Originele Singer Naaimachines, Nederl.Scheepsv er zekering.Maatschappij H. F. ONDERWATER Co., F A B R 1 E K A N T E N KENNISGEVING. II. A. BAKKER Jr., HUI MONTIJN, Directeur. Levering' binnen 24 uren. INDIA RUBBER STEMPELS, PIANINO'S, Handel in Manufacturen, GOEDKOOP VERKOOPEN. Sigaren-Magazijn. Havana Sigaren. Bedelen, Matrassen, Yeeren, Kapok, Zeegras. M. FRUIN, Heusden.J. A. SENS. D. Hartkamp en H. Helmig* v. cl. Vegt. PL A A TJWB TJRG WAL, No. 7, AMSTERDAM. Houttuinen, A 241, Dordrecht. EX AANVERWANTE PRODUKTEN. voor post 8o. f 4post 4o. f 6gr. folio f 9. met inkt en gebruiksaanwijzing, franko naaste spoorwegstation, De Antografische Drukinriclitingfabriek bij Kampen den Boekhandelaar L. VEERMAN te Heusden, Directeur: A. J. Van Gelder. uit de Stempelfabriek „de Brakke Grond'1 te Amsterdam De afzending* geschiedt binnen 24 uren na bestelling. Tli Kerkstraat A 118, nabij de Markt, van het huis Alexandre, père et fils te Par ij s. van Ludwig Tietz te Berlijn en andere beroemde Fransche en Duitsche fabrikanten. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk,Gorinchem. l, asberg. C. P. Wierts van Coehoorn, f C. Keijzer. openings-urex Grossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. directie kantoor Totale vergoeding bij totaal verlies. Nadere information zijn te bekomen bij den heer J. G. KARTIION, Correspondent der Maatschappij te Heusden. VAN im tot het STELLEN van bezit cle goede eigenschappen van de beste hectografen doelt mist de inconveniënten. Zij geeft, zonder pers, tot 100 a 125 duurzame afdrukken van één origineel (schrift of teekening). Zij laat het negatief bij afwassehing met gewoon water zeer gemakkelijk los. Zij slijt weinig en blijft spiegelglad. DE PRIJZEN ZIJN: en worden, na ontvangst van postwissel, direct afgeleverd door de eenige verkooper voor Nederland Het betaalde voor toestellen die onverhoopt niet mochten voldoen, wordt bij franko terugzending binnen 3 dagen na ontvangst oni(ii<hR-iijk per postwissel gerembourseerd. N.B. De firma MGaTIJN heeft tot haren AGENT voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard op 12 October 1881 aangesteld, die tegen denzclfden prijs aflevert en bij wien een Edison-Autograaf steeds te bezichtigen is. t> T> M. J. de Ruiter, Burgemeester te Heivoort. Zoergel. Heer Dr. Behrens te Nijmegen. L. Peerbolte, Kassier te Zalt-Bommél. J. Formijne, Lid van deu Gemeenteraad te Tiel. Kouwenberg, Gemeente-Ontvanger te Vrijhoeve-Capette. G. van Ojen, Rentmeester te Ravenswaai. 's Bosch, J. v. d. Heuvel, Markt B 12. Tilburg, l'li. de Winter. Eindhoven, Tijs Nelissen. Verkrijgbaar bij den Boekhandelaar L. VEERMAN te Heusden. India Rubber Datuin Stempels zijn verkrijgbaar in verschillende form, gemonteerd op nickel zilver. Prijs ƒ16. Zelf Inktneraendc Snelstempels, in 2 verschillende form, gemonteerd op nickel zilver. Prijs ƒ12. en 16. India Rubber Zaksteinpels (zelf inktnemende) gemonteerd op nickel zilver, in 5 verschillende form. Prijs ƒ5. St. Oedenrode, 1'. Rijken. Uden, A. Terneuzen. A. J. VAN GELDER. lil- IJ. ÜfilltJllil 9 's-HERTOGENBOSCH. PAR IJZER SYSTEEM. Alles a contant en ongekend lage prijzen. De onclergeteekende L. ASBERG, Mr. Kleermaker te Ammerzoden, HERROEPT bij deze de advertentie, door hem geplaatst in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Her- togenbossche Courant van 6 Januari 1882 onder het woord WAAPtSCHTJWING, waarbij de heer MAURITS REIS, Naai- machinenhandelaar te 's Hertogenbosch, op eene lasterlijke wijze wordt beleedigd. Hij verklaart bij deze tot het plaatsen dier advertentie te zijn uitgenoodigd door den heer II. A. BAKKER, Dépothouder der Singer Company, Pensmarkt B 25 te 's Her togenbosch, die de advertentie heeft geschre ven en aan den ondergeteekende ter teekening heeft voorgelegd. Ammerzoden, 7 Januari 1882. nieuwe uitgaaf, a ƒ4.90. Voorhanden bij L. VEERMAN te Heusden. Stoombootdienst Heusden's Bosch. Al a a s s t r o o m. Stoomboot Stad Heusden. SPECIALITEIT VAN Postkantoor. Voorm. van Telegraafkantoor. Voorm. verkrijgbaar tegen vaste fabrieksprijzen, bij den Agent voor Heusden en Omstreken II. II. Tail Alldel J/,, Heusden De sedert 1848 te Amsterdam bestaande Xederlandsehe Maatschappij van Onderlinge Verzeke ring op Binnenlandsehe Vaart, België en den Rijn tot Keulen, verzekert Zeilschepen met hunne resp. Inventarissen tegen totaal verlies en schaden, veroorzaakt door storm, bliksem, schipbreuk, stranden, over- en aanzeilen, ijsgang, brand en kosten van af- en binnenbrengen. Drie vierde vergoeding van de verzekerde som bij beloopen schade (averij grosse) boven de vijftig gulden. Totale vergoeding voor reddingskosten, hoe gering ook. Halfjaarlijksche omslag der schade. De verzekering wordt aangegaan voor drie jaren. De inleg voor ééns is y2 percent van het verzekerd kapitaal, waarvan s/4 bij uittreding teruggegeven worden. De administratiekosten bedragen y4 percent per anno. Voor de vaart op de Zeeuwsche Stroo men en België, te beginnen met de Dordtscbe Killen, wordt 1/2 percent extra bijdrage per anno geheven. Voor de vaart boven Keulen tot Mannheim wordt bovendien 2/2 pertent per anno gevorderd. Verzekeringen kunnen ook plaats hebben tegen vaste premiön, nader met de Directie overeen te komen. Asphalt Bakpapier Tengevolge eener advertentie, voorkomende in No. 4 van de Prov. Noordbrabantsche en Bossche Courant en onderteekeud door den Heer L. ASBERG, Mr. Kleermaker te Ammerzoden, vind ik aanleiding het navolgende onder de aandacht van belangstellenden te brengen 1. De Heer ASBERG heeft wel is waar zijn leedwezen te kennen gegeven, dat hij zich in eejjf openlijke annonce ongunstig over den Heer M. REIS uitgelaten heeftechter van de eerst^ floor hem beweerde feiten, aangaande de merkwaardige inercantiêcle manieren van den Hce^KÊjfs, heeft hij geen woord herroepen. 2. Onder deze omstandigheden ligt het voor elke onpartijdige voojyfiie hand, dat men bij bovengenoemde tweede annonce van den Heer ASBERG volstrekt m^V-BÏêts anders dau met eeno om vredeswille gegeven halve toestemming te doen heeft, welkehoegenaamd van goene waarde is. 3. Wanneer de Heer MAL RITS REIS het onpleizj^pjg vindt, dat ik er op uit ben en blijven zal, om zijne arglistige manier van coucurentie oij^f de oogen van het publiek te brengen, dan kan hij dit gemakkelijk genoeg beletten. Hij behcygtt dan slechts op te houden, Naaimachines onder den naam »Singer Machines* in den han^g^te brengen, welke niet van de Singer Maatschappij afkomstig zijn en die (hoe goed ofgjLze overigens ook mogen zijn) dus toch volstrekt geene Singer Naaimachines genoemd worden. Eu hij behoeft er zich verder in de toekomst slechts toe^ te bepalen z ijjyj.Jrm'nr] els waren op te hemelen, in plaats vreemd fabrikaat te verachten, waarvan hij toch ^ft^Sanamaaksels verkoopt. Januari 1882. Agent der Singer Maatschappij. Be Edison Autograaf Volgons overeenstemmenle beootxleeliugen vaneen groot aantal ge- aclile Switsersclie, 3>uitscr;« eti Oostenrljksche practlserende geiieeslieeren en van verscheidene geneeskundige tijdschriften, zijii de, do >r den Apotheker Rich.Brandt te Schaifhausen in Zwit- soria.id bereidde Zwilsersclie pillen, een werkelijk zeker, zacht werke.id en daarby goedkoop geneesmiddel, dat aan een ieder kan worden aanbevolen en wel om hunne goedgekozene en onschadelijke samenstelling, in die gevallen, waar hel noodig blijkt, ontlasting te ve oorza ken. dal en Slijm wag te nonen, liet bloed te reinigen zoo ook nel ga oselie verteering sproces te bevorderen en te versterken. Eene uiivoerige prospectus mei vele beoordeelingen van geneeskun dige Zijde voor hunne aanwending, is op aanvrage gratis le bekomen in die Apotheken alwaar de Zwitsers oho Pillen te bekomen zijn. 4P-"ïr~ Men vrage uitdrukkelijk Apotheker atch Srandtscbe Zwit- serehe Pillen die slechts in l/l blikken doozen van 40 pillen a 11.0 70 en 1 2 van 15 pillen a fl. 0.25 te bekomen zijn. Vgsgj Iedere doos is vo irzi n van a; rood cUquet m t liet Zwitserscue kruis waarin zicli nevenstaande han; ek.ning van den fabriekanl moei bevinden. Hoofdepot voor Nederland bij den Hoer f. E. van Santen Kolft, te Itottcrdiun De ondergeteekende heeft namens de Directie aan Ouders en Voogden te berichten, dat de deel neming tot het stellen van PLAATSVERVANGERS en N OM MER VER WISSELAARS voor de lichting van 1882 ook bij hare kantoreu te Tilburg, 's Bosch, Eindhoven, Eden en St. Oedenrode geopend is_ Do ondergeteekendeu hebben zich bereid verklaard de noodige information ie geveu omtrent de soliditeit der Maatschappij De WelEd. Achtb. Heer J. van Hombergh, Burgemeester te Nuenen. Heer A. G. P'anlcen, Notaris te Son. 6.75 (met doos en inkt.) 5.75 (met doos en inkt.) 6.75 (met doos en inkt.) Zio verder de uitgebreide prospectussen welke op aanvrage verkrijgbaar zijn bij den Boekhandelaar L. VEERMAN te Ileusden. Namens de Directie, Magazijn van Galanteriën, Parfumcriën, Byouteriën, Pendules, Groepen en Kandelabres, Leerwerk, Porcclein en Kristal. "LS-MIOilS, Bekeudmaliiiig. Consultation ook voor SLEPENDE ZIEKTEN, dagelijks behalve Zondag, van 10 tot 2 uur. Gewezen Officier van Gezondheid der Marine. Rotterdam, Korte Hoogstraat 31. Winterdienst. Van Heusden: 's morgens 6.30 ure. Van 's Bosch: 's nam. 2.15 ure. Winterdienst, aanvangende 9 Oct. 1881. Van Hensden 's Maandags 's inorg. 4.30. Over. werkdagen 7.30. Van Rotterdam Alle werkdagen 's nam. 12.45. Schapenmaikt B 319 's-BOSCII. van het Post- en Telegraafkantoor te Heusden Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 781/2 9 12, nam. 27y2 u. Telegraafkantoor. Voorm. 912, nam. 27x/2 u. Zon- en Feestdagen. 7—9, nam. 2y26 u. 89, nam. 36 u. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. vau 912, nam. 25 n. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4