaliteit, verkrijgbaar op fusten en halve patentflesschen nit het Generaal-Depot van Bepaalde Hulp vinden alle zieken door het be roemde werk: ,,Di\ Ary's Natuurgeneeswijze." Een Uittreksel daaruit wordt op aanvrage gratis en franco verzonden door Richter's Boekhandel te Rotterdam. Alles a contant en ongekend lage prijzen. Wintel-dienst, aanvangende 3 Oct. 1881. Van Heusden: 's morg. 4 ure (van af 10 Oct. 's morg. 5.30) en 's nam. 12 ure. Van 's Bosch's morg. 8.30 en 's nam. 2.30 ure. Winterdienst, aanvangende 4 Oct. 1881. Van Heusden 's Maandags 's morg. 5.30. Over. werkdagen 7.30. Van Rotterdam: Alle werkdagen 's nam. 12.45. van het Post- en Telegraafkantoor te Heusden. Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 781/2, 912, nam. 27y2 u. Telegraafkantoor. Voorm. 912, nam. 2Hf n. Zon- en Feestdagen. Postkantoor. Voorm. van 79, nam. 21f6 u. Telegraafkantoor. Voorm. 89, nam. 36 n. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. van 912, nam. 25 u. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 nre. in de Wittebroodstraat te Heusden, Sectie A, no. 374 en 375 bevattende benedendrie geplafonneerde kamers met marmeren schoorsteenmantels, en welpomp en boven vier kamers met ruime droogzolder en meidenkamer. Dit Huis is bijzonder geschikt om eene Fabrieks- of Hovcnierszaak in uit te oefenen. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen verstrekt Notaris DE GIER voornoemd. Aankondiging ingevolge art. 2 en 3 der wet van 23 April 1880 (Staatsblad no. 67). Noordbrabantsckc Stoomtraniwegmaatseliappij, gevestigd te Tilburg, onder directie van J. van den Elzen. Dienst Tilburg-Waalwijk. Hoofdkantoor Tilburg. Het vervoer geschiedt per stoomtram met rijtuigen van minstens 28 plaatsen le en 28 plaatsen 2e klasse, langs den provincialen iveg, tusschen voornoemde gemeenten. Op de navolgende plaatsen zal geregeld worden stil gehouden tot het in- en uitlaten van reizigers, en wel: te Tilburg op verschillende punten, Loon- opzand, SprangschevaartSprang, Besoijen en Waalwijk. Trein ITrein Trein 1 Trein Trein Trein Trein Trein Trein Trein no. 2.:no. 4. no. 6. no. 8.'no. 10 no. 1. no. 3. no. 5. no. 7. no. 9. Vm. j Vm. Nm. Nm. Nm. Vm. Vm. Nm. Nm. Nm. Tilburg (Station) V. 7.45 10.45 2.00 6.5 j 10.15 Waalwijk V. 7.45 10.45 3.15 4.00 7.55 Loonopzand a. 8.30 11.30 2.45 6.50 11.00 Besoijen a. 7 51 10.51 3.21 4.6 8.1 id. V. 8.33 11.33 2.48 6.53 11.3 id. V. 7.53 10.53 3.23 4.8 8.2 Sprangschevaart a. 8.51 11.51 3.6 7.10 11.21 Sprang a. 8.1 11.1 3.31 4.16 8.10 id. V. 8.54 11.54 3.9 7.12 11.24 id. V. 8.2 11.2 3.32 4.17 8.11 Sprang a. 8.58 11.58 3.13 7.16 11.28 Sprangschevaart a. 8.6 11.6 3.36 4.21 8.15 id. V. 8.59 11.59 3.14 7.17 11.29 id. V. 8.9 11.9 3.39 4.24 8.16 Besoijen a. 9.7 12.7 3.22 7.25 11.37 Loonopzand a. 8.27 11.27 3.57 4.42 8.34 id. V. 9.9 12.9 3.24 7.26 11.39 id. V. 8.30 11.30 4.00 4.45 8.35 Waalwijk a. 9.15 12.15 1 3.30. 7.32 11.45 Tilburg (Station) a. 9.15 12.15 4.45 5.30 9.20 Pr ij zen der Plaatsen Tilburg. le KI. 0.35 2e Kl. 0.25 Loonopzand. le KI. 0.55 2e Kl. 0.40 le Kl. 0.25 2e Kl. 0.15 le KI. 0.70 2e KL 0.50 le Kl. 0.35 2e Kl. 0.25 le KI. 0.85 2e Ki. 0.60 le Kl. 0.50 2e Kl. 0.35 Sprangschevaart. (Kaatsheuvel.) 0.15 0.10 0.30 0.20 Sprang. le KI. 2e KI. 0.15 0.10 Waal wijk. Bagagetarief: 4 ct. per 10 Kg. Minimum 10 ct. per zending.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 4