Wordt gevraagd: een JONGELING, De Christelijke i BOTER, SCHRIK NIET !M e k wén ra Jacob Verkoopen: tfËüb Een Woonhuis iendrecht shout. Uien eo Een e e r e n k u i s Bericht van Inzet. VERKOOPEN: VERPACHTEN: WEILAND te ANDEL. Provisioneel op Yrijdag den 4den November 1881, rijdag den 11 den November 1881 Veilen en Verkoopen: JAARMARKT te Waalwijk, Horlogerie. RKAGAZIJH ¥AI Horlogiën, Regulateurs, Pendules, Klokken, Wekkers enz. Openbare Verkooping Wordt te koop aangeboden: 9 lie Xotaris J. 8. JISIiOOT, op Vrijdag 11 November 1881. 307de Staatsloterij. Gemengd Nieuws en Allerlei. MARKTBERICHTEN. CORRESPONDENTIE. 1.25. Gosds Wijn bshoelt gssnkrans!!! van Heelsbergex Co., HEUSDEM, Een Harddravers-Chais met Paard en Tuig. Drie Tilbury's met Tuig. Een Stortkar op veeren. Een perceel bouwland, gele gen in het Middelblok, Sectie Cno, 557, groot 37 aren, 20 centiaren. Een huis, erf en bouwland, door hem bewoond, Sectie C nos. 488 en 731, groot zamen 9 aren 30 centiaren. Openbare Yerkooping HEUSDEN, Donderdag 3 November a. s., Donderdag 3 November a. s., Maandag 7 November a. s., Woensdag 9 November a. s., Donderdag 10 November a.s., Yrijdag 11 November a. s., veilen en verkoopen: De Notaris Yerberne Het erfpachtsregt van een huis, erf, tuin enboomgaard, gelegen te Bussenaan den buitendijk, sectie G nos. 120, 629 en 630, groot 11.90 aren. Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Kerkstraat A. 7 0 's-BOSCH. Specialiteit in Remontoirs. M. J. EBELING. Horlogiemaker.g l Geboren: Jacobus, z. v. J. v. d. Heuvel en J. de Gelder. Overleden: M. D. v. d. Heuvel, 1 m. Prijs van ƒ1000: nos. 16672 en 18081; ƒ400: nos. 624, 8597, 10090, 10662, 11796, 15796 en 20694; ƒ200: nos. 8113, 16519 en 19329; 100: nos. 1732, 4501. 5217, 6291, 8269, 9312, 12919, 13716, 15919 en 19341. 5de Klasse. Trekking van 26 Oct. Prijs van 10,000 no. 168811500: no. 1033; ƒ1000: nos. 270, 1520, 7124, 20288; ƒ400: nos. 7538, 13925, 14354, 17845, 20937; ƒ200: nos. 872, 1034, 15670 en 1811); 100nos. 17.8, 1721, 4219, 6113, 11410, 14517, 16839 en 17116. 5de Klasse. Trekking van 27 Oct. Prijs van 1000: nos. 8831 en 18427; 400: nos. 3279, 15767, 18020 en 19161; 200: nos. 6379, 13123 en 15423; ƒ100: nos.'5565, 6763, 14103, 19021, 19864 en 19890. Voor eenige dagen had in eene gemeente der provincie Noord-Brabant, bij gelegenheid der kermis, bet volgende voorval plaats. Een verliefd paarije bad aan de kermisvreugde deelgenomen. Des avonds, na afloop der vermaken, zoude de jonkman zijne aanstaande huiswaarts vergezellen. Deze avondwan deling is echter totaal in het water gevallen. Poëtisch daarheen wandelend, zijn zij op eene prozaïsche wijze gestoord geworden. Het schijnt, dat. het minnende paar voor niets oor en oog heeft gehad dan voor rozengeur en maneschijn, want nauwelijks had het een klein gedeelte van zijn weg afgelegd, of het kwam terecht in eene zoogenaamde plukselkuil, die vol water stond. Dat in zoo'n guur seizoen kopje-onder-spelen den verliefden in het geheel niet beviel en beiden om het zeerst spartelden om spoedig op het droge te komen, laat zich begrijpen. Dit mocht dan ook nog al dra gelukken. Wij hopen, dat die afkoeling slechts tijdelijk zij, en dat dit koude, ongewenschte bad,voor geen van beiden een of ander nadeelig gevolg moge hebben. Moge met de treurige ontknooping dezer avond wandeling alle paartjes hun voordeel doen, opdat Cupido ook hun nimmer zoodanige poets spele. Botertonnen 10.25 1.19 tot 1.29 het kilo. Kunstboter: 0.55 a 0.40. Noteren Jarige puike Zeeuwsche, VI. en Overm. 12.50 *a 13.50. Ov. goede en mind, 11.25 a 12.25. N. puike Zws. VI. en Overm. 11.50 a 12.50, goede 9.a 10.50, mindere en blauwe 6.a 8. N. Zomer-Tarw 9.a 10.50. N. Kanada 9. a 10.50. Wegens plaatsgebrek zijn we genoodzaakt het ingezonden stuk van X tot een volgend no. uit te stellen. ADVERTENTIES. Ondertrouwd MARTINUS DE WILT Lz. en JOHANNA PETRONELLA MARIA DAMEN. Bevallen van eene DOCHTER A. VAROSSIEAUNijsse. Heinienszand, 24 October 1881. van goede «rutuigen voorzienom opgeleid te worden tot KOFFIJHUISBEDIENDE. In dienst te treden 15 November e. k. Brieven, letter A, aan den Uitgever dezes. Hier is nu een groot, mooi Boek, met allerlei Verhalen, geschikt voor Vader, voor Moeder, voor de Kinderen, voor de Dienstbaren, in één woord voor Oud en voor Jong, het is onder Redactie van den u allen geliefden Schrijver P. VERGERS. De Verzamelaar bevat een menigte «are Geschiedenissen, zooals die vau Het Huis van Oranje Nassau, van De Waldenzen, Lueie's trouwe Metgezel, De treurige Geschiedenis van Maria Antoinette, Het Leven van De Kuijter, Het Bus kruitverraad, De Reizen van Kapitein Bontekoe enz. enz., te veel en te belangrijk om alles bier te noemen. Te bekomen bij D. BOLL E, Bazaar van Goed- koope Boeken, Hang bij de Vischmarkt, te Rotterdam. LEVERT PRIMA MARGARINA geguarandeerd zuiver a 90 cents per kilO. Te zien en te bevragen Hotel MOURIK te Heusdeu. Ontegenzeggelijk is dat een koopje zonder weerga. Alle de werken van Vader Cats in groot formaat, heelemaal comp7eet 846 Bladz. over 2 kolommen voor ƒ3.50, minstens liet dubbele, ja het driedub bele blijven ze altijd waard; maar het mooiste, het onkegrijpelijkste van alles moet men hier lezen. Ieder, die bij mij Alle de werken van Jacob Cats, groot formaat, op stevig papier, met groote letter, netjes ingenaaid, voor den onmogelijk te begrijpen spotprijs van f 3.50 koopt, krijgt erbij Cadeau Een Lot in de Weerbaarheidsloterij, waarin vele prijzen van 40,000, 10,000, 5000, 1000 enz. enz., minste prijs altijd f 3, nooit een Niet, zoodat al de Werken van Vader Cats u in het allerslechtste geval hoogstens 50 centen kunnen kosten. Wat zegt ge hier nu wel vanis dat nu te begrijpen, is dat nu niet een buitengewoon groot voordeel Profiteer er dadelijk van, voor het te laat is. Voor buiten de stad schrijve men op den postwissel van f 3.50 Een Wonder der 19e Eeuw. Verkrijgbaar bij D. BOLLE, Bazaar van Goed- koope Boeken, Hang b/d Vischmarkt, te Rotterdam. P. C. A. KUIJPERS, Notaris te Drunen, zal voor L. van der Elier, op Donderdagen 3 en 10 November 1881, telkens des namiddags 2 ure, ten herberge van Gijsbert van Wijk, te Aalburg, in het openbaar Onder AALBURG, gemeente Wijk. Inlichtiugen geeft Notaris KUIJPERS. tegen November aanstaande: mei Achterhuis, Schuur, Erf en Boomgaard te Veen waarin sedert een halve eeuw is uitgeoefend een Timmermans-Affaire. Te bevragen bij den Heer W. POSTHUMUS te Heusden. VAN ONDER EN ten overstaan van Notaris DE GIER te Heus den, finaal op 8 November 1881, des avonds ten 6 ure, ten huize van den heer MOURIK te Heusden. Massa der 4 eerste koopen zijnde l/4 in het Tiendrecht onder Oudheusden, Huiten en Elshout. Ingezet opƒ6050. Gehoogd met - 300. n 6o0. 7000.— 5de koop 1/2 in de Baardwijksche Tiend. Ingezet op14000. Gehoogd met - 500. ƒ145 00. 6de koop. Een Heerenhuis met Tuin, in de Wittebroodstraat te Heusden, sectie A. Nos. 374 en 375, groot 1 Are 83 Cent. Ingezet op1500. Gehoogd met - 500. 2000.— Betaling der kooppenningen 20 December a. s. i&S Aanvaarding der kooppenningen. Inlichtingen verstrekt Notaris DE GIER. bij de betaling is voornemens te des voormiddags 10 uren, op den Konijnen berg, onder Vlijmen, eene partij Planken EN TE des namiddags 1 uur, ten huize van Arnoud Klerx te Vlijmen, de Visseherijen van het Vlijmensche veld of Meerland; des namiddags 5 uren, ten huize van de Weduwe van Ooijen aan de Haarsteeg, on geveer 40 perceelen Bouwland; des namiddags 5 uren, ten huize van de We duwe Pauwels te Nieuwkuik, ongeveer 20 perceelen Bouwland des namiddags 4 uren, ten huize van de We duwe C. van de Ven te Vlijmen, de Bouw landen, het Bandhout en eenige perceelen Schaarhout van de gemeente Vlijmen; en des namiddags 4 uren, ten huize van Ar noud Klerx te Vlijmen, ongeveer 60 per ceelen Bouwland. gevestigd te Veenzal krachtens bevel der Ar- rondissements-Rechtbank te 's Hertogenbosch beide dagen des avonds ten zes ure, in het Rechthuis te And elpubliek de navolgende Onroerende Goederen, nage laten door Govert van Vugt overleden te Andel, als Een perceel Boomgaard, liggende in de Duizend morgen, aan de Op-Andelsche steeg, onder Andel, kadastraal Sectie B, nummer 110, groot 29 ares 60 centiares. Een perceel Weiland, liggeude in de Duizend morgen, onder Andel, genaamd „de Koeweikes", kadastraal Sectie B, nummers 122 en 123, groot 2 hectares 10 ares 60 centiares. Een perceel Weiland, liggende in den Bij ving, onder Andel, genaamd „de tien hond'', kadastraal Sectie B, nummers 82 en 97, groot 1 hectare 27 ares 90 centiares. Een perceel Weiland, liggende in den Bijviug, onder Andel, genaamd „de veertien hond", ka dastraal Sectie A, nummers 240 en 241, groot 1 hectare 89 ares. Een perceel Bouwland, liggende in de Duizend morgen, onder Andel, genaamd „de vijf hond", kadastraal Sectie B, nummer 319, groot 65 ares 70 centiares. Een perceel Bouwland, liggende in de Duizend morgen, onder Andel, genaamd „de vier hond", kadastraal Sectie B, nummer 249, groot 45 ares. N.B. De vijfde en zesde koop zijn in huur bij Johannes de Eijter, te Andel, tot en met 1887. Een perceel Bouwland, liggende in de Duizend morgen, onder Andel, genaamd „de vier hond over de Wetering", kadastraal Sectie B, nummers 254 en 255, groot 64'ares 90 centiares. In huur bij Pieter Crielaard te Andel, tot en met 1887. De Goederen kunnen worden aanvaard in genot en lasten, te rekenen van af p°. Januari 1882. Betaling der kooppenningen 6 Januari 1882. Nadere inlichtingen worden op aanvrage ver strekt door den executeur-testamentair den Heer MARINUS DE EIJTER Janszoon, te Andel, en ten kantore van Notaris J IS KOOT voornoemd. ZAL WORDEN GEHOUDEN Als: Amerikaansehe Waltham (Mass) en Znitserscke Remontoir horlogiën voor Dames en Heeren iu Gouden-, Zilveren-, Niellé-, Nikkel- en Koperen kasten, alsook Aneres, Cilinders, Savonuetten enz. Alles in groote sorteering van de goedkoopste tot de fijnste soorten, iu b i 11 ij k e doch vaste prijzen voorhanden. Reparatiën in alles wat het vak betreft worden spoedig en soliede uitgevoerd. Prijzen van f 100 en daar boven. 5de Klasse. Trekking van 25 Oct. t Waalwijk, 28 Oct. Vee geen aanvoer. *Dordrcclit, 28 Oct. Grasboter, stukken: 0.97 a 0.80 Hooi- a tonnen Gras- '18.375 a 17.25; Hooi-a t Zalt-Bommel, 25 October. Do prijs der boter wras 85 cents per half kilo. Eieren 1,70 tot de 26 stuks. Dordrecht, 27 Oct. De aanvoer van Granen was heden weder klein. Jarige Tarw werd tot vaste prijzen meer gezocht. Nieuwe was in de puikste soorten goed prijshoudend. Zomer-Tarw en Canada meest als voren. Rogge. Nieuwe Zeeuwsche en VI. 8.40 a 8.80. Overm. 8.10 a 8.50. Gerst. N. Winter, Zws. en VI. zakm. 6.50 a 7.10 dito gestort 7.30 a 7.50 dito Overm. en El. zakm. 5.50 a 6.60. N. Zomer, Zws. en VI. zakm. 6.10 a 6.30. Overm. en PI. zakm. 5.— a 5.70. Spelt. Jarige Haver. Jarige Voeder- 4.50 a 5.Nieuwe 2.a 3.80 dito dikke 3.a 4.50. Paardenboonen. Nieuwe 7.50 a 8.30. Duivenboonen. Nieuwe 8.— a 8.70. Bruine Boonen. Nieuwe 9.a 12.50. Witte Boonen. Nieuwe 6.a 11. Blauwe Kook-Erwten. Nieuwe 10.25 a 11.25. Voeder dito 6.a 9. Boekweit. Niet aangevoerd. Maïs. 8.75 per 100 kilo. Kanariezaad. 9.a 11. Koolzaad. Tweejarig Zeeuwsch en Ov. 60. Per Oct,, per April 363 Lijnzaad 5 lager; 112 it Azof 315, 109/110 ft Petersb. 307, 110/111 ft Archangel 305, per 2040 kilo. Waterhoogten in de Hoofd-Rivieren. Keulen, 26 Oct., vm. 7 u. 38,57 M. -f- AP. of 2,72 M. boven nul. Was 0.34 M. Lobith, 26 Oct., vm. 8 u. 10,93 M. -(- AP. of 2.98 M. beneden nul. Was 0.04 M. Nijmegen, 26 Oct., vm, 8 u. 8.29 M. -j- AP. of 2.07 M. boven nul. Was 0.03 M. Gorinchem, 26 Oct. H. W. vm., 7 u, 55 m. 1.80 M. -f AP. Was 0,10 M. Gorineüem, 26 Oct. L. W., vm. 4 u. 30 m. 1,15 M. -(- AP. Was 0.09 M. Arnhem, 26 Oct., vm. 8 u. 8.60 M. -f- AP. of 1,69 M. boven nul. Was 0,02 M. Deventer, 26 Oct., vm. 8 u. 3.10 M. -j- AP. of 2.51 M. boven nul. Was 0,02 M. Maastricht, (brug), 26 Oct., vm. 8 u. 43.63 M. -f AP. of 1,43 M. boven nul. Was 0.08 M. TV,yen. 38 Oot»ber 18S1' Eenige en algemeene kennisgeving De Christelijke Verzamelaar, onder Redactie van den Heer P. VERGERS, is een dik 4° Bock van 380 Bladz., over 2 kolommen, en kost 2. Ik bied dat heerlijke Boek met al die Verhalen aau voor slechts 1.15, franco thuis bezorgd na ont vangst van Postwissel, waarop staat: VERGERS. niet de kleine uitgave, waarlij de bril noodig is, maar eene flinke uitgaaf in groot formaat van 846 bladz. over 2 kolommen, met mooie letter op zwaar papier, nu voor den spotprijs van f 3.50. Op veler verlangen zijn nu ook Ex. in prachtband gebonden te bekomen met 75 Ct. verhooging, dus voor f 4.25 ook daarbij geef ik een Lot present. Hoe is het mogelijk? EERSTE KOOP. TWEEDE KOOP. DEROE KOOP. VIERDE KOOP. VIJFDE KOOP. ZESDE KOOP. ZEVENDE KOOP. mS-ySaS&F t0 Bussen, zal op Vrijdagen 4 en 18 November 1881, 's morgens ten 11 ure, ter herberge van Leoxaudus van der Pluijm te Dussen polder, krachtens art. 1223 van het Burg. Wetb. in het openbaar

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 3