Bekendmaking. TE KOOF EN TE HUUR: Baggermachines, STOOMBOOTJES Bakken. BILLARTFABRIEK. E.TIVANVREESW Naaimachines. Euüclscht Bieren! Levering binnen 24 uren. INDIA RUBBER STEMPELS, Handel in IAIUFACTUBEH, Voorloopig Bericht aan Heeren Reizigers, HOTEL DES PAYS BAS DE WIT VAN DER HOOP. Specialiteit in Koffie en Thee. TRRSf.nflT '™c ROTTERDAM. LouisGoffin&Cie., CARRIÈRES HARDSTEEN ManufacturenGaren en Band. Corsetten d; iioeioofste rianomaziet Wie in twijfel mocht verten hoek Stadhuissteeg en Kipstraat, Rotterdam. Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. VAN MEEGEN. A. VIII KNS, Epaulières en Fournituren, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. MAGAZIJN en WINKEL in Garen, Band, enz. van liet M a g a i ij 11 van Dekker Go. Wed. W. L. Iiitijk Zoon, Oppert 148, 35. Haagsche Veer, 35. ROTTERDAM. magazijn en herstelplaats van voorradig A. SAMUEL Co., Winkeliers worden in alle bovenstaande artikelen, als ook in alles wat liet Garen- en Bandvak betreft, Wollen en Sajettenuiterst billijk a contant bediend. W K rW uit de Stempelfabriek gde Brakke Grond11 te Amsterdam De afzending geschiedt binnen 24 uren na bestelling. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk,Gorinchem. BEZOEKERS DER STAD GORINCHEM. L. Handel in Kruideniers en Grutterswaren. Comestibles. Luik, (Avenue Rogier 28). Zinksteen, Keien, Kalk. mm mkm ra C. P. Wierts van Coehoorn, 12. Kipstraat Rotterdam. 12. WIITER-ARTIKELEN tournures, feston. No. 61, HANG 2e HÉ van de WEEZENSTRAAT. ROTTERDAM. PI - 1,- - 1,- Tliieme's Bod- en Muziekhandel Zutphen. Dienst ZierikzeeRotterdam en tusschengelegen plaatsen. october. Yan Zisrikzss: Yan Botterdam: openings-uren Tapijten, Meubelstoffen, Behang selpapieren, Meubelen, Ameublementen in alle stijlen. ^ST" Vooraf prijsopgave en geplaatst gereed. Te bevragen bij L. KALIS Kz. te Sliedrecht. Voor smaak en kwaliteit, geene beter dan die der firma SAMUEL ALLSOPP SONS te Burton Upontrentworden bijzon der aanbevolen door Heeren Doctoren voor zieken en herstellenden. Wordt op fusten en flesschen geleverd tegen brouwersprijzen door hunne Agenten voor Nederland. Slijters bekomen Etiketten en loonkaar- ten gratis. 82, Schied. Singel, Rotterdam. Beter te verdragen en goedkooper als alle Bitterwateren Zacht werkend en voor lijders van iederen ouderdom aanwendbaar Tegen Opzwellingen Maagzuur Hemorrhoïden Verstopping Lever- en Galziekten Onzuiver Bloed Overtollig bloed Naar hoofd-en Borst stijgende Bereid ingevolge geneeskundig voor schrift Hoofdbestanddeelen: Aftreksels uit geneeskrachtige Kruiden VOLSTREKT ONSCHADELIJK Verkrijgbaar bij den Boekhandelaar L. VEERMAN te Heusden. India Rubber Datum Stempels zijn verkrijgbaar in verschillende form, gemonteerd op nickel zilver. Prijs 16. Zelf Inktnemendc Snelstempels, in 2 verschillende form, gemonteerd op nickel zilver. Prijs 12. en ƒ16. India Rubber Zakstempcls (zelf inktnemende) gemonteerd op nickel zilver, in 5 verschillende form. Prijs 5. PAR IJZER SYSTEEM. DOEKEN, CACHENEZ, MUTSJES, KAPERTJES etc. FILTEN ROKKEN. Speciale inrichting voor het wasschen en repareeren van CORSETTEN. Stoombootdienst Heusden's Bosch. Maasstroom. Stoomboot Stad Heusden. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente Herpt en Bern. Gelet op art. 11 en 12 van het reglement op de openbare wegen en voetpaden in Noord-Brabant d.d. 8 Juli 1874 (Provinciaal blad no. 21). Brengen bij deze ter algemeene kennis, dat de door HH. Ged. Staten dezer Provincie ontworpen legger der openbare wegen en voetpaden in die gemeente te rekenen van af den 20 October 1881, gedurende dertig dagen op de Secretarie dezer gemeente, voor een ieder ter inzage is nedergelegd, en dat gedurende dien termijn en acht dagen daarna een ieder bevoegd is, mondeling of schriftelijk bezwaren tegen dien legger bij hen in te brengen, terwijl zij op Maandag den 14 November 1881, des voormiddags van 10 tot 12 ure, ten raadhuize dezer gemeente zullen zit ting houden tot het aanhooren der mondeling in te brengen bezwaren. Herptden 17den October 1881. Burgemeester en Wetliouders voornoemd F. VAN BOKHOVEN. De Secretaris, J. BUIJS. Rotterdam, J. L. PRINS Dz., 's Ilage, Lktjveh aven Specialiteit Spüistr a at. EN U 1 nabij de DOELE, Singer naalden 30 per dozijn. Howe, Weeleren Wilson, Grover en BakerLincolnGermaniaSaxonia, VictoriaRhenania, Thomas, Circulair Elastic, Cl. Müller, 1 Ven Gibs, Orth, Taijlor naalden enz. of en in welke van de in de bladen aangepre zen geneesmiddelen hij vertrouwen mag stellen, dien raden wij aan van Riehter's Boekhandel te Rotterdam te ontbieden„Gratis-Uittreksel," want in deze bro chure worden de meest beproefde geneesmiddelen uit voerig en zaakkundig besproken, zoodat men geheel op zijn gemak onderzoeken en het beste kiezen kan. Geen zieke moest derhalve tegen de moeite opzien een brief kaart aan bovengenoemden Boekhandel te schrijven, te meer daar hij per omgaande gratis en franco be doelde brochure ontvangt, en hij dan geen verdere on kosten te maken heeft. U A. P. artens k Co. Geborduurde Dameskragen van af Id. met Chemisette van af Id. met Crochetkant van af Id. met Plooikragen Jougenskragen Fronts Half hemden Manchetten Overhemden met Boorden Wollen Truijen Mansbroeken Kousen n u tt H H n n n f 0.07" 0.127a 0.09 0.09 0.05 0.121/, 0.17VÓ 0.10 1.30 0.45 1.20 0,227, Wollen "Vrouwenkousen vanaf f 0.451 Polsjes 0.07 2 Wantjes 0.12 '3 Wollen Handschoenen 0.14 Prima Coats M a c h i n e-G aren 200 Yds„0.06 Prima Coats M ach i n e-G ar e n 500 Yds0.14 Groote keuze in Gehaakte Doeken. Verder alles wat tot het vak behoort, tot de bekende lage prijzen. isa Men eische vooral de Zwitsersche Pillen van APOTHEKER RICH. BRANDT, die slechts te verkrijgen zijn in blikken doosjes inhoudende 40 Pillen a 0.70 en kleine doosjes van 15 Pillen a 0.25. Iedere echte doos Zwitsersche Pillen moet bovenstaand etiket hebben, met het Zwit sersche Kruis op een rooden grond bevenens de handteekening van den Fabrikant. Prospectussen, met de beoordeelingen door man nen van het vak,over de wer king en onschadelijkheid zijn in de onderstaande apotheken te verkrijgen. 6.75 (met doos en inkt.) 5.75 (met doos en inkt.) 6.75 (met doos en inkt.) Zie verder de uitgebreide prospectussen welke opv aanvrage verkrijgbaar zijn bij den Boekhandelaar L. VEERMAN te Heusden. Alles a contant en ongekend lage prijzen. Op tien len November aanstaande zal in de Stad GORINCHEM worden geopend, het in liet schoone Gebouw, vroeger bewoond door den lieer NOORDERBROEK, Oud-Burgemeester dezer stad, en gelegen op den Appeldijk naast de magazijnen van de Ileeren BAHLMANN Cie. Dit Hotel met ruime Kamers, Salons, Eetzaal, Tuin, Stalling en Koetshuis, zal alles bevatten wat in een Hotel van den lsten rang behoort, terwijl bij nette bediening en uitstekend Consumabel, onze bekende matige prijzen, volgens het Tarief van het Hotel de Nederlanden te Leerdam, van kracht zullen blijven. De Hotelhouder Eigenaars en Exploitanten van BEWERKTE EN GEZAAGDE (petit granit) Consnltatië'n ook voor SLEPENDE ZIEKTEN, dagelijks behalve Zondag, van 10 tot 2 Hur. Gewezen Officier van Gezondheid der Marine. Rotterdam, Korte Hoogstraat 31. Is steeds ruim gesorteerd in alle nieuwe Maakt ook in 't bijzonder attent op de voordeelige en groote sorteering 10 STUKKEN KEURIG GEDRUKT. Voor 2,50 in plaats van 7,95. Braungardt, Waldesranschen b- Strauss, Egyptischer Marsch - 0,65 NeckeChampagner Walzer Michaëlis, Türkische Schaarwache - 0,50 Resch, Heimliche Liebe - 0,65 Strauss, Donau Walzer - 1,- Mendelssohn, Hochzeitsmarsch - 0,50 Strauss, Wiener Blut Faust, Mürchen aus schoner Zeit - 1,- Suppé, Fatinitza Marsch - 0,65 7,95 Bovenstaande gezochte nummers Pianomuziek, waarvan de gewone handelswaarde 7,95 bedraagt, leveren wij te zamen ieder stuk van een net omslag voorzien voor den geringen p r ij s van 2,50, Alle Boek- en Muziekhandelaren nemen bestel lingen aan. Zondag 9 uur. Dinsdag 8 Donderdag 8 Maandag 10.30 uur. Woensdag 10.30 Vrijdag 10.30 De Directeur: VAN GASTEL. Winterdienst. Van Heusden: 's morg. 4.30 ure (van 7 Nov. 's morg. 5.30) en 's nam. 12 ure. Van 's Bosch's morg. 8.30 en 's nam. 2.30 ure. Winterdienst, aanvangende 4 Oct. 1881. Van Heusden 's Maandags 's morg. 5.30. Over. werkdagen 7.30. Van Rotterdam Alle werkdagen 's nam. 12.45. van het Post- en Telegraafkantoor te Heusden Werkdagen. Postkantoor. Voorin, van 7—8725 912, nam. 27y2 u. Telegraafkantoor. Voorm. 912, nam. 27y2 u. Zon- en Feestdagen. Postkantoor. Voorm. van 79, nam. 2y26 u. Telegraafkantoor. Voorm. 89, nam. 36 u. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. van 9—12, nam. 25 n. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 4