G. B. Yersteegh, Biljart-Concours J. A. Sens, Café Casino, BOTER, Bekendmaking. De Notaris ff. J. MN DEI ËLST VERKOOPEN: 1-jarig Gmndliout BIJ DANIËL DUIJSER eriaDhege en SPECULAAS. RIETGEWAS, VERKOOPEN: 1.75.00 Hectaren drie-, vier- ea vijfjarig Pudding poeders Oriendhont, JAARMARKT TE HEUSDEN, LINNEN en LAKEN, op Donderdag 10 November 1881. RECLAMES. van Heelsbergex Co., HEESDEN, te Heusden, Afloop van Aanbestedingen. INGEZONDEN. Gemengd Nieuws en Allerlei. M NIEU WA AL. MARKTBERICHTEN. HEIJSDEN. De Notaris Yerberne te Dussen, Ijsje Naar aanleiding van het hoofdartikel, voorkomende in No. 6 van uw blad en getiteld liet gemeen dat velen met mij met belangstelling hebben gelezen, neem ik de vrijheid u een plaatsje in uw blad te verzoeken voor het navolgende: Zeer terecht hebt u daarin gezegd, dat ons ge meen gemeen is. Een paar gevallen, in de laatste dagen voorgekomen, hebben mij helaas nog meer in die uitspraak bevestigd, die zeker de lezers van uw blad met mij zullen deelen, wanneer zij van bet na volgende zullen hebben kennis genomen: Tijdens den storm, die in de vorige week woedde, die met sterk wassend water gepaard ging, waren eenige arbeiders met hunne kinderen op het polder- tje genaamd »de zes morgengelegen in den Ilies- bosch, bezig met het steken van bieten. Door het al hooger wordende water, werden de kaden al spoedig onder water gezet en werd vervolgens het geheel als in eene zee herschapen, met uitzondering van de keet, die op een heuvel staande, den storm scheen te willen trotseeren en voor allen tot verblijf diende gedurende den nacht van Vrijdag op Zaterdag. Treurig was echter de ontdekking op Zaterdag morgen, toen de storm begon te bedaren en men al ras uitzag naar het aakje of vaartuig, dat hen naar den vasten wal zou overbrengen. liet bleek als- toen, dat de zware golven het vaartuig te machtig geweest waren en het, hoewel het stevig aan de keet bevestigd geweest was, toch gedurende den nacht ver was weggeslingerd, zonder dat er gelegenheid was het van hunne schuilplaats te bereiken. Treurig stpnden zij elkander aan te zien, terwijl het water pog altijd vloeiende was. Zoowel kinderen als vol wassenen begonnen hulp te roepen tot hen die des Zaterdags morgens voorbij voerenmaar niemand be moeide zich met het lot der ongelukkigen. Zelfs het aanbieden van geld baatte niet, men voer mecdoogen- loos, men voer onmenschelijk voorbij, zonder zich te bekommeren om het lot, dat de hulpbehoevenden te wachten stond. Met welken naam zoudt ge deze daad moeten bestempelen? Weet gij, medelezer, er een anderen voor te vinden, dan het hoofdartikel van No. 6 aangaf? Hoewel mij bekend is wie deze onmenschen zijn ge weest en waar ze te huis behooren, toch zal ik voor het pogenblik hen niet nader aanduiden; wel zag ik hen gaarne pieer bekpnd ipet de groote spreuk hebt pwe paasten lief als u zeivendoor deze in toepassing te brengen zullen zij beter doen, dan door 2 a 3 maal op Zondag te kerk te gaan en de overige dagen als onmen schen werkzaam te zijn. Zeer gunstig stak daarbij af de houding van vier Wer- kendamsche personen, die jets later voorbij voeren en die op het hulpgeroep terstond bereid waren om de in angst verkeerende arbeiders op te nemen en mee te nemen tot Werkendam. Op de vraag wat zij schuldig waren werd hun geantwoord: «Wel nietsWij weten wat nood is, wij hebben ook den geheelen nacht in storm doorgebracht Toen de Eerw. pred. Ds. van Elden, op Zondag 1.1. zijne afscheidsrede hield, was de toeloop zoo groot, dat de kerk ze nauwelijks konde bevatten. Zeker zullen dit in de eerste plaats belangstellenden eq ver* volgens nieuwsgierigen zijn gefeest; maar zeker was pr ook nog een derde soort, dat met een anderen paam bestempeld kan worden en den Zondag bezigde om zich aan verregaande brooddronkenheid schuldig te makenwaarbij het slechts met moeite zonder vecht partij is afgeloopen. Hoe zal het weldenkend publiek hen noemen die op deze wijze den Zondag besteden, volgende op de voorafgaande dagen van angst en spanning? Door de opname dezer regelen, mijnheer de Redac teur, zult u ten zeerste verplichten, uw bestendige jezer N. 'A D VERTEN TIE N bij Stand der punten 30 30 31. geguarandeerd zuiver a 90 cents per kilO. te Werkendamzal aldaar op Woensdag 26 October 1881, des namiddags om 5 ure, iu de herberg van de Wed. Van Heenen, publiek EENE BELANGRIJKE HOEVEELHEID EN Eiken Zaterdagavond versche u Heden voor het eerst wederom ONTVANGEN de bekende prima kwaliteit ALSMEDE alles Vreeder bij gedrukte en alom verspreide bil- I letten omschreven. ,/VAN RENNES/' steeds in twaalf soorten VOORHANDEN. Het GEMEENTEBESTUUR van Heusden, (Noordbrabant,) brengt bij deze ter kennis, dat de dit jaar zal gehouden worden op DONDERDAG den 10 NOVEMBER 1881. ISF" Stand- of Marktgeld wordt niet geheven. Het gemeentebestuur voornoemd: Rotterdam, 19 Oct. Bij de heden ten Raadhnize alhier gehouden aanbesteding voor het bouwen van een blok woningen, ten dienste van de exploitatie van het droogdok aan den Linker Maasoever, waren 14 biljetten ingekomen G. Beijderwellen, Rotterdam, 40,180; J. A. Boudewyn, id., 39,900; J. Meiuhorst, id., ƒ39,800; M. Zaaijer, id., 39,700; F. A. J. Gouverneur, id., f 39,000; J. E. Veldmeijer, id., 38,200; Tiele- man en v. d. Weijden. id., f 37,990; R. v. d. Berg, id., 37,990; P. A. A. v. Regenmorter, id., 37,600; D. v. Leeuwen Jr. en H. v. d, Dobbel steen, id., 36,983F. Streefland, Sliedrecht, 36,100; A. Duvain, Dordrecht, 35,984; J. v. d, Vlugt, id., 35,490; P. Boele, Alblasserdam, 35,384. Dordrecht, 19 Oct. Bij de heden alhier door den genie-commandant in de 5e stelling gehouden aan besteding van het bouwen van eeu fort aan den Nieuwen Maasmond (Hoek van Holland) 2e gedeelte (raming 50,000) waren vijf inschrijvingbilletten ingeleverd, als: Jb. Monster Jzn., te Puttershoek, f 74,999; F. Boshouwers, te Utrecht, 57,800; T. Verbruggen, te Waddinxveen, 57,769; B. Yoordendag, alhier, 51,400; en H Oziuga, te Amsterdam, 51,000. Gorinehem, 19 Oct. Bij de aanbesteding voor het maken van een gedeelte kademuur op deii^Haven- dijk alhier, 11. Maandag gehouden op het raadhuis, waren ingekomen 12 biljetten ea wel vanGijsbert Karsseboom, IJsselmonde, 6093; T. W. Wap- perom, alhier 6161; D. Sizoo, id., 6500; M. A. Treffers, id., 6830J. J. Buller Jz., id., 6895 C. Exalto, id., 6900; F, G. de Geus Hardinx- veld, 6990; J. v. d. Laak, alhier, 7341; C. Snoek v. Muylwijk, id„ 8000; F. Streefland, Sliedrecht, 8676; J. M. v. d. Velden, alhier 9000; F. Kuyl, id., 11900. 's-Gravenhage, 19 Oct. Heden werd aan het Depar tement van Waterstaat, Handel en Nijverheid aan besteed: De uitvoering van eenige werken tot nor maliseering van de rivier de Waal onder Varik, Ophemert en Heerewaarden, provincie Gelderland, tusschen de kilometerraaijen LXII en LXVI der herziene rivierkaart. Minste inschrijver was de heer H. Van den Bout te Nijmegen, voor 66,666. Men schrijft uit Hattem: Het is hier iu den omtrek een bedroefde toestand geweest. Het water is zeer kort voor Hattem ge komen in de zoogenaamde Meente. Het nieerendeel der bewoners langs den Gelderschen weg hebben j met hun vee de huizen moeten verlaten. Zaterdag avond ruim 10 uur is o. a. van Lippenoord, zeer i kort bij Hattem, een familie per schuit afgehaald. Zekere weduwe Meijer, die zoo goed als blind is, vond men met haar geit in de bedstede, vanwaar j zij is afgehaald. Van den Gelderschen dijk af noord waarts tot de zee is alles overstroomd geweest. Van ongelukken, zooals verdrinken van menschen en vee, vernemen wij iu deze streken gelukkig niets. Behalve de Drontherdijk is de Kerkdijk boven Elburg mede bezweken op een groote breedte en dit heeft den aanvoer van water hier nog verhoogd de stand was vrij wat hooger dan in 1863. Velen lijden hier niet onbelangrijke schade aan aardappe len, die iugekuild en te velde stonden, en aan hooi, dat in het water is geraakt, om niet te spreken van de schade aan de gebouwen. Mijnheer de Redacteur Almkerk, 19 Oft- 1881. personen verlangt, doet het beste, de bestelling direct aan bet Hoofdloterij-Kantoor der Heeren JSENTHAL Co. te Ham burg in te zenden. Waterhoogten in de Hoofd-Rivieren. Keulen, 20 Oct., vui. 7 u. 38,37 M. AP. of 2,52 M. boven nul. Was 0.03. Lobith, 20 Oct., vm. 8 u. 11,07 M. -f- AP. of 2.84 M. beneden nul. Was 0.01 M. Nijmegen, 20 Oct., vm, 8 u. 8.44 M. AP. of 2.22 M. boven nul. Was 0.01 M. Gorinehem, 20 Oct. H. W. vm., 4 n. 20 m. 1.50 M. AP. Was 0,02 M. Gorinehem, 20 Oct. L. W., vm. n. 25 m. 1,08 M. -f AP. Val 0.01 M. Arnhem, 20 Oct., vm. 8 n. 8.73 M. AP. of 1.82 M. boven nul. Was 0,00 M. Deventer, 20 Oct., vm. 8 n. 3.18 M. -\- AP. of 2.59 M. boven nul. Val 0,03 M. Maastricht, (brug), 20 Oct., vm. 8 n. 43.27 M. -j- AP. of 1,07 M. boven nul. Was 0.05. M. Bij den storm van Vrijdag op Zaterdag strandde tegenover bet doip Balluin, op Ameland, het Rus sische barkschip Brittaniakapt. Ekblom, met eene lading bout van Kotka, bestemd naar Londen. Toen Zaterdag morgen het ongeluk bekend werd, zouden onmiddellijk de reddingsbooten van Nes en Hollnin iu zee worden gebracht, doch het was ondoenlijk, daar het zeewater met hevigheid tegen de duinen opsloeg en deze door de hooge vloedeu en stormen van de voorgaande dagen zoo waren afgeslagen, dat ze zoo steil als een mnnr waren. Toch werd de zaak niet opgegeven totdat ten laatste wegens de invallende duisternis de pogingen tot redding moesten worden gestaakt. Ze werden echter met bet weder aanbreken van den dag hernieuwd door de boot van Nes, met bet gelukkig gevolg, dat de 12 opvarenden, hoezeer met achterlating van al hunne goederen, werden gered. Het schip is geheel wrakdoch er bestaat hoop, dat de volksgoederen, lading en tuigage grootendeels zullen kunnen worden geborgen. Van de reede van Nes is het schip van den post- schipper Torens weggeslagen, evenzoo dat van den schipper S. S. Scheltema, liggende bij den Verbin- dingsdam, waarbij men vreesde, dat schipper en knecht zouden zijn opgekomen. Van de reede van Hollum sloegen weg de vaartuigen van G. Bruin en E, de Vries. Een achttienjarige Parijsche tooneelspeelster, die, daar zij niet kon betalen, uit baar woning gezet was en om dezelfde reden geen andere kon huren, had het volgende middol bedacht om de nachten niet onder den blooten hemel door te brengen. Zij huurde een fiacre bij het uur, liet zich tot deu morgen door do straten van Parijs rondrijden, stapte dan bij den een of anderen winkel af, en was, eer de koetsier er op verdacht kon zijn, spoor loos verdwenen, zonder te botaleu. Een tijd lang ging dit goed maar onlangs was zij onvoorzichtig genoeg, uit te stappen bij een bloemist in de rue Montholon, waar zij eens een koetsier, die haar zes uren had rondgereden, zon der betaling had laten staan. De bloemist herkende haar, waarschuwde haar koetsier, en zij werd, daar zij niet betalen kon voor de 16 uren rijdens, in handen der politie gesteld. Het honderdjarig jubilé te vieren van eene ziekte zal misschien niet zeer van harte gaan men heeft trouwens ook geen behoefte aan nog meer jubilés. Maar met belangstelling zullen velen toch zeker bet feit vernemen, dat het in 1882 honderd jaar geleden zal zijn dat de eerste verkoudheid zich in Europa vertoonde. Na den strengen winter van dat jaar werd nit Rusland eene ziekte overgeplant, die onbekend was, en die men toen de modeziekte noemde. Zij open baarde zich door kriebeling in den neus, de slijm- huid werd er door aangedaan, en zij veroorzaakte hoofdpijn, matheid in de leden, enz., aandoeningen die thans ieder kent. Over Zweden en Denemarken nam de ziekte haren weg naar Duitschland, waar zij toen in hevige mate woedde. In Frankfort werd het geheele garnizoen er door aangetast. Zij ont zag leeftijd noch stand, en zelfs de aanzienlijksten leden er aan. Zoo greep zij ook den keurvorst van Saksen aan, terwijl hij zich in de kerk te Dresden bevond, en met zulk een kracht, dat hij, ten einde de godsdienstoefening niet te storen, met zijn ge heele gevolg zoo snel mogelijk het gebouw verliet. De storm van Vrijdag 1.1. heeft het aantal der schipbreuken op de Eugelsche kust met meer dan honderd vermeerderd. Er zijn daarbij ongeveer 138 personen omgekomen. De schade bedraagt ruim acht millioen waarvan zes millioen voor Engelsche rekening komen. De haven van Dover is ruet wrak ken bezaaid, die doqr slepers derwaarts gebracht zijn. Eqnp der verschrikkelijkste rampen is het vergaap van de prachtige stoomboot de Cyprian Twee mijlen van Nevin stiet zij op eene rots. Do bemanning zocht zwemmende het strand te bereiken, maar ofschoon de meesten van reddingsgordels voorzien waren, kwamen er vau de 29 slechts 8 behouden aan wal. De kapitein, die zijn reddings gordel aan een scheepsjongen gegeven had, omdat hij zelf een uitstekend zwemmer wasis ook omgekomen, Blijkens de waarnemingen, gedurende den storm vau Vrijdag jl. te Maagdenburg gedaan, had de wind des namiddags tusschen 4 en 5 uur eene snelheid van 18 meters per seconde, die van 5 tot 9 uur daalde tot 10 meters. Toen nam de storm weder in kracht toe en bereikte 's nachts tusschen 12 en 1 uur eene snelheid van 22y2 meter per seconde en tusschen 1 en 2 uur die van 27 meters. Te half éèn werd gedurende eene minuut 381/,2 meter per seconde waargenomen, hetgeen overeen komt met 188I/3 kilometer per uur. Een sneltrein legt gewoonlijk niet meer dan 50 of 60 kilometer per uur af. ««fTTJEfriiH'i r. M -m' »rr nrrjnr- t-ttt, r. r-T-r~Kyr» De regeering te Hamburg heeft op nieuw concessie verleend tot het houden eener groote geldloterijom nu deze onder neming in de geheele wereld groot succes en vertrouwen te verschaffen, heeft de Staatsregeering te Hamburg zich borg gesteld voor de stipte uitbetaling der gewonnen prijzen. Daar zooals bekend, Hamburg een der rijkste staten van Duitsch land is, en deze regeering met het geheele Staatsvermogen garandeert, zoo valt iedere twijfel omtrent de soliditeit dezer loterij weg. Dc Heeren JSENTHAL Co., bankiers te Ham burg, zijn weder met den verkoop der loten belast; de aan kondiging daarop betrekking hebbende, vindt men in ons blad van beden. Ieder welke dus de loten direct zonder tusschen- f Waalwijk, 21 Oct. Vee aanvoer gewoon. Dra gend vlug. Bffer: tonnen 12.44; 1.21 tot 1.39 het kilo. ^Dordrecht, 21 Oct. Grasboter, stukken: 0.93 a 0.85 Hooi- a tonnen Gras- f 18.00 a f 17.00; Hooi- f Kunstboter: 0.55 a 0.40. Dordreeht, 20 Oct. Bij kleinen aanvoer bleven de prijzen der meeste artikelen heden bijna onveran derd. Jarige Tarwe vond alleen bij beuoodigden eenige vraag. Nieuwe ruimde mede langzaam op. Noteren Jarige puike Zeeuwscbe, VI. en Overm. 12.50 a 13.50. Ov. goede en mind, 11.25 a 12.25. N. puike Zws. VI. en Overm. 11.25 a 12.25, goede 9.a 10.50, mindere en blauwe 6.a 8. N. Zomer-Tarw 9.a 10.50. N. Kanada 9. a 10.50. Rogge. Nienwe Zeeuwscbe en VI. 8.20 a 8.60. Overm. 8.10 a 8.30. Gerst. N. Winter, Zws. en VI. zakm. 6.50 a 7.10 dito gestort f 7.30 a 7.50 dito Overm. en Fl. zakm. 5.50 a 6.60. N. Zomer, Zws. en VI. zakm. 6.10 a 6.30. Overm. en Fl. zakm. 5.— a 5.70. Spelt. Jarige Haver. Jarige Voeder- 5.50 a 6.Nienwe 2.a 3.80 dito dikko f 3.a 4.50. Paardenboonen. Nieuwe 7.50 a 8. Duivenboonen. Nieuwe f 8.a 8.50. Bruine Boonen. Nieuwe f 9.a 12.50. Witte Boonen. Nieuwe 6.a 11. Blauwe Kook-Erwten. Nieuwe 10.a Voeder dito 6.a 9. Boekweit. Niet aangevoerd. Maïs. 8.75 per 100 kilo. Kanariezaad. f 9.a 11. Koolzaad. Tweejarig Zeeuwsch en Ov. Per Oct. per April 366 nominaal. Lijnzaad, f Ie prijs: Een prachtig zilveren met goud ge monteerd HORLOGE. 2e prijs: Een KLOK met wek ker. 3e prijs: Een kistje iijne SIGAREN. LEVERT PRIMA. MA.RGA.RINA. BURGEMEESTER en "WETHOUDERS der ge meente Herpt en Bern. Gelet op art. 11 en 12 van bet reglement op de openbare wegen en voetpaden in Noord-Brabant d.d. 8 Juli 1874 (Provinciaal blad no. 21). Brengen bij deze ter algemeene kennis, dat de door HH. Ged. Staten dezer Provincie ontworpen legger der openbare wegen en voetpaden in die gemeente te rekenen van af den 20 October 1881, gedurende dertig dagen op de Secretarie dezer gemeente, voor een ieder ter inzage is nedergelegd, en dat gedurende dien termijn en acht dagen daarna een ieder bevoegd is, mondeling of schriftelijk bezwaren tegen dien I legger bij hen in te brengen, terwijl zij op Maandag den 14 November 1881, des voormiddags van 10 tot 12 ure, ten raadhuize dezer gemeente zullen zit ting honden tot het aanhooren der mondeling in te brengen bezwaren. Herpt, den 17den October 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. VAN BOKHOVEN. 11.—. 56. De Secretaris, J. BUIJS. zal aldaar, op Woensdag- den 26 Oetober 1881, des voormiddags ten 11 ure, te Dussen, ter herbergo »den Boerendans,publiek staande te DUSSEN in den Boezem, iu perceelen en in massa. VAN Heusden, 20 Oetober 1881. De Secretaris, S P R E N G E R S. P. De Burgemeester L. HON CO OP.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 3