Buitenlandsch O verzicht. PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. Burgerlijke Stand. INGEZONDEN. Gemengd Nieuws en Allerlei. V eer zijn in Rusland dingen voorgevallen, die maar al te duidelijk aaritoonen dat de vreeselijke {vlam, die reeds zoo dikwijls uitbrak, niet is ge- bluscht, maar nog steeds in het verborgene voort- O O smeult, om bij tusschenpoozen in lichterlaaie los te barsten. Zaterdag meldde zich een jongmensch bij het Departement van Binnenlandsche Zaken te Peters- ourg aan met een brief, gericht aan generaal Tscherevin, voorzitter der commissie, belast met 1 iet onderzoek naar het verminderen der straffen van de bannelingen. Op dat oogenblik presideerde de generaal eene vergadering der commissie. De orief behelsde het verzoek om een onderhoud I over dringende aangelegenheden en de generaal Sintving den brenger van den brief. Zoodra het onge mensch bij den generaal was toegelaten, 1 laaide hij een revolver voor den dag en vuurde ■j ip den voorzitter, doch deze greep den arm des I noordenaars en gaf daardoor den kogel eene an- lere richting, zoodat alleen de uniform doorboord irerd. Het onderzoek bracht aan het licht, dat de noordenaar Nikolaas Sankowsky heet en van 1 -Wscheu adel is uit het gouvernement Grodno, i o lij deelde mede op aansporing van zekeren Mel- ïikoff gehandeld te hebben, een man die wegens liefstal veroordeeld en van zijne burgerlijke rech ten ontzet was. Deze is nu ook in hechtenis ge- ïomen. Tegelijk met dit bericht deelt de Standard Eng.) berichten uit Petersburg mede omtrent ;en nieuw komplot der nihilisten. De samen- ;weerders wilden, zoo verneemt men, een luclit- mllon gevuld met brandstoffen en dynamiet op iet paleis te Gatschina nederlaten, die daar ont- iloffen en het paleis in brand steken zou. De Iihilisten wilden onder de verwarring, die dan eerschen zou, den Keizer en zijn gezin gevan- en nemen. De zamenzwering was geheel gereed en de lolitie ontdekte haar slechts doordien een nihi- ist aan den Keizer een brief schreef, waarin het dan van de brandstichting van het paleis te fatschina en de gevangenneming des Keizers rerd aangekondigd. De politie heeft een aantal - personen gevat. De nihilistische pers is weer druk aan het j zerk en er worden een drietal zeer populair ge- chreven bladen onder het volk verspreid, waar- an men den oorsprong niet kan ontdekken. Bij elke gelegenheid werd in verscheidene En- elsche dag- en weekbladen het vraagstuk der ïboorlingen (Kaffers) behandeld. De Boeren wer en als slavenhouders beschouwd en in naam van et Christelijk beginsel kwamen de Engelschen 3gen de onderdrukking en slavernij der Kaffers p. Het was, zooals men zich herinnert, een der oofdpunten der onlangs gesloten overeenkomst, laar nu komt het bericht van den landdrost an Potchefstroom in Transvaal, die aan den uit- oerenden raad heeft gevraagd, wat hij doen ïoest met 800 Kaffers, die door de Engelsche ■egeering in 1878, na de annexatie in leerling- ffiap (vermomde slavernij) te Potchefstroom aren geplaatst. Na inzage der stukken heeft de ansvaalsche raad verklaard, dat de Britse lie verheden met veel grooter hardheid jegens de ïboorlingen hadden gehandeld dan de oude Boe- mregeering in dergelijke gevallen had gedaan. I 'e Volksraad heeft besloten deze zaak door een >m missie uit zijn midden te doen onderzoeken. Te Tunger en de andere Marokkaausche ha ms is men zeer ongerust, omdat het tijdstip van ,m terugkeer der bedevaartgangers uit Mekka idertmen vreest natuurlijk, dat zij de cholera illen medebrengen. Volgens een correspondent t Madrid is door de vertegenwoordigers der •oote mogendheden op het nemen van voor- irgsmaatregelen aangedrongen. Of dat aan lagen alleen wat baten zal, valt zeer te betwij- !eu voor iedereen die den gang van zaken in Mahomedaansche landen kent. Eindelijk is er een gouverneur van Algerie inoemd, namelijk het lid van den Raad van State rman, die achtereenvolgens van drie departemen- n prefect is geweest. Tirman, die alleen als bur- irlijk gouverneur optreedt, is een zeer bedaard vredelievend manhij zal waarschijnlijk in het gin van December reeds zijne betrekking aan- arden. De Kaïnerzitting was tot nog toe niet zeer laiigrijk. Het is niet veel meer dan eene ken- paking met de nieuwe Ministers. Enkele toe- raken van den Minister van onderwijs tot zijn rsoneel hebben nog al de aandacht getrokken, in den directeur der meisjesscholen gaf de Minister kennen, dat hij aan het onderwijs der meisjes n bijzondere aandacht hoopte te wijden. De twikkeling van den knaap komt dikwijls slechts mzelf ten goede, de ontwikkeling van het meisje een voordeel voor het toekomstige gezin. Van onderwijzeressen wordt hetzelfde gevorderd als n de onderwijzers, daarom moeten zij gelijkelijk irden bezoldigd. Een van de leden der Eransche Kamer heeft n voorstel ingediend om de begrooting van eere- 'ost af te schaffen. Het voorstel is onderteekend or 85 afgevaardigden. Tuee van de hoogste ambtenaren zijn op weg n Konstantinopel naar Berlijn om den Keizer de jleteekenen van de hoogste Osmanische Orde er te brengen. Dit staat in verband met de kandigheid, dat in de laatste tijden een massa ■pchers in Turkschen dienst zijn getreden tot lug der openbare zaken. De Turken vertrou- j waarschijnlijk de Duitschers meer dan de Eran- ïen en Engelschen. Duitschland heeft minder Iihtstreeks belang bij de zaken in het Oosteu. er den toestand van den Duitschen Keizer wer- ilezer dagen ongunstige berichten verspreid. De •jarige grijsaard vertoont zich echter bij na dagelijks liet openbaar. Overdag bij goedweer een rij- toertje, des avonds meest een uur in den schouw burg; van deze gewoonte week hij zelden af. Het moest dan ook de aandacht trekken, dat men hem veel minder in het publiek zag; dien tengevolge kwamen de ongunstigste geruchten omtrent zijne gezondheid in omloop. Vel is de Keizer min of meer lijdend, maar het booze weer had aan zijn wegblijven meer schuld dan zijne kwaal aan de nieren. In den Duitschen Rijksdag heeft de eerste lezing plaats gehad van het ontwerp vaii de aansluiting van Hamburg aan het Tolverbond. De heer van Windthorst spoorde den Rijksdag aan bij deze zaak alle partijveeten te laten varen. Hij was echter van oordeel dat de toelichting van het ontwerp onvoldoende was en wilde de zaak com missoriaal maken. De Rijkskanselier, ter verga dering aanwezig, bestreed zelf dit voorstel van Yan Windthorst. Het dagblad l/f Répuhlique Francaise is zeer tevreden over de laatste krijgsverrichtingen in Tunis. Zij zijn, volgens genoemd blad, met even veel snelheid als bekwaamheid ten uitvoer ge bracht. De twee divisiën in het zuideu van het regentschap werkzaam, hebben haar doel bereikt, Gabes ten oosten, Gafsa ten westen. De Fran- sche troepen bevinden zich thans aan de grens van Tripoli. Het wordt als zeker beschouwd dat de weinige benden, die zuidwaarts trokken, de nutteloosheid van verder verzet zullen inzien en vergiffenis zullen vragen. Generaal Saussier had alle maatregelen en voorzorgen genomen om het gewenschte doel te bereiken en de uitkomst heeft zijne pogingen bekroond. Binnen weinige dagen zal het Eransche gezag in het geheele regent schap gevestigd zijn. Reeds houdt men zich bezig met het vormen van inlandsche troepen en bij zondere regemeuten om de meest gewichtige pun ten te bezetten. Sommige dagbladen spreken over de spoedige terugroeping van een deel der expe ditie; bovengenoemd blad zegt daaromtrent, dat het juiste tijdstip van die terugroeping nog niet bekend is. t HEUSDEN, 29 Nov. Heden avond werd in de zaal van den heer Maurik de aangekondigde vergadering met Dames gehouden van het depar tement Heusden der maatschappij //tot nut van T algemeen". De heer Majü uit Amsterdam zou eene voor stelling geven en het ledental, dat in grooten getale was opgekomen, koesterde groote verwach tingen. Die verwachtingen zijn dan ook niet te- leurgesteld.vooral het eerste gedeelte,eenige proeven met de hydro oxygeen gasmicroscoop, voldeed uitmuntend. De gewone of huisvlieg werd de ver gadering in de eerste plaats getoond, eenige milli- oenen malen vergroot en zeer duidelijk. De vleugel nam de grootte aan van het zwaard eener schuit, de pooten afzonderlijk aangewezen deden aan een gebogen wilgenboom denken. Ook de rups, de mei kever, de mier werden op buitengewone grootte voorgesteld, terwijl de toelichtingen van den heer Maju alles voor een ieder bevattelijk maakten. Zeer belangwekkend waren eenige druppels sloot water waarin met het bloote oog niets te ontdekken was, dan alleen dat het niet helder was, en waarin men nu allerlei gedierten, ter grootte van ratten elkander vervolgen zag. Hetzelfde was met wemel van kaas het geval. Ook daarin zag men allerlei dieren in voortdu- renden strijd. Onder vele andere zaken werd eene fijne borduurnaald getoond, die nu de dikte van een eik had aangenomen en door de grootte der opening zou met gemak iemand hebben kunnen doorkruipen. Na nog eenige zaken te hebben voor gesteld kwam het tweede gedeelte aan de orde, n.l. //Dissolving Views." Verschillende stukken naar beroemde meesters werden te aanschouwen gegeven, waardoor men in gedachten op verschillende deelen van Europa werd verplaatst, enz. Het derde gedeelte „de Phonograaf" slaagde even eens zoowel geheele zinnen als muziekstukken werden teruggeven. Ook werd het toestel door den heer Maju verklaard en aangetoond. Wij wagen het echter niet om den spreker daarin te volgen en vinden dat ook minder noodzakelijk, daar hier over toch reeds veel in bladen en tijdschriften is gehandeld. De opgekomen leden en hunne Dames waren allen zichtbaar voldaan over dezen avond en koes teren ongetwijfeld de wensch, dat het departement Heusden hen gedurende dezen winter nog meer malen zal onthalen. t 's HERTOGENBOSCH, 30 Nov. De tram 's Bosch-Vught is in vollen gang en wekt hier eene buitengewone levendigheid. Gedurende de drie laatste dagen werden 6000 personen hiermede vervoerd. t TILBURG, 29 Nov. In het gesticht Leeu wenberg bij St. Michielsgestel zijn de mazelen uitgebroken. De leerlingen, in getale van 500, zijn naar hunne familiën vertrokken. N. R. Ct. t VRIJHOEVEN CAPPED, 29 Nov. Dooi den raad dezer gemeeute is aan de directie van de Noord-Brabantsche stoomtramweg-maatschappij concessie verleend om de lijn van Tilburg via Kaatsheuvel naar de haven te Capelle door de kom dezer gemeente te leggen. Men vermeent dat nu spoedig met de werkzaamheden een aan vang zal worden gemaakt. N. R. Ct. De kapitein Trachers van het 5 reg. infanterie is benoemd tot lid der garnizoens-voedingscom- missie te 's Hertogeubosch, ingaande 1 Jan. a. s. Het meisje, in de Vinkenstraat te Amsterdam woonachtig, dat sedert veertien dagen werd ver mist, is 30 Nov. in de Haarlemmervaart opge- visckt. Jn het boezelaar, dat om de lendenen ge bonden was, werd een steen gevonden. Omtrent den vrijdom van zegel van aanvragen om verguuuing tot verkoop van sterken drank, waarvan dezer dagen melding werd gemaakt, luidt de brief van den Minister als volgt „Op eene dergelijke vraag als in uw schrijven wordt gedaan heb ik het ad Hes gevraagd van mijn ambtgenoot van financiën. Zijne Excellentie is van meening, dat de aanvragen om vergunning tot verkoop van sterken drank aan het recht van zegel zijn onderworpen, terwijl de minuten der beschikkingen op die aanvragen, benevens de afschriften der geheel afwijzende beschikkingen vrij zijn, krachtens art. 27 litt. A no. 3 en 11 der wet Van 3 Oct. 1843 (Staatsblad no. 47.) In de gemeeute B. (Limburg) bestaat een gele genheid tot verpleging van besmettelijke lijders. Toen de geneeskundige adjunct-inspecteur die in richting kwam bezichtigen, werd hij op het kerkhof gebracht, waar hij, onder één dak met het lijken huis, een hok vond met een gat van omstreeks 1 M. hoog en 1/2 M. breed, bijwijze van raam, en voor zien van tralies, geen glas. In het hok was zelfs geen bank. Dit nu was de gelegenheid, overeenkomstig art. 7 der wet vau 4 December 1872, bestemd voor de verpleging van besmettelijke lijders En dan verwonderde men zich nog, dat de ingezetenen zoo weinig geneigd waren om zich naar die inrichting te laten overbrengen Op een uur afstand van Venlo, is Maandag avond een rijtuig aangevallen door twee onbe kende personen. Zij wisten het paard te doen struikelen en een hunner het rijtuig te beklimmen. Deze werd echter flink afgeranseld zonder eenig geld te ontvangen, waarna zij beiden de vlucht kozen Uit Zeeland wordt gemeld, dat men zich daar weer bijzonder toelegt op de meekrapteelt. Door het ontdekken der alizarine was aan die teelt een groote knak toegebracht' en werd de eene mee- stoof voor, de andere na" opgeruimd. De alizarine houdt echter geen stand en de meestooven zijn thans op vele plaatsen, ook op Overflakkee, aan het werken en de telers ontvangen weder loonen- de prijzen. Carré heeft zijn voorstellingen op den Amstel te Amsterdam weder begonnendit jaar voor 't laatst in zijn houten tent met steenen voorgebouw, daar de heer Carré definitief besloten heeft een steenen circus te bouwen. Voor het op Terschelling te stichten //Willem Barents fonds" is ook door den prins van Oranje een belangrijke bijdrage toegezegd. Als dit goede voorbeeld door velen wierd gevolgd, die zoo vaak hulpbehoevenden reeds hebben bijgestaan, zou on getwijfeld het schoonste gedenkteeken worden op gericht voor den zeeman, wiens naam al eeuwen beroemd is en waarop inen zelfs in het buitenland wijst, als in de nauwste betrekking staande met Nêerlands roem in het Noorden. Weduwen, wee zen en stokoude zeelieden zouden hunne weldoe ners nog lange jaren in zegenrijk aandenken houden. Te Amsterdam zullen ten behoeve van de heffing van het vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drank in het klein zes schatters benoemd worden. Woensdagnacht heeft te Rotterdam een treurig ongeval plaats gehad. Bij een brand, welke te ongeveer halfdrie uren uitbrak op een bovenwo ning in de Vondelstraat aldaar, zijn een man, zekere M. Van Kalkert, pakhuisknecht, en zijn twee kinderen, benevens een kindje van een der buren, dat dien nacht uit kameraadschap aldaar was blijven slapen, door den rook gestikt. De vrouw is in bewusteloozeu toestand naar het zie kenhuis aan den Coolsingel gebracht. De brand zelf was spoedig gebluscht. De politie te Utrecht heeft de lljarige dochter eener weduwe gearresteerd, die gouden belletjes uit de ooron van 5 a 6jarige meisjes op straat stal. Voor liet gerechtshof te Amsterdam werd Woens dag de volgende zaak behandeldIn den nacht van 12 Sept. 11. was in de woning van den Sijarigeu Klaas Groot te Warmenhuizen uit een gesloten bureau eene som van f 2000 ontvreemd. K. de Buck, oud 52 jaren, boerenarbeider, J. Berkhout, oud 33 jaren, rietdekker en P. Tesselaar, oud 36 jaren, arbeider, hadden zich thans ter zake van dat feit te verantwoorden. De drie beschuldigden legden eene volledige bekentenis af. Nadat de Buck met een breekijzer zich den toegang tot de woning had verschaft en zijne medebeschuldigden door de deur had ingelaten, is hij in het voorvertrek gegaan en heeft daar door braak het slot van het bureau geo pend - daaruit o. a. genomen 1000 in gulden stukken, 100 in rijksdaalders, 5 bankbiljetten van 100 en 1 bankbiljet van 200. Tesselaar heeft inmiddels den ouden Groot in bedwang gehouden, door hem in de bedstede on der de dekens te houden en het schreeuwen te beletten. Berkhout deed hetzelfde met de 73jari- ge huishoudster, die zelfs eene ontvelling van een harer armen daarbij opdeed. Het was donker in het slaapvertrek, zoodat noch Groot noch zijne huishoudster iemand konden herkennen. De advo- caaf-generaal Mr. A. E. J. Jolles achte de feiten bewezen en eischte hunne veroordeeling ter zake van diefstal, door meer dan één persoon bij nacht in een bewoond huis door middel vau buiteubraak, inklimming, binnenbraak en geweldpleging, tot eene tuchthuisstraf van 15 jaren. Uitspraak Dings- dag e. k. Uit Amerika (Illinois.) l N. R. Ct. t ÜÜSSEN. Geboren: Maria Elizabeth, d. van G. A. Weterings en A. de Swart; Peter, z. van G. Raams en J. de PeuterJohauna Cornelia, d. v. A. van Dorfmont en W. van der PluijneMarius Jan, z. C. Timmermans en C. HoncoopGerrit, z. van P. Koekkoek en W. van Andel; Johanna, d. van C. van Tilborg en J. Hermans; Catharina, d. van H. Leestermans en P. KivitsJohanna Maria, d. van A. van der Pluijtn en P. W. CastelijnAn dreas, z. van P. Meijers en K. de WitCornelia, d. vau M. Huigen en M. van Tilborg. Overleden: P. R. van Andel, 20 d.P. Donkersloot, 29 d.A. P. Stoel, 1 m.A. de Wit, 8 m.J. Verbant, 9 m.G. Koekkoek, 15 d. t DEWERKEN en SLEEÜWIJK. Van 16—30 Nov. Getrouwd: H. de Jong, jm. met A. den Haan, jd.G. Biesheuvel, jm. met A. van Rijswijk, jd. Geboren: Cornelis, z. van J. G. Ottevanger en C. Cuup; Klara, d, van P. Verschoor en M. C. van Vuuren; Arie, z. van L. van der Stelt en A. van der Stelt; Willem, z. van W. Strang en J. van Bommel; Geertje, d. van G. Ippel en J. Visser Sijke, d. van C. Duiser en J. Vroegh; Elizabeth Cornelia, d. van J. Ippel en E. den Hollander. Overleden: A. van Weijgerden oud 5 m. A. J. Schaap, echtg. van T. vau Poederooijen oud 65 j. t HEDEL. Van 1 Nov.1 Dec. Geboren: Arnoldus Johanna, d. van L. van Erp en G. M. Noest; Johanna Adriana, d. van J. van de Mosselaar en M. J. Timmermans; Arie, z. van H. Quik Jz. en G. van Driel; Jan, z. van J. Hoeflake en J. van den Bogert; Willemina Cornelia, d. van H. van Emmerik en K. Staal Anna, d. van M. Wijnstekers en A. van Geffen. Overleden: M. van Loon, jd. 18 j.A. J. van Erp, jd. 4 d.W. Quik, echtg. van J. Coers 30 j.; G. van Driel, echtg. van H. Quik, 33 j. Chicago 23 Juni 1881. De zeereis is nog al meê gevallen, al was ze wat vervelend. Van zeeziekte hebbeu we zoo goed als niets geweten. Het eten aan boord kon wel beter geweest zijn, maar was toch tamelijk. We hadden 21 Hollanders tot gozelschap. Te New-York aan gekomen moesten we voor een docter komen welke allen goedkeurden. Vervolgens kwamen de ambte naren om ons goed na te zien en toen naar Castle Garden. Daar was het een leven, een herrie die alle beschrijving te boven gaat. Er lagen of zaten p.m. 4000 emigranten op en door elkaar. De eerste ontvangst in de Nieuwe Wereld is ver van lekker. Men wordt als vee voortgedreven, met het eenige verschil dat ze daarbij nog bang ziju om dat de pooten te breken, en wee! die niet dadelijk begrijpt of verstaat. De boot is 17 dagen onderweg geweest; gelijk met ons kwam er een van de Star-line. Er arriveeren in New-York tegen woordig per dag 3 duizend emigranten. Den eersten nacht ben ik met nog eenige Hollandersin Castle Garden gebleven om vroeg bij de hand te zijn met den koffer. Dien nacht zal ik niet ligt vergeten. Ik heb daar 9 maal om den brief van Amoeten vragen, en hem eiudelijk gekregen door middel van een ageut, bij wie wij onzen intrek genomen hadden en dio 0113 in alles, ook met het incasseeren van den wissl goed heeft geholpen, dien wij gerust kunnen recommandoeren. De koffer is goed overgekomen, dat wil zeggen er was niets uitmaar overigens zonder slot en braaf gekneusd. Met den trein tot hier was ook niet heel lekker2 dagen en 2 nachten in gestrekte houding to zitten en te slapen. Te New-York hadden wij een en ander gekocht om op den treiu te gebruiken; doch dat was niet noodigmen kan op den trein alles beter en goed- kooper krijgen. Men kan in Holland meer doen met een gulden dan in N.-York met een dollar. Alles is er daar op uit om je te plunderen. De kust daar bij aankomst is prachtig, zelfs boven beschrijving; maar overigens heb ik nog niet veel moois gezien. A. kwam ons hier van 't spoor halen en wij waren zeer blijde hem te ontmoeten. Als we bier werk kunnen vinden zullen wij er eenigen tijd blijven. Zoo niet dan gaan wij naar Pella of ergens anders verder het Westen in. Van Michigan hebben wij afgezien. De grond is daar wel goed, maar de winters te lang en te koud om vee te houden en daar moet het naar toe, terwijl het moren in do bosschen jaar uit jaar in om den grond te klaren, minder aanlokkend is als men er buiten kan. LEVENSWIJSHEID? Lach ook nog bij harde knoetjes; Houd bij ieder witte voetjes Zet in alles liove snoetjes Buig des noods voor vuile poetjes; Wordt niet kwaad om misgedoetjes Zoek met zorg de beste koetjes; Melk ze dan heel zacht en zoetjes, Eu het gaat u zeker goetjes Te Utrecht heeft zich Zondagavotid 1,1. het ge val voorgedaan dat niet de politie maar burgers de wet op de openbare dronkenschap op een agent van politie toepasten en hem in beschonken toestand naar 't politie-bureau brachten. N. v.d. D. Een goede daad schudt s>de peuluwt zacht. Maar weinigen hebbeu niet, nu of dan, een erf- of boelhuis bijgewoond, 't Zij wegens eigene familie aangelegenheden, 't zij om eenig kunst-of pronkju weel machtig te worden, 't zij om zich zoo mogelijk voor enkele stuivers, een noodzakelijk, lang begeerd stuk huisraad aan te schaffen. Welk een bonte mengeling, welk eene menigte van allerlei jaren, rang en stand, woelt daar hoe verre ook in 't gewone leven van elkaar gescheiden ge meenzaam en vertrouwelijk dooreenallen vol am bitie voor een khoopje! Soms kan men dan ook nog binnenshuis, die bleeke, strakke gezichten der familie zien, waarop droefheid en smart, als om strijd, staan afgemaald! Hoe geschokt en beklemd wordt niet hun ge moed, hoe krimpt niet hun hart ineen, als de stomme getuigen van vroeger, van blijder dagen in ieders handen verstrooid rakenals de voor-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 2