VERKOOPEN: 1.75.00 Hectaren W.Posthumus, VERKOOPEN: Faillissement. Een Woonhuis Ziekenstoel. BEKENDMAKING. Goedkoop onderricht BAHLMANN Co. WINTERMANTELS, REGENMANTELS, DOEKEÏÏ, ROKKEK, ine-, vier- en vijfjarig De Notaris VERBERNE te Dussen Gemengd Nieuws en Allerlei. Burgerlijke Stand. 30Tde Staatsloterij. MARKTBERICHTEN. De Notaris Yerberne te Dussen, Verbetering. Verfstoffen, Yerfkwasten, Yensterglas, een Tafel, Ladetafel, Linnenkast, Schragen, Planken, Lad ders en wat verder zal worden voorgebracht. P. van Yollenhoven Jz. Wordt gevraagd: De Dijkgraaf van het Water schap „den Hoogen Maas dijk van Stad en Lande van Heusden,11 vereenigd met den Oudheusdenschen,Doe- verenschen en Drongelen- selien Zeedijk, in de nieuwste zeer voor- deelige wijziging der ijsme- thode van margarine boter bereiding. en eene groote sorteering JAPONSTOFFEN. dat gebied uitgedachthij heeft zijn klanten een nagebootsten postwissel van f 7,50 toegezonden, in plaats van ten postkantore, in zijn winkel be taalbaar. Aan de Dinsdag ter gelegenheid der landbouw- feesten te Schagen gehouden harddraverij van paarden van zessen klaar, werd deelgenomen door twintig dravers. De uitslag was, dat de prijs werd behaald door de Graaf Adolf", eigenaar V» oltf G. Zevenhuizen, te Warmenhuizen, berijder TVde Boer, en de premie door de „Prinses", eigenaar P. Smit Jz., te Rotterdam, berijder P. van Santen. In de nabijheid van Zuidlaren is een oud man, die veel misbruik van sterken drank maakte, ge heel verkoold op het vuur gevonden. Woensdag vierde de heer mr. C. A. Xairac zijn veertigjarig jubilé als burgemeester van Bar- neveld. In een uitnoodiging aan zijn gemeentenaren schreef de geachte man „De ingezetenen kunnen dien dag zeer veraan genamen door mij een handdruk te brengen. Zijn er soms, wien ik het in die 40 jaren niet naar den zin kon maken en dat is licht te vreezen laten zij dit ten minste op dien dag vergeten, vergeven nog liever." Eenigen tijd geleden kwam een dienstbode te 's-Hage in l^nnis met een jongman. Een plechtige verloving volgde. Het bleek echter spoedig, dat hier geen liefde voor het meisje, maar liefde voor het kapitaaltje in het spel was, dat hij wist, dat de dienstbode van haar spaarpenningen op de spaarbank had be legd. Onder voorwendsel van een veel grootere rente voor dat geld te zullen bedingen, wist de laaghartige het spaarboekje uit de handen der argelooze meid los te krijgen en gedurende eeni gen tijd onder zich te houden. Door het maken van een valsche handteekening in het spaarboekje, nam D. van tijd tot tijd geld op, tot een geza menlijk bedrag van f 1300, welke hij ten eigen bate aanwendde en verteerde. De politie heeft de hand gelegd op den be drieger doch het geld is verloren. Te Winsüm zijn uit Noord-Amerika reeds we der teruggekomen 3 personen, die in het jong ste voorjaar als landverhuizers waren vertrokken, maar er niet vonden wat zij, met zooveel ande ren, hadden gedacht er te zullen vinden. Te Kampen bestaat sedert eenige jaren een ver- eeniging voor het verschaffen van arbeid aan on- bedeelden en behoeftigen, onder de kernspreuk »Orde en Vlijt. Uit het verslag van hare verrichtingen in het jaar 1880-1881, blijkt o. a. het volgende Het aantal kinderen, in hare mattenmakerij werk zaam, bedraagt 44 of 8 meer dan het vorige jaar; gedrag en ijver van die kinderen had over het ge heel alle reden tot tevredenheid gegeven, eenigen van hen waren reeds vroeger in de mattenmakerij werkzaam geweest, doch het grootste gedeelte werd als nieuwe leerlingen aangenomen. Zoo veel mogelijk werd door het bestuur toezicht gehouden op het geregeld bijwonen der avondscholen en van het godsdienstig onderwijs, opdat door het vroegtijdig leoren van een ambacht daaraan niet werd te kort gedaan. Gedurende het afgeloopen jaar waren de ont vangsten 428.77, en bracht de verkoop van het grootste deel der matten 740.10 op. Aan arbeids loon werd uitgegeven 718.555, waaronder tevens de kosten van onthaal der kinderen, dat zooals gewoonlijk in Februari heeft plaats gehad. De verdere uitgaven bedroegen 696.185. Deze zoo nuttige vereeniging heeft door de gel delijke ondersteuning, die haar ten deel viel, weder aan haar doel kunnen beantwoorden, en hoopt hare taak, die met zulk een goeden uitslag wordt bekroond, te kunnen blijven vervolgen. In de gemeente Kerkwijk en Bruchem weigert het onlangs herkozen raadslid v. B. den eed, voor geschreven in art 39 der gemeentewet, af te leggen, omdat sommige wetten des rijks in strijd zijn met Gods woord. Tegen het zweren van »trouwaandie wettenheeft hij gemoedsbezwaar. De heer Z., Catechiseermeester, was een juweel van een man in zijn vak, en het stedeke A. ten bljjvenden zegen. Hij overlaadde de hoofden zijner leerlingen niet met eene nog voor hen, onverteer- baren kost, met honderden half of nog minder be grepen teksten en zangverzen, zoo als bij velen te doen gebruikelijk was, maar rustte niet voordat hij de eenvoudige waarheden door verbalen, voor beelden en gelijkenissen aan verstaud en hart bei den dienstbaar had gemaakt. Eens op deze wijze de paradijs-geschiedenis behandelende en de val onzer eerste ouders was besproken en uit een gezet vond het gewone onderzoek plaats, of men alge meen het verhandelde goed begrepen had, en werd o. a. door hem gevraagd: »Wie uwer weet nu, waarom Adam van den appel beet«? Als om strijd vlogen al de vingers in de hoogte, terwijl een der jongens, in zijnen vurigen ijver, zijne tong niet kunnende bedwingen, tevens uit riep: Meneer, hij had geen mes Onder de ingezonden stukken in het N. v. d. D. leest men In het supplementvan de Holl. Illustratie komt in den laatsten tijd herhaaldelijk eene advertentie voor, waarin J. B. Pillinger, 43 Castle-street, Hol- born, Londen, een zoogenaamd »Amerikaansch zakhorloges aanbiedt voor den ongelooflijk lagen prijs van een shilling -f- 4 pence. Nu wanneer men genoemd bedrag per postwis sel (geen postzegelsaan het adres van genoem den Pillinger zendt, ontvangt men franco per keerende post (sicniets, lezers Ik ken eenige personeu, die reeds in Augustus een postwissel naar Londen zouden en die thans hun geld 't moge dan weinig zijn beklagen. Men kan het dwaas noemen, geloof te stellen in dergelijke advertentie, ik kan me voorstellen, dat er verscheidenen zoo dwaas zijn of nog kun nen zijn. Daarom dan ook acht ik het noodig, het publiek in te lichten. Ieder wachte zich voor schade Zaterdag-avond werd te Widnes in Engeland een jongeling door zijn meester naar diens woning ge zonden om een vierloops-revolver te halen, die be stemd was om als geschenk aan een naar Australië vertrekkend politie-beambte vereerd te worden. In de woning had het jonge mensch, terwijl hij den revolver nazag, het ongeluk zich door den mond te schieten, en een dienstbode, die aan een buur man wilde laten zien hoe het eigenlijk gebeurd was, had het ongeluk zich ook door de keel te schieten. Beide slachtoffers waren onmiddelijk dood. Te Oostburg schijnt men de drankwet te beschou wen als een middel om de gemeente-financiè'n te verbeteren. Toen in den gemeenteraad aldaar de vraag aan de orde kwam, op welk bedrag men het vergunningsrecht zou bepalen, voerde een der raads leden, de heer J. Otto Rieseeuw, nog wel tevens lid der Prov -Staten van Zeeland, aan, dat men in Oostbnrg zoo'n hoog recht niet noodig had. Met dit op tien gulden te stellen, zouden er toch een aantal kleine kroegjes opdoeken, en daarenboven zou men dan een grooter aantal aanvragen krijgen, waardoor de gemeentekas zeer gebaat zou zijn. De Raad scheen daarmee in te stemmen; althans het recht werd op 10 bepaald. Er zijn in die ge meente 1970 zielen en 42 drankwinkels en her bergen. Eene club te Chaux-de-fonds, in Zwitserland, heeft een briefkaart de reis om de wereld laten doen, met niet meer dan 20 centimes gefranceerd en geadresseerd aan het clubgebouw, met aanwijzing der postroute: Marseille, Caïro, Bombay, Hongkong, Yokohama, San Francisco, Nieuw-York; terug naar Chaux-de-fonds. De kaart kwam 2 April in Mar seille, 26 April in Bombay, 6 Juni in Yokahama, 27 Juni in San-Francisco. Te Nieuw-York werd de kaart eerst na eenigen tijd verzonden, met de opmerking, dat zulk eene verzending eigenlijk in strijd is met het postreglement der Yereenigde- Staten en in het laatst van Augustus kwam de kaart uit Keulen te Chaux-de-fonds terug met de verklaring, dat reëxpeditie van briefkaarten, die geen ander doel hebben dan eene reis om de wereld te doen, voortaan niet meer geoorloofd is. Te Parijs is het pianospelen besmettelijk. Elk huis kan er op een paar bogen. In de rue Saint-Honoré stond sedert een vol jaar eeue woning leeg, die onderscheiden gebreken bezat, als vochtigheid, gebrek aan licht, aan lucht enz. Toen kwam de huisheer op een zeer oorspronke lijke aanprijzing. Twee uren later was de woning verhuurd. Pardon, mejuffrouw, pardon. Maar u toch zeker, mijnheer Joelen Ook niet, mejuffrouw; neen heusch niet. De kleine Emma. 't Is wel waar Mariepa heeft het gister nog zelf gezegd: mijnheer speelt overal de eerste viool. t HEUSDEN. Van 1013 Oct. Geboren: Cornells Jacobus, z. v. C. Robbemond en A. van der Pol. t WIJK. Van 5—12 Oct. Geboren: Adriana, d. v. A. Bonman en K. MansFrancina, d. v. D. van Loon en M. Kolf. Overleden: Christina Millenaar, 5 m. t BUSSEN. Geboren: Cornelis Godefridus Maria, z. v. J. Vrins en J. van Luxemburg. Overleden: Anna de Ronde, 10 m. Johanna Hendrika Stoel, 76 j., ongehuwd. WERKENDAM. Van 311 Oct. Ondertrouwd: J. Verdoorn, jm. en T. Zwets, jd. Geboren: Pieter, z, v. T. Putmeester en M. van Breugel. Overleden: T. Baggerman 10 mT. Dek ker 8 m. 4de Klasse. Trekking van 11 Oct. Prijs van 2000: no. 20557; 1500: nos. 5477 en 18648; 1000: nos. 7917 en 20143; 200: no. 10798; 100: nos. 1619, 12174, 12859, 13690, 16027 en 19189. 4de Klasse. Trekking van 12 Oct. Prijs van 25000: no, 16008; 1000: nos. 4161 en 16678; 400: nos. 10395 en 15219; 200: nos. 1056, 8600 en 8798; 100: nos. 1674 en 19418. 4do Klasse. Trekking van 13 Oct. Prijs van 5000: no. 4854; 100: no. 15025, t Bussen, 13 Oct. Aangevoerd 109,1 kilo boter; prijzen 1.52 a 1.71 per kilo. t Zalt-Bommel, 11 October. De prijs der boter was 70 tot 85 cents per half kilo. Eieren 6 ets. per st. Bordreeht, 13 October. De aanvoer van alle Granen was heden zeer beperkt. Jarige Tarw vond tot vorige prijzen langzaam koopers. Nieuwe ruimde in de beste partijtjes mede als voren op. Afwijkende 118/119 was a 12.75 en 113/115 a 12 per 100 k°. te plaatsen. Noteren Jarige puike Zeeuwsche, VI. en Overm. 12.50 a ƒ13.50. Ov. goede en mind, 11.25 a 12.25. N. puike Zws. VI. en Overm. 11.25 a 12.25, goede 9.a 10.50, mindere en blauwe 6.a 8. N. Zomer-Tarw 9.a 10.50. N. Kanada 9. a 10.50. Kanariezaad. f 9.a 11. Koolzaad. Tweejarig Zeeuwsch en Ov. 60. Per Oct. f per April 366 nominaal. Lijnzaad, f Waterhoogten in de Hoofd-Rivieren. Keulen, 13 Oct., vm. 7 u. 33,03 M. -f- AP. of 2.18 M. boven nul. Val 0.02. Lobith, 13 Oct., vm. 8 u. 10,74 M. -j- AP. of 3.17 M. beneden nul. Val 0.02 M. Nijmegen, 13 Oct., vm. 8 u. 3.13 M. -(- AP. of 1.19 M. boven nul. Val 0.04 M. Goriiiehem. 13 Oct. H. W. vm., 10 u. 10 m. 2.15 M. -f AP. Was 0,01 M. Gorinehem, 13 Oct. L. W., vm. 5 u. 40 m. 1,28 M. -f AP. Was 0.18 M. Arnhem, 13 Oct., vm. 8 u. 8.47 M. -f- AP. of 1,56 M. boven nul. Val 0,01 M. Deventer, 13 Oct., vm. 8 u. 2.92 M. -f- AP. of 2.33 M. boven nul. Was 0,01 M. Maastricht, (brug), 13 Oct., vm. 8 u. 43.03 M. -j- AP. of 0,83 M. boven nul. Val 0.04. M. Keulen, 13 Oct. De peilschaal teekende heden middag ten 1 uur 2,25 M. boven nul. Val sedert gisteren 5 cM. zal aldaar, op Woensdag den 26 Oetober 1881, des voormiddags ten 11 ure, te Dussen, ter herberge »den Boerendans,publiek staande te BUSSEN in den Boezemin perceelon en in massa. Door onnauwkeurigheid van den zetter is in het vorig nummer vergeten bovenaan de 2e pagina te plaatsen BINNENLAND. Toen Vrijdag morgen schipper J. de R., met zijn vaartuig »Op Hoop van Zegengenaamd, te Leiden liggende, in de roef, waar hij zich den enz. ADVERTENTIES. Putterstraat, 45, te HEUSDEN, beveelt zich minzaam aan tot het k o o p e n en verkoopen van alle Binnen- en Buitenlandsche Effecten en verschenen Coupons; tot het invorderen van achterstaande pretentiontot het gereed maken van Aangiften bij overlijden, volgens de wet op het Regt van successie en van alle onderhandsche stukken welke in Burgerlijke en Handelszaken ook zullen voor komen. zal voor de Kinderen Peter Vink, in het openbaar Hij verzekert ook in ieder geval steeds de meest stipte geheimhouding. VERKOOPING tengevolge van Op Dinsdag 18 Oetober 1881, voormid dag 10 uur, zal de Deurwaarder VAN DER ROS te Heusden, ten verzoeke van den Heer Mr. ALPHONS VAN RIJCKEVORSEL, Advocaat te 's Hertogenhosch, in hoedanigheid van Curator in het faillissement van Pieter Johannis de Groot, Verwer en Glazenmaker wonende te Hemden, ten huize van genoemden de Groot, aan de Boter markt te Heusden, aan den hoogstbiedende tegen gereede betaling VERKOOPEN Te zien een uur voor de Verkooping. gelegen op den Oudendijk, onder Woudrichem, sectie B no. 208 en 209, groot 12.30 aren. Te aanvaarden dadelijk bij de betaling der koop penningen. Deze verkooping zal geschieden te Oudendijk, in het sehippersveerhuis bij Hendrik Vink, provisi oneel op Dingsdag den 18 October 1881, en Hnanl 8 dagen daarna, mitsdien op Dingsdag den 25 dicr- zelfdc maand, telken dage des voormiddags ten 9 ure. tegen November aanstaande: met Achterhuis, Schuur, Erf en Boomgaard te Veen, waarin sedert een halve eeuw is uitgeoefend een Timmermans-Affaire. Te bevragen bij den Heer W. POSTHUMUS te Heusden. te HEUS HEN, beveelt zich aan tot het fourneeren van GELD, onder eerste hypothecair verband, rente 4 a 4d/2 een gemakkelijken netten Adres, met opgaaf van prijs, onder letter A aan den Uitgever dezer Courant. MAAKT BEKEND: dat eene vergadering van stemgerechtigde Ingelanden van het Waterschap is belegd, te houden op Dinsdag den 18 Oetober 1881, des voormiddags om 10 uur, ter herberge van H. Mourik te Heusden, tot tvelker bij woning de stemgerechtigde Ingelanden van het Waterschap worden opgeroepen. De alsdan te behandelen onderwerpen zijn lo. Verkiezing van personen die ge plaatst zullen worden op eene voor dracht tot benoeming van eenen Heemraad in het Bestuur van het Waterschap 2o. Instructie voor den Secretaris-Pen ningmeester van het Waterschap; 3o. Verhooging jaarwedde Opzichter en Bode; 4o. Ingekomen rekeningen. Heusden1 Oetober 1881. De Dijkgraaf voornoemd: HONCOOP. Adres lett. A.Z. aan den Uitgever dezer courant. hebben de eer UEd. te berichten, den ONTVANGST der nieuwste modellen Mede voor HeerenBukskins, Lakens, It a t i n s en verder ARTIKELEN voor het Saizoen. P.S. Voor Heeren wordt alles op maat geleverd. [GORINCHEM Oetober 1881. S Geen jpiano in huis. Een enfant terrible. Jonge dame. Maar u doet toch zeker aan muziek, mijnheer Eduard? Prijzen van f 100 en daar boven. Rogge. Nieuwe Zeeuwsche en VI. 8.20 a 8.60. Overm. 8.10 a 8.30. Gerst. N. Winter, Zws. en VI. zakm. 6.50 a 7.10; dito gestort 7.30 a 7.50; dito Overm. en Fl. zakm. 5.50 a 6.60. N. Zomer, Zws. en VI. zakm. f 6.10 a 6.30. Overm. en Fl. zakm. 5.— a 5.70. Spelt. Jarige 4.50. Haver. Jarige Voeder- 4.50 a 4.80, Nieuwe 2.50 a 3.80dito dikke 3.— a 4.50. Paardenboonen. Nieuwe 7.50 a 8. Duivenboonen. Nieuwe f 8.a 8.50. Bruine Boonen. Nieuwe 9.a 12.50. Witte Boonen. Nieuwe a Blauwe Koók-Erwten. Nieuwe 10.a 11. Voeder dito 6.a 9. Boekweit. Niet aangevoerd. Maïs. 8.75 per 100 kilo. Griendhout, Een huis,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 3