Buitenlandsch Overzicht. PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. INGEZONDEN. Burgerlijke Stand. wel het minst onze sympathie, en niet min der stuiten ons de aanlokkelijke advertentiën met verkapte loterijen tegen de borst, die zich notabelle, meestal aan de Staatsloterij vastklampen. Met het oog hierop meenen we te mogen zeggen publiek, haast u niet al te zeer en koop niets met het oog op eenig kostbaar voorwerp. Dat voorwerp moet betaald worden en ieder die van de bestel ling neemt, betaalt daaraan. Behalve dat over dergelijke verlotingen controle onmo gelijk uit te oefenen is en ge derhalve kans maakt bedrogen te worden, loopt ge bij grooten haast nog gevaar uw geld tegen scheurpapier in te wisselen en wezenlijk.... voor dergelijke praktijken is 't thans een te dure tijd. HEÜSDEN, 27 Oct. Tot luisterrijke viering van het 25jarig jubelfeest van den Commissaris des Konings jhr. mr. P. J. Bosch van Drakestein, in N.-Brabant, wordt in overleg met de feestcommissie te 's Bosch het noo- dige voorbereid. Het huldeblijk van Noord-Brabant's ingezetenen, bestaande in een prachtig tafel middel stuk, zal den jubilaris op deu lsten Nov. e. k. worden aangeboden in de voor die gelegenheid smaakvol versierde groote zaal van het gouverne mentsgebouw. De feestrede zal worden uitgesproken door het lid der Staten, den heer J. II. A. Diepen, van Tilburg. Door het tegen elkander rijden van twee loco motieven te Essen (lijn WinterswijkEssen) werden Zondag een der stokers van een der machines de beide beenen afgereden. Bij een brand te Sloten kwam een elfjarige knaap in de vlammen om. Een jongere broeder van hem werd wel gered, maar zal deerlijk mis vormd zijn. Ook een paard verbrandde. Een polderwerker, die aan den Hoek van Holland een been had gebroken bij het lossen van spoor wegstaven, is naar het ziekenhuis te Rotterdam overgebracht. Door de politie te Amsterdam is een persoon aangehouden, dragende het Metalen Kruis; daar hij een crimineel vonnis ten zijnen laste had, was hij daartoe niet meer gerechtigd. Te Zwolle is een verver van een trap gevallen en kort daarna overleden. De man laat een we duwe en zeven kinderen na. Eergisteren keerde van Hansweert naar Vlissin- gen terug een door de Kon. Maatschappij „de Schelde" aldaar gebouwde sleepboot, die op het kanaal van Zuid-Beveiand met uitstekend succes een proefsleeptocht had volbracht. Het schip wordt, nadat machine en ketel er uit zullen zijn genomen, naar Holland vervoerd om van daar, na in stukken te zijn gebroken, per mailboot naar Indië te wordeu verscheept. De bestemming is als sleepboot bij de Bataviasehe Havenwerken dienst te doen, terwijl de aanbouw voor rekening is van het Departement van Koloniën. De beproeving is geschied in tegenwoor digheid der heeren Beeloo en Beucker Andreae. Ter uitvoering van art. 23 der drankwet, zijn de rijksgestichten Ommerschans en Veenhuizen aange wezen als rijkswerkinrichting waarin herhaaldelijk wegens dronkenschap veroordeelden kuuneu wor den geplaatst. Ter beurze van Amsterdam werden Dinsdag parterre-plaatsen voor den schouwburg (voorstel- ling-Sarah Bernhardt) voor dertig gulden per plaats verhandeld. Eene commissie uit het provinciaal kerkbestuur van Zuid-Holland (prof. Prins uit Leiden, ds. Loelf uit Dordrecht en ds. Overman uit Spijkenisse) heeft te Gorinchem een persoonlijk onderzoek in gesteld over de zaak der aanneming van de leer lingen van ds. W. Zegers. Achtereenvolgens werden gehoord de predikanten der Herv. gemeente te Gorinchem en de vijf ouderlingen, die de achttien aannemelingen van den heer Zegers wegens „al te gebrekkige kennis" hadden afgewezen. De uit spraak van het prov. kerkbestuur wordt met be langstelling tegemoet gezien. De gemeente Leerdam vierde Dinsdag feestde hoofdonderwijzer de heer Fabries herdacht zijn 25jarige ambtsvervulling. De school was versierd en te tien uur werd de jubilaris door het gemeente bestuur, de onderwijzers en de kinderen opgewacht. Na een gezang tot inleiding, begroette de bur- gemeestjr den feestvierende en schetste den gang van het onderwijs in de laatste 25 jaren. In kern achtige woorden bracht hij hulde aan den buiten gewonen ijver en de onverdroten belangstelling van den jubilaris, wien hij, hem daarvoor dank zeggende, vervolgens een sierlijk op perkament geschreven raadsbesluit overhandigde, waarbij den geachteu onderwijzer een gratificatie van f 300 werd toegekend. Ook de overige onderwijzers en vooral de kin deren werden eigenaardig toegesproken. De jubi laris betuigde zijn dank ook voor de krachtige mede werking der onderwijzers en der vele goedgezinden die hem in zijn moeitevolle taak gesteund hadden. Daarna werd hem door den heer Lavalette, namens de onderwijzers, een prachtig theeservies aange boden. Ook van de kinderen ontving hij een aan denken, terwijl vele ingezeteneu den waardigen man stoffelijke blijken van achting en waardeering brach ten. Algemeen is de wensck, dat de geachte onder wijzer nog vele jaren met denzelfden lust en ijver in de gemeente Leerdam werkzaam zal zijn. Heden wordt den kinderen een feest aangeboden dooi den jubilaris. De zaken in Ierland beginnen beter te staan. Na de gevangenneming van den hoofdleider Parnell en vau velen der voornaamsten van do Laudliga, heeft deze een manifest uitgevaardigd, waarin de pachters op het hart werd gedrukt, volstrekt niet toe te geven, geen pacht hoegenaamd te betalen en lijdelijk verzet vol te houden, waar niets tegen bestand is, en dat geen geweld van wapenen kan onderdrukken. Verder wordt er in gezegd, dat de liga nog geld genoeg in kas heeft en dat uit Ame rika nog overvloed zal komen. Dat manifest is dooi de Engelsche Regeering aangemerkt als een daad van oproer en dientengevolge heeft zij de Laudliga ontbonden. Had die ontbinding eenige dagen vroeger plaats gehad, dan zou de Regeering hoogstwaar schijnlijk door de meeste bladen met den naam van onvoorzichtig bestempeld zijn na het uitdagende en blufferige manifest keuren alle bladen als om strijd die handelwijze goed. Nu de liga ontbonden is, althans niet meer in het openbaar kan verga deren, nu de hoofdmannen in de gevangenis zijn of het land hebben verlaten, nu is bij velen de schrik er uit en de gevolgen laten zich reeds gevoelen. Vele pachters hebben hunne pacht reeds betaald hot gerecht, dat zitting moet houden tot regeling der pachtcontracton, heef't er reeds vele op eigen aan vraag der pachters onderhandende grondeigenaars toouèn zich meer toeschietelijk en willen blijkbaar met de Regeering medewerken, de daden van open baar verzet worden minder en verliezen in betee- kenis kortom, er zijn vele voorteekeneu, die een betere toekomst voor Ierland voorspellen. Parnell en do anderen, die eerst roijaal in de gevangenis gehuisvest waren, en vrijelijk bezoek mochten ont vangen, worden nu strenger behandeld en van alle verkeer met hunne vrienden en handlangers verstoken, zoodat hun invloed zich niet meer kan doen gelden. Gladstone, die in brieven met den dood was bedreigd, als hij de gevangenen niet vrij liet, stoort zich niet veel aan die bedreiging, maar gaat gerust zijn gang, om zijne plannen tot bevrediging vau Ierland en hersl el der grieven te zien verwezenlijken. Do Roomsch Kath. geestelijkheid heeft zich ook in de laatste dagen niet onbetuigd gelaten en de bevolking tot rust aangemaand. Over den Transvaalschen toestand zijn do berich ten niet zeer opwekkend. Uit Piet er Mauritsburg wordt ten minste gemeld, dat de Boeren zich gereed maken voor den oorlog en dat er ouder de En gelsche troepen insgelijks groofe bedrijvigheid heerscht. Het schijnt zeker te zijn, dat de Engelschen den oorlog zullen hervatten, als de Boeren de over eenkomst niet vóór drie November hebben aange nomen. Op 25 Oct. heeft de Transvaalsche Volksraad de Conventie met Engeland bekrachtigdonder toevoe ging van de verklaring, dat hij vertrouwt op Eng elands belofte, zoo noodig de Conventie te willen wijzigen. De honderd-jarige gedenkdag van do inneming van Yocktown door de opgestane Noord-Amerikanen op de Engelschen is met den grootstcn luister ge vierd. Het einde der feesten was een r> vue ter zee. Zeven Amerikaansche en twee Fransche oorlogsche pen benevens eene groote massa kleinere vaartuigen namen er deel aan. De plechtigheid werd besloten met een saluut aan de Britscho vlag, die op alle schepen geheschen werd. Alle schepen, ook de Fransche, losten evenals de landbatterijen 21 scho ten, en de toegestroomde menigte aan den wal deed een daverend gejuich opgaan. De feestviering eindigde met de Marseillaisehet God save the Queen en die Wacht ara Rhein Uit Indie komen zeer verontrustende berichten over de Cholera zoowel uit onze bezittingen, als uit Achter-Indie. Uit Bangkok in Achter-Iudie wordt gemeld: »De cholera heeft zich hier geopenbaard en richt geduchte verwoestingen aan. Men schat het getal sterfgevallen op 100 daags maar het is onmogelijk in eene stad als Bangkok (zij telt 400000 zielen) met eenige zekerheid een getal vast to stel len, vooral wannoer de ziekte, zooals thans het geval is, zich bijna uitsluitend tot de inlanders bepaalt. De inwoners zijn Chineezen, Maleijers, Birmauen en Siameezen. De laatsten zijn de in landers. Bangkok is de hoofdstad vanSiam. Tegen den achtsten Januari moeten 75 leden van den Franschen Senaa.t aftreden. De Fransche Senaat bestaat uit 300 leden, waarvan 75 niet aftreden en ook niet afgezet kunnen worden, wanneer een van deze sterft, benoemen de overbljjvenden eeuen andere in zijne plaats. De overige 225 hebben voor negen jaar zitting, om de drie jaar treedt het derde deel af, de verkiezing is eene getrapte, dat wil zeggen, de kiezers voor den Senaat worden zelf eerst gekozen. Dit nu moet gebeuren in de tweede helft van November. Van de samenstelling der collegiöu, kiesvergaderiugen, hangt het dus eigenlijk af, wie gekozen zullen worden. Kiest men die, dan weet men ook vrij zeker den uitslag. Tusschentijds hebben er geene verkiezingen voor den Senaat plaats, zijn er vacaturen, dan blijven die zoolang open, totdat eene periodieke aftreding aan de orde is. Nu zijn er vier buitengewone vaca turen, zoodat er 79 leden moeten gekozen worden, en wel 41 republikeinen tegen 38 anderen. E.-n van de punteu op het programma van Gambetta, als hij Minister mocht worden, is eene wijziging to brengen in de vorming van den Senaat. Zoover beoordeeld kan worden uit de dépêches tot heden ontvangen, komt het plan van den veld tocht der Frauschen in het Regentschap Tunis ongeveer op het volgende neer; Twee afzonderlijke operatiën te gelijker tijd. De voornaamste heeft ten doel de heilige stad Kairqean. Do tweede moet zorgen voor de veiligheid van de Algergnsche grens en deu spoorweg. De eerste expeditie heeft voor zoover bekend is, tot heden geen tegenspoed gehad. Een gedeelte van het leger, dat deze expeditie medemaakt is bestemd om vóór de hoofdmachi onder Generaal Saussier de stad te bereiken. Het dieut tevens om den aanleg van een spoorweg te beschermen. De expeditie van het Westen is reeds driemaal met den vijand slaag3 geweest. Een van de Tune sische hulpcorpsen weigerde tegen geloofsgenooten te vechten en de Fransche bevelhebber moest tus- schen beide komen eer het zich in beweging stelde. O J Uit vertrouwbare berichten blijkt, dat de ongunstige tijdingen over den toestand van het Fransche leger in Noord-Afrika, minstens genomen, zeer overdreven waren, en meest in de wereld gezonden om de Fran sche Regeering te bemoeilijken. In België zijn de verkiezingen voor de gemeente raden in vollen gang. Yan beide zijden, van liberale zoowel als van antiliberale richting, is er groote krachtsinspanning om de overhand te hebben. Het is gelukkig dat de strijd spoedig geëindigd zal zijn, anders was het te vreezen, dat het tusschen de ver schillende partijen tot handtastelijkheden zou komen, vooral te Brussel, waar de partijen elkander nog nooit met zooveel hevigheid de overwinning betwis ten. Zelden nam de liberale partij, vlak voor de verkiezingen in de hoofdstad eene zoo ongunstige positie in, als juist nu, na al de onregelmatigheden en knoeierijen, die in het laatste jaar op het raadhuis aan den dag zijn gekomen. Maar ook nooit werd zij met zooveel vuur en klem verdedigd als in de laatste weken, vooral door de leiders vau de Vlaamsche be weging, die in de voorste gelederen der partij strijden. Onder de laatsten mag voornamelijk de redacteur van de Zweep, de bekende heer J. Hoste, de eerste ont werper van het zoo schitterend geslaagde Conscience- feest genoemd worden. De uitslag te Brussel is ge weest, dat de kandidaten dezer partij met eene meerderheid van 550 stemmen de overwinning heb ben behaald. Te Gent, Antwerpen, Yerviers en Di- nant zijn do liberale leden herkozen, te Brugge is de tegenpartij aan het roer gebleven; evenzoo te Mechelen, «orvtv -r -< kust» pt».-*.- Op Concordia had gisteren avond het bepaalde concert van de Stedelijke Harmonie plaats. Wij moeten eerlijk zeggen dat onze verwachting niet is teleurgesteld, en dat hetgeen wij te hooren kre gen wel niet onberispelijk was, maar toch duide lijk getuigde, dat de Harmonie, ondanks tegenwer king en bezwaren op een goeden weg is. Jammer was het voor het korps, dat het gehoor zoo klein was. De ingezetenen moesten wat meer stoun ge ven, geldelijken, maar vooral zedelijken steun, wanneer oen gezelschap tijd noch moeite schuwt, om ten genoegen van anderen, geheel om niet, ziek aan muziek of zang te wijden. Hij, die tracht nut of genoegen te geven is te prijzen, maar hij moet gesteund worden door de sympathie zijner mede burgers. Zonder die verflauwt de ijver zelfs van den meest volhardende. -j- De Staten der provincie zijn, voor de bij de wet bepaalde opening der najaarszitting op den eorsten Dinsdag in Nov., opgeroepen den len dier maand des namiddags ten 21/2 ure. f Druncn. Do heer G. van Oudenhoven, ouder wijzer alhier, is No. 1 gesteld op de voordracht voor hoofd der school te Einpel. t Andcl, 26 Oct. Heden is de begrooting dezer gemeente voor 1882 door den raad vastgesteld in ontvangst op/ 7,561.15 en in uitgaaf op 7,543.49 sluitende met een batig slot van 17.66. Onder de uitgaven komt voor 1235 voor het openbaar onderwijs. f 's Gravenhage. De heer P., iu de de Parkstraat alhier, ontving Zondag een brief waarin hij met moord bedreigd werd. De schrijver is daarop ge vangen genomen en bleek een ontslagen beambte der Haagsche trarnway-maatschappij te zijn. t Tilburg, 26 Oct. Ten gevolge van het epidemisch karakter dat de mazelen in de laatste weken alhier aangenomen hebben, heeft de directie van de Ainalia- bewaarschool, ter voorkoming van verdere besmet ting het noodig geoordeeld, hare inrichting tijdelijk te sluiten. Het getal aangetasten is sedert Zondag weder met een paar honderd vermeerderd. Van 922 October zijn 9 personen aan de ziekte overleden. t 's Ilertogenboseli, 24 Oct. Door burg. en weth. is aan Ged. Staten een adres gericht, waarin zij be zwaren inbrengen tegen de opneming der stad in het op te richten Waterschap van den Maasdijk van af Grave t.ot Crevecoeur. Zij gronden hun verzoek op de inpoldering der stad, waardoor zij bij machte zijn het water binnen de stad tot op eene hoogte van 4 a 5 meter boven A. P. te houden, zelfs dan wanneer een breuk in den Maasdijk zich mocht voordoen. Redenen waarom zij verzoeken de stad niet in het Waterschap op te nemen of in elk geval niet te belasten. t Slecuwijk, 26 Oct. Onze predikant de heer G. O. W. Geytenbeek, benevens de heeren H. G. Oude geest te Engelen en J. A. Prins te Nieuwveen zijn op het drietal te Arkel geplaatst. f Wijk, '1 l'en gevolge van aanmerkingen door den districts-scboolopziener gemaakt op het gebouw der 2de openbare school in deze gemeente zijn door den gemeenteraad Burgemeester en Wethouders gemachtigd met een bouwkundige het terrein en de lokaliteit op te nemen, ten einde alzoo tot een vast plan te komen, dat den Raad zal worden voorgelegd. t Dussen, 25 Oct. Eené aangename verrassing was den leden der Herv. gemeente alhier gisteren bereid, daar bij de viering van het H. Nachtmaal op de tafel een nieuw zilveren servies prijkte, be staande uit acht stuks en tot dat cloel geschonken door een lid der gemeente. Bij monde van den predikant werd in de namiddag-godsdienstoefening de edele gever daarvoor met een hartelijk woord gedankt. f 26 Oct. Sedert het begin dezer maand wordt in de scholen in wijk A. en B. door daartoe aange wezen personen onderwijs gegeven in vrouwelijke nuttige handwerken, en wel twee uren per week. In wijk C. is 't deu raad nog niet gelukt iemand voor dit vak tegen het bepaald salaris te vinden. f Brakel, 24 Oct. Heden ochtend had alhier eene treurige en indrukwekkende plechtigheid plaats. Zooals vroeger in dit blad bericht werd, zonk in den beruehtcn storm-avond van Vrijdag 14 dezer, ter hoogte der steenfabriek op de Waal voor dit dorp een schip iuet steenkolen, waarbij drie per sonen verdronken. Het waren de vrouw van den schipper, oud 39 jaren en twee kinderen vun b^/o jaar en van 5 maanden. Ai aanstonds zag men naar middelen om, ten einde de lijken der ongelukkigen te voorschijn te brengen. Daartoe werd opzettelijk geëngageerd de bekende duiker B. uit Rotterdam, die echter eerst gepasseerden Donderdag met zijn moeielijk werk beginnen kon. Alle pogingen door hem dien dag aangewend om de lijken te vinden en boven water te brengeu waren vergeefs. Den volgenden dag evenwel werden er twee van de drie door hem in de roef van het schip gevon den, namelijk het jongetje vau 5t/3 jaar in een kastje en de moeder er voor. Maar hoewel hij ook den Zaterdag d. a. v. des morgens nog be proefde het lijkje van het kleine wicht te vinden, was zijn zoekeu vruchteloos. Men denkt dat het reeds onder het zand bedolven of uit het vaartuig door den stroom is weggespoeld. De twee gevonden lijken zijn Maandag-morgen op dit dorp begraven: in denzelfden graf kuil wer den de lijkkisten van Moeder en zoontje nevens elkander ter aarde besteld. j Werkendam. De begrooting dezer gemeente voor 1882, bedraagt in ontvangst 32724,27* Uitgaaf 32590,10 Goed slot 134,17» Bij de planuen, welke reeds bestaan of mogelijk nog zullen worden gemaakt, om in de nieuwe wereld een beter vooruitzicht, een gunstiger lot te zoeken, acht schrijver dezes het voor belanghebbenden niet ondienstig om met sommige toestanden aldaar bekend te wordeu door middel van uittreksels van eenige brieven, door een paar jongelui geschreven, die na er eerst eenigen tijd bij anderen te hebben gewerkt, thans zeiven iu het bezit eener bouwhoeve zijn gekomen Boyne City (Staat Michigan) 28 Due. 1880. Veel heb ik gezien, oudervonden en uitgestaan, sedert gij 't laatst van mij gehoord hebt, en in korte woorden wil ik u mede deelen hoe het met mij gegaan is. Na lang zoeken, tot mijn geld bijna ver teerd was, moest ik, gelijk een echte Yankee achter volgens in verschillende betrekkingen werkzaam zijn, als in een ijzerwinkel, smidswiukel, boe- reuknecht, koetsier, ondergeschikt beambte aan 't spoor enz. doch bad niet de minste kans wat ik vroeger geleerd had te gebruiken of mijne kennis tot eenig nut en voordeel aan te wenden. Toen kwam de winter 1876, en dewijl ik vol strekt geen werk vinden kon, moest ik mij, door den nood gedrongen, voor eene reis op een wal- vischvaarder als smidsmaat en machinist verbin den. Wij voeren om kaap Hoorn naar de Sand- wichseilanden, waar ik stil weg liepdoch na eeni gen tijd onder dw inboorlingen geleefd te hebben, weer gevangen werd, en toen van daar, als matroos, door de zee van Japan in de Ochotskzee voer, waar uit wij door een Russisch oorlogsschip gedreven werden. Vervolgens door de zee van Kamschatka en de Behringstraat in de Noordelijke IJszee, 150 mijlen oostwaarts van de Noordelijkste punt van Russisch Amerika, Poiut Barrow genaamd, waar onze boeg door een stuk ijs ingesloten werd. Na hem daar een beetje opgelapt te hebben, moesten wij, nacht en dag pompende, naar Honolulu, hoofd stad der Sandwich-eilanden, terug. Wat angst wij toen uitgestaan hebben is nauwe lijks te beschrijven (over den stillen Oceaau, die niettegenstaande den naam, menigmaal zeer storm achtig is, met een gebroken en lek schip, 8 voet water in het ruim) 't was verschrikkelijk Na ge repareerd te hebben moesten wij, daar eene reis altijd drie jaren duurt, Zuidwaarts bij de linie in de nabijheid der Markiezen eilanden gedurende den winter op de jacht, en den volgenden zomer weder naar het Noorden, waar wij eerst 825 walrussen vingen en toen weer op do walvischvaugst gingen, totdat het ijs ons insloot en het schip als een eierschaal samenperste, zoodat wij ter nauwernood op een ijsberg heelhuids ontkwamen. Zoo kwamen wij bij Point-Barrow bij de Eskimo's, die wij vroeger meermalen bezocht hadden, om te zien of daar niet een schijn van de vischvloot wasdoch niet dan na drie dagen kwam er hulp en uitkomst door een schip dat ons naar St.-Francisco in Californië bracht. Hier is het niet veel beter om werk te vinden dan op eene andere plaats, wijl hier niets wonen dan boeren, zoodat ik op een rancho gaan moest, en als anderen boerenwerk doen. Ik heb daar bijna mijn nek gebroken want het rijden op de mustangs (Iudiaansche paarden) is eene kuust waarin ik niet zeer geoefend was, doch die ik spoedig leerde. Daar verdiende ik in 2 maanden 70 dollars, en ging er mee naar de mijnen doch dat was ware ellendeGeld heeft daar zeer weiuig waarde, zoo dat dit spoedig verteerd was en het mijnen is een handwerk dat geleerd moet zijn, om met eenig voordeel ondernomen te worden. Dit spoedig be speurende, ging ik zoo arm als Job 400 mijlen te voet (wat men hier immer doen moet) in eene streek, waar huizen zeer schaarsch zijn, en menig maal geen cent op zak buitendeurs slapende, in de deken gewikkeld, tot ik eindelijk in St.-Francisco terug kwam. Hier was voor mij geon werk, zoo dat ik als matroos weer inschepen moest naar New-York. Van daar ging ik naar Pensylvania en heb in den winter van 187980 iu eene looierij de machine gedreven. Den 1 April 1880 giug ik westwaarts, verschil lenden arbeid doende; was in 8 verschillende staten ook conducteur op een stoomboot van Chicago naar Buffalo, en thans ben ik in het Noordwestelijk ge deelte van Michigan, in de bosschen aan 't opschrij ven van hout dat tot planken moet gezaagd worden en aan 't opschrijven van den werktijd der arbeiders. Ik ben hier nu bijna 4 maanden, en het bevalt mij weldoch immer is het mij bijna behoefte geworden de wereld rond te reizen en te bezien. Doch thans denk ik mij hier voor goed neer te zetten en wil eene boerenplaats opnemen, wat hier in dit land het voordeeligste en zekerste is; want in eene afhankelijke betrekking is men geon oogen- blik zeker, hoe lang men er werk heeft, en juist zoo als het met mij gegaan is, gaat het met dui zenden heden eene goede betrekking, morgen in de armoededoch steeds had ik goed te eten zoo slecht ben ik nog niet af geweest dat ik niet driemaal daags overvloed van vleesch en brood had. A. f WIJK en AALBURG. Van 1125 Oct. Ondertrouwd: Jacob Gijsbert, z. v. N. Mouthaan eu A. Nieuwkoop. Geboren: Ruth, z. v. M. van Rijswijk en J. van der Pol; Kornelis, z. v. A. van Wijk en J. BoumanPieternella Dirkje, d. v. J. van Esch en M. Bouman. Overleden: Chr. Garstmau, oud 65 j. WERKENDAM. Van 1825 Oct. Gehuwd: J. Verdoorn en F. Zwets; H. M. de Weerd en J. C. van Loon.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 2