•••I Distributiebonnen 5. P. tattktoyzen Co'5 Bank J(.V. tblbp. no. is. Raamsdonksveer. ftffeatscbap taa de flmstcrdamscbe Bank ff.V., Ansterdan. Distributie- mededeelingen. LET OP1I Bekendmaking Plaatselijk Nieuws A. VERSCHUUR-BAERT (Verstrekt Handelscredieten tegen nader "overeen te komen voorwaarden. Opent Rekening-Courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden a Deposito, rentevergoeding volgens overeenkomst. Verhuurt Safe Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie toegewezen haver staat vermeld, eerst rwordt toegezonden nadat op het be trokken bedrijf de haver is gedorscht. 1 Bedrijfschap voor Zuivel. Het Bedrijfschap voor Zuivel, af- Ideeling Noordbrabant maakt bekend, Idat de bevoegdheden van den Prov. kVoedselcommissaris, ingevolge het .,,2 ui vel besluit 1941 (bestemming der knelk)" art. 2 en 3 met ingang van B Sept. 1942 door genoemd Bedrijf- ischap zullen worden overgenomen. Melklevering door melkveehouders. Het Bedrijfschap voor Zuivel, af- Ideeling Noordbrabant maakt bekend, kiat het, op grond van art. 2 van het .„Uitvoeringsbesluit O.B.Z. 1942" aan [melkveehouders de verplichting op legt, hun melk te blij ven leveren aan [het melkverwerkend bedrijf, waaraan zij thans leveren. Overtreding van dit voorschrift (wordt gestraft. Verzoeken om toewijzing of wijzi gingen in de toewijzing van melkvee houders aan melkverwerkende be drijven behooren van 6 Sept. 1942 laf niet meer te worden ingediend bij den Provincialen Voedselcommissaris doch bij genoemd Bedrijfschap voor Zuivel, Tuinstraat 87, Tilburg. GEMEENTE ALMKERK. .Nogmaals wordt er aan herinnerd dat de toeslagkaarten voor bijzon dere arbeid, op Woensdag 9 Sept .van 91 uur zullen worden uitge- (reikt. Hiervoor moeten opnieuw for mulieren worden ingevuld. GEMEENTE EETHEN. Uitreiking toeslagkaarten voor zwa- I ren of zeer zwaren arbeid. De uitreiking der toeslagkaarten (voor zwaren en zeer zwaren arbeid zal voor deze gemeente als volgt plaats hebben: Woensdag 9, September 1942. Eethen van 9.15—9.45 uur. (Genderen van 94510.45 uur. Heesbeen en Doeveren van 10.15 tot 11.15 uur. Drongelen Van 11.1512 uur. [Meeuwen van 1.302.15 uur. (Babyloniënbroek van 2.153 uur.- .Tegelijk met de uitreiking der toe- (slagk aarten zal ook de uitreiking der (extra rantsoenen brood voor perso nen, idie daadwerkelijk oogstwerk- zaamheden verrichten plaats heb ben. De aanvraagformuliertjes ter verkrijging van deze extra rantsoe nen dienen dan oofa* volledig met inkt door den werkgever te worden (overgelegd. Voorzoover nog geen aanvraagformuliertjes zijn afgehaald bestaat er nog gelegenheid dit alsnog te doen op Maandag 7 Sept. a.s. des v.m. van 1012 uur. Aan personen beneden 1'8 jaar wor den geen kaarten afgegeven. Sluiting Distributiekantoor. In verband met de uitreiking der toeslagkaarten voor zwaren of zeer èwaren arbeid is het distributiekan toor op Woensdag 9 Sept. a.s. den geheelen dag voor gewone aangele genheden gesloten. GEMEENTE SPRANG-CAFELLE. Op Dinsdag 8 Sept. a.s., des voor- middags van 9—12 uur zal op het Distributiekantoor alhier de uitrei king plaats hebben van toeslagkaar ten voor zwaren en zeer zwaren ar beid. Degenen, die een toeslagkaart kun nen bekomen wegens het verrichten van oogstwerkzaamheden, moeten daarvoor een formulier invullen, het welk kan worden afgehaald op het Distributiekantoor op Maandag [a.s. van 1416 uur. GEMEENTE VEEN. Uitreiking toeslagkaarten voor zwa ren of zeer zwaren arbeid. De uitreiking der toeslagkaarten voor zwaren en zeer zwaren arbeid zal voor deze gemeente als volgt plaats hebben Dinscfag 8 September 1942. Huisnos. 185 van 9.1510.15 u. Nos. 86170 van 10.1511.15 u. Nos. 171250 van 11.1512.15 u. De uitreiking heeft plaats in café Gez.' Vos. GEMEENTE WERKENDAM. Textiel: Maandag en Dinsdag kun nen formulieren worden afgehaald en ingeleverd. Schoenen: Formulieren voorschoe nen kunnen Maandag 7 September worden afgehaald en DinsdagS Sep tember worden ingeleverd door stam- k aarthouders 1.900. Personen boven 9 jaar komen al leen in aanmerking voor bon 1 B. Alleen personen beneden 9 jaar ko men in aanmerking voor een bon voor lederen schoenen, zij, bij wie het vakje H4 van de stamkaart is gecodeerd behoeven nie t opnieuw een formulier in 'te vullen daar dit nog in behandeling wordt genomen. Uitreiking toeslagkaarten voor zwa ren of zeer zwaren arbeid. De uitreiking der toeslagkaarten voor zwaren en zeer zwaren arbeid zal voor- deze gemeente als volgt plaats hebben: Werkendam: Maandag 7 Septem ber van 12.30 u. de stamkaartnos. 11200; Dinsdag 8 Sept. van 12.30 u. de no,s. 12012100; Woensdag 9 Sept. van 12.30 u. de nos. 24(01 tot .einde. SleeuwijkDinsdag 8 en Woensdag 9 Sept. telkens van 911 uur. Zij die de vorige periode %en extra kaart hebben ontvangen op het Dis tributiekantoor te Werkendam of Sleeuwijk en nog steeds hetzelfde werk verrichten bij denzelfden werk gever, kunnen hun extra kaarten zon der inlevering van een formulier af halen. Zij die van werkgever of van werkzaamheden veranderd zijn, moe ten opnieuw een formulier inleveren. Tevens ^bij het afhalen van de extra kaart moeten worden ingele verd de formulieren voor oogjstwerk- zaamheden, zij die deze formuliertjes niet op tijd inleveren kunnen pas Maandagmorgen 14 Sept. tusschen 9 en 11 uur in Ide oude school te recht, en ontvangen dan 9 rantsoenen minder. BONNEN WELKE DETAILLISTEN MOETEN INLEVEREN. In Ide week van 612 Sept. 1942. i Van de Algemeene kaart: 362, 363, 364, 365, bloem, enz. 359, peulvruchten. 357, suiker! 338, koffiesurrogaat. 361, maizena. 360, gort. 367, '368, 369, kaas. 358, jam. Van Ide broodkaart: 44A en 44B, brood; 44 beschuit. Van Öe boter- en vetkaart: 42 en 44 boter. 2-35; 3-35; 2-36; 3-36; 4-36 van kaart gemerkt reserve" voor boter. Van de vlees<?hkaart 44Aen44B vleesch en vleeschwaren. Van de melkkaart: 44Aen44B melk. Van de aardappelkaart: 44A en 44B aardappelen. (Van de tabakskaart: 44A, tabak enz. Van de versnaperingenkaart 41, 42, 43 en 44, versnaperingen.. Van Öe bonkaart Reserve: 4-41 en 4-42, rijst. Van de petroleumkaart 02 van kaart EA. Van de textielkaart iT.K. 2e serie Nos. 1100; Tex tielkaart 3e Serie- nos. 41120. Van de kaarsenkaart: Bon 24 kaart S en T. BONNEN WELKE VERVALLEN Op Zaterdag 5 September. 44A en 44B Brood. 44 Beschuit. 44Aen44B Vleesch en Vleeschwaren 41 t/m 44 A en B Melk. 44A en 44B Aardappelen. 44A Tabaks waren. 41 t/m 44 Versnaperingen. 357 Suiker. n 338 Koffiesurrogaat. 359 Peulvruchten. 360 Gort. 361 Vermicelli of Maizena. 358 Jam, stroop, enz. 3Ö2 t/m 365 Bloem, Gebat of Brood. 367 t/m 369 Kaas. 4-41 en 4-42 Rijst. doen wij U niet graag, maar zonder ledige verpakking kunnen wij U toch werkelijk in de meeste gevallen niet helpen DR O G I S T E R IJ GEDIPL. DROGIST Botermarkt 0 84 Telefoon 72 H E U S D E N. De Burgemeester van Heusden maakt bekend, d;at 12, 13 en 14 Sep tember a.s. de jaarlijksche najaars kermis zal gehouden worden, ditmaal nog zonder de in eere te herstellen jaarmarkt, doch volgend jaar (gecom bineerd met de jaarlijksche vee- *en paardenmarkt. Ik hfoop' en vertrouw, dat deze kermisdagen, even ordelijk zullen verlioopen ais. tijdensde voor jaar skermis en dat iedereen vroolijk, doch op gepaste wijze kermlis zal yieren. en dat het in waarheid móge zijn. een veredelde^klermjis. «d.w.z. ©en familiefeest bij uiitnemendneid, zooals in vervlogen tijden onze ouders en nu nog de Zuid-Neder landers, de Vla mingen, kermis vieren, en niet, zooals deze in, de laatste decennia trachtten te ontaarden. Ik wensch pap alle in woners prettige daJgen, de kermisex ploitanten, caféhouders en zakenlie den goede zaken, terwijl ik de vreem delingen van harte welkbtm heet. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. De Burgemeester van HEUSDEN betuigt allen, die gisterenavond aan de oefening van den luchtbescher mingsdienst hebben deelgenomen zijn h artelij ken dank voor de keurige en accurate wijze, waarop alles is van stapel geloopen. De bevolking verdient ook een woord van lof voor de stip Ce uitvoe ring van de bevelen en het. binnen blijven/zoodra de sirenes loeiden, te meer daar de oefening om tactische redenen tevoren niet was bekend ge maakt. Allen hebben dus eendrachtig samengewerkt tot het welslagen der oefening. Ik trek daaruit de conclu sie, dat irPgeval van ernst allen daad werkelijk en gewetensvol de hun op gedragen taak zullen volbrengen. Een wensch bezielt mij evenwel, en dat is deze, dat onze mooie stad, en onze goede menschen bespaard mogen blijven voor de verschrik kingen vanuif de lucht. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. Heusden, 4 Sept. 1942. De Burgemeester van HEUSDEN maakt bekend, dat, in verband met een in te stellen controle op de num mers der Persoonsbewijzen, degene, die in het bezit is van het persoons bewijs No. 000612, zoo spoedig mo gelijk hiervan nfededeeling moet doen ter gemeentesecretarie. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. Heusden, 4- Sept. 1942. HEUSDEN. Dezer dagen zal als ieder jaar gebruikelijk, wederom de iColLecte ten bate der 150 blinden .worden gehou den, mannen en vrouwen van pile gezindten ongeacht de plaats van her komst en tewerk gesteld in de beken" de inrichting, 'Plantage Middeniaan 69, Amsterdam-C. BROOD. 46 A 400 gr. brood of 4 rants, gebak. 46 B 50 gr. brood of V2 rants, gebak. Van 612 September. BESCHUIT. 46 75 gram beschuit, of .1 rant soen brood of gebak. Van 612 September. BOTER. 44 Boterkaart. 125 gr. boter 44 'Vetkaart. 125 gr. boter. Van 112 September. Reserve 2-33, 2 36, 3-35, 3 36 en 4-36, 125 gr. boter per bon. Vaü 15 Juli12 September. VLEESCII EN VLEESCHWAREN. 46 A 1 rants, vleesch of vleeschw. 46 B V2 rants, vleesch of vleeschw. Van 612 September. MELK. 46 l3/4 liter melk. Van 612 September. AARDAPPELEN. 46 A lVg aardappelen. 46 B 1 kg aardappelen. Van 612 September. TABAKSWAREN. 46 A Tabakskaart, 20 sigaretten, 5 sigaren, 10 cigarillos of 25 gram tabak, per bon. 46 A Sigarettenkaart. 20 Sigaretten. Van 612 September. VERSNAPERINGEN. 46,47 100 gr. chocolade p. "bon. 48,49 100 gram suikerwerk p. bon. Van 6 Sept.3 October. VASTE BRANDSTOFFEN. 61, 02, 03 KF. voor kookdoeleinden 1 éénheid vaste brandstoffen per bon, met uitzondering van anthraciet. Geldig tot 30 April 1943. 01, 02, 03, 04 en 05 van de brandstoffenkaart B.V., één eenheid vaste brandstoffen. Geldig van 11 Mei31 Dec. 1942. Bonnen één eenheid le, 2e, 3e en 4e periode: 1 eenheid vaste brand stoffen. Van 15 Aug.—30 April 1943. PETROLEUM. 02 2 1. petroleum (Bonk. EA). Van 23 Aug.31 October. AALBURG. Onze vroegere Predikant, Ds. N. C. Bakker, heeft na een dienst tijd van 47 jaar eervol emeritaat aan gevraagd. Ds. Nicolaas Cornells Bak ker werd 17 Oct. 1868 te Rotterdam!, waar zijn vader godsdienstonderwij zer der Ned. Herv. Kerk was, gebo ren. Hij studeerde aan de Utrechtsche universiteit theologie. In 1895 werd hij candidaat en stond achtereenvol gens te Wijngaarden (Z.-H.), Wate ringen, Poortvliet, IJse! muiden, Kes- teren, Zuilichem, Schoonrewoerd, Aal burg, Benschop, Oudemirdium, "Oj> heusden en sedert 1 April 1934 in zijn tegenwoordige gemeente Maarten- dijk (U.). Ds. Bakker heeft zich zeer be ijverd Voor het Chr. onderwijs, de zending en de jeugdbeweging. Doordat het thans druk in den land- en korenbouw is, moet zoowel jong als oud aanrukken, om de werk zaamheden te verrichten. Zoo zagen wij den 89-jarigen Adam Nieuwkoop aan het vlas repelen, hetgeen zoo gioed van de hand ging, dat een 30- jarige het niet zou verbeteren. ALMKERK. Tijdens een kort doch he vig onweder, 'twelk Dinsdagmiddag over deze gemeente trok, werden in verschillende woningen en in de Herv. ""school, de stoppen van het electrisch licht stuk geslagen. ANDEL, GIESSEN EN RIJSWIJK De aandacht van de rij wiel ge bruikers wordt gevestigd op het be sluit van den burgermeester tot wij ziging van de Algemeene Politiever ordening, waarbij bepaald is, dat het voortaan verboden is rijwielen onbe heerd iop of aan den openbaren weg achter te laten,, zonder dat deze door een slot of op andere deugdelijke wijze voor een onmiddellijk gebruik ongeschikt zijn gemaakt. BENEDEN-LANGSTRAAT. De hooibouw der toemaat is in vollen gang. De opbrengst is mid delmatig. —Het weer der laatste da gen stagneert het drogen, zoodat van handel en prijs niets wordt geboord. Ook de tarweoogst is in vollen gang. I t CAPELLE. 1 Gedurende de maand Augus tus 1942 werd ten hulppostkantore alhier in de Rijkspostspaarbank inge legd f 11619.82, terugbetaald f8470.12. Het aantal inlagen bedroeg 42, dat der terugbetalingen 29. Bonkaart Algemeen SUIKER. J 382 1 kilogram suiker. Van 6 Sept.3 October. KOFFIESURROGAAT. 390 250 gram koffiesurrogaat. Van 6 Sept.3 October. PEULVRUCHTEN. 384 250 gram peulvruchten Van 6 Sept.-3 October. GORT. 385 250 gram gort, gortmout of 250 gram gemengd meel. Van 6 Sept.3 October. VERMICELLI OF MAÏZENA, 386 100 gr. vermicelli of maizena. Van 6 Sept.3 October. JAM, STROOP, ENZ. 383 500 granl, jam, marmelade!, gelei, stroop, honing, enz. Van 6 Sept.—-3 October. ZEEP 370 en „M eenheidszeep" 1 rantsoen eenheidszeep. 371 en „M waschpoeder" 250 gram wasch poeder. „M Toiletzeep" 75 gram Toiletzeep, Van 16 Aug.30 Sept. 335, 336, L. Zeep" en ,,L' Toiletzeep" verlengd tot 30 September. BLOEM, GEBAK OF BROOD. 392, 393, 394, 395, 70 gram meel of bloem of 1 rantsoen brood of gebak per bon. Van 6 Sept.3 October. KAAS. 387, 388 en 389, 100 gram ikaasi of smeerkaas per bon. Van 6 Sept.3 October. Bonkaart Reserve RIJST. 4-49 en 4-50, 250 gram rijst. Van 6 Sept.3 October. SCHEERZEEP. Bon M van de Textielkaart DA, 45 gram scheerzeep. Van 1 Sept.31 Dec. KAARSEN. 24 Petroleumkaarten S on T. 300 gram kaarsen. Van 1 Aug.30 Sept GENDEREN. -Op Woensdag 23 Sept. a-S-, hoopt de ring Altena van Ned. Herv. Jon ge! ingsvereenigiingen, alhier ijl de Herv. Kerk een vergadering Ce hou den. j POEDEROIJEN. -Het zoontje van den heer ,C. de Boef kwam; dezer dagen £00 on gelukkig te vallen, dat het zijn sleu telbeen- brak. WOUDRICIIEM. Door Mej. J. E. J. A'. Sta'ml, onderwijzeres aan de Neutraal Bijz. school te Oudendijk, werd per 1 Dec. a.s. als zoodanig ontslaig .gevraagd'. -Deaandachtvan de ingeze tenen wordt er op gevestigd, dat in deze gemeente een intensieve en scherpe controle zal worden uitge oefend op het naleven der verduiste- ringsvoorschriften. Volgens bekendmaking van den' Burgemeester zal bij constateering van overtredingen naast het opmaken van proces-verbaal, hetgeen een straf oplegging van 150 gulden boete of 4 weken hechtenis tengevolge kan hebben, onmiddellijk worden overge gaan tot het afsnijd èn van ,den toe voer van de lichtvoorziening voor een tijdvak van 3 plagen. 'ij WAALWIJK. Te 's Grayenhage- is geslaagd voor het 2e deel Notarieel de beer A. Schaap alhier. WERKENDAM. Hoe gevaarlijk het is, zich als bestuurder van een rijwiel voort te laten trekken door een auto, is Zater dagmiddag j.l. weer eens cLuideliij'lc bewezen. Een 62-jarig persoon, J. B. uit Barendrecht, had op den Bandijk alhier, de achterzijde van een auto vastgegrepen en liet zich door de auto meetrekken. Öp een gegeven moment schijnt hij de macht over het stuur te zijn kwijt geraakt en slingerde hij met zijn rijwiel over den dijk. Bewusteloos en met een zware hersenschudding bleef hij lig gen. Dr. H. R. Schols alhier verleen de de eerste hulp, waarna het slacht offer naar het zlefcenhuis te Dor drecht wercl vervoerd. Aldaar is hij' denzelfden avond aan zijn bekomen letsel overleden. i In een der nachten van deze week, werden alhier de personen A. V. en B. v. B. op heeterdaad betrapt bij het stelen van tarwe. j -Tijdens de storm, die alhier, iri den nacht van. Maandag op Dins dag op de Nieuwe Merwede gewoed heeft, is in den Biesbosch bijl de K ""EliiSTELLEN v

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1942 | | pagina 2