B 323, B 323, Horlogerie. MAGAZIJN VA Hetboekdatpraten kan. HUIS YAN VERTROUWEN, IJ* L. van Heffen van der Weegen Volledige Ameublementen in alle stijlen. Wm 1 ersl te ran Klier li tiers. Horlogiën, Regulateurs, Pendules, Klokken, W ekkers enz. Mfleiliipill, Maurits Westerborg. Stoom ververij en (tebr. Palthe, te Almelo. AUGUST SMIOIBS. P. M. Timmermans. En hoor En luister En oordeel Wij verzoeken afzonderlijke attentie. Hoogensteenweg B 41. 's Hertogenbosch. Schapenmarkt, m Schapenmarkt, KOOPJE'. 's-BOSCH, HaardenKachelsEngelsche Kolen- en Turfbakken Haardstellen met en zonder Standaards, Gebloemde Zinken Platen en verdere Winterartikelen. Gezondheidskachels, alsook de Inslnithaarden (Foijers) Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Specialiteit in Remontoirs. M. J. EBELING. Horlogemaker. Botterdam. van 19, Steiger 19. Chemische Wasscherij C. P. Wierts van Coehoorn, LETTER E. HET ZELDZAAM FRAAIE KUNSTWERK CADEAU, Voor denzelfden prijs mede verkrijgbaar gesteld bij den Boekhandelaar Lj. VEERMAN te Heu s de n. EXTRA KOOPJE. Reparatiën in alles wat liet vak betreft worden spoedig en soliede uitgevoerd. f w A. Do complete Dichtwerken tan Tollens Cadeau. j B. De complete Dichtwerken van Van Zeggelen Cadeau. C. Het pracht plaat werk De Genestet-Album Cadeau. D. De Camera Obseura, smaakvol gebonden, Cadeau. rijk aan de schoonste Gravuren, rijk aan de schilderachtigste Tafereelen in Kunst en Stijl, Gerard Keller, t> Van de Alpen tot de Etna*, geheel Italië naar de nieuwste bronnen bewerkt, met 184 prachtige Platen, Buitengewoon prachtig groot kwarto Werk, rijk gebonden, Cadeau. Welnu, laat anderen geven wat ze icillen, icij moeten, zullen en willen de baas blijven. Het gehalte van onze boeken spreekt genoeg, de door ons gestelde prijzen zijn min, maar toch doen wij nog het buiten gewone. Ieder Kooper van ƒ10 uit deze aanbieding krijgt naar eigen keus een der bovenstaande Werken Cadeau. En zijn er nu nog Lieden, die slechts 2.50 of f 5 willen besteden, voor hen hebben wij een der onderstaande, voor elk bedrag van ƒ2.50. F. ('reiner, Overbetuwsehe Gedichten in prachtband. G. Vier keurige fraai kwarto fijn gekl. luimige Kinderb. H. Heinrich Heine, Gedichten in zeer f raaien band. 1. Keurige kwarto Atlas van Nederland, net eu duidelijk. 1. Andersen's complete Sprookjes en Vertellingen, 3 groote dln., prachtvolle druk, zeer fijn geb. met keurige platen. In plaats 8.40 voor slechts 3.90. 2. Fierheid adelt, Beroemde roman van den be kenden en gezochten schrijver A, H. van dek Hoeve. Prachtige druk, 2 dln. Uitgave 1880. In plaats 7.20 voor slechts 1.90. 3. nofdijk, Geschiedenis des Nederlandseheu volks, van zijn oorsprong 'tot dezen tijd, 3 klein folio zeer elegante deelen met prachtige omslagen, zeer uitgebreid werk, ^enig in stijl en oorspronkelijk heid. Buitengewoon koopje. In plaats 10.50 voor slechts 4.90. 4. Wood, Door vuur en water, beroemde roman, 2 dln. In plaats 5.90 voor slechts 1.90. 5. Buhvcr Lytton, Kenelm Chillingly, beroemde roman, 3 dln. voor slechts 1.90, 6. Sue, Wandelende Jood, beroemd keurig werk, voor den spotprijs van slechts 3.75 de 5 deelen compleet met 100 platenook zeer fraai in 2 prachtbaudeu voor den Boekenhanger of Salontafel voorhanden voor den spotsprijs van slechts 4.75. 7. Wood, Door nacht- en stormgloed, nieuwe, zeer boeiende roman. In plaats 2.90 voor slechts 0.90. 8. Magasin des arts et dc I'industrie, 1874'76. Prachtwerk voor alle takken van nijverheid, met circa 400 kunstvolle teekeningen, antiek en modern, de prachtigste Reliefs, Dekwerken, Ornamenten, zeldzaam fraai, Hekken, Plafonds, Decoratiën enz., met Frausche onderschriften. In plaats 15 voor slechts 4.90. 9. Keurig stol van 10 deelen oorspronkelijke Hollandsche romans van de meest gevierde schrijvers, o. a. van B. ter Haar Bz., Jolionna Rodenburgh, Hoek, Elise, Donker, Noordaa, Daum enz.bijzon der extra koopje. Voor slechts 4.90. 10. Vosmaer, De ware geschiedenis van Josua Davids. Voor slechts 0.60. 11. Simon Gorter, Een jaar levens voor de Dag bladpers. Keur van opstellen, verzameld door H. de Veei-, 2 dlu. In plaats 4.60 voor slechts 1.90. 12. Beijerman, Drie maanden in Algerie, Oorspr. roman, 2 dln. roy 1878. 4.90 voor slechts 1.40. 13. Oosterwijk Bruin, De boertige zangster. Vol ledige verzameling van luimige dichtstukken. Zesde druk voor slechts ƒ1.25. 14. Schroeder van der Kolk, Ziel en lichaam in hunne onderlinge verhouding geschetst, in zeven verhandelingen, ƒ2.40 voor slechts 0.75. 15. BosboomToussaint, De vrouwen uit het Leycestersche tijdvak. De verrassing van Hoey. 2 werken in een kloin folio deel, fraaie cd. in een zeer fx-aaien, extra verv. prachtb. 6.90 voor slechts ƒ3.50. 16. Rousseau, Emile, of gedachten over opvoe ding. Vertaald door S. H. ten Cate, met een voorw. van J. F. Jansen, 1877. ƒ3.60 voor slechts ƒ1.90. 17. Sacher Masocli, Een tweede Joh. Roman, vertaald door H. F. Chappnis, met eene inleiding van F. Smit Kleine, 1879. 3.25 voor slechts 0.90. 11. Edm, de Ainieis, Schetsen uit het krijgmaus- leven. Uit het Ital. door Graaff-Holtrop, met een voorwoord van Dr. M. F. A. C. Campbell, 2 dee len 3.90 voor slecbts ƒ1.90. 20. Preseot, History of the Reign of Philip the Second. 3 dlu. in uitstekend fraaien prachtband, flinke letter, In plaats ƒ4.90 voor slechts 2.25. 21. Henry W. Longfellow, Poetical Works and letters, in uitstekend fraaien prachtband, flinke letter. In plaats 6.80 voor slechts 2.40. 22. Prof. Petit, Sterreknnde voor den beschaafden stand, 2 dlu. iu een fraaien band, met 366 figu ren en 2 platen als planiglobes. In plaats 4.60 voor slechts 1.60. 23. Goethe Werke, 16 Thin, in 4 schone Bdn. 4. 24 Schiller, SUmmtliche Werke, in 4 schone Bdn. voor 4. 25. Lessing, Poëtische und Dramatische Werke, in eleganten ganz leinen Band mit Gold 1. 26. Korner, S&mmtliche Werke, in eleganten ganz leinen Band. ƒ1. 27. Boileau, Oeuvres completes, 2 dln. In rijk versierde prachtbanden, voor slechts 2.50. 28. Corneille. P., Oeuvres complètes, snivies des oeuvres choisies de Th. Corneille, 7 dln. In rijk vergulde stempelb., voor slechts 7.55. 29. Muhlbach, Keizer Ferdinand I en zijn tijd. Hist, roman, 5 dln. In plaats 14.50 v. sl. 4.50. 30 De beroemde roman Rinaldo Rinaldini, Overste der Roovers, 2 flinke dln., fraaie druk, 3e uitgave. In plaats 6 voor slechts 2.40. 31. Trollope, Reis door Australië en Nieuw- Zeeland, fraai boekwerk mot platen, 2 deelen. In pl. 7.50 voor slechts 1.80, 32. Ungewitter, Australië en zijn bewoners, be werkt door Witkamp, 2 deelen. In plaats 7.20 voor slechts 1.80. 33. Bird, De gevaren der wildernis. Een verhaal voor de Jeugd, be werkt door F. Hoffmann, prachtig jongens boek met keurige gekl. pl. fraai geb. voor sl. 1.40. 34. Hacklander, Vleiers en Intriganten aan het Hof, of geluk boven genie, 2 dln. In plaats 5.90 voor slechts 1.80. 35. Lauts, Prof. G., Werken over Indië. Geschie denis van de vestiging, uitbreiding, bloei en verval van de macht der Nederl. in Indië. 7 dln. In pl. 23.90 voor sl. 3.90. 36. Hauff, Sammtliche Werke. In sehr schonen Bandon mit Gold, voor slechts 2.50. 37. Rhoda Broughton, Met vuur gespeeld. Vertaald en met voorbericht van H. de Veer, 2de dr., zeer elegant. In plaats 2.50 voor sl. 1.25. 38. Bertkold Auerbach, Laura Reinhard, fraaie roman. Vertaald door Z. C. C. van Lennep. In pl. 3.30 voor sl. 1.30. 39. Ewald, Agatha, een verhaal uit het maat schappelijk leven onzer dagen, prachtige Deensche roman. In plaats 2.90 voor sl. 0.90. 40. Rhoda Broughton, Nancy, Roman van de schrijfster vau: Met vuur gespeeld. Iu 2 fr. deelen. In plaats 5.85 voor slechts 1.90. 41. Karl Dctleff, Het document, 2 deelen, beroemde roman. Iu plaats ƒ6.30 voor slechts 1.90. 42. Max Ring, Aan wie de toekomst Tijdroman iu 2 deelen (bewerking van den vertaler van Kas- par Hauser), magnifique roman. In pl. 6.35 voor slechts 1.90, 43. Hans Wachenhuscn, De Dieuwe Lorelei. In 19. Ten Kate, De Jaargetijden, prachtwerk, fraai plaats 3 voor slechts 0.90. gebonden. In p\. 3.90 voor slecbts 2.10. 44. Nieolai, Een kerstweek in de pastorie te Nöd- Het is reeds zoo vaak gebeurd, dat velen teleurgesteld waren door het lange wachten, dat de Boekea uitverkocht waren. Men drale nu niet en koope liever eenige dagen vroeger. En nu goed begrepenHrie voor f 10 koopt kan een der letters A, B, C, D of E gratis uitzoeken, of alle vier letters F, G, II en I. Voor f 2,50 voegen wij er een der letters E, G, II of I bij. Bij bestelling per Postwissel de Mus. er op te zetten en de verlangde Premie met de letters A, B, C, B, E, F, G II of I op te geven is voldoeude. Alleen bijvoegen «de keurigste aanbieding". Aanvragen aan Gebr. E. 8f M. COIIEM, Magazijnen van Goedkoope Boeken, te Arnhem, en te Nijmegen. deboe. Roman naar de 3de Deensche uitgaaf. In plaats 3 voor slechts 0.90. 45. Friedrleh Gersfaeker, Arbeid adelt. Roman in 2 deelen, in een smaakvollen prachtband. In plaats 5.90 voor slechts 1.90. 46. Kanunnik Sehmid's Kinderwerken, 8 keurige deelen, met fraai gekl. platen. In plaats 6.90 voor slechts ƒ3.60, 47. Molière, Oeuvres complètes 3 vol. Iu rijk verg. stempelb., voor slechts ƒ3.75. 48. Pascal, BI., Oeuvres complètes 3 vol. In keurig en rijk verg. stempelbanden v. sl. 3.75. 49. Raeine, Oeuvres complètes. Gebonden in 3 rijk vergulde stempelbanden, voor slechts 3.75. 50. La Fontaine, Oeuvres complètes, 3 dln. In rijk verg. linnen stempelb., voor slechts 3.75. 51. Mevr. BosbooiH-Toussaint, Romantische wer ken, 4 kl. folio dlu., bevattende de 22 uitstekendste verschillende romans van A. L. G. Toussaint, in extra fr. prachtb. In plaats ƒ23.60 v. sl. ƒ12.25. 52. Schimmel, Romantische Werken in 3 kl. fol. deelen, bevattende 7 uitstek, werken van Schimmel, in extra fraaie prachtbanden. In plaats 17.70 voor slechts 9.75. 53. Willem en Onno Zwier van Haren, Leven en Werken, naar tijdsorde toegelicht door Dr. J. van Vloten, fraai geb. In plaats 5.90 v. sl. ƒ2.90. 54. Schlagintweit, Californië, zijne bevolking en bewoners, met pl. 1873, 2.50 v. sl. ƒ0.60. 55. Wartonburg, Robespièrre. Geschiedkundige roman. Alleen de naam Robespierre, de man van het schrikbewind, duidt genoegzaam aan, wat en welk boe iend werk men hier ter lezing knjgt. In plaatsƒ2.90 voor slechts ƒ0.90. 56. De Piano en Pianino, en vele anderen muziek instrumenten. Het Klokkenspel. De viool. De trompet en de hoorn. Verdere blaas-instru- menten. Het orgel. De thermometer. De stoom en de stoommachine. Met meer dan 100 zeer fraaie afbeeldingen. (Uit het Boek der Uitvindin gen.) Roy. 8°. 2.90 voor slechts 0,90. 57. Bret Harte, Gabriël Conroy, Roman in twee deelen. Dit werk van den genialen Amerikaanschen schrijver is bijkans in alle talen overgezet, 6.50 voor slechts ƒ1.40. 58. Xieolaas Beets, Verpoozingen op letterkun dig gebied, 2e herz. druk. Deze letterkundige schet sen onderscheiden zich door keurige uitgaaf, 2.50 voor slechts 1.60. 59. Matthias Claudius, De Wandsbeckerbode, ver taald door Dr. Vau Deventer, 3.50 v. sl. 1.90. 60. De krachten der natuur en hare toepassin gen in het werkelijke leven. Het licht. Spie gels en spiegelbeelden. Het prisma en de spec- traal-aualyse. Camera Obseura. Het zien. Panorama en stereoskoop. De microscroop. De verrekijker. De electriseermachine. De bliksemafleider. De galvanische batterij. De telegraaf. Het kompas. Met meer dan 100 zeer fraaie afbeeldingen. (Uit het Boek der Uitvindingen.) Roy. 8°. 3.90 voor slechts ƒ1.10. 61. Samarow, om scepters en kronen. Roman in 2 deelen. 6.60 voor slechts 2.60. 62. De schatten der oppervlakte eu de schatten des waters.Landbouw.Veldvruchten.Ooft eu bloemen. Bosch-, boom- en veeteelt. De bewer- o king van het hout. De jacht. Het water en wat het oplevert. Visscherij. Jachten op zee. Met meer elan 134 zeer frraie afbeeldingen. (Uit het Botk der Uitvindingen.) 260 pag, dr. 8o. 1879. 3.90 voor slechts 1.10. 63. Friedr. Strauss, Voltaire, in zes voordrach ten. De meesterlijke levensschets, die Strauss hier over Voltaire geeft, doet beiden iu hun ware licht als de eerste denkers kennen, ƒ3.60 v. slechts 0.90. 64. Het Metrische stelsel, De windmolen en de schroef boot. De hefboom en de katrol. De slinger en de centrifugaalmacliine. De weegschaal. De ba rometer. De luchtbalon. De luchtpomp. Pompen en hydraulische machines. Met meer dan 100 zeer fraaie afbeeldingen. (Uit het boek der uitvindingen.) Ruim 200 pag. dr. roy. 8o. 3.90 voor sl. ƒ1.10. 65. Samarow, Twee Keizerskronen. Roman in 2 deelen. ƒ6.60 voor slechts ƒ2.60. 66. Smiles, Levenswijsheid het middel tot geluk. Vert, door J, A. Bientje3, 1876. 1.40 voor sl. 0.60. 67. Loos, Atlas, voor de scheikundige technolo gie. Met 150 zeer fraaie afb. en 10 pl., met ver- klarenden tekst, bewerkt naar Dr F. Schroedler, voor slechts ƒ1. 68. Kaiser, Atlas voor de sterrenkunde, met 13 prachtige plaatskaarteu, met verklarenden tekst bew. naar Dr. K. Bruhns, voor slechts ƒ1.25. 69. Brutel de la Riviere, Atlas voor de meet- en natuurkunde omvattende 700 zeer fraaie afb. met beschrijvenden tekst, ƒ4.50 voor slechts 1.50. 70. Coster, Atlas voor de plantkunde, met circa 400 afb. op 31 platen, met verklarenden tekst. Bewerkt naar Dr. Moritz Wilkom, folio oblong ƒ4.50 voor slochts ƒ1.90. 71. Henry Havard, Kunst en Kunstnijverheid. Dit omvangrijk werk bevat onder meer: De bouw kunst en architectuur van voorheen en in de toekomst. Plateelbakkerskunst, Schoone kunsten, Glaswerk, Papier- en Tapijtwerken. Metalen, Beeld houwwerken enz. Over de Parijsche tentoonstelling iu 1878. Fraai knust- en plaatwerk, prachtig uit gevoerd. In plaats 12 v. sl. 2.50. 72. Witte, Iu 't lommer; eeu en ander over Boomcn, Gras, Bloemen, Planten, Onkruid enz. Prachtig boek. Witte bezit eeu eenig talent om op smakelijke en aantrekkelijke wijze de natuurlijke historie in te kleeden. 3. v. sl. 1,25. 73. Junghuhn, Reis van Java naar Europa, met magnifique gekl. pl. 3.60 v. sl. 1.20. 74. Bovct, Reis door het Heilige Land. 2 dln., met 4 keurige pl. en eene kaart 652 pag. dr., gr. 8°. f 6.20 voor slechts 1.90. 75. West, Leerboek der vrouwenziekten. Vertaald en met aanmerkingen voorzien, van Dr. C. P. ter Kuile. Iu plaats 5.90 voor sl. 1.60. 76. Marcellus Emaiits, Op reis door Zweden. (Zeer eigenaardige verhaaltrant kenmerken deze meeslepende schetsen), 2.90 voor sl. 0.80. 77. Samarow, Europeesche mijnen en tegenmijnon. Roman iu 2 deelen. 6.60 voor sl. 2.60. 78. Onder de oppervlakte der Aarde, Rotsen en groeven. Bronnen en artesische putten. Mijnen en mijnwerkers. Turf. Steenkolen. Petro leum. Het zout. De edelgesteenten. Met meer dan 100 zeer fraaie afbeeldingen. (Uit hot boek der Uitvindingen) 1880, roy. 8o. ƒ3.60 voor sl. ƒ1. Koopers of Liefhebbers van goede Boeken geeft wel acht op de Premie-Letter E. Wij meenen wat wij zeggen: dit Groote Werk is alleen f 10 zeker waard. Hei is een kostbaar, groot, fraai gebonden Plaatwerk. VAN Plannen en uitvoerige teekeningen op aanvrage verkrijgbaar. P.ï. Voor den spotprijs van 6 in plaats van 10. Do meesterwerken van Tien verschillende werken. Tien verschillende deelen fonkelnieuw, in fraaie gekleurde omslagen. Ieder die dat stel keurige boekeu voor den spot prijs van 6 koopt, krijgt er bij Cadeau, een ge- nummerden Bon, waarop de rechthebbende, door aanwijzing der 309e Staatsloterij, present krijgt het prachtige Landgoed ROZENSTEIJN, rijk gelegen aan den grooten Straatweg onder Velsen bij Haarlem. Men zendo spoedig Postwissel 6, waarbij ver meld Meesterwerken August Snïeders, 10 deelen, D. BOLLE, Bazaar van Goedkoope Boeken, Hang b/d Vischmarkt, te Rotterdam. bericht door deze, dat zijne Magazijnen thans weder goed voorzien zijn van alle soorten Zijne geachte Begunstigers worden door deze verzocht de besprokene nieuw models ten spoedigste te willen bestellen, ten einde vertraging in de aflevering te voorkomen. N.B. Pas ontvangen de zeer gezochte Vuurmakers of Kachelaanstekers a 20 cents per pak. O Oi Als: Amerikaansche Waltham (Mass) eu Zwitsersehe Remontoir horlogiën voor Dames en Heeren in Gouden-, Zilveren-, Niellé-, Nikkel- en Koperen kasten, alsook Aneres, Cilinders, Savonnetten enz. Alles in groote sorteering van de goedkoopste tot de fijnste soorten, in b i 11 ij k e doch vaste prijzen voorhanden. van DEPöTS Te 's Bosch, Fonteinstraat 259. Gorinchem, firma Wed. J. de Kloe. WaalwijkWed J. B. Timmermans. Dordrecht, J. Buytiuk, Voorstraat. Rotterdam, Hoogstraat 227. Oonsultatiën ook voor SLEPENDE ZIEKTEN, dagelijks behalve Zondag, van 10 tot 2 uur. Gewezen Officier van Gezondheid der Marine. Rotterdam, Korte Hoogstraat 31. Een Pakket met tien fonkelnieuwe fraaie Kin derboekjes, zooals: I)e Kinderen v. h. Woud, Robinson Crusoe, Prentjes en Letters, Jack en de Boouenstengel, De kleine Herderin, De drie Katjes, Het Feest der Honden enz., een keurig mooi stelletje met 94 gekl. Pl. Ik voeg daarbij den óden nieuwen druk van het aardigste van alle bestaande Kinder boeken, Reintje v. d. Schalk, Markies van Eier struiven, Grootmeester van het Kippenhok en Vrijheer van de Druiven, niet minder dan 16 fijn gekleurde Platen komen in dit kluchtige boek voor. Dan is er in elk Pak eeu fraaie Hollandsche Hol- kema's Scheurkalender voor 1882. Maar nu komt het mooiste van het mooiste: ik voeg er bij het v e r m ak el ijk s t e Boek, dat ooit voor Kin deren is uitgevonden en gemaakt, een boek met tekst van OOSTVEEN, met 6 keurige Platen, en tegelij kertijd een boek dat praten kan, dat net als een kind zegt »PapaMamaal leraardigst en verrassend voor kinderen dat boek, hetwelk f 2.50 moest kosten, gaat zoo maar in dit Pakket. Maar nu weten we nog niet eens den prijs van het geheele Pak. Te drommel ja, dat zou ik haast ver geten. Raad eens f 6 neen 5 dan ook al nietNu, minder dan f 4.50 toch stellig niet Heelemaal mis: de TIEN Boekjes met 94 gekl.platen, het Boek van REINTJE, keurig in karton gebonden, de fraaie SCHEURKALENDER en het verrassende BOEK dat PRATEN kan, kost alles te zamen slechts 2.50, niets meer; en al haalt ge nu nog zoo o-ngeloovig de schouders op, het is w a ar, even waar als dat al mijne verwonderlijke, onbegrijpelijke aanbiedingen altijd waar zijn. Doch dit zeg ik u vooruit: lang vóór St. Nicolaas is de voorraad weg. Dr aal dus niet, wacht vooral toch niet, maar zend dadelijk een Post wissel van f 2.50, ivaarbij vermeld Het Boek dat praten kan, en alles hierboven genoemd, wordt u franco thuis toegez&nden. Zoolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij D. BOLLE, Bazaar van Goedkoope boeken, Hang, bij de Visch markt, te Rotterdam

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 4