plaatselijk nieuws. ""binnenland. Buitenlandsch Overzicht. Publicatie. Burgerlijke Stand. De regeering heeft zich thans de volks kwaal aangetrokken en hoopt daarvan veel goeds voor de toekomst, doch zal het baten? JaWanneer de innige overtuiging bij ons leeft, dat het misbruik van alcoho lische dranken een misdrijf is, 't welk men pleegt jegens zich zeiven, zijn gezin en de maatschappij en men aan die innige over tuiging een ij zeren wil paart om het kwaad te bezweren, dat reeds bedreven is. Dit zijn, naar onze meening, de eenige mid delen, die den dronkaard tot een berouw- hebbenden bekeerling kunnen maken. Gambetto, is Ganibetta naar Varzin geweest, ja of neen Het is duidelijk te bespeuren dat er op dit oogenblik weinig politiek nieuws is, want die vraag wordt in de Fransche bladen en bij navol ging ook in andere bladen, behandeld met eene vurigheid, eene opgewondenheid en nauwgezetheid, eene betere zaak waardig. Bismarck moet bij eene zekere gelegenheid gezegd hebben, dat hij met Gambetta wel eens zou willen spreken Gambetta houdt er van, zoo tusschenbeide eens te verdwij nen, zich hier of daar te verbergen, zijn spoor te doen verliezen, dit is nu weer gebeurd, wat is er nu natuurlijker dan dat de overal den neus instekende dagblad-correspondenten, daarop eene geschiedenis fantaiseeren, en vertellen dat Gambetta naar Var zin is geweestof het waar is, dat zal de tijd moe ten leeren, als het ten minste ooit aan den dag komt, maar zeker is het dat de waarschijnlijkheid der bijeenkomst en de mogelijke gevolgen vele pen nen in beweging brengen en kolommen vullen. Figaro maakt er zelfs eene soort blijspel van. Het is niet te loochenen dat het eene gewichtige ge beurtenis kon zijn. Bismarck, de geweldige, in Duitschland, en Gambetta, zeker wel de man die den meesten invloed op dit oogenblik in Frankrijk heeft, konden vereenigd handelende, de wereld van gedaante doen veranderen. Eene groote revolutionnair-socialistische verga dering is te Parijs gehouden, tot bespreking van de expeditie in Tunis. De bekende Louise Michel had het groote woord. De vergadering nam eene motie aan uitdrukkende het verlangen, dat Gambetta en het Ministerie in staat van beschuldiging zouden worden gesteld, en mocht de Kamer daartoe niet overgaan, zij buiten de wet zouden worden gesteld. Die de macht heeft moet ze maar gebruiken. Over het onderhoud, dat Gambetta met den President der Fransche Republiek gehad heeft, loopen de lozingen nog al uiteen, maar hierin stemmen zij allen samen, dat de dagen van het Ministerie geteld zijn, maar dat het eerst nog door de Kamer zal veroordeeld worden. Grevy, de President, wil Ferry behouden, naar men zegt, en Gambetta heeft toegestemd, wel wetende, dat Ferry voor de Kamer zal moeten bezwijken. Op 8 Jan. zijn de verkiezingen voor het aftredende derde deel van den Senaat uitgeschreven. Uit Tunis wordt nog gemeld dat Sabatties met zijn corps door eene aanzienlijke bende opstande lingen werd aangevallen, doch hen na een hard- nekkigen strijd van zes uren versloeg; circa 1000 Arabieren werden dood op het slagveld gevonden. Ook Ali-Bey, de Tunesische generaal behaalde eene nieuwe overwinning, en maakte 200 krijgsgevangenen. De samenkomst van den Keizer van Oostenrijk met den Keizer van Rusland schijnt onbepaald uitgesteld. Wellicht is het er mede als met de vroegere samenkomst met Keizer Wilhelm, die ook telkens weersproken werd, maar eindelijk toch nog onverwacht plaats greep. De Russische Keizer is met zijn geheele geziu naar Gatschina vertrokken. Omtrent de ontmoeting van den Keizer van Oosten-- rijk met Koning Humbert van Italië wordt gemeld, dat die thans vast besloten is. Beide vorsten zouden elkander ontmoeten op 5 Nov. a.s. Tussehen Griekenland en Turkije is alles over de grensregeling nog niet in orde. De Turksche Vorst ten minste heeft aanmerkingen, djg nog wel tot verwikkelingen kunnen aanleiding geven. Dg cholera te Mekka is, volgens de jongste berichten sterk aan het afnemen. De gezondheidscommissie te Konstantinopel heeft evenwel van de Por te weten te verkrijgen, dat de bedevaarten naar die heiiige stad der Mahomedanon verboden zijn, en dat bedevaartgangers, die reeds op weg waren, naar hunne woonplaatsen terug gestuurd werden. Te Leeds zeide Gladstone, het hoofd vau het En- gelsche Ministerie, dat de regeering voor niets zou terugdeinzen om aan orde en recht de zegepraal te verschaffen. Dat dit geen ijdel woord was, is gebleken uit de inhechtenisneming van Parnell, den leider van de Iersche beweging, het hoofd van het terro risme, dat de goedgezindeu verhinderde voor hun gevoelen uit te komen. Een van de Engelsche bla den noemde het gevangen nemen van Parnell eene daad van persoonlijke wraakneming van Gladstone. Dat dit niet het geval geweest is, hetgeen trouwens bij hot bekende karakter van Gladstone slechts een partijblad kan beweren, is gebleken uit hetgeen er gevolgd is. Dadelijk na do gevangenneming van Parnell werd bekend gemaakt, dat Dillon, ook een Parlementslid, Parnell als leider in de Iersche agitatie zou vervangen, maar Dillon, zoowel als o'Kelly, een ander Parlementslid, en o'Brien de redacteur van de »Vereenigde Ieren zijn gearresteerd, en o'Lonner on Heuly zjju dit lot slechts ontsnapt, omdat zij tijdig gewaarschuwd werden en zich zoodoende konden schuil houden. Op sommige plaatsen, onder anderen te Limerick hebben groote ongeregeldheden plaats gehad, de militaire macht i3 tusschenbeide gekomen en heeft de vrede weer hersteld. Eigenaardig was het steeds bij Iersche volksbewegingen, dat zij spoe dig bedwongen worden, als de bevoegde macht krachtig optrad. Latere berichten melden dat er vrees voor een algemeene opstand is, die uit Amerika door de Ieren begunstigd word, Hoe het in de Transvaal zal gaan, is nog niet met zekerheid te bepalen. Gladstone wil zich houden aan de letter van het traktaat, waarbij het drieman schap zich verbonden heeft, binnen drie maanden de conventie door den volksraad te doen aannemen. Het is bekend, dat de troepen in Natal gereed zijn, om op het eerste sein te trachten de Transvaal weer binnen te trekken. Het is zeer te wenschen, dat het zoover niet komt, maar het is ontwijfelbaar, dat de toestand op dit oogenblik in Afrika zeer hachelijk is. Vrijdag 14 Oct. stond Guiteau voor de rechtbank. Hij had er vreeselijk tegen opgezien en was vooral bevreesd voor het volk, dat het tot geweldadig- heden zou overgaan. Alles liep goed af en hij kwam ongedeerd in de rechtszaal. Op de vraag van den president of hij schuldig of onschuldig was, gaf hij eerst geen antwoord, tot zijn verdediger er hem opmerkzaam op maakte, dat hij antwoorden moest. Daarop zocht hij in zijne kleederen en op de vraag waartoe dat diende, was het antwoord, dat hij eenige aanteekeningen gemaakt had, maar ze niet kon vinden. Toen antwoordde hij eindelijk dat hij onschuldig was en wel op drie gronden: 1. dat hij krankzinnig was en zijne daad hem niet kon toegerekend worden, maar wel aan God, die hem zoo geschapen had; 2. dat hij niet den President vermoord had, maar de geneesheeren, want veer tien dagen na den aanslag hadden de geneesheeren, verklaard dat het gevaar geweken was, en twee maanden later was de President toch gestorven dat vond hij ook nog zoo heel erg niet, want vol gens Gods wil moesten alle menschen toch eens sterven; 3, de President was in New Jersey ge storven, hij kon dus niet veroordeeld volgens de Amerikaansche wet in een staat, waar in het sterf geval niet heeft plaats gehad. Ergerlijk was bet, zooals hij het Godsbestuur overal inmengde en er met zelfvoldoeniug op wees, dat het Opperwezen zelf zijne daad begun stigd en dus gewild had. Guiteau's advokaat gaf te kennen, dat bij zijne verdediging zou gronden op de krankzinnigheid van den moordenaar en op het feit, dat niet bewezen was, dat de wonde van den President doodelijk was. De advokaat vroeg verdaging, het hof stelde de zaak uit tot 7 November. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Heusden brengen ter kennis, dat het kohier der belasting op honden voorloopig is vastgesteld en van af 22 October a. s. gedurende 14 dagen ter secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Heusden, den 19 October 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, SPRENGERS. HONCOOP. HEUSDEN, Oct. t Dinsdag 1.1. werd alhier de aangekondigde ver gadering gehouden van stemgerechtigde ingelanden van het waterschap „den Hoogen Maasdijk en Stad en Lande van Heusden" c. a., ten einde1°. eene verkiezing te houden van personen, die geplaatst zullen worden op een voordracht tot benoeming van een heemraad in het bestuür van het waterschap. Yoor 1ste candidaat werden uitgebracht 314 stem men, waarvan er 298 op den heer Seger "Verhagen te Heusden vereenigd waren. Tot 2de candidaat werd verkozen de heer C. A. Roomer Sz. te Heus den. Tot 3de candidaat de heer C. van der Heijden te Vlijmen. 2°. Vast te stellen dö instructie voor den secretaris-penningmeester. 3°. De jaarwedde van den opzichter te verhoogen, waaraan eene gratificatie van f 200 wordt toegevoegd. 4°. In behandeling brengen van ingekomen rekeningen, die met uitzondering van een enkele, allen wer den aangenomen zooals ze waren ingediend, tWoensdag 26 Oct. a.s. zal de stedelijke Harmonie alhier eene uitvoering geven voor op richters en eereleden. Naar hetgeen wij in den laatsten tijd van deze Harmonie gehoord hebben, schijnt zij eene betere toekomst tcgeiqoet te gaan. t SPRANG, 18 October. De storm van IJ, Vrijdag heeft hier den rechtopgaanden voorgevel uit een der grootste huizen van 't dorp gerukt. Met donderend geraas plofte 't hooge gevaarte op de straat neer en bedekte dje zoodanig met puin, dat 't verkeer geheel er door belemmerd wel4- In de Paalstraat, onder de gemeente I^oon-op- Zand, stonden op eene weide zeven eeuwenoude eiken van reusachtige afmeting. De bewoners van den omtrek noemden ze de „reuzen". Van dit eerwaardige zevental is geen enkele boom staande gebleven. De storm heëft ze geyeld. f Door den raad dezer gemeente is besloten, hier eene vroedvrouw aan te stellen. C APELLE, 17 October. Door Jen raad is aan den civiel-ingenieur J. van den Elzen te Tilburg gunning verleend voor een stoomtram op de ge meentewegen, ten behoeve der lijn Kaatsheuvel- Capelsche Haypp. Daar deze de beste handels haven der geheele Langstraat is, is deze verbinding van 't grootste belang èu voor de verbonden plaatsen bn voor de Noord-Brabantsche stoomtramweg- maatschappij. GORING EIEM, 20 Oct. De Noord-Brabant sche beestenkoopers doen thans weder hunne jaarlijksche touruée door den Alblasserwaard en de Vijf-Heerenlandend. Dagelijks ziet men hen in gezelschappen van twee tot vijf langs dijken en wegen, huis aan huis vragende naar zoogenaamde tijdkoeien, waarvoor zij f 140 a f 180 besteden. HOORNAAR, 20 Oct. Sedert de vorige week is de prijs der kaas f 2,- per 50 K.G. gestegen. Door de opkoopers wordt thans hier en in de omstreken f 30,a ƒ31 per 50 KG. besteed. De heer W. Gerritsen, cand. bij het Prov. Kerkbestuur van Noord-Brabant, heeft voor het beroep naar deze gemeente bedankt. t KAMPEN, Door den storm, die vqn Vrijdag op Zaterdag 1.1. gewoed heeft, is te Kampen en omstreken aanmerkelijke schade aangerichthet geldelijk bedrag daarvan wordt op minstens een ton gouds geschat. In de stad waren een groot aantal schoorstee hen en pannen afgewaaid. Daar het water tot 2,90 M. boven A. P. in den IJsel gestegen was, waren de IJselkade en nog een paar straten onder geloopeu, zoo ook hvt Kampereiland en het fraaie plantsoen om de stad, waar het water als een zee stond tot aan de poor ten, die Vrijdag avond bijtijds waren gekist ge worden, Ondanks de genomen voorzorgen is er veel rundvee, alsmede paarden en varkens verdronken, waarvan veel aan den zeedijk te Grafhorst is aan gespoeld. Ook een groot gedeelte van Bruunepen is onder gel oopen. Elk oogenblik vreesde men, dat de dijk bij het naburige IJselrauiden zou doorbreken, maar ge lukkig bleef hij behouden, waartoe ook o. a. krachtig is medegewerkt door een detachement militairen van het garnizoen, onder bevel van den leu luitenant Anemaet van het Instructie- Batail- lon, die den dijk over eene lengte van ongeveer 100 meter met mest en houten materiaal hebben versterkt. Zondag was het water 80 c. M. gevallen, maar stond het grootste gedeelte, dat ondergeloopen is, nog blank. Men zegt, dat ook enkele personen zijn omgekomen. fDrurien, 20 Oct. Bij den landbouwer van Bers in deze gemeente wordt sinds eenige dagen een paard vermist, dat in de weide liep. Men vreest, dat het gestolen is. Als dit waar is, dat zijn reeds drie achtereenvolgende jaren, omstreeks dezen tijd in deze buurt paarden ontvreemd, zonder dat de dader opgespoord is. Mocht de politie ditmaal ge lukkiger zijn! f Besoijen, 17 Oct. De jongste storm heeft alhier veel schade berokkend. Boomen werden ontworteld of van hunne toppen beroofd. Schoorsteenen sloegen evenals de vorsten van de huizen, terwijl enkele pannen wel honderd meter weg vlogen. Huizen met rieten daken leden ontzettend veel schade. Het water wies zoo ontzettend, dat spoedig den geheelen buitenpolder onder water stond en wel zoo hoog, als nog nooit van vloeiwater gezien is. Het vee in de weiden moest geruimd worden, doch dit kon niet spoedig genoeg plaats hebben, door den inval lenden avond. Eenig vee moest den volgenden morgen met bootjes gered worden. Dat het veel door de koude en het water geledon heeft, is zeker, daarbij konden de lantaarns niet aangestoken worden, of ze woeien uit, zoodat er eene volslagen duisternis heerschte. Voor den landbouwer is de schade groot, daar het vee al te vroeg in de stallen gebracht moet worden voor den buitenpolder is dit water eene goede meststof. De tram kon 't avonds niet aan- komon, d aar de locomotief bij Tilburg omgeworpen werd door een boom, die omwoei. De passagiers kregen echter geen letsel, de machinist een lichte kneuzing. f Bommelerwaard, 18 Oct. Het vergunningsrecht voor den verkoop in 't, klein van sterke dranken is te Brakel en te Pouderoijen door de respectieve gemeenteraden vastgesteld op het maximum, bij de drankwet bepaald, en alzoo op 25 der huur waarde yan de perceelen, waarin zij verkocht worden, f Drongclen. Toen bij den in den afgplooppn week gewoed hebbenden storm, de buitonpolders langs de^e gemeente overstroomden, liep daarin uog veel vee. Verneemt tpen uit verschillende plaatsen dat menig stuks vee verdronk, aan de ijverige pogingen van den veerman, zijn zoon, knepht ep dpp gp- ipeente-veldwachtèr is het vooral te danken, dat zqlks bRf nipt plapts yond. Door hun manhaftig gedrag hebben zij vorsphiUepde landbouwers voor groote schade behoed, t Almkerk, 19 October. Hedon werd tengevolge eener oproeping door den burgemeester van Alm kerk ten herberge van do wed. Dekker alhier eene Vergadering gehouden van belangstellenden in den landbouw, feu einj.e jtt dege streek eene afdeeling op te richten yan de NoorcLBrabaptscbe maatr schappij van Landbouw- De heer van de Koppel, burgemeester van Alm kerk, opende de vergadering, heette de aanwezigen welkom, deelde hen mede dat den wensch der Noord-Brabantsche maatschappij van landbouw was dat oQk in Alrpkerk eene afdeeling dier vereeni ging wel'4 opgericht en yprzpcht den heer Daamen van Tilburg, qlgoraepn secretaris-pennipgipeestpr, die tor vergadering aanwezig was, eenigp nadere mededeelingen omtrent het doel dat de maatschappij zich voorstelt en omtrent hare werkkring mede te deelen. Ppz.p hieraan voldoende, schetste in den breede het ontstaan der maptsphappij, lichtte het reglement nader toe, gaf eenigG mededeelingep omtyppt hot programma, dat het bestuur zich had gemaakt, dat ten zeerste werd gewaardeerd, en las verschillende bepalingen voor, die in het reeds ontworpen huis houdelijk reglement voor de afdeelingen zouden worden opgenomen hij uitte ten slotte den wensch, dat de afdeeling Almkerk een krachtig onderdeel zou uitmaken van de vereeniging der in Noord- Brabant bestaan hebbende landbouwmaatschappijen en landbouwplpbs, eene vereeniging die thans tot stand gekomen, steeds een zijner cirooipbeel4en bad uitgemaakt. De heer van de Koppel dankte den heer Daarpen yqor zijne mededeeliugen en stelde aan de orde, of bet wepsphelyk was in Almkerk en omstreken eene afdeeling dier maatschappij op te richten. Algemeen werd die wenschelijkheid gedeeld en de meest mogelijke belangstelling betoond; onmid dellijk daarna verklaarden alle aanwezigen lid te willen worden dor Noord-Brabantsche maatschappij van Landbouw en daarna werd overgegaan tot de benoeming van een bestuur. Bij meerderheid vau stemmen werden gekozen de heerenA. van de Koppel, Barend Snoek, A. B van de Koppel Dz. en I. C. W. M. van Sittert, allen te Almkerk, A. Verschoor te Sleeuwjjk, J. Stael te Dussen, A. van Tienhoven van den Bogaerd te Werkendam en H. J. van Eeten te Uitwijk, die onderling tot voorzitter benoemden den heer A. van de Koppel, tot onder-voorzitter den heer Ba rend Snoek en tot secretaris-penningmeester den heer vau Sittert, die yerklaarden die betrekking ter wille dpr goede saak te aanyaardpu. Na een woord van dank door den beer van de Koppel en den heer Daamen, werd vervolgens de vergadering gesloten. Tot hulp-predikant bij de Evang. Luth. gem. te Leerdaip is door de Synode benoemd de heer C. J. Mulder, prop. bij het Evang. Jjutb. kerk genootschap te Alkmaar, die zich deze benoeming heeft laten welgevallen. Het volgende, voorgevallen op de laatste ker mis in eene gemeente op liet eiland Tholen, werpt een eigenaardig licht op het leven van liedjes zangers en orgeldraaiers. Het is overgenomen uit een particulier schrijven eener vrouwelijke verlos kundige. De vorige week had ik 5 patiënten, waarvan eene bij gelegenheid der kermis in een beestenstal. Verbeeld u: 's nachts om ruim halftwaalf komt er eeu orgeldraaier, een gezonde, lange, krachtige man mij roepen, en had bij zich zijn vrouws moeder. Ik ging mee naar een schuur, gelegen naast de school. Toen ik daar binnentrad, hoorde ik 40 varkens schreeuwen, en zag ik bij een lan taarn Ar 15 menschen, deels liggende in 't stroo, evenals huu viervoetige medebewoners, deels met een soort van onrustige vaardigheid op en neer loopende. Waarlijk kon ik mijne patiente in 't eerst niet gemakkelijk bereiken; ook zij lag in 't stroo op den platten grond in een hoek. Naast haar lag een kind van ongeveer 4 jaar, geheel onder lappen en doeken verborgen. Dit werd, nadat ik er buiten mijn weten op getrapt had, op een ander plaatsje gelegd en ik kreeg dus iets meer ruimte. Nadat ik de positie der vrouw had opgenomen, en bemerkte, dat ik er nog wel twee uren zou moeten vertoeven, ging ik zoo goed mogelijk op het hoogste gedeelte van 't stroo zitten, naast mijn patiente. Even had ik gezeton toen ik bemerkte, dat naast mij nog een levend wezen lag, geheel overdekt met jassen, broeken of liever vodden. Ik vroeg of dat nog een kind was. Neen, zei er een, dat is mijns vrouws vader. Deze richtte zich eenigszins op en zei zoo wat, half Duitsch, half Hollandsch, dat er potver geen standjes moesten gemaakt worden, want dat hij dan enz. Hij scheen vertrouwelijker met zijn vriend Bacchus om te gaan dau met zijn familie. Nu, ieder heeft zijn eigen idee, en zijn vrouw vergoelijkte dan ook deze fout door te zeggen, dat een mensch toch „wa mot ebbe". Enfin, het kindje werd geboren en werd aan genomen door een zeer gedienstig oliekoekenbak- stertje; verdere hulp ontving het van een liedjes- zangster, die tevens de gave der profetie had en met planeten liep, terwijl het werd ingebakerd door zijn grootmoeder. O, toekomst, wat zijt gij schoou! De burgemeester van 's Bosch ontving ten be hoeve van de slachtoffers van den laatsten Noord- BrabantSchen watersnood, tot heden in twee be- zendingen eene som van f 1000, door den luitenant-kolonel der genie G. E. V. L. van Zuylen uit eigen hoofde in Indië bijeenverzameld, speciaal met het doel om arm geworden arbeiders en kleinhandelaren te steunen in hunne pogingen om de geledene schade te herstellen. Te Venlo trok een kermishouder zijn mes en sneed een huzaar een groot gedeelte van zijn neus af, zonder dat de mishandelde eenige aanleiding tot zulk een daad van geweld had gegeven. De dader is door de politie aangehouden. Dezer dagen deed de heer W. G. Powell, van Springboro (Noord-Amerika), een reis door Noord- Holland, waar veertig stuks zwart-bont fokvee door hein werden aangekocht. Daaronder bevond ziel), o. a. de buitengewone kplfstier (Kroonprins,) die den eersten prijs behaalde op de landbouw® tentoonstelling, gehouden te Schagen. Bij onderscheiden sluizen te Amsterdam ston den Vrijdag avond mannen met haken, dreggen en lange stokken, vau voren met een spijker voor zien, om op het water drijvende hoeden op te yisschpp ep er dubbeltjes voor in den zak te steken. Verscheidene hunner Jmddep epn lfiiik dagloon. Te Geneinuiden werden Maandag door eenen schipper aangebracht drie lijken (van moeder, Joghter en zoon, naar gissing ond 50, 18 en 10 jaar) afkomstig yan het tjalkschip, dat in den feilen storm bij Schokland vergaan is. De licht- wachter van Schokland vond de lijken in den mast vastgebonden. Men meldt uit Zierikzee, dat de dijk langs de Schelde tussehen het havenhoofd eu het Pikgat door den storm zoo gehavend is, dat men voor het herstel der schade minstens f 20.000 uoo- dig apht. Is het volksgeloof gegrond, dan staat een zachte winter te wachten. Men meldt ons nl., dat de op brengst der notenboomen dit jaar zdo gering is, dat de noten tot voor 1 de 100 stuks verkocht worden. Bij de verkiezing van eeu lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Amsterdam zijn uitgebracht 1589 geldige stemmen. Gekozen is de heer jhr. mr, J. W. II. Rutgers vau Rozenburg (liberaal) met 1017 stemmen. Op den heer Godin de Beaufort (anti-revolutionair en ultramoutaansch candidaat) waren 538 stemmen uitgebracht. WERKEND AM. Van 11—18 Oct. Ondertrouwd: H. H. de We>rd, jm. en J, C. van Loon, jd.; J. Verdoorn, jm. en T. J. Swets, jd.J. A. van Oord en N. den Dekker, jd. geboren: Geert Jans, z. v. J. Dijkstra en J: Munnik. Overleden; A. Vermeulen, 41 j.A Vroege, overl. te Rosmalen, 31 j.; G. J. Dijkstra, 2 d. ALMKERK. Van 1—15 Oct. Ondertrouwd: C. Veenendaal, jm. 25 j. van Druten, en K. van Vugt, jd. 22 j. Gehuwd: G. F. v. d. Beek en K. G. v. Druneu. Geboren: Elisabeth, d. v. C. Verlee en W. v. Dijk; Zegers, z. v. W. Groeueveld en M. Beste veld. Overleden; P. Koekkoek, 74 j.; J. Dekker, 6 m.N. Kamp, 6 m. t r I

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 2