Een Maurits Westerborg. "15o¥rWpöndentie Stoomververij en Veilen en Verkoopen: W. Posthumus, BILJART-CONCOURS, bij P. LEIJIEN, Kerkzicht i BOTER, BIJ DANIËL DUIJSER later aiagel a SPECULAAS. Pudding poeders Gebr. Paltlie, te Almelo. DORDRECHT, filiaal verkoopen: te Heusden, Gemengd Nieuws en Allerlei. van Steiger. os Rotterdam. Chemische Wasscherij De Notaris Verberne Het erfpachtsregt van een huis, erf, tuin enboomgaard, gelegen te Dussenaan den buitendijk, sectie G nos. 120, 629 en 630, groot 11.90 aren. Zaterdag 29 October 1881. van Heelsbebgen Co., heusden, ADV EK TENT IE N De ondergeteekende geeft het geacht publiek te kennen, dat door zijne bemiddeling alle Levensverzekeringen, Lijfrenten, onverschillig van welken aard, gesloten kunnen worden voor de Nationale Verzekerings bank te Rotterdam. Beveelt zich mede aan tot het verzekeren tegen brandschade van benevens het verzekeren van HG" Alle tarieven en inlichtingen zijn op Iranko aanvrage gratis verkrijgbaar. Ook belast hij zich met alles wat tot de be trekking van Zaakwaarnemer behoort. zal zich met 1 NOVEMBER a. s. vestigen in de Vriesestraat, 3e huis van de Voorstraat. n. F. M. VAN DE GOOR, Waalwijk, naast het Postkantoor. De uitvoering geschiedt dadelijk. Aanvangende LEVERT PRIMA MARGARINA geguarandeerd zuiver a 90 cents per kilO. Eiken Zaterdagavond verscke Heden voor het eerst wederom ONTVANGEN de bekende prima kwaliteit „van REN NES/' steeds in twaalf soorten VOORHANT 400: nos. 2608 en 15899; 200: nos. 3426, 3427, 5187, 8946, 10647, 13673 en 14429; 100: nos. 940, 6095, 6446, 7040, 8691, 10739, 11794 en 13148. c* u"*'1""tct3t5-rt^sab»s-g-'!j'»g 'jirv- ■ym i i Na eerst deugdelijk uiteengezet te hebben dat breukzalf, breukpleisters of welken naam men aan de smeersels moge geven, zijn bedrog en deze men- sehenlevens in gevaar brengen, vervolgt het Maand blad tegen de kicakzalverij aldus: Zoo moeten dan alle lijders eene reis onderne men naar Antwerpen om zich een breukband te laten aanpassen door Waersegers? Want onwille keurig denkt ieder bij 't behandelen van dit onder werp aan de stereotype advertentie's van deze, die even standvastig als die van Holloway in de groot ste, zoowel als in de minst beduidende periodieke blaadjes voorkomen. Gekheid! In alle steden van eenige beteekenis vindt men instrumentmakers, die even goede, misschien betere breukbanden leveren dan deze fabrikant en daarenboven geneeskundigen of chirurgijns, die ze volgens juiste opgaaf en maat kunnen laten vervaardigen. Juist Waersegers is minder te vertrouwen dan een ander, omdat hij ook in ander opzicht geen waarzegger is en zich niet ontziet, den leugen te huldigen. In vele advertentie's toch noemt lip zich Doctor, wat hij niet is en vooral, hij geeft de belofte van radikale genezing, wat hij met zijn banden evenmin tot stand kan brengen, als iemand anders. Om echter den schijn te bewaren verkoopt Waer segers behalve gewone banden voor gewone prijzen een andere soort, de z. g. bandage regulateurzooals ze in de advertentie's worden genoemd. Deze worden voor zeer hooge prijzen van de hand gedaan aan de onkundigen, die op zijne advertentie's afkomen en daarmede alleen belooft hij volkomen genezing der breuk. Deze banden onderscheidon zich weinig van de gewone soort, doch de veer daarvan is zoo sterk drukkend, dat b. v. een paar lijders, bij wie ze door een onzer deskundige leden nauwkeurig werden waargenomen, ze onmogelijk konden dragen. 't Spreekt van zelf, dat als een dezer de moeite zich had willen getroosten om te reclameereu, Waersegers er zich gemakkelijk kan uitredden met de bewering, dat hij alleen genezing heeft verze kerd, wanneer de bedoelde persoon dien band bleef dragen. Elk die dus het ongeluk heeft aan een breuk te lijden, schaiue zich niet te rade te gaan met zijn geneesheer, die in staat is hem voor grootere on heilen te behoeden, maar hij schame zich wel om zich te laten beetnemen door personen, wier eenige verdienste bestaat in de kunst om handig te adver- teeren. De Transvaal telt 813,985 inwoners, waaronder 774.930 Kaffers, 33,739 Europeanen van Holland- sche afkomst en 5,316 van niet-Hollandsche afkomst. Un enfant terrible. Heer Palm had zich, langs verschillende kronkelpaden, een aanzienlijk vermo gen verworven, en was toen oen sterk aanhanger geworden van de heillooze leer, dat »veel geld en veel gezag van nature bij elkander hooren,« en had deze tevens, door allerlei kunstgrepen, met zoo goed gevolg in praktijk gebracht, dat er in het dorp Z., zoo op burgerlijk als kerkelijk gebied, al heel wei nig gebeuren mocht zonder zijn medeweten en goedvinden, tot groote ergernis van vele inge zetenen en vooral van zijn vroegeren medgezel Duim, die hij nu zoo ver boven het hoofd gewassen was, dat het voor dezen onvoorzichtig zoude geweest zijn, openlijk als opposant op te treden. Des te meer gaf hij dus binnenshuis aan zijne bevinding lucht. Intusschen was de oude organist van de kerk gestorven, die, uit pure ingenomenheid, dit postje voor enkele stuivers per week, een reeks van jaren met ijver en nauwgezetheid had waargenomen. Heer Palm en niemand anders zou zich belasten met de opspeuring van een anderendoch hoe hij ook zocht, draafde en argumenteerde, hij kon voor het viervoudige van het vroeger loon nog geen enkelen liefhebber vinden. Gansch en al ontstemd dat een man als hij tegenkanting ondervond, liep hij eens aan bij Duim, zijn vriend van vroeger tijden, en klaagde aan hem, in het bijzijn van diens achtjarig zoontje, over zijn wedervaren. Nadat dit eenigen tijd geduurd had, maakte het knaapje van een oogenblik stilte gebruik om te vragen: »maar meneer! vader zegt elkedurig: »die schrokkerigen Palm met zijn lange vingers speelt overal waar hij komt het orgelwaarom doet uwe dat dan in de kerk ook maar niet zelf?« Een komisch geval hield Woensdag de rechtbank te Berlijn bezig. Zekere Habedank stond wegens be drog terecht. Drie personen hadden hem deswege aangeklaagd. Wat had de man misdreven Hij spoelde een lot in de Saksische loterij, no. 9417 en had drie vierde gedeelten daarvan aan drie vrienden overge daan en hen deswege een bewijs gegeven. In het nummer vergiste hij zich daarbij en schreef 9427. Nu wilde het toeval dat de beide nummers er uit kwa men, 9417 echter met 200 en no. 9427 met 300 M. Habedank betaalde zijn medespelers tegen 200 M. uit, maar deze eischten betaling van hun aandeel in 300 M. en toen de man bleef weigeren klaagden ze hem aan. Het behoeft nauwelijks betoog dat de rech ter, bij het ontbreken van eiken schijn van bedrog, hem vrijspak, maar hij werd tot 30 M. boete ver oordeeld wegens het colporteeren met een buiten- landsche loterij en zijn vrienden tevens elk tot 20 M. boete, wegens het deeljiemen in zulk een spel. De winst was daardoor zoo goed als geheel verloren en de onedelmoedige aanklagers, die van eene vergissing misbruik wilden maken, ontgingen hun straf niet. Een hoedenjacht-variatie. In den stormachtigen avond van Vrijdag voor acht dagen, verlieten twee collega's elkander voor het kantoorgebouw op eene der stille Amsterdamsche hoofdgrachten. Nauwelijks zijn zij een twintigtal passen van el kander verwijderd, of de storm rukt den hoed van 't hoofd van éen hunner en wel juist van een kaal hoofdige! Bevreesd om kou te vatten, achtervolgt deze met felheid den al rond wentelenden hoed, doch te vergeefsDe al heviger wordende storm slaat hem tegen den grond, zoodat hij zijn eigendom uit het oog verliest. Terwijl hij er over nadenkt of 't gewaagd is op te staan, komt een hoed hem te gemoet rollen. Hij grijpt dezen en, hoogst tevreden op zoo eenvoudige manier zijn hoofddeksel weergevonden te hebben, springt hij op en drukt nu den hoed flink op het hoofd. Doch welk een gewaarwordingde hoed zakt hem tot over de oorenHet kan niet de zijne wezen Maar laat hij maar dankbaar wezen voor het onver hoopt geluk, dat hij tenminste iets heeft om zijne kaalheid te dekken! Den volgenden morgen verhaalt hij op het kantoor zijn wederwaardigheid aan zijn collega, die hem verzoekt den hoed eens te mogen zien. En werkelijk, 't was de verloren gewaande nieuwe hoed van zijn collega, wien eenige oogenblikken na hun afscheid eveneens het hoofddeksel was ontwaad Er kan dus nog meer raar rollen dan een stuivertje De Amerikanen, practischer dan andere volken, hebben zich de vraag gesteld, welk nut er te trekken is van de droefheid over den dood van den president. Zoo men geen zout kan bereiden uit gestorte tranen, men kan toch rouw-decoratiëu tot geld maken. Daartoe is thans besloten Het stedelijk bestuur van New-York heeft de burgers uitgenoodigd om de rouwversieriugen, die men op den dag der begrafenis van den president heeft aangebracht, aan het stadhuis te schenken, waar ze in het openbaar zullen worden verkocht. De opbrengst van den verkoop, geschat op een half milloen dollars, zal besteed worden voor de oprich ting van een liefdadigheidsgestichtopdat, zegt een der voorstanders van dit denkbeeld, de voorwerpen die gediend hebben als een bewijs voor de droefheid der rijken, mogen aangewend worden tot leniging van den nood der armen. Wat vrouwen bij eene trouwplechtigheid zooal zeggen. Als een bruidspaar in de kerk trouwt, kan men zeker zijn altijd deze en dergelijke opmerkingen te hooren. Daar komt ze aanZe ziet er lief uit, uiet waar? Wie heeft haar japon gemaakt? is het zijde of satijn? Zou haar sluier van echte kant zijn? Wat is zij bleek! Hoeveel geld zou hij hebben? Heeft zij die juweelen van hem ge kregen Hij ziet er akelig uitVindt je niet dat zij koel is Die sleep heeft een leelijk fatsoen Is hare moeder geen slonzige vrouw Die bruids- julfers zijn ook alles behalve mooi. Een net handje heeft zij. Van welk nummer zouden hare hand schoenen zijn Men zegt dat hare schoeuen num mer vijf zijn. Kijk, hij heeft zijn haar in 't midden gescheiden! Waarom zou ze hem genomen hebben? Om zijn geld, natuurlijk. Vind je hem niet knap? Hij lijkt wel een clown uit een paardenspel Neen, hij lijkt op een dansmeester. In allen gevalle, goed genoeg, voor haarZij is altijd een ingebeeld nest geweestZij zal 't nu wel erger dan ooit zijn Heeft zij die-en-die niet een blauwtje laten loopen Neen, hij heeft haar nooit gevraagd Hij is toch buitenslands gegaan. Stil het zal beginnen. Wat staat hij er lummelachtig bij. Hij is zoo wit als zijn dasHé, wat duurt dat lang Heeft zij gezegd dat zij hem gehoorzaam zal zijn Wat eene domme gans! Ziezoo, nu zijn ze getrouwd Wat ziet zij er gelukkig uitIk wou dat ik in hare plaats wasWat een knap paarZij is altijd een lief meisje geweest. Wat heeft zij eon bevalligen teed Kijk, wat geeft zij zich airs Ik zou voor geen geld van de wereld in hare plaats willen zijnIk wil wedden dat die juweelen gehuurd zijn Eindelijk is haar vader haar dan kwijt! Zij is toch wol aan hem gehecht. Ik hoop dat zij gelukkig zal zijn. Zij moet heel verstandig wezen. Veel te verstan dig voor hem. Kijk, daar stappen zij het, rijtuig in 't Is zonde van dat prachtige kleed, het zal heelemaal verkreukelen. Wat kijkt ze hem aan. Ik geloof dat zij ontzaglijk veel van hem houdt. Och, wat! dat lijkt maar zoo. 't Is prettig getrouwd te zijn, niet waar Neen 't is een kruis. Wat was dat een vervelende trouwpartij Leelijke toiletten Ik ga nooit weêr naar trouwen zien. Ik ben half gestikt. Ik ben blij dat 't afgoloopen is. O, foei Dezer dagen trad in een koffiehuis te Berlijn een vreemdeling binnen en verlangde een biefstuk. Toen hem dal- gebracht was, eischte hij van den kellner, dat hij het gerecht in een der in de nabijheid zijnde hoeden zou omkeeren. Toen de kellner dat zeer terecht weigerde, deed de vreemdeling het zelf. De eigenaar van den hoed was, zooals te verwachten was, lang niet met deze versiering van zijn hoofd deksel ingenomen. Doch terwijl hij druk protesteerde, klinkt een schot, twee duiven vliegen uit den hoed en deze zelf is geheel in zijn vorigen toestand her steld. De onbekende was de heer Borkini, leerling van den heer Basch, een der eerste goochelaars van onzen tijd. Negatieve hoedanigheid. Een kleine jongen beschreef zout als iets, dat de aardappelen leelijk doet smaken als men het er niet in doet. Hij was waarschijn lijk een tweelingbroeder van dien jongen, die zeide dat spelden het leven gered hadden van menigeen die zo niet had ingeslikt. De toren der fraaije gothische Lambertikerk te Munster, de hoofdstad van Westfalen, moet worden afgebroken. Bij het laatste onderzoek van den toren bleek, dat hij hoe langer hoe meer uit de loodlijn afweek en dat langer dralen groot gevaar zou op leveren voor de veiligheid der voorbijgangers en aangrenzende gebouwen. Daarop is uit Berlijn eene ministeriëele aanschrijving ontvangen, die de afbraak zoo spoedig mogelijk gelast. Men zal zich herin neren, dat aan dezen toren de ijzeren kooijen der Wederdoopers Jan van Leyden, Knipperdoiling en Krechting werden opgehangen. f üeusden, 22 Oct. De prijs der boter 0.90 a 0.95 per stuk van 6 ons. Eieren 6 a 61/» cent per stuk. f Dussen, 20 Oct. Aangevoerd 143 kilo boter; prijzen 1.41 a 1.49 per kilo. Gorinehem, 24 Oct. Bij een aanvoer van on geveer 300 stuks vee, was de handel wel zoo willig als sedert weken het geval was. Prijzen enkele zware kalf koeien 225 a 320 mindere qual. 150 a 200dito vaarzen 130 a 18*0; melkkoeien 140 a 190; vare koeien 125 a 175 hokkelingstieren a graskalveren ƒ15 a 35pinken a enkele nuchtere kalveren 7 a 12. Varkens eenigzins zware op levering 44 a 48 ct. per KG.fokvarkens van 6 a 8 weken 7 a 9 per stuk. eenigzins oudere tot 13 per stuk. De prijs der goêboter was ƒ1.48 a 1.62; der weiboter 1.30 a 1.36 per K.G. Kipeieren golden 1.60 a 1.70 de 26 stuks. Rotterdam, 24 Oetober. Tarwe. Jarige Zeeuwsche, VI. en Overin. puike 11.90 a 12.50goede 11.30 a 11.80; geringe 10.50 a 11.25. Nieuwe dito 11.50 a 12.50 goede 10.a 11.40; geringe 7.50 a 9.90. Rogge. Nieuwe Zws., VI. en N.-Br. puike 8.20 a 8.60 mindere 7.50 a 8.10. Gerst. Nieuwe Zws. VI. en Overm., Winter- 5.80 a 7.00 Zomer- 5.30 a 6.00. en Polder 3.60 a 5.50. a 215, Fransche Haver. Jarige Zws. Nieuwe 2.a 4. Boekweit. Nieuwe N.-Brab. 196 per 2100 k°. v. a. b. Paardenboonen. Nieuwe Zeeuwsche VI. en Polder 6.a 7.75. Duivenboonen. Zws. en Polder 7.40 a 8.20. Witte Boonen. Nieuwe Zws. VI. en Walchersche 7.- a 13.—. Bruine Boonen. N. Zws. en VI. 9.a 13.50, Erwten. Nieuwe Zws. Blauwe 11.00 a 11.25. Me3ting 8.50 a 10.Witte Voeder 8.25 a 8.50. Maïs. Witte Amer. a Mixed 8.50 Donau 8.50 Cinquantine 8.80 v.a.b. per 100 k°. Kanariezaad 9.a 11.per heet. Inl. 13.50 a 15.50 per 100 k°. Ileusde it. M. J. VAN HANSWIJCK. tegen November aanstaande: -l jl ZD van Waterhoogten in de Hoofd-Rivieren. Keulen, 24 Oct., vm. 7 u. 38,17 M. -f- AP. of 2,32 M. boven nul. Val 0.03 M. Lobith, 24 Oct., vm. 8 u. 10,94 M. -j- AP. of 2.97 M. beneden nul. Val 0.05 M. Nijmegen, 24 Oct., vm. 8 u. 8.31 M. -f- AP. of 2.90 M. boven nul. Val 0.05 M. Gorinehem, 24 Oct. H. W. vm., 6 u. 35 m. 1.68 M. 4- AP. Was 0,24 M. Gorinehem, 24 Oct. L. W., vm. 3 u. 25 m. 1,01 M. -f- AP. Was 0.00 M. Arnhem, 24 Oct., vm. 8 u. 8.61 M. -j- AP. of 1.70 M. boven nul. Val 0,06 M. Deventer, 24 Oct., vm. 8 u. 3.12 M. -f- AP. of 2.53 M. boven nul. Val 0,01 M. Maastricht, (brug), 24 Oct., vm. 8 u. 43.58 M. -j- AP. of 1,38 M. boven nul. Was 0.03 M. Wegens plaatsgebrek zijn wij genoodzaakt, de ingezonden brief uit Boyne City (staat Michigan), tot een volgend No. uit te stellen. Vee, Gebouwen, Meubilair en alle roerende goe deren den Landbouw betreffende, Vee tegen sterfte, voor eene zeer lage vaste premie, voor de Neder- landsche Onderlinge Vee-Assurantie- Maatschappij, onder directie van de Heeren Karstens de Ruijter te Lejden. met Achterhuis, Schuur, Erf en Itoomgaard te Veen, waarin sedert een halve eeuw is uitgeoefend een Timmermans-Affaire. Te bevragen bij den Heer W. POSTHUMUS te Heusden. DEPÓTS Te 's BoschFonteinstraat 258. Gorinehem, firma Wed. J. de Kloe. Waalwijk, Wed J. B. Timmermans. Dordrecht, J. Buytiuk, Voorstraat. Rotterdam, Hoogstraat 227. De Notaris VAN MOOCK te Woudrichem, zal a. Woensdag 26 Oetober 1881, 's namiddags 6 ure, in »de Zalmte Woudrichem 85 A. 20 c.A. Bouwland, staande op 1800. b. Donderdag 27 Oetober 1881, 's namiddags 6 ure, ten herberge van J. E. Sprenger te Sleeuwijk, onder Sleeuwijk Huis, Schuur en Tuin, staande op 1100. 10 A. 40 c.A. Boomgaard500. 6 A. 70 c.A. Dijkstal380. 1 H.A. 56 A. 30 c.A. Weiland, 3700. 48 A. 60 c.A. Bouwland, 1025. 6705. te Dussen, zal op Vrijdagen 4 en 18 November 1881, 's morgens ten 11 ure, ter herberge van Leonardüs van der Pluijm te Dussen polder, krachtens art. 1223 van het Burg. Wetb. in het openbaar Putterstraat, O 45, te HEUSDEN, beveelt zich minzaam aan tot hot k o o p e n en verkoopen van alle liinnen- en Buitenlandsehe Effeeten en verschenen Coupons; tot bet invorderen Aan achterstaande pretention; tot bet gereed maken van Aangiften bij overlijden, volgens de wet op het Regt van successie en Aan alle onderhandsche stukken Avelke in Burgerlijke en Handelszaken ook zullen voor komen. Hij verzekert ook in ieder geval steeds de meest stipte geheimhouding. De ondergeteekende geeft aan het geëerde publiek kennis, dat zij zich alhier gevestigd heeft voor het maken van DAMES-COSTUMES en MANTELS, uit te voeren op maat; tevens alles te bekomen wat tot de confoctie-zaak behoorttegen fabrieksprijs. Ie prijs Een zilveren Cylinder-Horloge. 2e prijs Een gouden Ketting. 3e prijs Een kistje lijne Sigaren. U

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 3