Gevonden en verloren voorwerpen zwart Jacquet en vest leerlinü verpleegsters FRUITGEWAS AFSCHEIDSAVONDEN 5 "KLEIN CASINO" 8 TENTOONSTELLING Aardappelrooivorken I WILLEM DE BRUIN •ZJ ar.v.H.'tjes L** Predikbeurten Binnenland Advertentiën nette Dienstbode, flinke Dienstbode Dienstbode gevr., net Meisje Verloren: een ketting Biggen te koop stamboek geit actieve Agenten DUlTSCli! PH. SCHILD, AFDEELIKG B fl.300.000.000.- Handelsinstituut „HENDRIKS" GevondeN BOMINSLAG GOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGIk iGOGOGOGOGOGOGOGOG ENSAID helpt U tijd, geld en punten bespai*en S. ft. Kampen ft. Wisman kamer- werkmeisje biggen en een stamboekzeugje Instituut „MIDO" Pootaardappelen Tijdig bestellen voorkomt teleurstelling. G. PELS Zn's Boekhouden Middenstands diploma VERKLARING DE „ASSUMIJ" VAN 1896 O van MARLÈNE met m 8® haar 8 Solisten. 2 A VONDTEEKENSCHOOL HEUSDEN OGor Zaterdag 5 Sept., 'sav. van 6-8uur INSTITUUT E.N.S.A.I.D. Èeeneplaat een motorschip- gezioriken van 4j> ten, het schip, was afkomstig' uit Zwijndrecht. VERLOREN Een. kindersokje. Te rug! tie beziorigen, bij T. Komjan, Sasdijk 39, Werkendam. VERLOREN Een donkerblauwe ceintuur. Terug te beziorigen hij! B. de Haan, Rade 160, Werkendam1. VERLORENEen paar sandalen in een blauwe zak. Terug te bezor gen bij' Joh. Kerkwijk,, Veldstraat B 168,, Wijk. VERLORENeen ketting, tusschen Sprang-Capelle en Drongelsehe Veer. Tegen belooning terug te bezorgen Bij Brouwer» te Sprang. VERLORENeen- reservewiel. Tegen goede belooning terug te be zorgen bij A. Romijn, inelk,s,lij ter, Almkerk. VERLO R ENOp den weg van Andel' naar den Kop v,an, 't Lanfcl, een slipover en gestreepte pyama. De vinder wordt verzocht bericht td zenden aan bet bureau yam dit blad. VERPLICHTING TOT OPGAVE VAN VOORRADEN MOTOR BRANDSTOF ENZ. Ingevolge beschikking van den secretaris-generaal van het departe ment van Handel, Nijverheid en Scheepvaart d.d. 26 Augustus 1912, Staatscourant no. 165, is een ieder, die op 31 Aug. te 24 uur ten minste 25 liter motorbrandstof (benzine of autogasolie), 150 liter donkere olie (gasolie, Dieselolie, anders* dan voor motorrijtuigen, dunne stookolie, huis brandolie en dikke stookolie) of 10 jkg smeeroliën en vetten voorhanden of in voorraad had, verplicht hier van vóór 15 September 19U2 opgave te doen aan het Rijksbureau voor aardolie-producten, Zeestraat 100 te 's-Gravenhage. Deze opgave dient te worden ge daan per brief of briefkaart en moet, behalve den naam en het adres van den voorraadhouder, voor elk der hierboven genoemde producten be vatten de hoeveelheid en de plaats of plaatsen van opslag. Op de briefkaart of op de enve loppe moet duidelijk het woord „Voorraadsopgave" worden ver meld. Van de hierboven bedoelde ver plichtingen zijn uitgezonderd: 1. Degenen, die, hetzlij als leve rancier (o.a. -pomphouders jen vaten- handelaren), hetzij als verbruikers, aan het Rijksbureau een opgave van de op 31 Juli .1942 aanwezige voor raden hebben gedaan. 2. Verbruikers, die na 30 April 1942 van het Rijksbureau voor aard olieproducten, biet Rijksbureau voor genees- en verbandmiddelen, de Rijksverkeersinspectie, de bevrach- tingscoimmissarissen, 't bureau grond stoffen van het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlbgSstijd of de Nederlandsche Visscherijcentrale töewijzingen voor de hier bovenbedoel de producten hebben ontvangen. C Verloofd: en 5 Sept. 4942 Veen Tungelroij <l.)86 Geen ontvangdag SXXXXXX XXX X si Mevrouw GOBIUS DU SA.RT- van OLST, Grilïensteinscheplein 1 te Zeist, vraagt per 4 Oct. een voor dag en nacht. Zonder g g.o. z.a. te melden. Voor direct gevraagdeen voor dag en nacht.' Hulp aan wezig. Waar, zegt men in den Boek handel J. C. van Eijkelenburg, Waalwyk. Voor spoedige indiensttreding v. d. en n. Mevr. J. O S T E R, Leeuweriklaan 32, bij de Molen laan, Hil leger sberg. Gevraagdflink v. g. g. v. Hoog loon. Aanm. Oranjehötel, in gang Vest, Dordrecht. GEVRAAGD by A. VAN BERKEL Aalburg. Te koop aangeboden zoo goed als nieuw, maat 50. Br. no. 83 a. h. Bur. v. d. Blad. tusschen Sprang-Capelle en Dron- gelensche veer. Tegen belooning terug te bezorgen by BROUWERS te Sprang. P. BOUMAN C 443, Aalburg. TE KOOP bij G. VAN WIJLEN Nieuweweg, Genderen. TE KOOP: een jonge zonder Tfoornen, bij K. BAX, B 92, WIJK. GRAFMONUMENTEN in uitsluitend eerste klas ma teriaal en uitvoering in alle pryzen by Fa. N. Glaudemans Zn. Den Bosch Tel. 4526. Zuidland. Meer dan 400 geslaagden voor 't Middenstandsdiploma. U moet ook in 't bezit'van dit diploma komen? Volg dan Mido. Systeem: Schriftel.-Mondel. Ook opleiding voor: Middenstands-, Land- en Tuinbouwboekhouden, Alg. Ontw., Practijkexamen Boekhouden. Vraagt gratis inlichtingen en prospectus bij: MIDO, Zuidland. Voor de verkoop van onze land en tuinbouwzaden vragen wy, waar nog niet vertegenwoordigd tegen zeer goede verdiensten, vooral met de abnormaal groote vraag naar deze zaden, welke in het a.s. seizoen verwacht wordt. Gebrs. Bongaerts, Zaadteelt en Zaadbandel, Beegden (L.) Voor direct gevraagd wegens uitbreiding Zij die reeds in rusthuis of in partic. betrekking werkzaam wa ren, genieten voorkeur. Brieven Directrice Ziekenhuis, Terneuzen (Z.V1.) f 0 25 PER WEEK. Schr. opl. d. leeraar met correctie in 3% mnd. Nu ook lessen v. gevorderden en opl. pract. ex. Vraagt Prospectus en proefles „GERMANIA" Onnesweg 48, Bussum. Wij leveren alle soorten Handelaren en Coöperaties zeer scherpe prijzen. Firma VAN D IJ K, Assen, Groningerstr. 485. Tel. 2509. HEEL NEDERLAND studeert by schriftelijke opleiding in: Alg. Ontwikkeling Middenstandsdiploma Boekhouden en Talen. HISO - Plantsoen 4, LEIDEN Tel. 25754. Bij inschrijving te koop het fruitgewas in den boomgaard van de Wed. C. H. VAN SANTEN te Eethen, groot 2 H.A. Inschrijvingsbiljetten in te le veren ten kantore van Notaris Duyne te Heusden uiterlijk op Zaterdag 5 Sept. a.s., 11 uur v.m. (off. tijd). Betaling contant Wij beginnen over enkele weken met het afleveren van onze herfst- orders van Pootaardappelen en kunnen U wederom van dienst zijn met Poters van een buiten gewoon goed gewas, dat zeer vroeg gerooid is, en gekeurd in de klasse A, wij kunnen voor- loopig de volgende rassen aan bieden van Kleigrond t/ Roode en Gele Eerstelingen Blauwe en Gele Eigenhei mers BevelandersRoode Ster; Furore; Bintje; Zeeuwsche Blauwe en Koop mans Blauwe. Stuur ons dus uw bestelbon, en U ontvangt p. o. orderbevestiging en bevestiging van ontvangst uWer bon. Wij vangen in October aan met Me verzending. ^Mogen wy dus uw order uitvoeren of moeten wy voor U reserveeren tot het voorjaar Aanbevelend, Kweekerijen WOERDEN Utr. str. weg 3441. Tel. 293. kan elk oogenblik ook UW bezittingen treffen en ver- nielen. Verzeker U daarom tegen Oorlogschade. Inlichtingen vrijblijvend. A. BOUMAN, Wittebroodstr. 49. Heusden. IN SEPTEMBER beginnen nieuwe cursussen voor Middenstandsdiploma Landbouwboekhouden Practyk diploma's Boekhouden en Handelscorrespondentie Hoofdstraat 4 25, 's Gravenmoer. OORLOGSSCHADE Verzekering van ricico's wel ke door aard of omvang niet in de Afdaeling A geaccep teerd kunnen worden, zoo als fabrieken, groote gebou wen, goederen in publieke opslagplaatsen, kassen, wa renhuizen enz. Tot nu toe werd in deze Afdeeling verzekerd voor (Eén milliard drie honderd miilioen). Schade uitkeering bin nen twee maanden na afloop van elk halfjaar. Het nieuwe verzekerings- halfjaar is 1 September jl. begonnen. Vraagt inlichtingen bij Uw ASSURANTIE- SÖ BEZORGER. Aanvang nieuwe club- en privaat lessen in Nederl.-, Franse-, Duitse- en Eng. Handelscorrespondentie. Opleiding door ervaren, volledig bevoegde leerkrachten. Spoedige aanmelding gewenst. Correspondentie-adres en inlich tingen H. P. HENDRIKS Directeur ener handelsavondschool Antoon Derkinderenlaan 47 DEN BOSCH Ondergeteekendea verklaren bij dezen dat de schade be treflende hunne verzekerde dieren 'dezer dagen op de meest correcte en vlugge wijze werd vergoed door Chem. Reiniging en Verver ij „PERFECTA" Wij kunnen vanaf heden Uw kleeding weer binnen EEN week afleveren I Ook Verven. Ook in dezen tijd staan wij borg voor een 400% afwerking van alle aan ons afgegeven goederen. Wy verzorgen al uw Reparaties, Stoppage en Plisseeren. „PERFECTA" - Markt 28 - DEN BOSCH. POPULAIRE KNAL-AVONDEN O A. SCHELLEKENS DEN BOSCH O KERKSTRAAT 32 VERWACHT voor de maand September O een bijzondere attractie. Zalen voor vergaderingetf beschikbaar. »r. der door de leerlingen in den vorigen cursus gemaakte teekeningen, op a.s. in de lokalen van het schoolgebouw. Leerlingen, oud-leerlingen, ouders en alle verdere belangstellenden in het werk der school worden hierdoor tot een bezoek uitgenoodigd. HET BESTUUR. 3 EN 4 TANDS j PRIMA FABRIKAAT GORINCHEM - Ijzerhandel - Tel: Int. 2840 MAAKT NU ZELF UW KLEEDING THUIS!! Zendt een briefkaart aan VACANTIE „De Kleine Bazar" te Veen is gesloten vanaf Vrijdag 44 Sept. tot en met Donderdag 47 September a.s. Invalidewagentje met goede banden, Man gels en Wringers, Kachel en Fietsen,-Buffet en Linnenkasten, Dressoirs en Singer Naai machine, Stoelen, Theekasten, Spiegels, Tafels, Ledikanten en 4-wiel. wagen op luchtbanden. G.v. d.SLUYS, Laageinde 92, Waalwijk. Te koop: 4 dik ijzeren wielbeslag voor kar of wagen en 4 kar- wiel, in uiterst goeden Te koopGabardine en Overjas, eenant mahonieh. Tafel, ant. Borden en 30 ledige staat, by M. v. d. Pol, Biscuitblikken, bij Putterstr. 98, Heusden; W. v. Helden, Heusden geld, door in deze rubriek te adver- teeren 6 Sept. (Wettelijke tijd.) HEU8DEN, 10 en 6 u. Ds. "Vogel. ym. Doopsbediening. Geref. Kerk, 10 n. en 6.30 u. Cand. Dijk AALBURG, 10 30 n. Ds. Ewoldt, Bergambacht. Geref. Gem., 10.30 en 7 n. leesdienst. ALMKERK, 10.80 en 7 u. Ds. v. d. Akker. Geref. Kerk, 10.45 en 3.80 n. Ds. Hakman. ANDEL, 10 30 en 7 u. Ds. y. d. Put. AMMERZODEN, geen dienst B.-BROEK, BRUCHEM, geen dienst. DOEVEREN, geen opgaaf. DU88EN, y.m. Ds. y. d. Broek. DRONGELEN, 10.80 u. Ds. de Tombe. EETHEN, GENDEREN, 10.30 n. Ds. Kuyper. Ger. Kerk, 10.30 en 3.30 u. Cand. Mantz yan Znidland. GIE88EN, 3 u. Ds. y. d. Haar, Poederopen. 'b-GR.-CAPELLE, 9 80 en 2.30 u.Ds. y.W ingerden Nam. Doopsbediening. «-GRAVENMOER, 10 en-8.30 u. Ds. y. d. Roest. Geref. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Koenekoop. Chr. Geref. Kerk, 10 en 8 u. Ds. Tolsma. SEE8BEEN, 7 u. Ds. Ewoldt, Bergambacht. KERKWIJK, 3 u. Ds. Bouw, Haaften. LOONSCHENDIJK, 9.30 en 2.30 u. Ds. Vroeg in de Weij. MEEUWEN, 10.30 en 7 u. Ds. Hoeufft yan Velsen. Geref. Gem., 10.30. en 7 u. leesdienst. NEDERHEMERT, Z.-z. 3 u. Ds. de Jong. NIEOWENDIJK, Geref. Kerk 10.30 en 3 u. Ds. H. de Bruin. POEDEROIJEN, 10.30 u. Eerw. heer M. de Rooy uit Rijswjjk en 7.30 u. Ds. y. d. Haar. Geref. Kerk, 11 en T.30 u. dr. Steenblok. Geref. Gem., 11 en 7.30 u. leesdienst. RIJSWIJK, 7 u. dhr. Haverman, Heemstede. SLEEUWIJK, 10.16 en 8.30 u. Ds. de Leeuw. Geref. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG, 9.30 en 2.80 u. Ds. Sirag. Geref. Kerk, 9.30 en 3 u. Ds. van"Lummel. UITWIJK, 10.80 en 7.80 u. Ds. Snijders. VEEN, 10.80 en 7 u. Dr. Tjalma. Geref. Gem., 10.30 en 8 u. leesdienst. WASPIK, 10 en 2.30 u. Ds. de Bruin. WELL, 8 u. Ds. Boogaard. WIJK, 10 80 u. leesdienst en 7 u. Ds. Boezer. WOUDRICHEM, 10 en 6 u. Ds. Chr. de Bruin. WAARDHUIZEN, 10.40 en 7.40 u. Ds. Selles. WERKENDAM, 3 u. Ds. de Lange. (Afscheid) Biesbosoh, 11.80 u. Ds. de Lange (Afscheid) Geref. Kerk, 10 en 6 u. Ds. Jonker. Geref. Gem. 10 en 6 u. leesdienst. Chr. Geref." Kerk, 10 en 6 u. Ds. Hen- driksen, Zeist. Herv. Evangel. (Nutsgebouw), 10 en 6 u. Ds. Wilschut, Rotterdam. PXXXXXX XXX Xe In plaats van kaarten Hoogen M&asdijk 41A Maréctenssée te Weert VERZEXER1NQ HA AT IC HAP PU SnrUTODTt mimi 11 f.via nmtioBia. Ok a k «ranja. iu mmmtL a. a ACCOUNTANTSKANTOOR LOUIS DOOMERNIK Jr. Maire Verheyenslr. 3 - Tel. 5637 - 's-Heriogenbosch Accountancy - Boekhouden - Belastinaen Belastingen ALGEMEENE PAARDEN- EN VEEVERZEKERING TE 'S-GRAVENHAGE M. Rijk, Kwadeudamme P. J. Heijens, Graauw H. Martens, Geulle J. Damoiseaux, Puth-Schinnen Wed. Steens, Ubach L. Damoiseaux, Ubachsberg M. ten Hove Jzn., Kampen E. van Stijn, Arnhem Wed. J. Blom, Arnhem W. H. var. Heiten, Tricht J. Ruijter, Wijde-Wormer G. v. d. Brom, Hilversum. viLi udt o a ré nrPT nn a \tt M Dimes en Meisjes Speciale Machtiging van P.T.T. Tolsteegsingel 54, Utrecht voorzien van een duidelijk adres, beplakt met 35 cent aan post zegels (porto briefkaart inbegrepen, zie model, en wij zenden U een ifiooi boek met ruim 100 maten en modellen, en tevens een griltis apparaat om U te laten zien hoe gemakkelijk onze methode is om THUIS zonder rekenen en teekenen alle kleeding te leeren maken en vermaken. Prijs per adv. van hoogstens 6 regels enk. kolom, 1 x pl. f0.70, 2 x pl. f 1.32, 3 x pl. f 1.76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen l x pl. f0.61, 2 x pl. f 1.12, 3 x pl. f 1.53. (Alles bij vooruitbetaling).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1942 | | pagina 3