Distributiebonnen SPAAR Distributie- mededeelingen. y/wy/ Ingezonden =f Bekendmaking 1 Namens het Bossche Gemeentebe stuur waren aanwezig de Burgemees ter, de Secretaris en Wethouder v. Soestbergen, .terwijl de heer Har- Irings, Chef van de Afd. Belastingen reeds daags tevoren op het terrein feijn belangstelling had getoond. Nogmaals een woord van hulde 'aan het bestuur van de Yeemarkt- Ihallen, den marktopzicliter M. Merkx, inbegrepen. De Wisselbekers waren beschikbaar gesteld door de H.H. Gebr. Diepen, Wollenstoffenfabrikan- ten te Tilburg en door Veemarktbe langen te Den Bosch, terwijl staan de de expositie nog een prachtige plaquette werd geschonken door tien WelEd.Gestr. Heer W. v. Beu- Bilngen, van Huize Bergen te Vught. Waren vorig jaar aangegeven onge veer 400 dieren, in eigendom bij een 60-tal Fokkers, thans was dit aantal weer aanmerkelijk gestegen, in eigendom bij ongeveer 80 fokkers. De Catalogus, gedrukt en keurig uit gevoerd, had gretig aftrek, maar toch hadden we verwacht, dat we er geen van zouden overhouden. Voor het verkoopstaatje was geen belangstelling, waarom besloten werd een volgend jaar alle tekoop zijnde tiieren met nummer en adres' van den eigenaar te vermelden achter in den catalogus. Ook zullen de dieren bui ten mededinging, voor de overzichte lijkheid van het geheel moeten ver huizen naar de Verkoopafdeeling. Vele dieren werden verhandeld onder de Stamboekleden onderling, maar verschillende dieren verhuisden maar buiten de provincie, met name maar Zuid-Holland. De prijzen, we. zeiden het reeds', ■waren hoog. Ooilammeren deden van 80 tot 190 gld. De goede ramlam- ineren maakten nog hooger prijzen. De Kampioenram verwisselde voor 400 gld. van eigenaar en blijft geluk kig, in tie Provincie. Oudere ooien brachten gemakkelijk f130 en hoo ger op. De Selectie onder het materiaal tiat mee mocht dingen was ditmaal streng doorgevoerd en dit zal in de toekomst zoo blijven, waar daarvan van de naam van ons Stamboeken IFokdistrict afhangt. iWat we minder graag zien is het vormen van teveel Fokgroepjes door een en denzelfden inzender, alsmede het gecombineerd inzenden vaneen OFokgroep, waarvan de samenstellen- lende dieren behooren aan meer dan een eigenaar. De H.H. Juryleden, met als Leider-Arbiter, den Rijks- veeteeltconsulent, Ir. A. Th. Ariëns, waren dezelfden als in 1941. - Aan de bespreking van enkele van tie voornaamste- bekroningen, wilden rwe nog enkele opmerkingen laten voorafgaan. Nog steeds worden in Noord-Bra bant, waarschijnlijk als gevolg van >en het groote aantal kleine fokkers, tie uitgestrektheid van de Provincie te veel, met name Jaarlingrassen voor tie fokkerij gebruikt. B.v. de ruim 800 bij de gehouden Voorjaarsinspec tie gemerkte lammeren wareh af stammend vdn niet minder dan on geveer 120 verschillende rammen. De kwaliteit was, over het alge meen goed. Gemerkt werden: 4 uit muntende, 149 beste, 404 zeer goede, 045 goede, 7 vrijgoede lammeren, terwijl slechts één lam als matig werd omschreven. Deze voorjaarsinspecties, waarbij tevens nog: 25 rapimen en 110 ooien werden ingeschreven gaan Steeds met grooter moeilijkheden gepaard, ge zien de verkeersmoeilijkheden. Ook tie administratie vraagt steeds meer werk, zoodat de Fokkers van nu af aan, zelf him fokboekjes zul len moeten gaan bijhouden. Het Secretariaat blijft uit den aard van tie zaak steeds bereid tot het geven van alle gewenschte inlichtingen. Ook de Wolcóntrole neemt steeds grooter omvang. Nu reeds waren 'n drietal Keuringsdagen noodig voor de ruim 700 stamboekvachten. De verplichte Wollevering en de Ned. iWolfederatie werken het meer al'ge- meen worden van deze Productiecon trole zeer sterk in de hand. Moesten we dit 'jaar de eischen wat betreft het gewicht van de vach ten, door omstandigheden, jammer genoeg, laten vervallen, er wordt aan gewerkt dat dit een volgend maal niet meer noodig is. Ook zijn er plannen om beste rammen te doen aankoopen door de Nederlandsche Wolfederatie om de Wólproductie in het algemeen op te voeren, in den geest van de z.g.n. Fondsstieren van het N.R.-S. Bij de oudere rammen dan werd eerste Y 433 van W. v» Beuningen te Vught, later uitgeroepen tot re servekampioen. Voert door 328 (kam pioen 37) terug op 111 (kamp. 34) die op zijn beurt weer van 92 komt (kamp. 32). Op de tweede plaats, door iets minder wol, Y 635 (fokker J. Lap te den Hoorn. Eigenaar H. Tolenaars te Nieuwendijk). Ging in eigendom over aan E. v. d. Beek, Hoeve den Bulk te Genderen. Derde werd Y 529 van J. Slegh te Kerkwijk, terwijl 4a en 4b resp. waren voor: Y 518 van W. v. Gammeren en "Y 591 van J. J. Dingemans te Bruchem* welke laatste ram wij wel hooger hadden verwacht. Als geheel een goede rubriek met weinig uitschot. Jaarlingrammen: Goede klasse, met aan den kop een beste typische ram en wel, als eerste a. Y 610,! 'n Gelders Fokproduct van W. A. Maas te Aalst bij Zaltbommel. Eerste b. werd hier: Y 589 van Gebr. de Gaay te Hurwenen en gefokt door H. To lenaars te Nieuwendijk, welke ram verhuisde naar A. D. H. de Geus, Dijkschrijvershoeve te Gameren. Ramlammeren. In deze groote klas se werden geen viertallen bekroond. De drietallen wat onregelmatig, geen uitblinker. Eerste het drietal van. M. Millenaar, Baan A 22 te Dussen. Vader Y 637 met N. H. afstamming Tweetallen vrij uniform, enkele goedsoortige groepen: Eerste werd het groepje van J. en G. Dingemans te Bruchem met als vader de reeds eerder genoemde Y 591. Enkelingen 132 en 142 resp. van N. v. Rheen te Bruchem en Jac. Luyben te Luttel- herpt eerste prijs, goed type, goed gesloten. Tweede pr. - voor 143 en 147 van C. v. Bruchem te Bruchem en G. A. v. d. Werken te Aalst, ty pisch. Derde pr. voor de wat groote goede dieren 137 en 150 van J. ten Hage, Poederoijen en A. Vermeulen te Etten, alsmede voor 149 van J'. J. Staal te Geertruidenberg, typisch doch iets klein. Ooien met lammeren. Vrij goede klasse, waarvan de beide eerste prij zen goede spannen met goede lam meren, te weten 230 van N. v. Rheen te Bruchem en 224 van denzelfden, eigenaar. Viertallen oudere ooien: Een aar dige rubriek met een uitblinker en wel 267-268-269 en 270 van G. en J. Dingemans en L. Vos te Bruchem. Hieronder, de reserve kampioene '42 Y 445 door Y 328 (Zie afstamming bij kampioenram) van J. J, Dinge- Dingemans te Bruchem. Drietallen oudere ooien. Beste ru briek met vele goede inzendingen. Niet minder dan 2 eerste, drie 2e en vier 3e prijzen. De eerste prijzen waren voor A. v. d. Kolk te Eethen en H. Brouwers en N. Bakker te Bruchem. Tweetallen jaarlingooien. (Gelamd). A. Maas te Aalst met 326-327 goed- eerste prijs. Tweede prijzen voor340- 341 van J. B. den Otter te Bruchem, voldoende en voor 332-333 van Jac. Luyben te Luttelherpt, wat grof. Derde prijs voor 344-345 van M. G. Backx te Alphen, klein, wel goed type. Vierde prijs voor H. Vos te Drongelen. Tweetallen jaarlingooien (Niet ge lamd). 349-350-351 van W. A. Maas te Aalst eerste prijs, zeer fraai. Twee de, wat robuust voor: 354-355 van W. Klijn te Els hout en derde voor 352- 353, goed type van A. Bink te Oost- eind. i Ooilammeren. Viertallen niet ber kroond. Eerste prijs bij de drietal len voor 405-406-407 van E. v. d. Beek te Genderen 378-379-380 van W. Klijn te Elshóut en. voor 363-364-365 van W. A. Maas te Aalst. Bij de 2- tallen verkreeg L. Vos te Bruchem met 426-427 een eerste prijs. Tweede prijzen voor A. v. d. Kolk te Eethen, E. v. d. Beek te Genderen en Jac. Luyben 'te Luttelherpt. Derde pr. voor Gebrs. Remmende te Nederhe- mert en G. A. v. d. Werken te AaLsL Vierde pr. voor W. v. Gammeren te Drongelen en voor Gebr. Bastiaan- sen te Oudenbosch. Tot kampioene 1942 werd uitge roepen Y 566 van Adr. v. Hemert te Bruchem, die in Utrecht ook het kampioenschap .Nederland Geiten verwierf. DISTRIBUTIEKRINGKANTOOR A DM KERK. Gedurende het tijdvakvan 7 tot en met 9 September vindt de uit reiking plaats van de toeslagkaar- ten voor Bijz. Arbeid 10e periode. Tegelijk hiermede zullen worden uit gereikt de extra rantsoenen brood, wegenk het verrichten van oogst- werkzaamheden. Deze rantsoenen moeten opnieuw door allen worden aangevraagd, waarvoor formulieren te verkrijgen zijn bij de Plaatselijke Distributiediensten, gedurende het tijdvak van 30 Aug.5 Sept. Inleve ring van deze formulieren dient te geschieden op de data hieronder ver meld bij de uitreiking van de toe- slagkaarteny Almkerk 9 Sept. van 91 uur. Nieuwendijk 8 Sept. van 911.30 u. Dussen 7 Septv van 912 uur. Hank 8 Sept. van 1.303 uur. Eethen 9 Sept. van 912 uur. Wijk 7 Sept. van 912 uur. Veen 8 Sept. van 911 uur. Andel 7 Sept. van 9—11 uur. Giessen/Rijswijk 8 Sept. v. 2—4 uur. Woudrichem 8 Sept. van 912 u. Sleeuwijk 9 Sept. van 912 uur. De Werken 8 Sept. van 23 uur. Werkendam 7 Sept. van 1.303 u. Biesbosch 7 Sept. van 911 uur. Uitsluitend op bovengenoemde da ta zullen de toeslagkaarten plus even tueel de 'extra rantsoenen worden uitgereikt. Na, de voor iedere ge meente aangewezen datum, zpllen geen kaarten meer worden uitgereikt. GEMEENTE DUSSEN. De uitreiking van toeslagkaarten voor zware arbeid voor de 10e pe riode vindt plaats te Dussen op 7 September van 912 uur en te Hank op 8 September van 2 tot 4 uur. Zij die oogstwerkzaamheden ver richten ontvangen extra broodrant soenen. Zij die hiervoor in aanmer king komen moeten in de week van 31 Augustus tot 5 September een formulier affhalen welke door de werkgevers moeten worden ingevuld en onderteekend. Deze formulieren moeten bij de uitreiking op genoemde tijden worden ingeleverd. Na-uitrei king van extra kaarten vindt niet plaats, zoodat ieder aangeraden wordt zijn extra kaart op de bestemde tijd af te halen. Arbeiders van de papierfabriek moeten hun stamkaarten bij de fa briek inleveren. C,\ spaarzin kweekt een geslacht, niet om op moe ders schoot te zitten. maar om stevig op eigen beenen te staan. jmiet Alles, wat u wenscht kan in vervulling gaan maar jong gewende spaar- zaamheid schenkt vreugde en geeft het leven een stevigen grondslag. DE R'JKSPOST SPAARBANK o De nieuwe sdheerzeepbon. Gedurende het tijdvak van 1 Sep tember tot en met 31 December '42 geeft de met M gemerkte bon der textielkaart DA, welke is uitge reikt aan rpannen en jongens van 15 jaar en ouder, recht op het koo- pen van 45 gram scheerzeep, met een vetzuurgehalte van 75 a 80 pCt. Voor zoover de winkelier nog verpakkihgen van 50 gram in-voor raad heeft mag hij deze uitverkoo- pen tegen inontvangstneming van bo vengenoemden bon. Voorts kan men op bedoelden bon ook één pot of één tube scheer crème koopen, voor zoover deze nog voorradig zijn. Op bon 44 boter- of rund vet. Gedurende het tijdvak van 112 Sept. 1942 geeft elke der met 44 gemerkte bonnen van de boterkaart en van de vetkaart recht op het koopen van 125 gram boter. Zij, die gedurende het tijdvak van 1215 Aug. 1942 de bonnen 44 bij den slager hebben ingeleverd, ont vangen gedurende bovengenoemd tijdvak per bon 100 gram vet. Genofratoranthraciet en baggerturf. Gedurende het tijdvak van 1 Sept. 1942 tot en met 30 Sept. 1942 geven de met de woorden „generator-anth- raciet 9e periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van één hecto liter (max. 75 kg) anthracietnootjes IV of V, terwijl gedurende hetzelfde tijdvak de met de woorden „genera tor-turf 9e periode" gemerkte bon nen recht geven op het koopen van 50 stuks bagger turf. BROOD. 44 A 400 gr. brood of 4 rants, gebak. 44 B 50 gr. brood of 1/i rants, gebak. Van 30 Aug.5 September. BESCHUIT. 44 75 gram beschuit, of 1 rant soen brood of gebak. Van 30 Aug.5 September. BOTER. 44 Boterkaart. 125 gr. boter 44 Vetkaart. 125 gr. boter. Van 112 September. Reserve 2-35, 2-36, 3-35, 3-36 en 4-36, 125 gr. boter per bon. Van 15 Juli12 September. VLEESCH EN VLEESCHWAREN. 44 A 1 rants, vleesch of vleeschw. 44 B 1/2 rants, vleesch of vleeschw. Van 30 Aug.5 September. MELK. 41 A t/m 44 A 3V2 liter melk. 41 B t/m 44 B 13ƒ4 liter melk. Van 9 Aug.6 September. AARDAPPELEN. 44 A IV2 kg aardappelen. 44 B 1 kg aardappelen. Van 30 Aug.5 September. TABAKSWAREN. 44 A Tabakskaart, 20 sigaretten, 5 sigaren, 10 cigarillos of 25 gram tabak, per bon. Van 30 Aug.5 September. VERSNAPERINGEN. 41, 42 100 gr. chocolade p. bon. 43,44 100 gram suikerwerk p. bon. Van 9 Aug.5 September. VASTE BRANDSTOFFEN. 01, 02, 03 KF. voor kookdoeleinden 1 éénheid vaste brandstoffen per bon, met uitzondering vjpi anthraciet. Geldig tot 30 April 1943. 01, 02,. 03, 04 en 05 van de brandstoffenkaart B.V., één eenheid vaste brandstoffen. Geldig van 11 Mei31 Dec. 1942. Bonnen één eenheid Ie, 2e, 3e en 4e periode: 1 eenheid vaste brand stoffen. Van 15 Aug.30 April 1943. PETROLEUM. 02 2 1. petroleum (Bonk. EA). Van 23 Aug.31 October. 357 338 359 360 361 Bonkaart Algemeen 1 1 11 SUIKER. 1 kilogram suiker. Van 9 Aug.5 September. KOFFIESURROGAAT. 250 gram koffiesurrogaat. Van 12 Juli5 September. PEULVRUCHTEN. 250 gram peulvruchten Van 9 Aug.—5 September. GORT. 250 gram gort, gortmout of 250 gram gemengd meel. Van 9 Aug.5 September. VERMICELLI OF MAÏZENA. 1 1/ 100 gr. vermicelli of muizen*. Van 9 Aug.5 September. JAM, STROOP, ENZ. 358 500 gram, jam, marmelade, gelei, stroop, honing, enz. Van 9 Aug.5 September. ZEEP 370 en „M eenheidszeep" 1 rantsoen; eenheidszeep. 371 en „M wasdhpoeder" 250 gram wasch poeder. „M Toiletzeep" 75 gram Toiletzeep. Van 16 Aug.30 Sept. 335, 336, L. Zeep" en ,,L' Toiletzeep" verlengd tot 30 September. BLOEM, GEBAK OF BROOD. 362, 363, 364, 365, 70 gram meel of bloem of 1 rantsoen brood of gebak per bon. Van 9 Aug.5 September. KAAS. 367, 368, en 369, 100 gram kaas of smeerkaas per bon. Van 9 Aug.5 September. Bonkaart Reserve RIJST. 4/41 en 4/42, 250 gram rijst. Van 9 'Aug.5 September. 1 ,i SCHEERZEEP. Bon M van d«e Textielkaart DA', 45 gram scheerzeep. Van 1 Sept.31 Dec. KAARSEN. 24 Petroleumkaarten S cn T. 300 gram kaarsen. Van 1 Aug30 Sept. EEN RANTSOEN Vaste brandstoffen voor schippers. Schippers, wier gezin uit 7 of meer personen bestaat en die nog geen aanvraag voor een extra toeslag voor vaste brandstoffen hebben in gediend; kunnen zich hiertoe tot en met 19 September 1942 alsnog wen den tot den distributiedienst der ge meente, waar zij tijdelijk vertoeven, onder overlegging van het grijze- res pectievelijk bevrachtingsboekje, dan wel de afzonderlijke verklaring.. Bij goedkeuring van de aanvraag zullen zij de bonnen onmiddellijk in ont vangst kunnen nemen. L.S., Bij voldoende deelname zal ge tracht worden in deze gemeente een Algemfeene Landbouwcursus té. be ginnen, welke twee achtereenvolgen de winters duurt, en waaraan, na met goed gevolg afgelegd examen, een einddiploma verbonden is. Onderwezen zullen worden de vol gende vakken: Natuur- en scheikunde;. Plant- en dierkunde Veeteelt; Plantenteelt; Bemestingsleer; Kennis van de grond en grondbe.- werking Zuivelbereiding. De deelname' staat open voor ie dere land- en tuinbouwer uit onze gemeente die de leeftijd van tenmins te 15 jaar heeft bereikt. De kosten zijn voor de deelnemers zeer gering, omdat de Staat subsidie verleent. De cursus staat onder toezicht van den RijkiSlandbouwconsuient. Het is voor iedere jonge land en tuinbouwer van het grootste be lang om de hier geboden kans dot vermeerdering van zijn theoretische en practische kennis van het hoepen- vak niet voorbij te laten ggian, en de komende winteravonden nuttig te besteden. Verdere inlichtingen en aanmel ding voor de cursus vóór 7 Septem ber a.s. bij J. F. v. d. BROEK, landbouwon- derwijzer, Heusden. De Burgemeester van Heusden maakt bekend, dat als leidster (Kring, 's Hertogenbosch) van "Fröntzorg is aangesteld Mejuffrouw M. v. Wijk, Nieuwstraat 118 te Heusden. Hij doet een beroep op de gulheid van alle inwoners, ook van de omliggende ge meenten, om giften in natura of in geld te willen geven of zenden naar bovenstaand adres ten voordeele van onze frontsoldaten. Er wordt een maal in de maand van deur, tot deur gecollecteerd. Iedere zondere dus iets af voor onze helden aan hét front, een sigaar, een paar sigaretten, enve loppen en postpapier, tandpasta scheermesjes, scheerkwasten, scheer- zeep, pijpen en sigarenaanstekers ver- snaperings- en tabaksbennen; kort om alles is welkom en iedereen is zedelijk verplicht om te geven. De Burgemeester voornoemd, A. THQMAES. m VREUGDE Brood100 gram brood. Gebak: 75 gram beschuit, wafels, biscuits, koekjes, of 100 gram speculaas, of 140 gram koek, of 300 gram cake, of 400 gram gevuld klein korstgebak, of 500 gram gevuld groot korstgebak of 500 gram taartgebakjes. Uloem 70 gram tarwebloem, -meel, rogge bloem, -meel, Eelfrpzeud bakmeel. 250 gram rjjst, rijstemeel, -bloem, -gries, kindermeel. Ilnveriiioiit250 gram havermout, -vlokken, -bloem, -gort, gemengd meel. Gort250 gram gort, gortmout, gortbloem, grutten (alle soorten), gemengd meel, rijstgries, aard appel-tapiooa, aardappelmeel vlokken of 4 liter gortpap. "Vermicelli: 100 gram vermicelli, ma caroni, spaghetti. Maïzena100 gram maïzena, sago, aard appelmeel, geoxydeerd aardappelmeel, of 100 gram zetmeel, verwerkt in puddingpoeder* of pnddingsanspoeder. Jam500 gram jam, stroop, honing, enz. Vleesch100 gram vleesch, gewicht vaa been inbegrepen, of 150 gram paardenvleesoh gewicht van been inbegrepen. Vleeschwaren75 gram gerookt of gekookt vleesch, gebraden gehakt, oornedbeaf, of 75 gram gerookte worstsoorten, of 100 gram gekookte worstsoorten, of 125 gram leverartikelen, tongeworst, nierkaas, of 150 gram bloedworst, zure zult. Eenheidszeep75 gram eenheids toiletzeep 21 pet., of 28 gram luchtgevulde een heids toiletzeep 57 pot., of 45 gram huishoudzeep, ot 50 gram zaohte zeep (samenstelling na 81 Aug. 1941), of het doen wasschen van 8 kg. droge voile wasch Wasehjioeder250 gram wasehpoeder of 250 gram zeeppoeder (oude of nieuwe samen stelling) of het doen wasschen van 12 K.G. droge vuile wasch. Brandstoffen1 H.L. (maximaal 75 K.G.) anthraoiet, steenkolen, industriebriketten, eierbriketten, of 2 H.L. ookes, gasookes, of 110 K G. bruinkoolbriketten of 75 K.G. petroleum cokes of 150 K.G. ookesbries, cokesgruis, of 800 stuks persturf, of 460 stuks baggerturf, of 275 K.G. turf uit de Peel, of 200 K.G. andere soorten turf.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1942 | | pagina 2