Stoomververij en biöeüKöopstft riafiöinuzie JAARUMET TE HEUSDEN. LINNEN en LAKEN, Naaimachines. BILLARTFABRIEK. LouisGofïin&Cie., CARRIÈRES HARDSTEEN G. B. Yersteegh. Magazijnen (er Meubileeriiig, Pensmarkt B 33 en 34 's Hertogenbosch. A. G. VAN DER MEULEN ZONEN. W. Posthumus, MONTIJN, Directeur. J. SCHHEINK, Hoogstraat 173, Rotterdam. DTVAN DEVENTER, ONZE OUDE VRIEND, Wester borg. TF Jsenthal Co., Radicaal herstel van KMijta. n Stoorakunstyerveri H.J.J op Donderdag 10 November 1881. Luik, (Avenue Rogier 28). N I E IT W A A L. Gel>i\ Paltlie, te Almelo. ROTTERDAM. Wegens verplaatsing der Affaire Chemische YVasscherij C. P. Wierts van Coehoorn, Winkel Co., Apeldoorn, - 1,- 35. Haagsche Yeer, 35. ROTTERDAM. voorradig Wed. W. L. Knijk Zoon zeer BILLIJKE PRIJZEN. Zinksteen, Keien, Kalk. Tapijten, Meubelen, Bedden, Matrassen enz. Ontvangen eene groote sorteering Wollen, Gestikte en Molton Dekens en Spreijen, alsmede Reisdekens. OPENING YAN HET PELTERIJEN-MAGAZIJN. Reparatiën en veranderingen spoedig en billijk, P. van Yollenhoven Jz. voor post 8o. f 4post 4o. f 6gr. folio f 9. met inkt en gebruiksaanwijzing, franko naaste spoorwegstation, De Aatografische Drukinrichtingfabriek bij Kampen den Boekhandelaar L. YEERMAN te Heusden, TEGEN YEEL YERMINDERDE PRIJZEN, Huishoudelijke Artikelen en Keukenbenoodigdheden. Hoofdsteeg 21ROTTERDAM. CHRISTELIJKE TIJDSCHRIFT voor het jonge volkje in nederland, Rotterdam. van Steiger. .J II IU Tot 15 November a. s. 400,000 Mark, 250,000 Mark, 150,000 Mark, 100,000 Mark, 60,000 Mark, 50,000 Mark, 15 November a. s. 3 groote Prijzen HAMBU RG. openings-uren Chemische Wasscherij FABIAN ELI AS, Hoogstraat 253, H. C. P. DE HOSSON, Wijnstraat, Tapijten, Meubelstoffen, Behang selpapieren, Meubelen, Ameublementen in alle stijlen. Vooraf prijsopgave en geplaatst gereed. Het 'GEMEENTEBESTUUR van Remden, (Noordbrabant,) brengt bij deze ter kennis, dat de Thieme's Bock- en Muziekhandel. Zutphen. ff MAGAZIJN EN HERSTELPLAATS VAN Opper! 148, dit jaar zal gehouden worden op DONDERDAG den 10 NOVEMBER 1881. £.SP* Stand- of Marktgeld wordt niet geheven. "W2 Het gemeentebestuur voornoemd SPRENGERS. P. L. HO NCO OP. Putterstraat, O 45, te HEUSDEN. te REUSDEN, beveelt zich aan tot liet fourneeren van GELD, ouder eerste hypothecair verband, rente 4 a 4y2 bezit de goede eigenschappen van de beste hectografen doch mist de inconveniënten. Zij geeft, zonder pers, tot 100 a 125 duurzame afdrukken van een origineel (schrift of teekening). Zij laat het negatief bij afwassching met gewoon water zeer gemakkelijk los. Zij slijt weinig en blijft spiegelglad. DE PRIJZEN ZIJN: en worden, na ontvangst van postwissel, direct afgeleverd door de eenige verkooper voor Nederland N.B. De firma MONTIJN heeft tot haren AGENT voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard op 12 October 1881 aangesteld, die tegen denzelfden prijs aflevert en bij wien een Edison-Autograaf steeds te bezichtigen is. voorheen: G. v. KONIJNENBURG. van verschillende modellen Vleesch-, Tafel-, Dessert-, Brood-, Scheer-, Zak-, Pen- en Koolmessen, Slagersmessen en stalen Rookvleeschmessen en Schaven, Kaasmessen en Boren, Suiker-, Koffie- en Rijststekers, Scharen, Kurktrekkers en verdere voor radige Artikelen. SPECIAAL MAGAZIJN VAN CHRISTELIJKE LECTUUR voor onze Hollandsche Jongens en Meisjes. door E. GERDES. IIOOFDLOTERIJ-KANTOOR Stoombootdienst Heusden's Bosch. Maasstroom. Stoomboot Stad Heusden. van DEPöTS Te 's BoschFonteinstraat 258. Gorinchemfirma We<l. J. de Kloe. Waalwijk, Wed J. B. Timmermans. Dordrecht, J. Bnytink, Voorstraat. RotterdamHoogstraat 227. Consnltatiën ook voor SLEPENDE ZIEKTEN, dagelijks behalve Zondag, van 10 tot 2 uur, Gewezen Officier van Gezondheid der Marine. Rotterdam, Korte Hoogstraat 31. 10 STUKKEN KEURIG GEDRUKT. Voor ƒ2,50 in plaats van 7,95. berichten hiermede dat in hunne naar de eischen des tijds en op groote schaal ingerichte fabriek spoedig en tot concurreerende prij- z e n alles geleverd wordt, wat op dat gebied betrekking heeft. Als Agent te Rotterdam is do Heer en te Dordrecht de Heer aangesteld, bij wien de goederen bezorgd kun nen worden, Stalen te bezichtigen en Prijs couranten te verkrijgen zijn. Verder zijn in_ alle groote plaatsen van Nederland Dépots gevestigd. Elke week geregelde verzending van goe deren naar de fabriek. m jj, iü I Rotterdam, J. L. PRINS Dz 's Rage, Leuvehaven. Specialiteit Spuistraat. Bovenstaande gezochte nummers Pianomuziek waarvan de gewone handelswaarde 7,95 bedraagt, leveren wij te zaïnen ieder stuk van een net omslag voorzien voor den ge ringen p r ij s van 2,50. Alle Boek- en Muziekhandelaren nemen bestel lingen aan. miiiiiimihUiiiuiUiiiiiUiiiiiHiimtiiii Braungardt, Waldesrauschen 1- Strauss, Egyptlscher Marsch Necke, Champagner Walzer - 0,65 - 1 Michaélis, Türkische Schaar wache - 0,50 Resch, Heimliche Liebe - 0,65 Strauss, Donau Walzer - 1 Mendelssohn, Hochzeitsmarsch - 0,50 Strauss, Wiener Blut Faust, March en aus schönor Zeit - 1 Suppé, Fatinitza Marsch - 0,65 7,95 nabij de DOELE, Singer naalden 30 per dozijn. Ilowe, Weeleren Wilson, Grover en BakerLincolnGermaniaSaxonia, Victoria, Rhenania, Thomas, Circulair Elastic, Cl. Müller, Wen Gibs, Orth, Taijlor naalden enz. Eigenaars en Exploitanteu van BEWERKTE EN GEZAAGDE (petit granit) UITVERKOOP Reusden, 20 October 1881. De Secretaris, De Burgemeester, RHMHHHIUIIJHUIIU 11ilihllllllMjlllllll!!"llill!lW beveelt zich minzaam aan tot het k o o p e n en verkoopen van alle Binnen- cn Buitenlandsche Effecten en verschenen Couponstot bet invorderen van achterstaande pretention: tot het gereed maken van Aangiften bij overlijden, volgens de wet op het Regt van successie en van alle onderhandsehe stukken welke in Burgerlijke en Handelszaken ook zullen voor komen. Hij verzekert ook in ieder geval steeds de meest stipte geheimhouding. ES ie Edison Autograaf Het betaalde voor toestellen die onverhoopt niet mocliten voldoen, wordt bij franko terugzending binnen 3 dagen na ontvangst oiuuiddelijk per postwissel gerembourseerd, Ruime sorteering Waterstoorcn, Bedfiesseheii, Mofwariners, Haardstellen en Standaards, Turf- en Kolenbakken, Haardschermen, Warmwaterborden, Boterwarmers, Tafelkomfooren, Parapluie- standaards, enz. enz. Fraaie collectie Hang- cn Tafellampen. Met 1 November a. s. verschijnt de 1ste aflevering van den vijfden jaargang vau het goedkoopste onder den welbekenden titel van Dit tijdschrift bezorgt der Nederlandsche jeugd twee keeren per maand eene aflevering met boeiende verhalen en aangename bezigheden, als Verhalen uit den Bijbel uit deu vroegsten tijd der Kerk geschiedenis in ous Vaderland; uit de Kinderwereld uit de Heidenwereld uit het Rijk der Natuur LiedereuRaadsels en PrijsraadselsVersjesKlokketoueu Sterrenbeelden Diamantrozetten enz. enz. By aflevering 12 of 13 zal een prachtige in verschillende kleuren gedrukte PLAAT als Titelplaat gratis worden gegeven. Prijs per jaargang van 24 afleveringen, ieder groot 16 pag. 4» druks slechts 2,— waarover in twee halfjaarlijkscbe termijnen van f 1.zal worden beschikt, namelijk na de verschijning van CS ■rr^mTHHi nemen wij bestellingen aan voor (le 1ste Klasse der Hamburger geldloterij, die zooals bekend, van de regee ring uitgaat, en door deze is gewaarborgd. De loterij bevat ditmaal 100,000 loten en 50,800 prijzen zij is dus weer grooter geworden. Er is geene loterij, welke zulke voordeelige kansen 6iedt. Alle prijzen worden even als in de Nederlandsche staatsloterij in 7 snel achter eenvolgende trekkingen uitgelootde hoofdprijzen die in 't gelukkigste geval gewonnen kunnen worden, zijn en vele van 40,000, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3000, 2000 Mark enz. enz. De kleinste prijs bedraagt meer dan de koopprijs van een lot. Even als vroeger is de prijs der loten ambtelijk vastgesteld en bedraagt voor lieele originate loten 3.60 Ned. Cour. halve originate loten 1.80 Vierde originalc loten ƒ0.99 Tegen ontvangst van het bedrag in muntbiljetten, Ned. postzegels, of per postwissel uiterlijk tot verzenden wij deze originale loten, met het staatswapen voorzien, in tijds voor de trekking der eerste Klasse. Uitvoerige trekkingprogramma's voegen wij bij iedere bestelling. Ambtelijke trekkingslijsten en de gewonnen sommen worden na de trekking prompt door 0113 toe gezonden. De uitbetaling der "gewonnen prijzen geschiedt onder toezicht der regeering. Bij de laatste trekkingen zijn zooals bekend in'NEDERLAND op Nr. 61060, 83406, 68907. gevallen. Wij hopen ook dezen keer onze begunstigers in Nederland met groote prijzen te kunnen verrassen. Ten einde met gewone stiptheid alle bestellingen te kun nen uitvoeren, verzoeken wij ons zulke ten spoedigste en direct te zenden, aflevering 12 en aflevering 24 Schiedam. W. VAN NOORTWIJK Cz., Uitgever. Winterdienst. Van Heusden's morg. 4.30 ure (van 7 Nov. 's morg. 5.30) en 's nam. 12 ure. Van 's Bosch 's morg. 8.30 en 's nam. 2.30 ure. Winterdienst, aanvangende 4 Oct. 1881. Van Heusden 's Maandags 's morg. 5.30. Over. werkdagen 7.30. Van Rotterdam: Alle werkdagen 's nam. 12.45. van het i'ost- en Telegraafkantoor te Heusden Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 78y2, 912, nam. 27x/2 u. Telegraafkantoor. Voorm. 912, nam. 271/2 u. Zon- en Feestdagen. Postkantoor. Voorm. van 79, nam. 21/26 n. Telegraafkantoor. Voorm. 89, nam. 36 u. Voor Postwissels en Kwitantiëu alleen op Werk dagen voorm. van 912, nam. 25 u. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 4