Bekendmaking. BIJ DANIËL DUIJSER Ér ai wl SPECULAAS. Pudding poeders VERKOOPEN: 'i «telt» if VERKOOPEN: 1.75.00 Hectaren VERKOOPEN: Biljart-Concours J. A. Sens, Café Casino, drie-, vier- en vijfjarig De Notaris VEHBERNE te Dussen, te Heusden, De Notaris Land ré publiek verkoopen: HEUSDEN. MARKTBERICHTEN. Gemengd Nieuws en Allerlei. !advertentien. De Notaris Yerberxe te Dussen, Ondertrouwd CORNELLS BOUMAN, van Aalburg, HÜIBERTJE COLIJN, van Heesbeen. Eiken Zaterdagavond versche Heden voor liet eerst wederom ONTVANGEN de bekende prima kwaliteit te Vlijmen, zal Donderdagavond 20 Oetober a. s. des avonds te 7 uren, ten huize van M. Wordra- onder Vlimen en Hedikhuizen, en Vrijdag 21 October des voormiddags 11 uren, ten verzoeke en ten huize van de Weduwe Pauwers te Nieuwhuik, onder Hedikhuizen, Nieuiokuik en I)runen. Ongeveer 70 stuks Kanada-Populieren, ter gemiddelde dikte van 65 c.Meter over kruis voor de borst gemeten. 29 stuks Iepenboomen, ter gemiddelde dikte van 63 c.Meter over kruis voor de borst gemeten. 31 stuks Kanada-Populieren, ter dikte als voor. 68 stuks Esschenboomen. Stand der punten: 13 15 19. Ook uit België en Noord-Frankrijk komen tal vau berigten omtrent de schade, door den storm van den 14den aangerigt. Overal zijn daken, pannen, schoor- steenen weggeslagen. Op het Muntplein te Brussel zijn twee spiegelruiten van winkels door de kracht van den wind ingedrukt. Te Brugge is eene nog niet ge heel voltooide congreganistenschool ingestort en wer den twee werklieden onder het puin verpletterd. Te Laeken is de gemeenteschool bijna bezweken, zoodat men te twee ure de kinderen naar huis zond. Te Ostende is naauwelijks een huis onbeschadigd ge bleven en werd o. m. het dak van het Panoramage bouw weggeslingerd, waardoor een man werd dood geslagen. Te Cuesmes is een in aanbouw zijud tuig huis nagenoeg geheel vernield. Te Roubaix werd een man onder eeu instortend stuk muur verpletterd. Te Antwerpen. Gent, Rijssel, Duinkerken en elders is men evenmin verschoond gebleven. In Duitschland heeft de storm ook over het grootste deel des Rijks gewoed en vooral aan de Te Rotterdam, waar eeu gedeelte van de buiten- stad onder water is gezet en waar o. a. een rijn schip is gezonken, waarvan de opvarenden zijn gered, is een gedeelte van den gevel van het pand no. 26 aan de Oude Vogelzang, tengevolge van een rukwind, naar beneden komen vallen en gedeeltelijk terecht gekomen op een vrouw en een kind, die beiden gekwe+st werden. Op Fijenoord is een in aanbouw zijnd huis geheel in puin* geworpen. In het Zwaanshals werd eén fabrieksschoorsteen omver geworpen. Het water steeg te Rotterdam tot 3.28 boven R.P. en bleef slechts een paar cM. beneden het peil van den hoogen vloed van 1775. Vooral in het geheel benedendijks gelegen Kra lingen verkeerde men in groote bezorgdheid. Het water was 17 cM. boven noodpeil gestegen en dreigde bij aanhoudenden was het geheele dorp te over- stroomen. Tot 11 ure werd dan ook in den Prins Alexanderpolder de noodklok geluid en het dijkleger opgeroepen. Gelukkig steeg het water niet hooger, zoodat het dijkleger des nachts te drie ure weder kon inrukken. Vijf woningen zijn te 's Hertogenbosch ingestort en vele belangrijk beschadigd. Even buiten de stad moet een voor een vrachtkar bespannen paard door een nedervallenden boom zijn verpletterd. Een 13-jarig meisje te Arnhem werd door een afgewaaiden boomtak derwijze op het hoofd getrotfen, dat zij een hersenschudding kreeg en er groot gevaar voor haar leven bestaat. De wakkere bemanning van het loodswezen te Vlissingen had een moeielijke taak te vervullen toen Vrijdag nog enkele schepen binnen kwamen, die van een loods moesten worden voorzien. Vele stoombooten wachten op de reede een gunstiger gelegenheid af om zee te kiezen. Een Noord- Amerikaanseh 3/m. schip, de »James Forster Junior«, kapt. Abeel, met petroleum naar Antwerpen geladen, had het ongeluk bij het onder zeil gaan tegen den zeedijk onder Ritthem op te stormen. Dit schip kwam te gelijker tijd in aanvaiing met een stoom boot, die haar mast verloor. Een bark met graan geraakte op dezelfde hoogte tegen den wal. Op den straatweg naar Koudekerk sloeg een rijtuig door den wind omver en bekwamen verschil lende personen eenige verwondingen. Op het Rokin te Amsterdam liet een kassiers knecht, die zijn afgewaaid hoofddeksel naliep, zijn portefeuille vallen, waardoor een aantal bankbiljetten te water gingen. De meesten werden opgevischt, maar de man miste ten slotte een bankje van 1000 en een van 200, benevens een zak met specie, die echter niet in het water, doch in de verwarring van het oogenblik in verkeerde handen geraakt schijnt. Te Zwolle heeft de storm het water zoo stei'k doen wassen, dat een groot gedeelte van de stad is ondergeloopen. De sedert weinige dagen gebouwde hulploods tot berging van materiëel uit het fort Prins Frederik« bij Ooltgensplaat is ter lengte van 70 meter omge waaid slechts een klein deel is behouden. Onder de Willemstad moet nog een tjalkschip zijn vergaan met een geheel gezin, vader, moeder en zes kinderen. Het geheele hoofd te Moerdijk is weggeslagen. De spoorwegdienst tusschen Zwolle en Elburg is wegens overstrooming gestaakt. De brug over de Soestwetering is weggespoeld, zoodat ook de dienst op Almeloo gestaakt iszoo ook op Dalfsenop die lijn is mede een brug weggeslagende centraal spoorweg staat tot Hattem onder water. Te Nijmegen zijn twee personen ouder een in stortenden muur bedolven geraakt; een hunner is stervende. De in aanbouw zijnde korenbeurs aldaar is ingestort. De schipbrug te Vreeswijk is wegge slingerd en gedeeltelijk gezonkente Eist is een nieuwe arbeiderswoning en een volle korenberg weggeslagenop de Waal voor Brakel zonk eeu schip, waarbij eene vrouw en twee kinderen om kwamen, De schippor en zijn knecht zijn gered. Te Dieren is het in aanbouw zijnde evangeliesatie- gebouw geheel in puin gevallenaan den Meidijk onder Zuillchem is zekere A. v. V. door eene nedervallenden boomtak gedood- Als een bewijs van solliditeit dat wel waard is vermeld te worden in dezen tijd van luchtig bouwen, wordt ons gemeld, dat het Hotel Willem Barendz« te IJmuideu, ofschoon met zijn koepel 27 meter hoog, bij den jongsten storm niet de minste schade heeft bekomen. Slechts een klein zinken ornamentje is losgeraakt. De spoorwegdienst op de lijn HaarlemZandvoort moest gestaakt wordenhet station aan het Bolwerk te Haarlem werd gedeeltelijk vernield, gelijk ook in de Doelestraat te Haarlem en aan de Leidsche vaart huizen geheel of gedeeltelijk zijn ingestort. Te Zandvoort is bijna geen gebouw ongedeerd ge bleven. De villa Mariais bijna geheel onthoofd*; de bewoners moesten in allerijl vluchtenvan de villa Maris pensionis de voorkap weggeslagen, evenals het geheele bovengedeelte van de nieuwe eet- en concertzaal van Kaufmann. Van het Kur- hotel is de veranda weggeslagenin de passage zijn een massa ruiten vernield en andere schade aan gericht. Een in aanbouw zijnde villa ten noorden van het Kurhotel is in een puinhoop herschapen. Te Egmond aan zee is mede schier geen woning gespaard; gelukkig was de vloot thuis. Er is echter eene Engelsche schoener «Agnes« kapt. Wilson, geladen met hout, gestrand. De reddingboot bracht de bemanning aan wal, behalve een jongeling van 20 jaren, die zich door zwemmen willende redden, verdronk. Het schip zit vast, doch er is kans dat het behouden blijft. Men zou eene geheele krant kunnen vullen, wilde men al de berichten opnemen. kust, bij Hamburg, aanzienlijke schade toegebragt. Waar de telegrafische gemeenschap nog op de ge wone wijze bestond, was deze overal verbroken, maar de voornaamste plaatsen des Rijks zijn, naar men weet (met uitzondering van Begeren.) door onderaardsche lijnen verbonden, en deze hadden natuurlijk uiet3 te lijden. Ook over geheel Engeland heeft Vrijdag de storm verschrikkelijk gewoed. Van alle oorden komen be richten voor zoover de telegrafische gemeenschap niet verbroken was dat er veel schade en veel on gelukken door den orkaan veroorzaakt zijn. Te Londen was het aantal der omgeworpen schoorsteenen, der ineengewaaide huizen, die in aanbouw waren, der ontwortelde booraen en ontredderde daken zeer groot. Hier en daar werden, aldaar gelijk elders, menschen door vallende pannen, steenen, boomen enz. gekwetst of op de plek doodgeslagen. Figaro klaagde dezer dagen, dat een brief aan den beroemden scheikundige Pasteur, waarvan het adres luiddeMonsieur Pasteur a Paris, als onbestelbaar naar de plaats van afzending terug ging. Dan ma ken onze posterijen het toch beter. Te Hansweert werd een briefkaart besteld met het volgende adres Aan den heer Rochgebrood Bakker Spoet te hans weert. Hansweert is wel Parijs niet, maar een rogge broodbakker is ook geen scheikundige van naam. Op zijne plaats gezet. De hof kleermaker van koning Hendrik IV van Fraukrijk (1589 tot 1610) over handigde dezen eens een boek, dat een reeks van voorschriften behelsde, hoe men het best een land kon regeeren. «Laat mijn kanselier eens hier komen, om mij de maat voor een pantalon te nemen,riep de Koning uit »want mijn kleermaker wil voortaan het land besturen Verdiend geld. Het zoetste genot dat men smaken kan, op den eersten kus der liefde na zegt James Payn is dat van het eerste, zelfverdionde geld. Het is niet enkel het loon van onzen arbeid en de hoop op een middel van bestaan, maar de zekerheid, dat wij onze plaats gevonden hebben in de wereld, of ten minste op weg zijn om die te vinden. Behalve het helpen van anderen, is dit het eenige reiue genot dat geld verschaffen kan. Chineesche beeldspraak. De Chineezen zijn in hunne beeldspraak dikwijls zeer puntig en geestig. Zoo noemen zij, bij voorbeeld, een doorbrenger een «vuurpijl,een onschadelijken zwetser een «papie- ren tijgeren als een mensch zich verbeeldt het voornaamste wezen in de schepping te zijn, ver gelijken zij hem bij «eene rat, die in eene weeg schaal gevallen is en zich zelve weegt.Van die talrijke klasse van lieden, die in China evenals overal, veel over philantropische plannen spreken, om daardoor naam te maken, en hun eigen gezin verwaarloozen. zeggen zij: «eene lantaarn aan eene hoogen paal hangen, om van verre gezien te wor den, maar die omlaag geen licht geeft. Een 80jarigo vrouw te Brussel, die zich in haar woning had opgesloten, trachtte in een aanval van koorts zich met, een oud keukenmes den hals af te snijden. De buren, die met geweld de deur openden, kwamen nog bijtijds om dien zonderlingen zelfmoord te verhinderen en deden haar naar een ziekenhuis overbrengen. De prefect van Parijs doet al het mogeljjke om Parijs te zuiveren van de talrijke leegloopers en vaga bonded Geregeld laat hij 's nachts door de agenten drijfjachten houden en zelden komt men zonder goe den buit tehuis. Ook op het gehalte van verschil lende danslokalen let hij. Zoo liet hij dezer dagen zes danshuizen sluiten, terwijl de eigenaars van ver schillende andere de waarschuwing hebben ontvangen dat zij zich bij het eerste schandaaltje een gelijken maatregel op den hals zouden halen. Op het gezicht van een kraaienden haan, zeide een vrouw die doof was geworden: »0, wat zjjn de tijden toch veranderd; in mijn jeugd «kraaiden de hanen nog, thans gapen zijn slechts. In een Engelsche courant komt de volgende curieuse advertentie voor. «Als de dief, die mijn horloge dat ongeveer hon derd gulden waard is, ontstolen heeft, terug brengt, zal ik hem, onder geheimhouding, eeu gelegenheid aanwijzen waar hij zonder veel moeite een horloge dat twee honderd gulden waard is, kan stelen. Wij hebben niet vernomen of de dief zich aan gemeld heeft. j- Heusdcn, 15 Oct. De prijs der boter 0.92 a 0.95 per stuk van 6 ons. Eieren 6Vs a 8 cent per stuk. f Waalwijk, 14 Oct. Vee aanvoer gewoon. Dra gend willig. Boter: tonnen 14.15; 1.25 tot 1.37 het kilo. (Door storing op de lijn is bovenstaand markt bericht, dat per telegram gezonden wordt, niet tijdig ontvangen om in het vorig nummer te worden opgenomen.) Gorinchem, 17 Oct. Bij een aanvoer van on geveer 400 stuks vee, was de handel heden even als de vorige week in de beste soorten willig, doch in jong vee slap. Prijzen enkele zware kalfkoeien 200 a 310 mindere qual. 140 a 180; dito vaarzen ƒ130 a 190; melkkoeien 140 a 200; vare koeien 110a 170 hokkelingstieren a graskalveren 12 a ƒ28; pinken a enkele nuchtere kalveren 8 a 12. Varkens eenigzins zware op levering 46 a 50 ct. per KG.; fokvarkens van 6 a 8 weken 7.50 a ƒ13 per stuk. De prijs der goêboter was ƒ1.48 a 1.60; der weiboter 1.26 a 1.36 per K.G. Kipeieren golden 1.50 a 1.60 de 26 stuks. Rotterdam, 17 Oetober. Tarwe. Jarige Zeeuwsche, VI. en Overm. puike 11.90 a 12.50; goede ƒ11.30 a 11.80; geringe 10.50 a 11.25. Rogge. Nieuwe Zws., VI. en N.-Br. puike 8.20 a 8.60; mindere 7.50 a 8.10. Gerst. Nieuwe Zws. VI. en Overm., Winter- 5.80 a 7.00Zomer- 5.30 a 6.00. Haver. Jarige Zws. en Polder 3.60 a 5.50. Nieuwe 2.a 4. Boekweit. Nieuwe N.-Brab. a 215, Fransche 198 per 2100 k°. Paardenboonen. Nieuwe Zeeuwsche VI. en Polder 6.a 7.75. Duivenboonen. Zws. en Polder 7.40 a 8.20. Witte Bootten. Nieuwe Zws. VI. en Walchersche 7.- a 13.—. Bruine Boonen. N. Zws. en VI. 9.a 13.50, Ericten. Nieuwe Zws. Blauwe 10.75 a 11.00. Mesting 8.50 a 10.Witte Voeder 8.25 a 8.50. Maïs. Witte Amer. a Mixed 8.50 Donau ƒ8.50; Foxanian 8.75 v. a. b. per 100 k°. Kanariezaad f a per heet. Inl. a per 100 k°. Waterhoogten in de IIoofd-Rivieren. Keulen, 17 Oct., vm. 7 u. 38,28 M. -f- AP. of 2,43 M. boven nul. Was 0.05. Lobith, 17 Oct., vm. 8 u. 10,97 M. -f- AP. of 2.94 M. beneden nul. Was 0.12 M. Nijmegen, 17 Oct., vm, 8 u. M. AP. of M. boven nul. Val M. Gorinchem, 17 Oct. H. W. vm., 1 u. 25 m. 1.55 M. -f AP. Val 0,99 M. Gorinchem, 17 Oct. L. W., vm. 10 u. 15 m. 1,07 M. -b AP. Val 0.59 M. Arnhem, 17 Oct., vm. 8 u. 8,64 M. -f- AP. of 1,73 M. boven nul. Was 0,09 M. Deventer, 17 Oct., vm. 8 u. 3.18 M. -f- AP. of 2.59 M. boven nul. Val 0,20 M. Maastricht, (brug), 17 Oct., vm. 8 u. 43.55 M. -f AP. of 1,35 M. boven nul. Was 0.05. M. en Aalburg, 14 Oetober 1881. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente Herpt en Bern. Gelet op art. 11 en 12 van het reglement op de openbare wegen en voetpaden in Noord-Brabant d.d. 8 Juli 1874 (Provinciaal blad no. 21). Brengen bij deze ter algemeene kennis, dat de door HH. Ged. Staten dezer Provincie .ontworpen legger der openbare wegen en voetpaden in die gemeente te rekenen van af den 20 Oetober 1881, gedurende dertig dagen op de Secretarie dezer gemeente, voor een ieder ter inzage is nedergelegd, en dat gedurende dien termijn en acht dagen daarna een ieder bevoegd is, mondeling of schriftelijk bezwaren tegen dien legger bij hen in te brengen, terwijl zij op Maandag den 14 November 1881, des voormiddags van 10 tot 12 ure, ten raadhuize dezer gemeente zullen zit ting houden tot het aanhooren der mondeling in te brengen bezwaren. Herptden 17den Oetober 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. VAN BOKHOVEN. De Secretaris, J. BUIJS. „van Ren nes/' steeds in twaalf soorten VOORHANDEN. yisscherijT Wordt IN PACHT aangeboden De Visscherij genaamd het prikwater, zich uitstrekkende van de Groote Sluis boven Bokhoven tot aan het grondgebied der ge meente Well, zijnde halver Maas aan de Zuidzijde. Afkomstig van 's Rijks Domein. Te bevragen bij den Notaris JISKOOT te Veen. gen te Vlijmen, 11 VAN BOOMEN. De Notaris B. VAN DE WERK te Zait-Bommel, zal namens de HoogWelGeb. Vrouwe Douairière Baronesse van Nagell van Nederhemert, op Za terdag den 22 Oetober 1881, bij het hout voormiddags 10 ure, in het Sterrenbosch te Neder hemert, Noordzijde der Maas: In perceelen, waarvan aanwijzing door G. VAN DE WERKEN in het Sterrenbosch. En des middags 12 ure, op het eiland Nederhemert: Allen aldaar staande, en in perceelen, waarvan aanwijzing door Cs. VAN RIJSWIJK op het eiland. Koopers moeten overleggen een bewijs van ge goedheid, afgegeven door den Notaris hunner woon plaats. zal aldaar, op Woensdag den 26 Oetober 1881, des voormiddags ten 11 ure, te Dussen, ter herberge «den Boerendans,publiek Griendhont, staande te DUSSEN in den Boezem, in perceelen en in massa. zal voor de Kinderen Peter Vink, in het openbaar Een huis, gelegen op den Oudendijk, onder Woudrichem, sectie B no. 208 en 209, groot 12.30 aren. Te aanvaarden dadelijk bij de betaling der koop penningen. Deze verkooping zal geschieden te Oudendijk, in het schippersveerhuis bij Hendrik Vink, provisi oneel op Dingsdag den 18 Oetober 1881, en finaal 8 dagen daarna, mitsdien op Dingsdag den 25 dier- zelfde maand, telken dage des voormiddags ten 9 ure. bij Ie prijs: Een prachtig zilveren met goud ge monteerd HORLOGE. 2e prijs: Een KLOK met wek ker. 3e prijs: Een kistje fijne SIGAREN.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 3