PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. Burgerlijke Stand. DE STORM. HEUSDEX, 17 Oct. t De storm van Vrijdag laatstleden heeft ook alhier zijne kracht doen gelden op tal van huizen, die pannen verloren of waarvan het lood van de daken werd afgerukt. Inzonderheid moest dit het stadhuis ondervinden, dat sints een jaar gerestau reerd, met verschillende torentjes prijkt. Des mor gens ten half twaalf ure, des avonds ten half negen ure en eindelijk ten circa tien ure, vielen achtereen volgens kleine torens af, die tot versiering waren aangebracht. Hoewel zij telkens geheel op straat terecht kwamen, heeft dit geen persoonlijke ongelukkeu tengevolge gehad. t Dussen. Met den geweldigen storm zijn alhier om het kasteel circa 45 boomen ontworteld. In den buitenpolder is veel vee verdronken, terwijl ook vele paarden en runderen zich door zwemmen hebben weten te redden. t Eethen. De haan en het kruis werden alhier van de kerk gerukt. Gelukkig zonder ongelukken te veroorzaken. f Woudriehein. Mag Altona's hoofdplaats (Wou- drichem) zich in den laatsteu tijd beroemen op de vooruitgang op godsdienstig gebied, toch blijft het geloof aan het zoogenaamd betjoegen of betooveren jammerlijk heerschen. Als een klein bowijs dient het volgende: Eenigen tijd geleden werd er gedroomd (zoo noemde men het, daar er*nooit rond voor uitge komen wordt) er was een vrouw betjoegd en aan de gevolgen ervan overleden, men droomde voorts er had ook een schipper hetzelfde lot in deze ge meente ondergaan en deze was elders plotseling overle den maar dezer dagen verscheen de schipper alhier om zijne zaken te doen. Welk een gezicht die ver schijning voor hot bijgeloovig publiek heeft opgeleverd behoeft hier niet gezegd te worden. Te wenschen ware het dat zij (de verschijning) ten goede moge werken voor het bijgeloof. t Bij den laatsten storm viel een stuk van den toren door het dak van de kerk en drong tot het ruim door. De poldor Keizersguldenweerd liep, nadat het water door de kade een gat gesla gen had, onder. Een enkel stuk vee dreef van morgen bij Werkendam aan den wal. (N. R. Ct.) f 14 Oct. Heden had alhier door het bestuur van het »Oud land van Altena« de aanbesteding plaats van het leggen van een berm te Andel (boven de Rib) binnendijks om 15 December 1881 op te leveren begrooting 3850, waarvoor 9 in schrijvingsbiljetten waren ingekomen, als N°. 1 van den heer Lopik te Hardinxveld 4400. t 2 P. J. Roubos alhier 4300. 3 J. v. d. Plas Hardinxveld - 4250. 4 Klein te Andel - 4200. 5 T. de Groot Giesendam - 3960. 6 van Anrooy Nieuwwaal - 3900. 7 C. Prinsen te Made - 3679. d 8 d L.v.d. Heuvel Werkendam - 3539. 9 t> Jb. Elshout te Giessen -3177. Toegewezen aan den heer Jacob Elshout voor 3177, als zijnde de laagste inschrijver. f Zuilichem. De storm van Vrijdag j.l. had treu rige gevolgen. Een man werd door een afgewaaiden boomtak dermate aan het hoofd getroffen, dat hij oogenblikkelijk een lijk was. Op de rivier de Waal, nabij den Brakelschen steenoven zonk eene schuit, waarbij eene vrouw en twee kinderen verdronken. De schipper en zijn knecht konden zich slechts met levensgevaar redden. j-Ncderhemert, 15 October. Door den hevigen wind van gisteren avond is veel schade toegebracht aan velo huizen. Van de kerk zijn verscheidene ruiten ingewaaid; het dak van het schoolgebouw heeft een gedeelte van den schoorsteen verloren, alsmede een vijftigtal dakpannen. De daken van bijna alle huizen hebben veel geleden. Een huisje, staande aan den dijk alhier, is door de bewoners verlaten geworden, daar men zeer bevreesd was, dat het om zou waaien. De rechtermuur is reeds gedeeltelijk omgewaaid. Verscheidene boomen ziju ontworteld, en sommige versperden heden morgen hier en daar den weg. f Oosterliout. De stoomtram tusschen deze plaats en het Willemsveer werd Vrijdag 11. met de raen- schen die er in zaten omvergeworpen. De weg tot hot Willemsveer staat voor een groot gedeelte onder water, zoodat de dienst wel voor een paar dagen zal gestaakt blijven en naar men verneemt, zal een omnibusdienst daarin voorzien. Geheele polders staau onder water en met de grootste krachtsin spanning heeft men het vee kunnen reddenmen hoort tot nog toe van weinig vee dat verdronken is. t Andel, 15 October. Door den raad dezer ge meente is in hunne vergadering van heden met algemeene stemmen het vergunningsrecht voor den kleinhandel in sterken drank vastgesteld op 25 van elke 100 huurwaarde of gedeelte daarvan en is in diezelfde vergadering de jaarwedde van den door Burg. en Weth. te benoemen schatter bepaald op 25, en voor de eveutueele herschatting ƒ3.00 voor ieder locaal. Volgens de drankwet zal voorts het aautal tapperijen en drankhuizen binnen deze gemeente thans elf bedragende, later tot 3 gereduceerd moeten worden. t Brakel, 16 Oct. Het noodweer van 11. Vrijdag heeft hier drie slachtoffers geëischt. Men heeft nl. den dood te betreuren van eene vrouw en twee kin deren, die, tengevolge van het zinken van een met steenkolen zwaar geladen vaartuig waarin zij zich bevonden en dat tegenover het woonhuis van den baas van de steenfabriek lag, in de Waal omstreeks 11 ure des avonds jammerlijk ziju verdronken. f Sleeuwijk, 17 Oct. De laatst gewoed hebbende I storm heeft ook hier veel schade veroorzaakt. Tal van boomen zijn ter neer geslagen en daken van huizen gedeeltelijk vernield, en wie bekend is met het prachtige en zoo schilderachtig gelegen Ro bijnenoord c, waarop de bewoners van het dorp trotsch mogen zijn, bewoond en in eigendom toebehoorende aan Vrouwe douarière M. B. Ver schoorvan Maareu, vindt daar een groote veran dering teweeg gebracht; de woning is, de schade aan het dak daargelaten, geh^pl van al de sierlijke schoorsteenen beroofdeen groote massa boomen zijn in den tuin ter neer geveld, waaronder nog eenige welke een hooge waarde bezaten door den bereikten ouderdom en het zeldzaam soort waartoe zij behoordende woning van den Burgemeester is ook zeer geteisterd. Bij het van school huiswaarts keeren had een kind 't ongeluk bij 't vallen van een boom aan het zoogenaamde Hoekeinde, er onder te geraken, met het gevolg een been te breken. en jolende kermisklanten zich daar langs bewegen, wat een schril contrast opleverde met hen die met hunne gezinnen hunne krakende woningen verlieten, om zich bij familie of vrienden in veilig heid te brengen opmerkelijk genoeg is geen enkel persoonlijk ongeluk voorgevallen. f Herpt e. a. De raad dezer gemeente heeft in zijne openbare vergadering van 13 October j.l. het ver gunningsrecht tot den verkoop van sterken drank in 't klein vastgesteld op 20 voor elke 100 huur- j waarde of gedeelten daarvan. f Genderen, 16 Oct. Gisteren maakte de WelEerw. Heer J. W. Nijenhuis, predikant te Doeveren c. a., aan de gemeente bekend dat hij de beroeping naar Es had aangenomen. f Aalst a/d. Maas, 16 Oct. Gepasseerden Vrijdag avond had zekere arbeider zijne schoonzuster een eindweegs herwaarts naar hare woning gebracht, toen hij door een afgewaaiden boomtak doodelijk getroffen en ter aarde geworpen werd. Daar hij zich te huis liet wachten, werd men vooral ook wegen3 het noodweer over zijn lang uitblijven beangst en ging hem weldra zoeken. Men vond den ongeluk kige, A. v. V. genaamd, levenloos op den dijk liggen. Hij was omstreeks dertig jaren oud en laat eene weduwe met vijf jeugdige kinderen na. t Baard wijk, 17 Oct. Door den stormwind van Vrijdag en Zaterdag is de polder tusschen deze ge meente, Waalwijk, Doveren en Drongelen onder water geloopen. Het vee, dat in de weiden was, is met veel moeite geredgelukkig is geen enkel stuk vee verloren gegaan. De schade door dit on- derloopen veroorzaakt is zeer groot, daar gedurende den winter deze weiden, die overvloed van gras hadden, niet meer gebruikt zullen kunnen worden. De grintweg tusschen Baardwijk en Doveren en de tramliju tusschen deze en het werk aan de spoorbrug in den Overlaat staan ook onder water; dit laatste tot groot nadeel voor den aannemer van het werk. Voor hot overige is het nieuws hier als overal. Boomen om- en stukgewaaid, waarvan er een in zijn val de telegraafdraad brak; pannen en riet van de dakenstukken muur ingestort, o. a. een gedeelte muur in de kerk der Protestantenenz. -j-Waalwijk, 15 Oct. De eerste tramtrein kwam heden eerst 's middags ten 12 ure aan. De oorzaak van deze late aankomst is het 's avonds te voren derailleeren van een trein, omdat deze op een op de lijn geslingerden boom liep. Bij deze gebeurte nis werd de machinist eenigszins gekwest. Raamsdoiik, 14 Oct. Al de buitenpolders van Raarusdonk tot Baardwijk zijn overstroomd, zoodat het gewoon verkeer, langs de grintwegen in die polders met het kanton Heusden voor enkele dagen gestremd zijn. Besoijen, 15 Oct. Alhier is de geheele buiten polder ondergeloopen, waardoor al het vee met veel gevaar moest worden weggehaald. De schade moet groot zijn. t Almkerk en Einmikhoven. Tot predikant dezer gemeente is beroepeu Ds. H. van Selms te Nisse. WOUDRICHEM. In deze gemeente doet men ijverige pogingen om eene school met den bijbel te verkrijgen. Door den predikant en den Kerke- raad is daartoe eene vereeniging tot stand ge bracht de //Samuelvereeniging" geheeten, welke op daartoe gedaan verzoek van Z. M. den Ko ning rechtspersoonlijkheid verkregen heeft. ALMKERK, 16 Oct. Heden namiddag hield Ds. van Elden naar aanleiding van Hebreën 13 vers 8 ten aanhoore van eene talrijke schare zijne afscheidsrede. Na afloop der predikatie, welke bij vele hoorders voorzeker nog lang een gunstigen indruk zal achterlaten, richtte de Ilerv. predi kant van Uitwijk .en Waardhuizen, R. O. C. Aittan, als consulent, uit naam van den ring en als tolk der gemeente tot Z.Eerw. een kort woord tot afscheid. De vliegende storm welke Vrijdag 1.1. boven deze streek gewoed heeft, heeft vele onhei len veroorzaakt. Behalve eene groote menigte van beschadigde daken en ontwortelde boomen, is er door het ondervloeien der buitenpolders, waarvan er slechts twee zijn bovengebleven, eene groote hoeveelheid aardappelen verloren gegaan. Van het vee, dat zich door zwemmen trachtte te redden is een groot aantal verongelukt. Aan den Nieuwendijk kwamen gisteren verscheidene doode runderen aandrijven. Eenige polderwerkers, ten getale van 27 eene keet bewonende, moesten door het wassende water verrast, gedurende den ganschen nacht op eens kleine verhevenheid hunne toevlucht zoeken. Op de Maas zonk een geladen aak, waarbij eene vrouw en haar kind omkwamen, terwijl de schipper en zijn knecht gered werden. AMEIDE. De hevige storm die j.l. Vrijdag woedde, heeft ook in deze gemeente veel schade aangericht, 's Namiddags ten 3 ure, toen hij al meer en meer in kracht toenam, konden vele boomen, schoorsteenen enz. die reeds niet langer wederstaan de hoop, dat met 't invallen van den avond de windkracht wat zou verminderen, werd intusschen verijdeld't tegendeel juist was 't geval omstreeks 7 ure doorkliefde een felle bliksemstraal de lucht, de wind ruimde naar 't noordwesten en woedde er een orkaan van ongekeude kracht, alles dreunde en schudde, fragmenten van daken enz. werden als kaf einden ver door 't luchtruim gevoerd en de boomen bij tientallen ontworteld, zoodat alleen op de Prinsengracht, een straat midden in de kom van 't dorp, 16 boomen, waar- ouder zware iepen, zijn omvergeworpen en neer gekomen op de daar langs staande huizen gelukkig zijn daardoor geen menschen gedeerd een zware essenboom aldaar werd o. a. finaal midden op den stam stukgebroken 't was hier juist de laatste kermisavond en niettegenstaande het barre weder en de gevaren waaraan men op straat was bloot gesteld, zag men nog talrijke groepen van zingende Dat de telefoondienst te Amsterdam ook wel eens tot vermakelijke vergissingen aanleiding geeft, bleek dezer dagen volgens het L. D., toen iemand voor een aldaar vertoevende familie bij een koopman, die tot de abonnees behoorde, daar van gebruik maakte om voor het diner in het hotel Mast drie plaatsen te bestellen. Toen de familie, Meerburg geheeten, aldaar nu aankwam, wist men er van de opdracht niets af. Bij onder zoek bleek echter dat er wel met de telefoon was gesproken, doch dat men de lastgeving zóó had opgevat, dat er voor „drie plaatsen voor Meerenberg" moest gezorgd worden. Daar dit natuurlijk minder tot den werkkring van het personeel van het hotel Mast behoort, had een bediende met een bekend kort woord geant woord, hetgeen door hem, die van den telefoon had gebruik gemaakt, wel was verstaandoch dit als antwoord up zijn vraag niet begrijpende, had hij het niet aan zijn adres, maar aan dat van iemand anders aangemerkt, daar hij z. i. al lang genoeg was. Twee jongelieden te Stadskanaal, zekere B. en S., waren een kijkjegaau nemen naar de overblijfselen van de voor eenige dagen gehouden kermis en hadden daarbij nog al een stevigen borrel gedronken. Terugkeerende, ontstond tusschen hen beiden eenig dispuut't eene woord haalde het andere uit, en het kwam weldra zoover, dat de timmermansknecht S. zijn kameraad, den bakkerszoon B. tegen den grond wierp. Tot zoover het voorspel. Geruiraen tijd later hoorden eenige personen, die langs den weg liepen, eenig kermen en klagen achter een huis. Zij luisterden, en toen het steeds aanhield, besloten zij om eens te gaan zien. Zij vonden toen bovengenoemden timmermansknecht, Seijets gehee ten, in zijn bloed badende. Hij weerde hunne hulp af met de woorden //laat mij maar liggen, ik sterf toch dadelijk.Bij het geneeskundig on derzoek bleek het, dat hij eene diepe en gevaar lijke wonde in den rug had, oogenschijnlijk met een mes toegebracht. De dokter heeft de wonde levensgevaarlijk verklaard. Het vermoeden viel dadelijk op B., als de oorzaak der misdaad. Door den rijksveldwachter Streur is proces-verbaal opge maakt en op last van den officier van justitie is genoemde B. gevankelijk naar Winschoten over gebracht. B. blijft ontkennen, dat hij S. de wonde heeft toegebracht. Te Odoorn had dezer dagen de viering van een zeer eigenaardigen, op oud-Drentsche zeden ge gronde //bruiloft" plaats. Wanneer nl. een jonk man een meisje //laat zitten," uit zich het beleedigd rechtsgevoel des volks, doordien men den verleider wil dwingen het meisje te huwen en zoo voor schande te bewaren. Dikwijls valt zulk een Drentsche lynch niet voor. Slechts zelden is er, gelukkig, aanleiding toe. Maar hier had het plaats. Op zekeren avond verzamelden zich een paar honderd personen, meest jonge mannen uit dit en aangrenzende dorpen voor het huis van den door de publieke opinie als zoodanig gedoodverfden ontrouwen minnaar, om, onder luid geroep, met begeleiding van ketelmuziek, hem de //geboden af te kondigen." Acht dagen later opnieuw een dergelijk tumult, om nu //het huwelijk te voltrek ken." Thans kwam echter de politie tusschen- beide met de leuke opmerking, //dat de wet eischte dat er langer tijd tusschen afkondiging der gebo den en voltrekking van het huwelijk moest ver- loopen." z/Nu goed," was het antwoord, //maar 't is hier mee nog niet uit." En 't was werkelijk nog niet uit, want wederom na eenige dagen een nieuwe oploop, en thans werkelijk, met het opzeggen van een //ïïemsel," door den dorpspoëet vervaardigd, het huwelijk plechtstatig afgekondigd en met luid geroep de //bruiloft gevierd." Jammer dat het middel, hoe heroïek ook, niet heeft mogen baten om den zondaar terug te brengen van de dwaling zijns wegs. Maar opmerkelijk en prijzenswaard in allen gevalle, dat, terwijl onze volkszeden gewoonlijk de schande in volle te volle zwaarte doen neerkomen op het hoofd der verleide maagd, hier het medelijden met het verlaten meisje op den voorgrond treedt en het volksgeweten niet tevreden is, vóór het haar aangedane onrecht is hersteld. De vraag zou echter nog overblijven, of zulk een letterlijk gedwongen huwelijk het ongeluk van het meisje wel veel verminderen zou. Te Rotterdam had dezer dagen een kleermaker de aardigheid, voor zijn raam uit te stallen een net heerenpak, waarop een biljet bevestigd was van den volgenden inhoud: //Hij, die tevreden leeft, krijgt dit pak present." Al zeer spoedig daagden een aantal werklieden op, die allen, volgens hun verklaring, tevreden leefden en derhalve ge rechtigd meenden te zijn, het pak in ontvangst te nemen. De kleermaker dacht er echter anders over; niemand toch, meende hij, die dit pak be geerde, was tevreden; wie zich aanmelde was in tegendeel niet te vreden met wat hij had, omdat hij het pak begeerde. Dat deze guitenstreek druk besproken wordt en de kleermaker dus zijn doel bereikt heeft, ligt voor de hand. Te 's-IIage is op het Huygeusplein een kiosk omgewaaid, terwijl alle kranten als Vliegend Blad gratis door den storm werden verspreid. Te Delfshaven heeft een komisch, maar tevens ergerlijk geval plaats gehad. Zeker persoon, be kend ouder den naam van Mauus den schoenlap per, kreeg in het hoofd voor de vierde maal te trouwen. Bruigom en bruid, de laatste bij de Rotterdamsche politie als een zedelooze vrouw be kend, waren bij de aanteekening beschonken en trokken bij hun aftocht de aandacht van het straatpubliek, zoodat de politie er zich mee moest bemoeien. Afzonderlijk onder handen genomen, werd Manus door den commissaris gevraagd, of hij wel wist wie zijn bruid was. „Ja, ja, dat wist hij heel goed, maar ze zou haar leven onder zijn lei ding wel beteren!" Den volgenden dag kwam Ma nus echter op het stadhuis vertellen, dat hij van zijne bruid had afgezien en den commissaris dankte hij wel zeer voor diens „vaderlijke" raadgeving. Fluks nam hij eene andere (71jarige) schoone, die de huwelijks-formaliteit als van later of geen zorg beschouwdedoch Manus verklaarde een dag daarna, dat ook zij geen goede vrouw voor hem was en wees haar de deur, waarop hij naar Rot terdam ging, zich een roes dronk en zijn wettige bruid weer ontmoette. Thans scheidden zij niet meer en toen de geboden om waren, wierpen ze zich in Hymen's armen. De wettige huisvrouw begon de wittebroodsweken met stilletjes een nieuwe theestoof te verkoopen om zich jenever te verschaffen. In de afgeloopen week zijn 104 personen, waaronder 9 vrouwen, wegens landlooperij, gemis van papieren of eenig ander middel van bestaan, door de justitie uit het rijk verwijderd. t WAALWIJK. Van 115 Oct. Ondertrouwd: P. v. d. Pol, jm. met A. M. v. d. Veerdonk, jd. Getrouwd: F. Oosterhout, jm. met A. Ros, jd. H. v. Kleef, jm. met H. C. Vissers, jd. Geboren: Johanna Elisabeth, d. v. A. v. d. SandeuGrevenbroek; Johannes Wilhelmus, z. v. J. v. ErtrijkPennings; Adriana Maria, d. v. J. TrefferKuijsten; Johanna Maria d. v. A. Sleen- hoffHamers; Antonia Jacoba, d. v. E. v. d. GeldPennings; Adrianus Johannes, z. v. A. Hendriksv. d. Bighelaar; Petronella Catharina, d. v. C. de RuijterSteenbergenLeonardus, z. v. J. MeijersKramer. Overleden: P. J. A. Elshout, 5 m.; M. v. Loon, 3 w.H. Hooijman, 35 j.; H. Siegers, echtg. v. H. v. d. Wiel, 72 j.; A. M. Fabbers, wed. v. H. Brekelmans, 76 j.W. Maas, 5 w.J, A. Alderic Roberti, 23 j. t DEWERKEN en SLEEUWIJK. Van 115 Oct. Geboren: Eigje, d. v. J. van Arkel en J. Schop; Maaike, d. v. P. van Elzelingen en M. de Knecht; Peter Huibert, z. v. G. C. v. d. Meijden en H, NieuwenhuizenHuibert, z. v. J. H. Ippel en C. v. d. Heuvel. Overladen: J. J. Evers, 1 m.C. v. d. Stelt 1 m.; W. Lagrouw, 20 j. t ANDEL. Van 28 Sept.13 Oct. Ondertrouwd: A. de Fijter, jm. 25 j. met C. J. Crielaard, jd. 26 j. Getrouwd te Capelle: A. Naaijen, jm. 31 j. wonende te Andel, met J. A. D. Vermeulen, jd. 25 j. wonende te Capelle; A. de Fijter, jm. 25 j., met C. J. Crielaard, jd. 26 j. Overleden: G, Naaijen, 5 m.L. de Waal, 1 j. ""'AANBEST^ÏNGm-" 4 Nov. lOVg ure- Prov. bestuur te 's Bosch. Het driejarig onderhoud der Rijks haven- en rivier- werken te Moerdijk, behoorende tot de havenwerken in Noordbrabant. Raming 8000 per jaar. Aanw. 29 Oct. 16 Nov. 12 ure. Ministerie van Waterstaat, Han del en Nijverheid. Het maken van de grondwerken, de kunstwerken, den bovenbouw, de overgangswer ken en eenige beveiligings- en afdeelingswerken voor den spoorweg Groningen—Delfzijl.Raming/1432000. Aanw. 7 en 9 Nov., 10 ure, aanvangende te Groningen. 17 Nov. 2y2 ure. Prov. bestuur te Haarlem. Het driejarig onderhoud der Rijkshavenwerken op het eiland Terschelling. Raming 12,000 per jaar. Aanw. 12 Nov. 21 Nov. ID/a ure- Prov> bestuur te 's Hage. Het driejarig onderhoud van de overlaten in den Waaldijk boven Gorinchem, met de daartoe behoo rende sluizen, duikers en verdere werken over de jaren 188284. Raming 7540 per jaar. Aanw. 16 Nov. 23 Nov. 11 ure. Ministerie van Waterstaat enz. De uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de werken van den Baardwijkschen overlaat met de Rijkssluis in de Oostelijke Vaartkade van Waalwijk, behoorende tot de werken van de Maas met het onderhoud van die werken van 1 Jan. tot 31 Dec. 1882, benevens het zoo noodig leggen in 1882 der zomersluitiug in genoemden overlaat. Raming 2950. Aanw. 19 Nov. 25 Nov. 10 ure. Prov. bestuur te Middelburg. Het onderhouden en verbeteren gedurende 1882 van de havenwerken te Breskens. Raming ƒ6350. Aanw. 19 en 21 Nov. 25 Nov. 2 ure. Prov. bestuur te Middelburg. Het bouwen van eene schutsluis in het zijkanaal beoosten Sas van Gent. Ramiug 713000 Raming 713000. Aanw. 16 en 18 Nov. 25 Nov. 2 ure. Prov. bestuur te Middelburg. Het maken van een zijkanaal beoosten Sas van Geut en het verbreeden en verdiepen van het Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Tor Neuzen. Raming 402,224.00. De geweldige storm van jl. Vrijdag die in kracht heviger was dan deu bekenden Pinksterstorm heeft allerwege groote schade aangericht-, terwijl ook tal van ongelukken zijn voorgevallen. Alles te vermelden is ons onmogelijk, zoodat wij ons moeten bepalen tot het volgende. Te Goriuchem moesten de molens aan den wal bij de rivier staande, het misgelden, vooral die van de heeren Kant van Andel en Koenraad van Andel. Van dien van eer3tgenoemden is een gedeelte der gallerij ingezakt, terwijl van den anderen do wieken zijn ontdaan van hun hekwerk.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 2