Land- en Tuinbouw Lied van de Week WEES NIET VAN PLAN...DOE! Instituut BIERMANS Coöp. Boeren Leenbank „L.B." Veerdienst „JANIHÏÏBI". STAATSLOTM W. TIIMEMANS ZONEN FEUILLETON Reparatie Kuiperij NAAIMACHINES W. P. VAN DER ZALM Rentevergoeding voor inlagen 2 Vlo Het NedeHandsch Arbeidsfront C. M. VAN WIJLEN. YestigiDgseisen voor den Middenstand CLUB- EN PRIVÉLESSEN WIJK EN AALBURG. FIETSBANDENI A. BROUWER, Stieltjesplein 8, Rotterdam. BERICHTEN VAN HET N.A.F. De Centrale Persdienst van het N.A.F. meldt: De Hoofdafdeel ing Rechtsbescher ming van het Nederlandsche Arbeids front vestigt de aandacht van de belanghebbende arbeiders erop, dat medewerking aan de uitvoering van Ide Kinderbijslagwet dringend ge- svenscht is. Reeds gingen aanspraken op bij slag verloren, omdat geen tijdige aan vrage werd gedaan. Op grond van lart. 82 lid 2 verjaart de rechtsvorde ring wegens uitkeering dooi^verloop van vier maanden. D.w.z. dat b.v. ieen aanvraag om bijslag voor de maanden Januari. Februari en Maart uiterlijk in Juli kan worden inge diend. Het is eveneens van belang de be- noodigde formulieren-kinderbijslag,- lijsten juist in te vullen en eventu- jeel op verzoek van de uitvoeringsor ganen tot aanvulling van onvolledige gegevens gehoor te geven. Weigering •van kinderbijslag kan namelijk even eens geschieden, indien geen redelij ke medewerking wordt verleend tot het verkrijgen van inlichtingen welke voor het beoordeelen van recht op kinderbijslag noodig zijn. Tenslotte moet een toegekende bijslag binnen vier maanden worden ingevorderd, (daar de aanspraak anders, vervalt. Nogmaals zij er aan herinnerd, dat iopname in een ziekenhuis ingevolge het Ziekenfondsenbesluit alleen dan voor rekening van het Ziekenfonds plaats vindt, wanneer op de voorge schreven wijze aan het Ziekenfonds kennis wordt gegeven. Wanneer dit niet gehemd is het Ziekenfonds niet gehouden de kosten" van opname voor zijn rekening te nemen. Het Departement van Sociale Za ken heeft naar aanleiding van een Öoor het N.A.F. gedaan verzoek om Inlichtingen het volgende medege deeld. In voorkomende gevallen zullen in iafwachting van een definitieve rege ling door de Algem. Ziekenfondsen de volgende richtlijnen moeten wor den gevolgd. De verplicht-verzeker den hebben in twee achtereenvolgen de jaren ten hoogste éénmaal recht op de noodige verstrekkingen van de middelen genoemd in art. 14 sub 9 (brillen, breukbanden, steunzolen, tandprothesen, enz.) van het tweede uitvoeringsbesluit, voorloopig zonder eenige bijbetaling hunnerzijds, doch slechts na machtiging van het Al- gemeerl Ziekenfonds, of van den con troleerend geneesheer van dat Fonds. Vervanging of vernieuwing binnen twee jaar, respectievelijk wijziging van een verstrekt middel kan echter kosteloos plaats vinden* mits dit eveneens geschiedt met toestemming van het Algemeen Ziekenfonds of van den contro"leerend geneesheer. De Rijksdienst voor de Werkver ruiming heeft aan den Dienst Werk verruiming van het N.A.F. doen we ten, dat er geen bezwaar tegen be staat dat bouwvakarbeiders, die in het bezit zijn van voldoende vacantie- bonnen, en die in de week van 3 tot en met 8 Augustus in de Werkver ruiming hebben gewerkt, alsnog ee nige dagen verzuimen. Zij ontvangen dan uiteraard geen vergoeding we gens loonderving. Aanvragen moeten worden inge diend bij de werkleiding. INVENTARISATIE TEXTIEL PRODUCTEN. De secretaris-generaal' van het de partement van handel', nijverheid een scheepvaart deelt mede, dat in die week van 614 September 1942 teen algeheele inventarisatie vah de voor raden textielproducten bij! de indus trie en den handel zal worden ge houden. De vier Rljksbureaux voor textiel t.w. Rijkstextielbureau te Arn hem, Rïjk§fextielbureau voor wol en lompen te Tilburg, sectie Confectie te Amsterdam en Rijksbureau Distex te Den Haag, zullen den inigieschreven ondernemingen tijdig van nadere ge gevens met betrekking tot deze in ventarisatie in kennis stellen. De boepassing van de Prijzenbe schikking textielhandel no. 1 en de tPrijzenbeschikking textiel' no. 1 en de verplichte voorraad-administratie brengen veel voorbereidende werk zaamheden mee voor de betrokken bedrijven en het is noodig, dat hier voor tijd en gelegenheid is, opdat met de prijsberekening en met het bijhouden van 'n voorraadadministra tie volgens de nieuwe voorschriften een aanvang kan worden gemaakt op 14 September 1942. Op grond van het bovenstaande is het genoemde ondernem'nigten ver boden gedurende de periode van 6 14 September 1942 textielproducten te koopen, te verkoopen, af te leveren, te vervoeren of te doen vervoeren en is het dus geoorloofd de verkoopma gazijnen of afdeelingen van magazij- nen be sluiten. Dispensatie der verbodsbepalingen zal in bijzonder ernstige gevallen kun nen worden aangevraagd bij het .be trokken Rijksbureau waar men is in geschreven. Slechts bij uiterste nood zaak zal dispensatie worden verleend. Aardappelloof moet niet voor het bedekken van aardappels gebruikt worden. Uit ingekomen berichten blijkt, dat op vele plaatsen de pas gerooide aardappelen met aardappelloof wor den bedekt. In verband met het dit jaar in sterke mate optreden van de aard appelziekte in het loof, vestigt de Plantenziektenkundige Dienst nog maals uitdrukkelijk de aandacht der aardappelverbouwers er op, dat het bedekken van aardappelen met aard appelloof, ook al is het slechts tij delijk, niet moet plaats hebben. De kans bestaat dan, dat de ziek tekiemen, die op liet loof aanwezig zijn, op de knollen terecht komen, dat deze ziek worden en dat op deze wijze een belangrijk gedeelte van den oogst verloren kan gaan. Voor afdekking der aardappelen moet daarom gebruik gemaakt wor den van stroo, riet of ander dekkings materiaal, echter in geen geval van aardappelloof. DE EERSTE SCHOOLDAG. De vacanties loopen tèn einde, het nieuwe .schooljaar begint ook voor de éérsten Guus Betlem Jr. Daar rust een klein, geknepen knuistje Wat bevend, in mijn groote lïarid, Diep weggestopt, stil, dat vuistje Het harde leven nauw' bestand. Twee oogen blikken groot en wagend Die nieuwewijde wereld in, Z'n hartje klopt, onrustig jagend, Z'n lippen vormen zin na zin... Maar strak gesloten blijft het mondje, Dat doorgaans ratelt, heel den tijd... Doch nu, verweg van 't eigen grondje. Zoo dapper het verdriet verbijt. Ik voel het handje soms wat heven En knijp het .stevig, als een troost, Ik voel z'n warme vingers kleven Terwijl z'n mond een zuchtje loost... Daar zijn we aan het plein gekomen, Een grijs gebouw rijst voor ons oog, Waarin hij straks wordt opgenomen En angstig blikt hij snel omhoog. Omhoog naar mij zijn stoeren vader. Die stééds z'n pad geëffend heeft, Doch nu het oogenblik komt nader Het kind in vreemde handen geeft... Hij gaat daar leeren lezen, schrijven,.. Hij krijgt er vriendjes bij de vleet, Hij .zal er dagelijks verblijven, Zoodat hij straks niet heter weet. Het zal wel meevallen, o zéker! Misschien zelfs vindt-ie het er fijn, Ik maak hem noodeloos niet weeker. Maar... hij' is nu nog maar zoo klein..* Ik buig me naar z'n kloppend hartje, Ik zie het trillen van z'n mond, Verdriet uit 'kinderoogen, smart je Vaak meer, dan 't geen je zélf verwondt, Ik vind géén tranen in z'n. oogen, Hij is een kerel al als ik, Hij kijkt me aan... en ongelogen, Mijn oogen wijken voor dien blik. M'n hand sluit om z'n smalle knuistjes Gebruind, maar toch... zoo teer, zoo bros. Ik druk nog even, vast, dat vuistje Dan... maak ik zacht z'n vingers los. 'lis dit gebaar, dat mij daar éven Wat verderop dan stil doet staan: Het was een stukje van mijn leven Waarvan ik... afstand heb gedaan. Zoo juist ontvangen Een kleine zending ELECTR. KOOKPLAATJES direct aansluiting op lichtleiding, dus overal te gebruiken. Heeft U intresse bel dan op of schrijf ontniddellyk. Orders worden afgeleverd naar volgorde van binnen komst. Dus wacht niet te lang. Ook nog THEELICHTJES ELECTR en kleine GVSERS geschikt om aan de waterleiding te hangen, direct heet water. Natuurlijk hij Rywielen, Waschmachines, Electr. waren, Huishoud artikelen enz. Telef. 18 GENDEREN Giro 337170. Begint nü met het volgen van een cursus HINTHAM Graafscheweg E. 70. OSS: Hotel „De Gouden Leeuw", Heuvel. Benoodigd hout meebrengen - BERGSTRAAT WIJK EN AALBURG B i 11 ij k e p r ij z e n Kassiers 1>. VAN WIJK. Kantoor geopend DINSDAGS en VRIJDAGS van 610 uur. WOUDRICHEM—GORINCHEM v.v. DIENSTREGELING van 4 MEI 1942 at. DAGELIJKSCHE DIENST VAN WOUDRICHEM: 6,30 7,10 7,50 8,30 9,30 10,30 11,30 12,20 IJ» 1,40 2,30 3,30 4,30 5,30 C,10 7 8,00 9,00 10J» VAN GORINCHEM: 6,50 7,30 8,10 9,00 10,00 11,00 12,00 12,40 1,20 2,00 3,00 4,05 5,00 5,50 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 De gemerkte uren alléén Zaterdags. ZONDAGSDIENST. VAN WOUDRICHEM: 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 1,30 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 VAN GORINJCHEM: 9 10,- 11 12,— 1,— 2,— 3- 4 5,— 6,- 7 8 9 10,— RETOUR 31 CENT. ENKELE REIS 17% CENT. Kinderen, beneden 12 jaar, mits onder geleide, vrty. Wijziging voorbehouden. DE DIRECTIE. Laat Uw fietsbanden voorzien van een NIEUW LOOP- VLAK. Wacht hier niet te lang mee. REPARATIES WORDEN DOOR ONS VAKKUNDIG EN VLUG,UITGEVOERD* RIJKSWEG 188 E ORTHEN (Den Bosch). verkrijgbaar bij Prijs f 3 60 per twintigje. Heel lot f 72.Ook per postrekening no. 16283 te bestellen, porto bijvoegen. handnaaimachines, Schitterend werkend f20—f60. Singer salonmeubel, naaimachines, nog enkele stuks. GROEN's Naai machinehandel, Hooidrift 55, Tel. 39653. Bij Heemraads singel, Rotterdam. KASSIERS EN COMMISSIONAIRS IN EFFECTEN SKaalwtyk Telefoon No. 5$ Koopen en Verkoopen Effecten. Verzilveren binnen- en buitenlandsche coupons Belasten zich met het nazien van uitlotingen Verburen loketten in hun brand- en inbraak- vrije kluis. Prijzen naar grootte der kastjes Verrichten verder ALLE BANKZAKEN Bezorgen ALLE ASSURANTIËN Vrij naar het Hoog-Duitsch CLOTILDE v. SCHWARZKOPPEN. 3. Lachend noemde men de namen Ider afgewezenen opdaaronder wa ren namen, die zeer goed klonken. „Ja, op wie wacht ze dan?" vroeg een der heeren, „Amerikaanschen, zijn toch in 't algemeen voor Duit- Bche vrij heeren en graven niet on gevoelig." „Och," zeide een ander, „misschien heeft ze haar hart al aan een rijken Braziliaan geschon ken." „Ja, maar dan zou ze toch niet hierheen gekomen zijn." „Of ze stelt, als alle millionairs, geen vertrouwen in de onbaatzuch- P 1794 1 Verantwoordelijk voor den gèheelen Inhoud: J. H. Roza te Heusden Uitgever en Drukker: Firma L. J. Veerman, Botermarkt Heusden. K 1448. tige gevoelens harer minnaars." „Ja, dat kan waar zijn." Dat alles had Herman de vorige week zoo half en half gehoord, maar nu kwam 'them woord voor woord weer in 't geheugen. Hoe zeldzaam kan 't toeval toch levensdraden door elkaar weven! Zij stonden aan Topen rijtuig. Her man hielp Mevrouw Waker instap pen, gaf den koetsier hare woning op en wilde gaan. „Maar u zal me toch wel naar huis geleiden?" vroeg ze vleiend. Herman glimlachte. „Volgens de bekentenis, die u zoo even hebt afgelegd, mevrouw.-1—" „O, dat geldt niet voor u; kom, stapt u in!" Zoo rolde hij dan aan hare zijde door den gouden lentedag heen, en had, terwijl zij met hem praatte, de beste gelegenheid, hare eigenaardi ge, zuidelijke schoonheid in 't weer kaatste licht van haar opgestoken rooden parasol te bewonderen. 'tRijtuig hield voor een der prach tigste villa's van Charlottenburg stil. Een prachtig ijzeren hek en een grootsch aangelegd park om 't huis. Van een olm, die zich.aan den in gang van 'thuis bevond, vloog luid schreeuwend een fraaigevederde pauw naar beneden, en liep, zijn lan ge, bonte staart over den grond slee- pend, met sierlijke, trotsche schre den de aankomende tegemoet. Mevrouw Emily, die nu geheel van den schrik hersteld was, streelde vleiend-liefkoozend zijn hals. „Pas op, dat de tuinman je niet ziet. Gisteren heeft hij er nog over geklaagd, dat je al zijn bloembedden bederft." Zij zag overal om naar een ge dienstigen geest, Een net meisje met wit boezelaar, een versch gesneden rozenstruik uit de serre in de hand die zeker voor 't boudoir der mee steres bestemd was kwam juist aanloopen. „Hier Anna, neem mij dien man tel af, spoedig! Wat tuur je naar het hek?" „Ik zie 't rijtuig van mevrouw nog niet, 'tkan toch nog niet binnen zijn." „O, dat komt later. Ze zullen de paarden vermoedelijk eerst afrijden. Denk eens, die leelijke dieren zijn met me op hol gegaan, en als mijn teer hier ze niet bijtijds tot staan gebracht had, had ik er 't leven bij verloren. Welnu, wat zeg jij daarvan?" Anna wierp een vrijpostig-nieuws- gierigen blik op Herman, vroeg echter meteen met zichtbare be zorgdheid: „Niemand heeft toch ee- nig letsel bekomen?... Frits?"... Mevrouw Emile lachte. „Ik geloof meisje, dat je je meer om Frits bekommert, dan om 't wel zijn van je meesteres. Hij is er goed afgekomen, dat is te zeggen, ik denk 't; hij sprong van den bok'." „Ozeide Anna verschrikt. „Stel U gerust", trostte Herman, „de palfrenier is ongedeerd geble ven, ik zag hem later met de paar den bezig." 't Kamermeisje vatte weer moéd. De onverschilligheid, die Mevrouw bij het lot van Frits getoond had, krenkte haar. „Mevrouw is ook zoo onvoorzich tig," zeide ze knorrig. „Juffrouw Meijer wil altijd alles beter weten," zei Mevrouw Emily geërgerd. „Maar ga nu éh zeg haar, dat ze 't ontbijt in de veranda laat gereed maken. Tweecouverts, ik heb bezoek. Waar is Baby?" „Ik weet 'tniet mevrouw, ik heb» Baby vandaag niet gezien." „Zie dan naar hem om en breng hem hier. Ja, u moet Baby leeren kennen", voegde Mevrouw er tot Herman bij, die haar ©enigszins ver wonderd aanstaarde, „o, 'tis zoo'n lief, goed schepseltje." Zij noodigde hem uit, een wande ling met haar door den tuin te ma ken. Toen ze terugkeerden, was de ont bijttafel reeds in de veranda gedekt. De Amerikaansche jongen, die als Frits afwezig was, bedienen moest, zette juist nog een karaf met fon kelenden Spaanschen wijn en de daarbij behoorende glazen neer, ter wijl een lange, magere gestalte in gestreept katoen bezig was, een laat- sten onderzoekenden blik op de ta fel te werpen. „Juffrouw Meijer, mijn trouwe huishoudster, geheimsecretaresse en geprivilegeerde huistiran", zoo stel de Mevrouw Emily haar voor. De grappige voorstelling scheen niet naar den zin van Juffrouw Meij er te zijn. Wordt vervolgd- P«IriM>J«ni-Pu Holland m I VRAAGT TOEZENDING VAN GRATIS BROCHURES OMTRENT I P. C. HOOFTSTR. 180 - AMSTERDAM (Z.) I t VAN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1942 | | pagina 4