LouisGoffm&Cie., HARDSTEEN Eiiffelsclie Bieren! NEDER LANDSCHE mm «mm ra hüb MONTiJN, Directeur. COUClK E Srs., ANEKDOTEN-MAGAZIJN, „DE PROTESTANT", Da Jsenthal Co., Manufacturen, H. van Hemert, M. I. Rooij akkers, CARRIÈRES Scheep s verzeker intsch app ij AMSTERDAM Drukte Christelijke Scheurkalender voor 1882. Winterstoffen. Petroleumhandel, Luik, (Avenue Rogier 28). 400,000 Mark, 250,000 Mark, 150,000 Mark, 100,000 Mark, 60,000 Mark, 50,000 Mark, toer- en kookerwten, openings-uren Zinksteen, Keien, Kalk. A. SAMUEL O»., Belangrijk voor Lijders! DIRECTIE: D. Hartkamp en H. Heimig v. d. Yegt. KANTOOR BLAAUWBURGNo. 7, C. P. Wierts van Coehoorn. Winkel Co., Apeldoorn, voor post 8o. f 4post 4o. f 6gr. folio f 9. met inkt en gebruiksaanwijzing, franko naaste spoorwegstation, De Auto grafische DrukinricJitingfabriek bij Kampen den Boekhandelaar L. VEERMAN te Heusden, 238. Hoogstraat. 238. Rotterdam. Tweede Jaargang ANEKDOTEN-MAGAZIJN. Prijs 80 Cents. nuttig, leerzaam en verrassend voor Oud en Jong. t P. van Vollenhoven Jz. Tot 30 October a. s. 30 October a. s. 3 groote Prijzen HAMBURG. Alle soorten van Botermarkt te Heusden Tabak,Sigaren,Koffie enThee, Rijst en Rijstemeel, Eau d'An vers. Wijksche Poort te Heusden. Groote keuze van Hoeden, Petten, gemaakte kleederen, Brabantsche kielen, bij A. Sens Zn. te Heusden F antasiehoeden, Voor smaak en kwaliteit, geene beter dan die der firma SAMUEL ALLSOPP SONS te Burton Upontrentworden bijzon der aanbevolen door Heeron Doctoren voor zieken en herstellenden. Wordt op fusten en flesschen geleverd tegen brouwersprijzen door hunne Agenten voor Nederland. Slijters bekomen Etiketten en 1 oonkaar- ten g r a t i s. 82, Schied. Singel, Rotterdam. Totale vergoeding bij totaal verlies. Chemische Wasscherij FABIAN ELI AS, Hoogstraat 253, H. C. P. DE HOSSON, Wijnstraat, Elke week geregelde verzending van goe deren naar de fabriek. DE PRIJZEN ZIJN: Het betaalde voor toestellen die onverhoopt niet mochten voldoen, wordt bij franko terugzending binnen 3 dagen na ontvangst onmiddelijk per postwissel gerembourseerd. Noordbrabantscke Stoomtramwegmnatschappij, gevestigd te Tilburg, ender directie van J. van den Elzen. Dienst Tilburg Waalwijk. Hoofdkantoor Tilburg. li Tliieme's Boek- en Muziekhandel. Zutplien. te HEUSDEN, 2,00 11.21 11.28 8.1 8.2 8.10 8.11 8.16 8.84 8.35 9.20 P r ij z e 11 der Plaatsen originate loten ƒ3.60 Ned. Cour, halve origionle loten f 1.80 vierde originale loten 0.99 in'NEDERLAND HOOFDLOTERIJ-KANTOOR KRUIDENIERSWAREN, Stoombootdienst Heusden's Bosch. Maasstroom. Stoomboot Stad Heusden. Eigenaars en Exploitanten van BEWERKTE EN GEZAAGDE (petit granit) U Bepaalde Hulp vinden alle zieken door het be roemde werk: ,,l)r. Ary's Natuurgeneeswijze." Een Uittreksel daaruit wordt op aanvrage gratis en franco verzonden door Richter's Boekhandel te Rotterdam. De sedert 1848 te Amsterdam bestaande Nederlandsehe Maatschappij van Onderlinge Verzeko ring op Binnenlandsche Vaart, België en den Rijn tot Keulen, verzekert Zeilschepen met hunne resp. Inventarissen tegen totaal verlies en schaden, veroorzaakt door storm, bliksem, schipbreuk, stranden, over- en aanzeilen, ijsgang, brand en kosten van af- en binnenbrengen. Drie vierde vergoeding van de verzekerde som bij beloopen schade (averij grosse) boven de vijftig galden. Totale vergoeding voor reddiugskosten, hoe gering ook. Halfjaarlijksche omslag der schade. De verzekering wordt aangegaan voor drie jaren. De inleg voor ééns is ba percent van het verzekerd kapitaal, waarvan 3,/4 bij uittreding teruggegeven worden. De administratiekosten bedragen l/4 percent per anno. Voor de vaart op de Zeeuwsche Stroo men en België, te beginnen met de Dordtsche Killen, wordt Va percent extra bijdrage per anno geheven. Voor de vaart boven Keulen tot Mannheim wordt bovendien J/2 percent per anno gevorderd. Verzekeringen kunnen ook plaats hebben tegen vaste premiën, nader met de Directie overeen te komen. Nadere information zijn te bekomen bij den heer J. G. KARTHON, Correspondent der Maatschappij te Heusden. De Edison Consultatiën ook voor SLEPENDE ZIEKTEN, dagelijks behalve Zaterdag en Zondag, van 11 tot 2 uur. Rotterdam, Korte Hoogstraat 31. berichten hiermede dat in hunne naar de eischen des tijds en op groote schaal ingerichte fabriek spoedig en tot concur ree rende p r ij - zen alles geleverd wordt, wat op dat gebied betrekking heeft. Als Agent te Rotterdam is de Heer en te Dordrecht de Heer aangesteld, bij wien de goederen bezorgd kun nen worden, Stalen te bezichtigen en Prijs couranten te verkrijgen zijn. Verder zijn in alle groote plaatsen van Nederland Dépots gevestigd. bezit de goede eigenschappen van de beste liectografen doch mist de inconveniënten. Zij geeft, zonder pers, tot 100 a 125 duurzame afdrukken van één origineel (schrift of teekening). Zij laat het negatief bij afwassching met gewoon water zeer gemakkelijk los. Zij slijt weinig en blijft spiegelglad. en worden, na ontvangst van postwissel, direct afgeleverd door de eenige verkooper voor Nederland N.B. De firma MONTIJN heeft tot haren AGENT voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard op 12 October 1881 aangesteld, die tegen denzelfden prijs aflevert en bij wien een Edison-Autograaf steeds te bezichtigen is. MAGAZIJN van Dames- en Heeren Artikelen, specialiteit van Glacé Handschoenen, Zakdoeken, Kousen, CMtelaincs, enz. Steeds voorhanden een groote voorraad Purfuincriën, Haar-, Tand- on Nagelborstels. Bij de uitgevers KüPPERS LAUREY te Haarlem is verschenen en alom verkrijgbaar gesteld de Eerste Aflevering van het Tijdschrift voor beminnaars van Humor en Satire en voor Verzamelaars van Anekdoten, Suedigo Gezegden, Extemporés enz. Dit tijdschrift verschijnt in maandelijksche afleveringen van 16 pagina's, royal 8°. duidelijken druk. Twaalf afleveringen vormen een deel. De inteekenai'en ontvangen gratis titel en omslag van eiken jaarg. De prijs van elk deel of jaargang is slechts een guldenfranco per post een gulden en tien cents. Aangemoedigd door het kolossale succes dat de Eerste Jaargang van dit Tijdschrift heeft ondervonden, aarzelen de uitgevers geen oogenblik ook den Tweeden Jaargang het licht te doen zien. Het debiet van den Eersten Jaargang heeft de stoutste verwachtingen verre overtroffen. Duizenden exempt, werden verkocht en reikhalzend zagen de abonnés steeds uit naar de verschijning der nieuwe afleveringen. Inderdaad het Anekdoten-Magazijn is een welkome gast in elk huisgezin. Het geeft vroolijkheid aan het melankoliek gemoed en hernieuwden levenslust aan den hypochondrist. Hij die van tijd tot tijd eens hartelijk lachen wil, (wie onzer zou daarop niet gesteld zijn) abonneere zich op het waarlijk geestige Bij d$ Uitgevers Gebr. VAN NOORTWIJK te Schiedam, zal in 't begin van November a.s. verschijnen en is dan alom te ontbieden De voorstellingen op het schild zijn met zorg gekozen en geven ons zeer duidelijk en smaakvol te aanschouwen Den barmhartigen Samaritaan, zijn last brengende in de herberg en den Heiland met de Samaritaansche Vrouw aan de Jacobsfontein. Verder is deze Scheurkalender geheel ingericht ten behoeve van de Huiskamer, door aan de voorzijde te vermelden Op- en Oudergang der Zon Stand der MaanDagteekening Toepasselijken tekst met korte verklaring; Gedenkdagen der merkwaardigste gebeurtenissen; en een volgorde van de dagelijks te lezen gedeelten uit de Heilige Schrift. Op de achterzijde komen korte doch boeiende Verhalen; Versjes: Spreuken, enz. voor, terwijl onze lieve jeugd ook niet vergeten is, wijl af en toe Raadsels zijn opgenomen, aan welker beste oplossers een prachtig nieuw boekwerk zal CADEAU gegeven worden; alzoo mag deze Scheurkalender met recht genoemd worden Aankondiging ingevolge art. 2 en 3 der wet van 23 April 1880 (Staatsblad no. 67). Het vervoer geschiedt per stoomtram met rijtuigen van minstens 28 plaatsen le en 28 plaatsen 2e klasse, langs den provincialen weg, tusschen voornoemde gemeenten. Op de navolgende plaatsen zal geregeld worden stil gehouden tot het in- en uitlaten van reizigers, en wel: to Tilburg op verschillende punten, Loon- opzand, Sprang schevaart, Sprang, Besoijen en Wacdwijk. 10 STUKKEN KEURIG GEDRUKT. Voor ƒ2,50 in plaats van ƒ7,95. Braungardt, Waldesrauschen 1- Strauss, Egyptiseher Marsch - 0,65 Neclce, Champagner Walzer - 1- Michaëlis, Türkische Schaar wache - 0,50 Resch, Heimliche Liebe - 0,65 Strauss, Donau Walzer - 1,- Mendelssohn, Hochzeitsmarsch - 0,50 Strauss, Wiener Blut - 1- Faust, Miirchen ans schoner Zeit - 1- Suppé, Fatinitza Marsch - 0,65 ƒ7,95 Bovenstaande gezochte nummers Pianomuziek, waarvan de gewone handelswaarde 7,95 bedraagt, leveren wij te zamen ieder stuk van een net omslag voorzien voor den geringon p r ij s van 2,50. Alle Boek- en Muziekhandelaren nomen hestel lingen aan. beveelt zich aan tot het fourneeren van GELD, onder eerste hypothecair verband, rente 4 a V f Trein no. 2. Vm. Tilburg (Station) v. Loonopzand a. id. v. Sprang schevaart a. id. v. Sprang a. id. v. Besoijen a. id. v. Waalwijk a. Trein Trein no. 4. no. 6. Vm. I Nm. Trein ITrein no. 8. no. 10 Nm. I Nm. 7.45 10.45; 8.30 11.30 8.33 11.33 8.51 11.51 8.54111.54; 8.58 11.58; 8.59 11.59 9.7 12.7 9.9 12.9 9.15 12.15 2.45; 2.48' 3.6 3.9 3.13 3.14, 3.22 3.24i 3.30; 6.5 i 6.50 6.53 7.10' 7.12i 7.16 7.17: 7.25' 7.26 7.32 10.15 11.00 11.3 11.24 11.29 11.37 11.39 11.45 Trein Trein Trein Trein no. 1. no. 3. no. 5. no. 7. Vm. Vm. Nm. Nm. Waalwijk 7.45 10.45 3.15 4.00 Besoijen a. 7 51 10.51 3.21 4.6 id. V. 7.53 10.53 3.23 4.8 Sprang a. 8.1 11.1 3.31 4.16 id. V. 8.2 11.2 3.32 4.17 Sprangschevaart a. 8.6 11.6 3.36 4.21 id. V. 8.9 11.9 3.39 4.24 Loonopzand a. 8.27 11.27 3.57 4.42 id. V. 8.30 111.30 4.00 4.45 Tilburg (Station) a. 9.15 12.15 4.45 5.30 Trein no. 9. Nm. T55 8.15 Tilburg. le KI. 2e Kl.l 0.35 0.25 Loonopzand. le KI. 2e KI. le KI. 2e Kl.l 0.55 0.40 0.25 0.15 le KI. 2e KL le KI. 2e KL 0.70 0.50 1 0.35 0.25 le KI. 2e KL le KL 2e KL 0.85 0.60 0.50 0.35 1 Sprang schevaart. (Kaatsheuvel.) Sprang. nemen wij bestellingen aan voor de 1ste Klasse der Hamburger geldloterij, die zooals bekend, van de regee ring uitgaat, en door deze is gewaarborgd. De loterij bevat ditmaal 100,000 loten en 50,800 prijzenzij is dus weer grooter geworden. Er is geene loterij, welke zulke voordeelige kansen biedt. Alle prijzen worden even als in de Nederlandscbe staatsloterij in 7 snel achter eenvolgende trekkingen uitgelootde hoofdprijzen die in 't gelukkigste geval gewonnen kunnen worden, zijn en vele van 40,000, 30,000. 25,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3000, 2000 Mark enz. enz. De kleinste prijs bedraagt meer dan de koopprijs van een lot. Even als vroeger is de prijs der loten ambtelijk vastgesteld en bedraagt voor Tegen ontvangst van het bedrag in muntbiljetten, Ned. postzegels, of per postwissel uiterlijk tot verzenden wij deze originale loten, met het staatswapen voorzien, in tijds voor de trekking der eerste Klasse. Uitvoerige trekkingprogramma's voegen wij bij iedere bestelling. Ambtelijke trekkingslijsten en de gewonnen sommen worden na de trekking prompt door ons toe gezonden. De uitbetaling der gewonnen prijzen geschiedt onder toezicht der regeering. Bij de laatste trekkingen zijn zooals bekend op Nr. 61060, 83406, 68907. gevallen. Wij hopen ook dezen keer onze begunstigers in Nederland met groote prijzen te kunnen verrassen. Ten einde met gewone stiptheid alle bestellingen te kun nen uitvoeren, verzoeken wij ons zulke ten spoedigste en direct te zenden. zijn in ruime keuze voorhanden bij Weder ONTVANGEN een prachtige collectie Slijterij van GEDISTELEERD en LIKEUREN, Alles in het groot en klein verkrijgbaar bij die inzonderheid de aandacht vestigen op hunne ruime sorteering volgens het nieuwste model. 0.30 0.20 0.15 I 0.10 Waal wijk. agageturief.4 ct. per 10 Kg. Minimum 10 ct. per zending. Winterdienst. Van Heusden: 's morg. 4.30 ure (vau 7 Nov. 's morg. 5.30) en 's nam. 12 ure. Van 's Bosch's morg. 8.30 en 's nam. 2.30 ure. Winterdienst, aanvangende 4 Oct. 1881. Van Heusden 's Maandags 's morg. 5.30. Over. werkdagen 7.30. Van Rotterdam Alle werkdagen 's nam. 12.45. van het Post- en Telegraafkantoor te Heusdeu Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 78lL, 912, nam. 271/2 n. Telegraafkantoor. Voorm. 912, nam. 27x/2 u. Zon- en Feestdagen. 79, nam. 21/s6 u. 89, nam. 3—6 n. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. van 912, nam. 25 u. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure. Postkantoor. Voorm. van Telegraafkantoor. Voorm.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 4