Een «REMOS VISSCHERIJ. O r e ls-Har m o n i u in s met Tuin, MONTIJN, Directeur. Zal in 1881 de wereld vergaan lijnen ter Menbileering, Pensmarkt B 33 en 34 's Hertogenbosch. A. C. VAN DER MEULEN ZONEN. COUCKE Srs., Voor f 450 MERRIEP A ARD met TILBURY en TUIG. Amerikiansch Orgel. Gemeentebesturen Stoomboot „NEUTRAAL" DIENSTREGELING Moombootreedenj Notaris De Gier, Alexandre, père et fils te Parijs. groot I Are 83 Centiaren, publiek verkoopen: Geer. van Noortwijk te Schiedam van af 10 October 1881 Openbare Yerkooping onder Oud-Heuscleii, Elshout. Hulten en Baardwijk. VERKOOPEN Bij do aanstaande verkiezing van een Heemraad bij het Dijkbestuur van Stad en Lande van Heusden c. a. welke op 18 October 1881 zal plaats hebben, wordt met den meesten ernst aanbevolen, den Heer: Landeigenaar te Heusden VELE KIEZERS. Th. J, Jansen, Kerkstraat A 118, 's Hertogenbosch, voor post 8o. f 4post 4o. f 6gr. folio f 9. met inkt en gebruiksaanwijzing, franko naaste spoorwegstation, De Aatografische Drukinrichtingfabriek bij Kampen den Boekhandelaar L. VEERMAN te Heusden, f 2.60 per jaar, of slechts 5 cents per week. Tapijten, Meubelen, Bedden, Matrassen enz. Ontvangen eene groote sorteering Wollen, Gestikte en Molton Dekens en Spreijen, alsmede Reisdekens. OPENING VAN HET PELTERIJEN-MAGAZIJN. Reparatiën en veranderingen spoedig en billijk. 238. Hoogstraat. 238. Rotterdam. vieijarig, bruin voor den prijs van f 180, Gemeente Oudheusden c. a. Gemeente Baardwijk. Ongeveer 70 stuks Kanada-Populieren, ter gemiddelde dikte van 65 c.Meter over kruis voor de borst gemeten. 29 stuks Iepenboomen, ter gemiddelde dikte van 63 c.Meter over kruis voor de borst gemeten. 31 stuks Kanada-Populieren, ter dikte als voor. 68 stuks Esschenboomen. bezit de goede eigenschappen van de beste hectografen doch mist de inconveniënten. Zij geeft, zonder pers, tot 100 a 125 duurzame afdrukken van één origineel (schrift of teekening). Zij laat het negatief bij afwassching met gewoon water zeer gemakkelijk los. Zij slijt weinig en blijft spiegelglad. DE PRIJZEN ZIJN. en worden, na ontvangst van postwissel, direct afgeleverd door de eenige verkooper voor Nederland N.B. De firma MONTIJN heeft tot haren AGENT voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard op 12 October 1881 aangesteld, die tegen denzelfden prijs aflevert en bij wien een Edison-Autograaf steeds te bezichtigen is. Illllllllllllllllllillllllllllllltllillliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllll iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiitimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiitiiiimmit Door afschaffing wordt tegen dezen goedkoopen prijs TE KOOP AANGEBODEN: een mak, flink langs den weg loopend, Te zien en te bevragen bij H. MOL RIK, Hotel f,Wapen van Amsterdam'', Heusden. Wed. C. SONNEVELT D. VAN WIJNEN. DAGELIJKS, uitgezonderd ZONDAGS. Van VEEN 's morgens 5.uur. Van 's-BOSCH 's nam. 2 30 AANVANGENDE DEN 7den NOVEMBER: Vertrek van VEEN 's morgens 6.30 uur. Aankomst te 's-BOSCH, c. a. 9 uur. Vertrek van 's-BOSCH 's nam. 2.30 Aankomst te VEEN, c. a. 5 uur. Garagetarief: 4 ct. per 10 Kg. Minimum 10 et. per zending. Stoombootdienst Heusden's Bosch. Maasstroom. Stoomboot Stad Heusden. yam Tiendrecht, te Heusden, zal voor zijne principalen publiek Provisioneel op Dinsdag 25 October 1881 en finaal op Dinsdag 8 November 1881, beide dagen des namiddags ten 6 ureten huize van den Heer MOURIK te Heusden. Eerste Koop. Een vierde gedeelte in de Grove Tienden, onder Oudheusden. Tweede Koop. Een vierde gedeelte in de Grove Tienden, onder Hulten. Derde Koop. Een vierde gedeelte in de Grove Tienden, onder Elshout. Vierde Koop. Een vierde gedeelte in de Smalle-Krijtende en Raaptienden, onder Oudheusden, Hulten en Elshout. Gemiddelde jaarlijksche opbrengst 525,49. Deze vier koopen zullen eerst in massa en daarna afzonderlijk worden geveild. Vijfde Koop. De helft van de Grove en Smalle Tiend, over geheel Baardwijk. Gemiddelde jaarlijksche opbrengst 797,85. Gemeente Heusden. Zesde Koop. VAN GEVESTIGD IN 1829. Met goud bekroond op de tentoonstellingen te Parijs in 1844, 1855, 1862, 1875 (Decoratie Legioen van Eer), te Weenen 1873 (Medaille van Verdiensten). Tegen dezelfde prijzen als aan de fabrieken te Parijs, met de conditiën van vrij van inkomende rechten en vracht, dus geheel franco levering, inet 5 jaren waarborg, zijn bij den ondergeteekende bovenstaande ORGELS-HARMONIUMS in allo de op den geïllustreerden prijs-courant voorkomende nummers te bekomenwelke prijs-courant op aanvrage gratis wordt toegezonden. Inclineerenden gelieven zich rechtstreeks te wenden aan den AGENT DIER FIRMA De Edison Autograaf in de Wittebroodstraat te Heusden, Sectic A, no. 374 en 375, bevattende benedendrib geplafonneerde kamers met marmeren schoorsteenmantels, en welpomp en boven vier kamers met ruime droogzolder en meidenkamer. Dit Huis is bijzonder geschikt om eene Fabrleks- of flovcnicrszaak in uit te oefenen. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen verstrekt Notaris DE GIER voornoemd. VAN BOOMEN. De Notaris B. VAN DE WERK te Zalt-Bommel, zal namens de HoogWelGeb. Vrouwe Douairière Baronesse van Nagell van Nederhemert, op Za terdag den 22 October 1881, bij het hout voormiddags 10 ure, in het Sterrenbosch te Neder hemert, Noordzijde der Maas: In perceelen, waarvan aanwijzing door G. VAN DE WERKEN in het Sterrenbosch. En des middags 12 ure, op het eiland Nederhemert: Allen aldaar staande, en in perceelen, waarvan aanwijzing door Cs. VAN RIJSWIJK op het eiland. Koopers moeten overleggen een bewijs van ge goedheid, afgegeven door den Notaris hunner woon plaats. Het betaalde voor toestellen die onverhoopt niet mochten voldoen, wordt bij franko terugzending binnen 3 dagen na ontvangst onmiddclijk per postwissel gerembourseerd, Onder bovenstaanden titel zal in No. 9 van het PROTEST'ANTSCII ZONDAGSBLAD een ar tikel van de hand des heeren A. J. Hoogenbirk, die van nu aan als mede-Redacteur van dit Tijdschrift is opgetreden voorkomen. De prijs van het Protestantsch Zondagsblad, waarvan wekelijks een Aflevering verschijnt, is Als pro mie is aan dezen jaargang verbonden een PRACHTIGE OLEOGRAPIIIE, getiteld »HET PENNINGSKE DER WEDUWE Bestellingen worden aangenomen door alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Uitgevers Voor dit Tijdschrift worden AGENTEN en COLPORTEURS gevraagd. MAGAZIJN van Dames- en Heeren Artikelen, specialiteit van Glacé Handschoenen, Zakdoeken, Kousen, Chatelaines, enz. Steeds vooi'banden een groote voorraad ParfnmerionHaar-, Tand- en Nagelborstels. Aankondiging ingevolge art. 2 en 3 der wet van 23 April 1880 (Staatsblad no. 67). Noordbrabantsche Stoomtram wegmaatschappij, gevestigd te Tilburg, onder directie van J. van den Elzen. Dienst Tilburg Waalwijk. Hoofdkantoor Tilburg. Het vervoer geschiedt per stoomtram met rijtuigen van minstens 28 plaatsen le en 28 plaatsen 2e klasse, langs den provincialen weg, tusschen voornoemde gemeenten. Op de navolgende plaatsen zal geregeld worden stil gebonden tot het in- en uitlaten van reizigers, en wel: te Tilburg op verschillende punten, Loon- opzand, Sprangschevaart. Sprang, Besoijen en Waalwijk. Trein Trein Trein Trein Trein Trein Trein Trein Trein Trein no. 2. no. 4. no. 6. no. 8. no. 10 no. 1. no. 3. no. 5. no. 7. no. 9. Vm. Vm. Nm. Nm. Nm. Vm. Vm. Nm. Nm. Nm. Tilburg (Station) v. 7.45 10.45 2.00 6.5 10.15 Waalwijk v. 7.45 10.45 3.15 4.00 7.55 Loonopzand a. 8.30 11.30 2.45 6.50 11.00 Besoijen a. 7 51 10.51 3.21 4.6 8.1 id. v. 8.33 11.33 2.48 6.53 11.3 id. v. 7.53 10.53 3.23 4.8 8.2 Sprang schevaart a. 8.51 11.51 3.6 7.10 11.21 Sprang a. 8.1 11.1 3.31 4.16 8.10 id. v. 8.54 11.54 3.9 7.12 11.24 id. v. 8.2 11.2 3.32 4.17 8.11 Sprang a. 8.58 11.58 3.13 7.16 11.28 Sprang schevaart a. 8.6 11.6 3.36 4.21 8.15 td. v. 8.59 11.59 3.14 7.17 11.29 id. v. 8.9 11.9 3.39 4.24 8.16 Besoijen id. a. 9.7 12.7 3.22 7.25 11.37 Loonopzand a. 8.27 11.27 3.57 4.42 8.34 v. 9.9 12.9 3.24 7.26 11.39 id. v. 8.30 11.30 4.00 4.45 8.35 Waalwijk a. 9.15 12.15 3.30 7.32 11.45 Tilburg (Station) a. 9.15 12.15 4.45 5.30 9.20 P r ij z e n der Plaatsen Tilburg. Loonopzand. le KI. 0.35 2e KI. 0.25 le KI. 0.55 2e KL 0.40 le KI. 0.25 2e KL 0.15 le KI. 0.70 2e KL 0.50 le KI. 0.35 2e KI. 0.25 le KI. 0.85 2e Ki. 0.60 le KI. 0.50 2e KL 0.35 Sprang schevaart. (Kaatsheuvel.) le KI. 2e K1.J 0.15 0.10 Sprang. 0.30 0.20 0.15 0.10 Waal wijk. Wordt IN PACHT aangeboden: De Visscherij genaamd het prikwater, zich nitstrekkende van de Groote Sluis boven Bokhoven tot aan het grondgebied der ge meente Well, zjnde halver Maas aan de Zuidzijde. Afkomstig van 's Rijks Domein. Te bevragen bij den Notaris JISKOOT te Veen. Door aanschaffing van een groot Fransch Orgel- Harmonium, wordt te koop aangeboden: 1 AMERIKAANSCH HARMONIUM van Peloubet Co. te New-York, in prachtig notenboombouten Kast, met gesneden fronton en muziekkastje, zoo goed als nieuw, hebbende 5 Registers, als Diapason. Duleiana. Sub-bass. Harmonie. Clarinet en Knee-swell. Zich te adrosseeren aan don Heer Th. J. JANSEN, Kerkstraat A 118 te 's Hertogenbosch, alwaar het te bevragen en te zien is. Door P. STOKVIS ZOON te 's Bosch, zijn uitgegeven 1. Titels en inlegvellen van Registers van aan vragen om vergunning tot verkoop van Ster ken Drank, in het klein, met vermelding der daaromtrent genomen beslissingen. 2. Wet tot regeling van don Kleinhandel in Ster ken Drank, in plano. 3. Verordeningen. 4. Besluiten. 5. Vergunning. 6. Kennisgeving. Het bovenstaande is mede verkrijgbaar gesteld bij L. VEERMAN, Boekhandel, Heusden. onderneming van de ondernemers. van de Van HEUSDEN vm. 4.30 's midd. 12 ure. 's-BOSCH 8.30 I 's nam. 2.30» Kantoren: Gebr. van den Boom tes-Boscli Daniël Duijser te Heusden. Ligpplaats te 's-Boscb: Kanaal bij de Ortherbrug, alwaar eeu lichter tot den ontvangst en den opslag der goederen ligt. Winterdienst. Van Heusden: 's morg. 4.30 ure (van 7 Nov. 's morg. 5.30) en 's nam. 12 ure. Van 's Bosch 's morg. 8.30 en 's nam. 2.30 ure. Winterdienst, aanvangende 4 Oct. 1881. Van Heusden 's Maandags 's morg. 5.30. Over. werkdagen 7.30. Van Rotterdam Alle werkdagen 's nam. 12.45. opexings-uren van het Post- en Telegraafkantoor te Heusden. Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 7 912, nam. 2—7y2 u. Telegraafkantoor. Voorm. 912, nam. 27y2 u. Zon- en Feestdagen. 79, nam. 2y26 R- 89, nam. 36 u. Voor Postwissels en Kwitantiëu alleen op Werk dagen voorm. van 9—12, nam. 25 u. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure. Postkantoor. Voorm. van Telegraafkantoor. Voorm.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 4