Buiteiilaiidsch O verzicht Publicatie. BINNENLAND. PLAATSELIJK NIEUWS?' Burgerlijke Stand. AANBESTEDINGEN. 307de Staatsloterij. ALMKERK. Sedert vele jaren wordt de openb. school aan den Xieuwendijk door een aantal kinderen bezocht uit de gemeente Sleeuwijk, waarvoor het hoofd der school van wege het be- i stuur dier gemeente 's jaarlijks eeue gratificatie ontving. Thans is tusschen de beide gemeentebesturen een vergelijk getroffen, waarbij het bestuur van Sleeuwijk ter vergoeding in de onderwijskosten 's jaarlijks eene som van f 420 zal betalen. Zoo gaan op de openb. school te Uitwijk een aantal kinderen uit de naburige gemeente Giesen. De raad van die gemeente heeft van het be stuur dezer gemeente hierover een schrijven ont vangen, n.l. om hiervoor naar evenredigheid een gedeelte in de kosten van het onderwijs te dra gen. Hoewel deze kinderen een half uur van de school verwijderd zijn en des winters van slechte wegen gebruik moeten maken, heeft het bestuur van Giesen gemeend in geene voorwaarde hieromtrent te moeten treden. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur der gemeente Almkerk het besluit genomen om die kinderen na den 31 dezer niet meer tot de school toe te laten. In deze gemeente heeft zich eene afdee- liug gevormd van de Noord-Brabantsche maat schappij van Landbouw. De heer Daamen van Tilburg, algem. secretaris van die maatschappij ontvouwde in eene daartoe op den 19 dezer ge houden vergadering, ten gevolge van eene oproe ping door de burgemeester dezer gemeente, de werking dier maatschappij. In deze bijeenkomst werd de afcleeling in het leven geroepen. Voor het bestuur werden gekozen met meerderheid van stemmen II.II. A. van de Koppel Voorzitter, B. Snoek, Vice-voorzitter, Van Sittert, Secretaris penningmeester. HEUSDEN, 24 Oct. In verschillende plaatsen van ons land ligt het volgende adres aan de Tweede Kamer ter onderteekening Geven eerbiedig te kennen de ondergeteeken- den, allen Nederlanders, dat het opleggen van een eed kwetsend is voor een ieder, wien zijn gegeven woord heilig is, voor ieder, die uit plicht gevoel de waarheid spreekt, en voor ieder, die om het welzijn der maatschappij te bevorderen zijn ambt getrouw vervult; dat het opleggen van een eed demoraliseerend werkt op minder ont wikkelden, die er uit afleiden, dat het schenden eener belofte, waarbij men de woorden„Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig" uitspreekt, slechter of strafbaarder is dan het verbreken van zijn woord, wanneer deze formule er niet bij is uitgesproken; dat deze redenen hen nopen uw vergadering eerbiedig te verzoeken zoodanige maat regelen te nemen, dat voortaan de Staat niet meer den eed verplichtend op 1 egge." Men schrijft ons uit Middelburg Toen de gasfabriek alhier door de firma Wol- terbeek, Van Baggen en Co. gedreven werd, betaalde men 15 cent per kub. meter gas en klaagde steen en been over den duren gasprijs. Groot was dan ook de tevredenheid der gas ver bruikers, toen bij het eindigen der concessie, nu ongeveer een jaar geleden, de gemeente de exploi tatie der fabriek in eigen beheer nam en den gasprijs op 10 cents per kub. meter bracht. Een derde verlaging was dan ook een niet onaardig buiten kansje. Maar //al 't goedkoope niet geprezen, al het dure niet gelaakt" schijnt hier van toepassing; een aantal personen toch maken de aanmerking dat niettegenstaande zij niet meer gaspitten en en niet meer uren branden dan 't vorige jaar, nu kun meter vrij wat meer gasverbruik aantoont en zij, hoewel het gas een derde in prijs ver minderd is, een derde meer moeten betalen. Is in het belang van de gasverbruikers te hopen, dat het raadsel, hoe het bovenstaande mogelijk is, spoedig worde opgelost en de voor deden, die het gevolg van de verlaging moeten zijn, niet langer schijnbaar blijven, maar werkelijk heid worden. (R. N.J verzekerd zijn, aan welke som echter de Maat schappij Nederlandzelve voor een belangrijk bedrag deelneemt. Met betrekking tot de schipbreuk van hef stoom schip Koning der Nederlanden", is nog per telegram uit Indië vernomen, dat van Ceylon j.l. Zaterdag een oorlogschip ter opsporing van de schipbreukelingen gezonden zou worden, en dat het heden van Batavia vertrekkende mailstoomschip ,/Madura", de Chagos-eilanden nauwkeurig zou ou der zoeken. (Sl.-Cl.) Te Amsterdam is een vergadering ter oprichting van een bakkersbond gehouden. 38 brood- en koekbakkers hebben de vergadering bezocht, ter wijl er vele brieveu van belangstelling zijn inge komen. Er is besloten, dat het doel van den Bond zal zijn: 1. Om met alle gepaste middelen het oprich ten van maatschappijen voor broodfabrieken tegen te gaan, daar het deze meer te doen is om hooge rente dan om het voordeel der burgerij. 2. Het op de hoogte stellen van de uitvindin gen en hulpmiddelen, ten einde daardoor brood, koek en banket beter en voordeeliger aan het publiek te kunnen leveren. 3. Om van tijd tot tijd scheikundige onder zoekingen te doen van meel en andere door de bakkers gebruikte waren, om zoo tevens het nut tige en gezellige der bijeenkomsten van de leden te bevorderen. Dit werd voorloopig besloten en is dus voor wijziging vatbaar. Het stoomschip ,/Wyberton", kapitein R. J. Blacklin, van de Rotterdamsche Lloyd, die de boot met 38 opvarenden, afkomstig van het gezonken mailschip „Koning der Nederlanden", onderweg opnam, heeft eerst nog een dag te vergeefs rond- gestoomd om de andere 6 booten met 175 opvarenden op te sporen. De „Wyberton", die, zooals reeds gemeld is, den 19n Oct. te Aden aankwam, brengt de geredden mede. De namen der opvarenden van de sloep, door de „Wyberton" opgenomen, zijn, voor zoover uit het telegram is op te maken le officier Droogleever Fortuin. Passagiers Kogens chot (Kogen, Schot? of Kogenschot?) familie Maclean, echtgeuoote Bisschop, Engelbrecht, Beij (Van der Ley?), Verschuur, een marine-matroos, een sergeant en elf soldaten. Equipage: hoofd machinist Vis, timmerman Van der Sluis, kwar tiermeester Vos, matroos De Graaf, kolenwerker Lymbach, stoker Jobs, chef-kok Stuur, 2e hof meester De Boer, slachter Croese, ziekenoppasser De la Fonteijne, hofmeesteres Giesbers en 4 Ja- vaansche Kellners. Het st. „Koning der Nederlanden" moet ter Amsterdamsche Beurs voor een bedrag van 71/3 ton In het gasthuis te Goes is een bedelaar over leden, die daar sedert geruiineu tijd voor rekening der diaconie van de Ned. Herv. gem. verpleegd werd, daar hij aan eene ongeneeslijke kwaal leed. Toen, na zijn overlijden, door diakenen kennis werd genomen van zijne nalatenschap, die men dacht dat uit wat lompen zou bestaan, werd daarentegen eene waarde van ruim f 5000 aan geld en bankpapier gevonden. Alleen waren er voor f 200 aan 10-centstukkeu aanwezig. Aan wie die nalatenschap komen zal, moet nog uitge maakt worden. Neven en nichten azen er op. Betreffende den brand in de spinnerij van Gebr. Scholten Co. te Almelo deelt de Zwol- sche Ct. het volgende mede Ruim half acht Donderdag-avond, toen de fa briek nog in volle werking was, ontstond de brand op de 5de of zolderverdieping, ten gevolge van het warm loopen van een rad. De rook, ge voegd bij den schrik, deed de weinige werklieden, aldaar bezig, naar beneden vluchten en spoedig waren alle verdiepingen door het volk verlaten. Het gerucht van den brand verspreidde zich min der snel dan men mocht meenen. De brandweer was echter zoodra mogelijk met alle spuiten, waaron der de onlangs nieuw aangekochtte, die goed werkten, ter plaatse. Aan de redding van het hooge gebouw, dat reeds 45 jaren in gebruik is, viel niet te denken. Het houtwerk van dergelijke fabrieken is zoodanig met olie doortrokken, dat het bijna onmogelijk geacht moet worden de vlammen te stuiten. De brandweer stelde zich dan ook bijna uitsluitend tot taak, de bijgebou wen te behouden. Dit gelukte haar wat betreft de eenige meters verder gelegen stoomververij der firma en een tweetal gebouwen, in eene waarvan weinige dagen te voren een nieuwe kalander ge plaatst is. De gebouwen, waarin de ketels en machines zich bevinden, bleven grootendeels staande, doch hun voor weinige jaren vernieuwde inhoud is zeer zeker onbruikbaar, zoodat ook in de ververij de arbeid geruimen tijd gestaakt zal zijn. Onmiddelijk aan de fabrieksgebouwen gele gen oude woningen bleven gespaard, hoewel een houten zijgevel vuur vatte. De rijen arbeiderswo ningen, waarop steeds een vonkenregen viel, werden door het vuur niet aangetast. De vuur gloed was hevig toen het gebouw op alle ver diepingen brandde en de vlammen de talrijke vensters uitsloegen, was het een treffend gezicht. Middernacht was het gevaar geweken, hoewel het vuur nog ver van gebluscht was. De schade is natuurlijk zeer grootmen noemt een cijfer van twee ton. De gebouwen enz. zou den verzekerd zijn op Beurspolis te Amsterdam. Een honderdtal werklieden zijn vooreerst zonder werk. Persoonlijke ongelukken zijn niet voorge vallen. In zijn belangrijke rede over de „Volksver beelding in het Rijk der Taal", waarmede prof. Moltzer te Groningen het rectoraat der Hooge- school aan zijn opvolger overdroeg, herinnert hij 0. a. aan den oorsprong van sommige woorden en spreekwijzen, die oorspronkelijk in een andere taal een zeer verstaanbaren zin hadden, maar allengs door het volk tot Nederlandsche woorden en uit drukkingen gemaakt, onverklaarbaar zijn geworden, tenzij men tot den oorsprong van het woord teruggaat. Zoo herinnert hij aan het woord „nacht merrie". Dit komt van het middeleeuwsche nacht- maerenacht-duivel, dat in cauchemar, in night mare ook voorkomt en van het Gotlusche marzjan, d. i. kwellen, ergeren afstamt. Het volk verstond later maere niet meer en wilde toch het woord in zijn geheel begrijpen. Merrie, in klank met het oorspronkelijk vrij wel overeenkomende, lag voor de hand en voldeed, als men niet te diep doorzoekt, redelijk aan het doel. Waarom is „elf" het „gekkengetal"? Omdat de „elven" in de Germaansche fabelleer geesten waren, die met de menschen een loopje namen. Maar aan de „elf„ als zoodanig ging de herinne ring verloren. Als telwoord bleef het leven en het onschuldige cijfer werd tot een gekkennommer gemaakt. „Haar op de tanden" heeft met haargroei niets te maken. Oudtijds beteekende „haer" kibbelarij, "haeren": kijven. Die beteekenissen zijn vergeten, en om er toch iets van te verstaan, maakte men er haar van. Van den plantnaam „mandragora" maakten de Fransche tuiniers „main de gloire", de Hollandsche mandragerskruid; crispa mentha werd kruizemunt; foenum graecum fijnegriek. Te Winkel betrapte hij eens een van deze woordensmeden op de daad. Hij vroeg zijn tuinman, wat deze bezig was te zaaien. „Heele jantroep" was het autwoord. „Waarom noemt ge die „heele jantroep" „Wel, omdat men er nooit een enkel plantje, maar steeds een heelen troep van plant." De man had met heliotroop geen vrede, wilde het woord toch ver staan, dacht misschien aan „janboel" en de nieuwe naam was gevonden. Oudtijds was het de gewoonte op feestmalen te drinken op „Hansje in den kelder", waarmede aan de aanwezige dames, die toevallig in gezegende omstandigheden verkeerden, een compliment ge maakt werd. Hoe kwam men aan die wonderlijke uitdrukking? Omdat de beteekenis van het oor spronkelijk middeleeuwsch woord „kelde of kilde" (uterus) verloren was gegaan en men nu maar een woord nam, dat verstaanbaar was en onge veer als het oorspronkelijke luidde. In de zestiende eeuw sprak men van „schuijl- winckelspel", waarin „winckel" de beteekenis van „hoek", evenals nu nog in „winkelhaak", had. Later ging die beteekenis verlorenmen meende er een „vinkje" in te hooren, en zoo kwam men aan ons tegenwoordig „schuilevinkje spelen." „Op halfzeven", een uitdrukking, waarmede iemand wordt aangeduid, die niet heel nuchteren is, komt waarschijnlijk van het Engelsehe spreekwoord „half seas over," waarmede een beschonken matroos wordt uitgedrukt; de uitdrukking als zoodanig heeft toch volstrekt geen zin. Het heeft de aandacht getrokken dat het be richt van de reis van den Koning van Italië naar Weenen en naar Berlijn eensklaps als een bom uit de lucht is komen vallen. Veertien dagen ge leden zou ieder dat nog onmogelijk geacht hebben. Men weet er was reeds vroeger sprake van een dusdanig bezoek. En waarop is het toen afgespron gen? Op de bedreiging van Cairoli, den gewezen Minister-president, dat hij zich, als dat gebeurde, bij de oppositie zou voegen en het geheele Itali- aansche kabinet zou omverwerpen, liet men het plan varen. De vraag rijst of Cairoli dan nu wel zoo'n be hagen heeft in de reis des Kouings naar Weenen en Berlijn. Ieder zal die vraag ontkennend beant woord maar redenen van hoog staatsbelang schijnen den Koning bewogen te hebben over het'bezwaar van Cairoli en van vele Italianen heen te stappen. Volgens eenige Berlijnsche bladen heeft Bismarck den Koning van Italië doen gevoelen dat or twee omstandigheden zijn die hem nopen, het koste wat het wil, zich aan te slniten bij Oostenrijk en Duitsch- land. Die redenen zijn de voortdurende Panslavis- tische neigingen van Rusland en de toenemende heftigheid van den Paus tegen Italië. Het zal voor ieder begrijpelijk zijn dat Koning Humbert deze wenken zeer goed begrepen heeft en alzoo zal op 27 dezer, dus heden Donderdag, de merkwaardige ontmoeting plaats hebben. Zij is een belangrijk feit niet alleen maar een veer uit den staart van de politieke mannen in Frankrijk. Heeft Frankrijk dan geen diplomaten meer? Een goed diplomaat had moeten beletten dat de eenig mogelijke bondgenooten van Frankrijk, Italië en Rusland, zich hebben aangosloten bij Duitschland. Den dag na dio vorstelijke bijeenkomst heeft de opening der nieuwgekozen Nationale vergadering in Frankrijk plaats. Het zal er voor het Ministerie- Ferry zeker alles behalve malsch toegaan en met een smadelijk votum zal het zeker spoedig don aftocht blazen. De Franschen zijn verbitterd over de onhandige wijze waarop hunne Ministers Frankrijk in een bloedigen oorlog buiten Europa hebben gewikkeld en binnen Europa het van eiken bondgenoot hebben beroofd. Aan die stemming wijte men het ook dat er telkens te Parijs zulke meetings plaats hebben waarin het gouvernement wordt uitgemaakt voor al wat leelijk is, Gannbetta een bloedhond wordt geheeten. Het is zoo, onder al dat gepeupel heerscht grootendeels de geest der Commune, maar de Fran schen laten zich licht opwinden en het waren onder Napoleon III ook de demagogen die het eerst en het heftigst optraden tegen den tocht naar Mexico, die ten slotte toch de knak is geweest van het derde Keizerrijk. Haddon de Ministers gehoopt nog vóór de bijeen komst der Kamers een groote overwinning te kunnen boekstaven, tot nog toe is daarop niet veel kans. De Franschen zijn thans op marsch naar Kerouan, de heilige stad van Tunis, maar de slordige admi nistratie en de ellendige wegen veroorzaken zooveel ellende dat deze zaken de Franschen moer nadeel doen dan een verloren slag. Zij komen traag vooruit en naarmate zij nog zullen vorderen groeien de benden stoute Arabieren in den rug des legers aan als rezen zo uit den grond. Of Grévy in den ernstigen toestand een boodschap tot de Kamers zal richten, is niet zeker. Wenscholijk ware het wel, opdat althans eenig licht over den toestand worde verspreid. Na Frankrijk verdient de verwikkeling tusschen Engeland en Ierland alle aandacht. De Ieren hou den vol dat zij niets willen weten van een Engelsehe regeling hunner belangen. De Engelsehe regeoring daarentegen beweert, dat de landwet zoo goed in alles voorziet als men maar kan begeeren. De Landliga heeft de onvoorzichtigheid gehad de pachters aan te manen in het geheel geen pacht meer te betalen. Toen had de regeering vat op haar en veidriaarde haar als onwettig verbond, ontbonden. Nu zal de vuurproef komen. Zullen de boeren, ge dreven door Iersch nationaal gevoel, hunne in de gevangenis zittende leiders getrouw blijven, of zul len zij hun lijdelijk verzet laten varen Dit is nu de groote vraag, van welker beant woording ontzaglijk veel afhangt. De eerste plaatselijke indeeling was voor onze schutterij niet geschikt 0111 bewijzen van dapperheid te gevenevenmin het garnizoensleven door hen daarna in Zeeland geleid. Niettemin hebben de schutters, die op 24 Oct. 1832 uittrokken, onzeker wat de toekomst ook brengen zoude, manmoedig de wapenen aangordden ter ver dediging van hun dierbaar vaderland, aanspraak op onze sympathie. en WETHOUDERS van f Woudriehem, 20 Oct. In de heden morgen gehou den gemeenteraadsvergadering is benoemd tot hoofd der 1ste openbare school alhier, de heer L. W. Va- rossieau, hoofd der school te Heinkenszandzijnde no. 1 der drie voorgedragenen. BURÖEMEESTER Heusden Gezien de artt. 6 en 7 dor wet van 2 Jnni 1875 (Stbl. N. 95) tot regeling van het toezicht bij het oprichten van inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Doen te weten, dat op heden ter gemeente secretarie ter inzage zijn neder gelegd eu aldaar kunnen worden ingezien, Een verzoekschrift met bijlagen van G. J. van Diessen, broodbakker, waarbij vergunning wordt gevraagd tot het oprichten eener brood- en koek- bakkerij op don hoek der Botermarkt en Gasthuis straat Wijk O No. 76kadastraal bekend sectie A. No. 193. Dat op Woensdag den 2 November 1881, voor middag 11 ure ter Secretarie dezer gemeente ten overstaan van het dagelijksch bestuur gelegenheid zal worden gegeven om tegen het oprichten dezer inrichting bezwaar in te brengen en deze monde ling of schriftelijk toe te lichten en dat zoowol de verzoeker als zij die bezwaren hobbeu in te brengen gedurende 3 dagen vóór even genoemd tijdstip ter Secretarie van de ter zake ingekomen schrifturen kunnen kennis nemen. Hensden, den 19 October 18S1. Burgemeester en Wethouders voornoemd, jDe Secretaris. De Burgemeester, SPRENGERS.H O N C O O P. Het is heden juist vijftig jaar geleden, dat de schutters uit Heusden en omstreken uittrokken, onder kommando van den kapitein Gerlach (het vorig jaar als oud-Notaris overleden) om zich naar Naardeu in garnizoen te begeven. Uit deze schutters werd later de le kompagnie van het 2e battaillon der 3e afdeeling Noordbrabantsche schutterij gevormd. Sinds dien tijd is het getal officieren, onderoffi cieren en schutters aanmerkelijk gedund en zoowel ■alhier als in den omtrek kan men slechts enkelen hunner aanwijzen. 4. Om het welzijn van bedienden en gezellen ter harte te nemen. Telegraaflijnen onder den grond. De vereeniging van en voor Nederlandsche industrieelen heeft den 15den dezer aan den Minister van Water staat, Handel en Nijverheid een schrijven gericht met hernieuwd verzoek om ondergrondsche tele graafverbinding, althans tusschen Amsterdam, Rotterdam en de provinciale hoofdsteden, een verzoek waarmede reeds verschillende Kamers van koophandel en fabrieken en andere vereeni- gingen zich tot de regeering wendden. De storm van verleden week was een even krachtig argu ment als in vele winters de ijzel. Een storiug van drie dagen of meer, zooals nu onlangs weer op de lijnen plaats had in het verkeer tusschen den Helder, Almelo en Breda met den Haag, jaagt den handel op allerlei onkosten en verlie zen. Eene verlegging der lijnen kost natuurlijk geld en veel geld, maar het is eene uitgave waartoe de Staat jegens zijne burgers verplicht kan geacht worden. t HEUSDEN. Van 1224 Oct. Geboren: Gerdina Thera, d. v. G. Bax en M. v. d. Steenhoven. Overleden: L. van de Goor, 3 j.M. Steen bergen, 9 w. t DUSSEN. H u w e 1. aang.A. van Mierlo, jm. 22 j. met J. de Wit, jd. 23 j.; H. C. Verbunt, jm. 30 j. mot G. van Tilborg, jd. 17 j.; B. Peterse, jm. 24 j. met M. van Deursen, jd. 23 j. Geboren: Adriana Helena, d. v. J. Roubos en J. de RooijAntonia Potronella, d. v. P. Stael en M. van Heeswijk; Janna Cornelia, d. v. C. v. d. Stelt en E. Versteeg; Willem en Peter, tweelingen van G. Donkersloot en K. van Wijn gaarden; Gerardus Johannes, z. v. G. van Vugt en M. J. de Ruijter; Peter Roeland, z. v. J. van Andel en H. van Daal en, wonende te Almkerk. Overleden: G. J. van Dinteren, 3 jJ. Bussij, 76 j., wednr. van P. van Dijk, echtg. van A. M. KlaasenC. A. van Dortmont, 20 m. 11 Nov. 11 ure. »Harmonie« te Arnhem. Het verbeteren van het werk bij Westervoort, onder het beheer der genie te Zutphen. Raming 40000. 14 Nov. IIV2 ure. Prov. bestuur te 's Hage. Het bezinken en bestorten van den Oudenhoorn- schen Zeedijk tusschen de Hoornsche hoofden be- hoorende tot de zeewerken in Zuid-Holland. Ra ming 33500. 16 Nov. 12 ure. Ministerie van Waterstaat, Han del en Nijverheid. Het maken van de grondwerken, de kunstwerken, den bovenbouw, de overgangswer ken en eenige beveiligings- en afdeelingswerken voor den spoorweg GroningenDolfzijl.Raming/1432000. Aanw. 7 en 9 Nov., 10 ure, aanvangende te Groningen. 21 Nov. HV2 ure. Prov. bestuur te 's Hage. Het driejarig onderhoud van de overlaten in den Waaldijk boven Gorinchem, met de daartoe behoo- rende sluizen, duikers en verdere werken over de jaren 188284. Raming 7540 per jaar. Aanw. 16 Nov. 23 Nov. 11 ure. Ministerie van Waterstaat Han del en Nijverheid. De uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks rivierwerken op het Zwartewater, met het onderhoud dier werken en de afbakening van het vaarwater gedurende het jaar 1882. Raming 7050. Aanw. 19 Nov. 24 Nov. 2 ure. Prov. bestuur te Middelburg, Het bouwen van eene schutsluis in het zijkanaal beoosten Sas van Gent. Raming 713000. 24 Nov. 2 ure. Pi'ov. bestuur te Middelburg. Het maken van een zijkanaal beoosten Sas van Gent en het verbreeden en verdiepen van het Nederlaudsch gedeelte van het kanaal van Tor Neuzen. Raming 500000. 25 Nov. 10 ure. Prov. bestuur te Middelburg. Het onderhouden en verbeteren gedurende 1882 van de haven werken te Breskens. Raming 6350. Aanw. 19 en 21 Nov. 1 Dec. 21/o ure Prov. bestuur te Haarlem. He- driejarig onderhoud der Rijks havenwerken te Met demblik. Raming 5200 p. jaar. Aanw, 26 Nov. Prijzen van 100 en daar boven. 5de Klasse Trekking van 24 Oct. Prijs van 1000: nos. 12431, 13907 en 17555;

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 2