Buitenlandsch Overzicht. Officiëele Berichten. l'LAATSELUK NI KI.W8. BINNENLAND. Het bankroet van de Nationale bank van Luxem burg heeft aldaar in de Kamer der volksvertegen- woording een punt van bespreking uit gemaakt. Het volgende voorstel werd ter tafel gebracht. »De Staat zal aan de houders van biljetten der Nationale bank het volle bedrag uitbetalen. Het daartoe benoodigde geld zal door eene leening worden genegotieerd. Door verscheidene sprekers werd de Regeering op vinnige wijze aangevallen. Acht jaar geleden had de Regeering verklaard geene garantie voor de uit te geven biljetten te zullen geven en toch was de Nationale Bank buitengewoon bevoorrecht boven de andere bestaande Banken. Hare biljetten werden steeds in betaling aangenomen. De Regeering was in haar plicht om controle te honden op verre gaande wijze te kort geschoten. De spoorwegdirectie die weigerde de bankbiljetten als gangbare munt aan te nemen, werd door de Regeering beschuldigd als tè kort tedoen aan de eer des lands. Nu de Regeering aan haar plicht niet heeft voldaan, moet de Staat de schade vergoeden en wel geheel vergoeden, dan heeft zij het recht de gedane uitgaven te ver halen op hen, die persoonlijk verantwoordelijk zijn, Zoo'n handelwijze zou tevens het crediet van den Staat ten goede komen. De Regeering deelt mede dat aan depots en biljetten de Staat in het verlies betrokken was voor 1.732.000 fr. Verschillende Kerkbesturen, Gemeentebesturen, Gasthuizen voor circa 800,000 fr. Voor een bedrag van 2.034.000 fr. aan bank biljetten was in handen van den minderen man. De Regeering doet het voorstel 50% op dit bedrag voor te schieten. Dit werd echter afgeslagen en het voorstel om de geheele schade te vergoeden, ten slotte aangenomen. De verkiezingen voor den Senaat iu Frankrijk zijn vastgesteld voor het begin van Januari. In Parijs begint de levendigheid langzamerhand bij het eindigen der verschillende vacantiën, terug te keeren, of zooals men zegtParijs komt in Parijs terug. Slechte tijden schijnen daar nog niet te zijn, ten minste dat moot men veronderstellen als men leest dat bij het heropenen van een magazijn, den eersten dag reeds 72000 bezoekers zich vertoonden, die evenwel ook koopers bleken te zijn, daar er op dien eersten dag voor ruim één en een kwart millioen verkocht werd. De groote wereld, zij die door het lot met overvloed van aardsche schatten is gezegend, verwijlt nog op de kasteelen in de provinciën daar moet levenskracht worden opgedaan voor de vermoeienissen van het aanstaande winter-saizoen. De jacht is de voornaamste uitspanning, waaraan door dames, zoowel als door heeren wordt deelge nomen. Het tenue van Diana de jachtgodin is niet meer a Ia mode. De dameskleermakers beleven een goeden tijd. Het jachtkostuum is een tuniek van laken met bloemwerk van effen zijde, satijnen gor del, wijde flu woelen pantalon van dezelfde kleur als de tuniek, siobkou ;en of hooge verlakte laarzen. Zoo keurig en chiideraehtig als zij er uitzien in hun jachtge 1, zoo nonchalant en slordig is do kleeding der heeren jagers. Een gedeukte hoed, een g apte t 'oek, kaalgesleten jachtbuis, is het ideaal dezer Nimrode. Geen wonder dan ook dat boeren en bot rinnen een geringen dunk beginnen te ver- krjjgei an de lieden, die zij vroeger als wezens var eer; hoogere orde vereerden. Hun prostigo was ni. t groot meer. Nu verdwijnt het geheel en al. De socialisten wilden zoo gaarne een wereldcon- es houden. Maar waar? De telegraaf meldt, dat de eer besehoren is aan Chur, de Hoofdstad van Grauwbunderlainl. Eerst was Zürich de uitverkoren plaats, maar de bewoners waven niet zeer op l unne komst gesteld. Er werd in allerijl eene pe titie op het touw gezet en van de 73,000 kiezers van het, kanton w. ren er ruim 30,000, die de kan- tonnale Regeeriug schriftelijk verzochten het con gres binnen Zurich ie verbieden. De Regoering gaf ge hoor aan het verzoek. Het besluit vond echter grooten tegenstand, maar in laatste instantie keurde het Bondsgerechtshof te Laussanne met zes tegen drie het genomen besluit van de kantonnale Re geering van Zürich goed. De socialistische bladen zien in dit verbod en in deze goedkeuring eene groote onbillijkheid en profeteeren zelfs reeds den aanstaanden ondergang van Zwitserland, Nu zal dan het congres te Chur bijeenkomen. Do drijvers hebben dus hun zin. Maar hoe hebben zij dien ge kregen Als dieven in den nacht zijn zij gekomen nadat zij eerst nog eene vergeefsche poging gedaan hadden te Bern binnen te komen. Maar de Berners kenden hen nog van vroeger. Daar had voor vijf jaar eene groote vechtpartij tusschen socialisten en Berner burgers plaats. De Berner burgers houden van het roode vaandel, maar er moet een wit kruis op staan. Zij zijn dus nu in alle stilte naar Chur vertrokken en redeneeren daar op hunne eigenaardige manier in het lokaal der Drie Ko ningen. De opper-jury van Washington heeft Zaterdag j.\. formeel hare acte van beschuldiging tegen Guïteau hij het gerechtshof ingediend. Het stuk bevat 12 punten van beschuldiging. De Jury ver klaarde hem schuldig, als hebbende boosaardig, met voorbedachten rade en moedwillig don Presi dent vermoord. Guiteau's verdediger heeft in zijne cel eeuige nieuwsbladen achtergelaten, wier inhoud den beschuldigde zeer verschrikt. Meer dan ooit lijdt hij aan vrees. Weer is de schuld van de Vereenigde Staten met twee millioen dollars verminderd. De Minis ter van Financiën heeft weer voor dit bedrag aan Staats-obligatiën aangekocht. De Senaat, die bijeengekomen was, moest tijde lijk (pro tempore) een President benoemen. Wan- Heer in de Vereenigde Staten de Vice-President den Presidents-zetel beklommen heeft, zooals nu het geval is, dan is de voorzitter van den Senaat Vice-President van den Staat. Nadat eene motie, om de verkiezing te verdagen, verworpen was, is de heer Bayard (democraat) tot president van den Senaat benoemd. Zal het Ministerie in Frankrijk aftreden, ja of neen? Dat zijn de groote vragen in dat land, die iedereen naar zijn persoonlijk gevoelen uitlegt. In- tusschen komen uit Tunis geen ongunstige be richten. De stad zelve is door de Frauschen bezet, tot groote geruststelling van de Europeesche be volking. De Bey, het opperhoofd, schijnt er zich niet veel over te bekommeren. Zijne macht is hij vooreerst toch kwijt, hij onderwerpt zich aan het onvermijdelijke noodlot als een echt Mahomedaan. De aankomst van vele vreemde Arabieren schijnt de Europeesche bevolking aanleiding te hebben ge geven het verzoek om Fransche bezetting tot den Franschen president te richten. 10 Oct. De le Luitenant der Infanterie H. T. Chappuis, is, ter zake van zijn manmoedig gedrag bij den jongsten watersnood te Vlijmen door Z. M. den Koning Groothertog benoemd tot officier der orde van de Eikenkroon. 11 Oct. De maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen heeft benoemd tot inspecteur in algemeenen dienst, zoowel bij mouvement als han delszaken en goederenverkeer, de eerst aanwezend ambtenaar J. W. R. Gerlach; zijn titel is chef van het personeel en der comptabiliteit. HEÜSDEN, 14 Oct. f De raad dezer gemeente heeft het vergunnings recht volgens de drankwet vastgesteld op 20 voor elke 100 huurwaarde of gedeelte daarvan. f Oud-Heusdcn e. a. Door den gemeenteraad is het vergunningsrecht op verkoop van sterkendrank, alhier gesteld op 15% der huurwaarde. f Woudriehem. Door de heeren C. B. Oorthuis, G. Struick, P. Daim, C. Verzijl, A. Borg, H. Hello, J. H. F. Bron en R. Ottevanger alhier is opgericht eene vereeniging, onder den naam van Samuel tot stichting en instandhouding van scholen met den bij belte Woudriehem. De vereeniging heeft aan den Koning rechtspersoonlijkheid verzocht. f lira kei, 12 Oct. De hier bestaande steenfabriek aan de Waal, toebehoorende aan de erven van wijlen den heer J. C. van Dam van Hekendorp en Polauen, nu laatstelijk in huur bij de firma Mevrouw de wed. J. G. van Kuijk te Nijmegen, tot 1 Mei 1882, zal met dat tijdstip buiten werking gesteld worden. Hoewel de steenovensbaas overgeplaatst wordt naar de fabriek dier firma aan de Rietschoof, ge meente Nederhemert, en het werkvolk gedeeltelijk ook daar of op de fabriek derzelfde firma te Zuili- chem in dienst kan treden, neemt zuks niet weg, dat menigeen te Brakel daardoor een niet onbedui dende schade zal moeten lijden. t Dussen. De raad dezer gemeente heeft het ver gunningsrecht ingevolge art 6 der wet van 28 Juni 1881, Staatsblad no. 97, bepaald op tien gulden van elke honderd gulden huurwaarde of gedeelten daarvan. f Babilonicnbrock, 12 Oct. Vond men, dezer dagen, in de nieuwsbladen vermeld, dat belangstellende landheeren in Ierland, door middel van rondrijdende voertuigen, aan elk, die zulks verlangt, onderricht in de zuivelbereiding laten geven, en schrijft men daaraan grootendeels het buitengewoon succes toe, door de Iersche boter op de tentoonstelling te Lon den, ook op de Hollandsche, behaald, alsmede de verwachting dat het met de kaas weldra denzelfden weg op zal gaan, ook de wedstrijd in de zoo oude als edele ploegkunst, door een drietal hoereu grond eigenaars in de vorige week hier gehouden, verdient eene loffelijke vermelding. De rechte, regelmatige lijnen, met hare, als geschilderde plaggen omzoomd, getuigden van de grootste studie en bedrevenheid. Voor de Jury waarlijk een zware taakTerwijl ook de rust en versterking, na den arbeid genoten, alles zins aanbevelingswaardig zijn. Er bestaat veel grond om te vertrouwen, dat een en ander don werkman tot voorlichting dienen, tot leering strekken, tot navolging opwekken, en in 't algemeen, den land bouw ten goede, ten zegen komen zal f 10 Oct.. In den hoogen ouderdom van 93 jaren is aan deze gemeente de weduwe van Gilst, de oudste barer ingezetenen, ontvallen. Ze had niet minder dan vier watervloeden bijgewoond en kon van Franschen, Duitschers en Kozakken spreken. f Drongclen. Het vergunningsrecht voor den klein handel in sterkendrank is door den Gemeenteraad alhier bepaald op 15 van elke 100 huurwaarde. Tevens werd in dezelfde vergadering besloten in deze Gemeente eene plaatselijke schoolcommissie op te richten. t Oisterwijk, In deze gemeente zijn op het oogen- blik 71 drankverkoopors en 2826 inwoners, dus één op elke 40 inwoners. Gesteld dat het getal inwoners zoo blijft, dan zullen er, volgens de nieuwe wet, 60 drankwinkels moeten vervallen. f's Hert ogenbosch, 12 Óct. In de aanstaande najaars-vergadering der Provinciale Staten van Noord-Brabant zullen o. a. in behandeling komen de volgende onderwerpen: a. Adres van de Noord- Brabantsche maatschappij van Landbouw om eene bijdrage van 1500 uit de provinciale kasb. Ont werpbesluit tot wijziging van het bijzonder regle ment van het Waterschap de Nieuwe Ban. f Kaatsheuvel, 12 Oct. Door het gemeente-bestuur is aan de directie der Noord-Brabantscbe stoom tram-maatschappij de vergunning verleend den zijtak naar deze gemeente tot 1 Mei 1882 met paardentrekkracht te exploiteeren, waardoor het geschil tusschen de maatschappij en deze gemeente uit den weg is geruimd. f Ecthen, 13 Oct. In het 5e district van het water schap voor de oude Maas is dinsdag 11 October 1881 te Baardwijk eene vergadering van stemgerechtigde Iugelanden gehouden teneinde eene voordracht van drie personen op te maken, die aan Z. M. den Koning zal worden aangeboden, om daar uit een lid van voorzegd waterschap te benoemen. Op die voordracht zijn met algemeene stemmen geplaatst alsle kan didaat N. L. Dekkers te Baardwijk aftredend lid 2e idem J. A. J. van Heyst, Burgemeester te Baardwijk 3e idem A. J. Pulles te Drunen. t Zuiliehem. Als een bewijs, dat de aardappelen- bouw in de Bommeler waard niet algemeen gun stig is uitgevallen kan dienen, dat zekere land bouwer alhier aan kosten van rooien 1.10 per H.L. betaalt. f De gemeenteraad alhier heeft besloten, het vergunningsrecht op den kleinhandel van sterken drank te stellen op 25 van elke 100 huur waarde. In deze gemeente, met eene bevolking van 800 zielen, worden niet minder dan 16 herbergen en herbergjes gevonden. f Drunen, 9 Oct. Heden morgen werd uit ccne wiel het lijk opgehaald van M. V. Sinds den vori- gen dag 's morgens half elf vermiste mrn hem reeds, hoewel men zich nog niet ongerust maakte doch toen bovengenoemde M. Y. ook 's nachts niet thuis kwam, ging men hem zoeken en vond hem in dezelfde wiel, waar hij gewoon was somtijds te gaan visschen. f Baardwijk, 10 Oct. De mazelen nemen hier zeer toe, Ook groote personen worden aangetast. Slechts 30% der schoolgaande kinderen bezoeken de school. AMEIDE, 13 Oct. Op de heden alhier ge houden paardenmarkt waren aangevoerd900 paarden, 225 veulens en 25 hitten. In l1/3-jarige en veulens was nog al eenige handel, in de overige soorten ging weinig om; er werd besteed voor werkpaarden 150 a 450; 21/2-jarige 200 a f 375; iy2-jarige 125 a 275veuiens 40 a 160. HOORNAAR, 13 Oct. Sedert de vorige week is de prijs der kaas 2,per 50 K.G. gedaald. Door de opkoopers wordt thans hier en in de omstreken 28,a ƒ29 per 50 KG. besteed. NIEUWPOORT, 13 Oct. De heer M. Göp- ner, cand. bij het prov. Kerkbestuur van Noord- Brabant en Limburg, heeft voor het beroep naar deze gemeente bedankt. WOUDRICHEM, 12 Oct. Het laatste ge deelte van het examen voor de betrekking van hoofd der le openbare school alhier werd voort gezet met de heeren P. J. Verlee te Deil, J. Boekholt te Gorinchem, L. W. Varossieau te Heinkenszaud, G. Boele Wieling te Gorredijk. J. van der Weiden te Andel, E. Raams te Alm- kerk, G. van Tongeren te Utrecht. J. Dunker te Willemstad, mede tot de terug geroepen heeren behoorende, had voor het exa men bedankt. Op de nominatie, heden bekend geworden, komen voorle. L. W. Yarossieau hoofd der school, 2e. P. J. Verlee idem en 3e. J. Boekholt onderwijzer. GORINCHEM, 13 October. De onroerende goederen toebehoorende aan Mevrouw de wed. N. C. Frohn, alhier en allen staande binnen deze gemeente, zijn 1.1. Maandag bij publieke veiling in 15 perceelen, ingezet en verhoogd tot 21.275. Van wege den minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid zijn den Brievengaarders in Nederland nieuwe voorschriften verstrekt voor de dienst der hulpkantoren. Die dienst wordt met menige werkzaamheid vermeerderd, maar daarbij ook het uitzicht geopend op verhooging van trac- tement. Bereids wordt den Brievengaarders in art. 5 jaarlijks eene schadeloosstelling van ten minste 20 toegezegd, ter bestrijding hunner uitgaven wegens vuur, licht, papier, touw, lak, schrijf- en stempelinkt en verdere Kantoorbehoeften. Men schrijft uit Terschelling, d.d. 9 October. De toekomst van Terschelling kan goed worden. Tot hiertoe deelt het toch in 't lot van de meeste eilanden, dat wil zeggen slechte gemeenschap met den vasten wal. Nu de postdienst via Harlingen en via Vlieland-Tessel met gewone postschuiten geschiedt, ondervinden wij eilandbewoners maar al te vaak de treurige gevolgen daarvan. Bij al de activiteit van den dienstdoenden postschipper, ge beurt het maar al te vaak, dat hij gedwongen is in onze haven te blijven liggen, of wat de Vlie- post betreft, zonder postpakket terug te komen, daar de post van Tessel niet over de Hors is kunnen komen. Vriest het, dan kan de Harlinger postschuit niet varen, getuige de laatste winter, toen hij 35 achtereenvolgende dagen moest blijven liggen. Dan komt alle postvervoer over Vlieland. Maar hoe? Gaat alles op zijn best, dan zijn wij toch nog 2 dagen met de post ten achter. En hoe geschiedt de bediening van de post over Vlieland in den winter? Wij hebben een flinken schipper in Willem Klijn, die in dien tijd meer diensten presteert dan eigenlijk van hem mag gevorderd worden. Doch de wijze van verzending der post pakketten laat met dat al veel te wenschen over. Weet het hoofd der postadministratie wel wat zulke tochten in den winter zijn, en welke ge varen er voor den schipper en het aan hem toe vertrouwde, door ijsgang of mist, aan verbonden zijn Zoo ja, dan gelooven wij, dat hij zal mede werken tot het blijvend bestaan van een betere gemeenschap met den vasten wal. De stoomboot, die de onderneming in de vaart zal brengen tusschen Harlingen en Terschelling, zal 40,000 kosten, en daar zij met een ijsschroet en ijsborden zal voorzien zijn, neemt de directie aan, ze eiken dag 't zij 's winters 't zij zomers te laten varen, met uitzondering van die dagen dat èn te Harlingen èn te Terschelling 't ijs zich zóó gezet heeft, dat men in ,/d e haven er op 1 o o p e n kan?' Wil de postadministratie aan deze onderneming hare pakketten ter overbreuging toevertrouwen, dan zullen èn Vlieland èn Terschelling een ge- regelden dienst erlangen. Op Woensdag 16 November a. s. zal aan het ministerie van waterstaat enz. worden aanbesteed het maken van de grondwerken, de kunstwerken, den bovenbouw, de overgangswerken en eenige beveiligings- en afdeelingswerken voor den spoor weg Groningen-Delfzijl. Bedrag der begrooting 1,432,000. Dat men den hardlooper Dibbels door eenige geldelijke bijdragen schadeloos heeft gesteld voor den onaangenamen dag, dien een deel van het Amsterdamsche straatpubliek hem had bezorgd, is zeer te prijzen. Maar de verontwaardiging over het gebeurde neemt nu wel wat groote proportiën aan. Wij vernemen thans van een adres, door dr. H. Eabius aan den Gemeenteraad van Amsterdam ingediend, waarin de adresant verzoekt, ,/dat door den Raad namens de burgerij een schadevergoe ding zal worden aangeboden aau den heer Dib bels wegens het geleden geldelijk verlies, en dat men hem verontschuldigingen zal aanbieden wegens de mishandelingen, die hij op den openbaren weg heeft ondergaan." Er is zeker niet veel kans dat de iu het adres uitgesproken wensch zal vervuld worden. Een op somming der redenen, waarom de inwilliging van zulk een verzoek niet mogelijk is, is dan ook overbodig. Wanneer men verlangt, dat de Raad zijn verontschuldigingen zou aanbieden voor zulk een geval, hoevele excuses zouden er dan niet moe ten gemaakt worden bijv. bij de slachtoffers der vele inbraken, bij hen, die te lijden hebben van brutale aanrandingen en beleedigingen op den openbaren weg. Maar deze personen, die in het geheel geen indirecte aanleiding zelfs gaven tot de wederwaardigheden, die zij ondervinden, maar integendeel trouw hun belasting betalen in de hoop, dat zij dan ook behoorlijk beschermd zullen worden, hebben nog nooit een deputatie of brief van het Gemeentebestuur gekregen met een verontschuldiging over de onvoldoende be scherming en onveiligheid. Het fraaie nieuwe schroefstoomschip Edam, kapt. Taat, te Dumbarton aan de Clyde gebouwd, voor rekening van de Ned. Amerikaansche Stoomvaart maatschappij, door de firma Archibald Mc. Millan, arriveerde te Rotterdam, met bestemming voor de vaart tusschen Rotterdam en New-York. Het stoomschip is 3000 register ton en heeft een draagvermogen van 4500 ton zwaar gewicht. De machines, van 500 paardenkracht, vervaardigd door de firma D. Rowan, te Glasgow, gaven aan het schip eene snelheid bij den proeftocht van 141/4 Eng. mijl per uur, terwijl op de reis van Glasgow naar Rotterdam gemiddeld 12y2 Eng. mijl per uur werd behouden. De ruime en prachtige salon is ingericht op eene smaakvolle en nette wijze, en ruimschoots verlicht. De betimmering der wanden, uit palis sander-, mahonie-en meppelhout bestaande, geven aan dit verblijf een uiterst elegant voorkomen. Er is ruimte voor 60 kajuitspassagiers en de voor hen bestemde hutten aan beide zijden van het schip, achter den salon, zijn zeer net en op gemak en ruimte ingericht, verder naar achter bevinden zich afzonderlijke badkamers voor hee ren en dames. Op het achterdek is een rooksalon, waar men zich door eene schel onmiddellijk in verbinding met den hofmeester kan stellen. De damessalon in de middenschip achter den grooten salon, waarvan de banken voorzien zijn van groen fluweelen kussens en de paneelen van het beschot op lichtgrond met fijne teekeningen van bloemen zijn beschilderd, maakt een allergunstigst effect. In den grooten salon bevindt zich ook een fraaie piano. De geheele inrichting voor passagiers vol doet volkomen aan de eischen van den tegen- woordigen tijd. In het tusschendek is eene zeer doelmatige in richting voor 1000 passagiers, met ziekenhutten en waschkamers voor mannen en vrouwen, beide afzon derlijk. Het stuurtoestel, zoowel achter als op de brug, is van zeer soliden bouw en kan door stoom bewogen worden, terwijl eene telegraphische in richting zoowel de ligging van het roer aanduidt als dient om orders over te brengen aan den man aan 't roer. Ook het ankerlichten geschiedt door stoom. Er zijn 6 reddingsbooten waarvan 4 op het ach terdek en 2 op de brug. Onder de brug zijn de hutten der officieren, kom buis, bakkerij, condensatie-inrichting voor versch water, alles op de meest practische wijze ingericht. Door het geheele schip is eene voldoende ventilatie aangebracht. Op het dek staan drie krachtige stoom- lieren en eene lier voor de stalen trossen. Het uitwen dige voorkomen van het als brik getuigde stoomschip voldoet ten hoogste wat vorm aangaat. Wij wen schen dat dit prachtige stoomschip de gunstigste resultaten zal opleveren voor de N. A. S. v. lijn, die voor Rotterdam als van zeer groot belang kan aangemerkt worden. Met het oog op het jongste spoorwegongeluk te Rotterdam, lie ht aan het bureau der Bredasche Courant een adres ter teekening aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, met ver zoek om zijne medewerking te verleeuen tot verbe tering, bij regeling door de wet, in den dienst der wissel- en brugwachters bij de spoorwegen, in dien zin, dat iedere brug en wissel door twee wachters zal worden bediend en bovendien nog aan elke sta tion een wissel-controleur worden benoemd, ter wijl de geldelijke belooning voor die gewichtige be trekkingen van wier stipte waarneming het leven van duizenden afhangt, zoodanig worde geregeld, dat het personeel in alle opzichten vertrouwbaar zij. De grootste komkommervrucht, die //men" ooit gezien heeft, is gegroeid in den tuin van den heer Slingenberg te Koevorden. Het is een reuzenkom- kommer, lang 60 en in doorsnee niet minder dan 15 centimeter. Het waterschapsbestuur van het Oud-Land van Altena heeft voor dezen winter tot nood-heem raden benoemd de heerenB. A. Van Tienhoven te Werkendam, P. Verschuren te Sleeuwijk, A. Van Eeten te Giessen en J. De Eijter te Andel. Aan het strand te Tessel is een buitengewoon groote visch gevonden, tweemaal zoolang als een bruinvisch en met spitsen kop, doch overigens veel overeenkomst met deze hebbende. De visschers hebben hem te Schagen ter gelegenheid van de tentoonstelling laten zien. Aan onder- en boven kaak had de visch ruim 70 tamelijk scherpe, sneeuwwitte tanden, die in elkaar sloten. Men schat het gewicht van het dier op 400 halve K.G., terwijl de lengte ongeveer 9 voet bedraagt. Nu de aardigheid van nagebootste bankbiljetten heeft uitgediend en het publiek meermalen de dupe is geworden van deze gevaarlijke reclames, heeft een winkelier te Amsterdam iets nieuws op Heeft verleden jaar de Spaansche provincie Mur- cia veel geleden van het water, de vooruitzichten zijn tegenwoordig al weer niet gunstig. Drie ste den, Molins, Orihuela en Cilza zijn weer grooten- deels overstroomdtwee uren in den omtrek staat alles onder water. Tweehonderd landbouwers zijn in hunne woningen opgesloten en verscheidene ver loren het leven in de golven. 't Postwezen Terschelling-Tessel via Vlieland kost nu 't Rijk jaarlijks 6500, waaronder een post van 600 voor praaidienst op de Vliereê is begrepen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 2