S.D Lankfiuyzen&Go'sSanKN.v. U 1 D1STRUTIEBONNEN 0 LET OP!! Plaatselijk Nieuws Rechtzalen Correspondentie Gevonden en verloren voorwerpen Binnenland Telef. No. 15, Raamsdonksveer. Agentschap van de Amsterdamsche Bank N.V., Amsterdam- d Stadsklokkenlst u. J. J WASSEN. Sub Distributiekantoor te Wijk. GEMEENTE HEUSDEN. UITREIKING VAN DISTRIBUTIE BESCHEIDEN AAN GE- EVACUEERDEN. Zooals bekend, kan mep zijn dis tributiebescheiden in het algemeen slechts afhalen bij den distributie- dienst 'der gemeente, waar men in het bevolkingsregister is ingeschre ven. Tot hen, die in een andere ge meente hun bescheiden kunnen ver krijgen, behoorert, behalve degenen die dit thans reedis kunnen, die vol gende categorieën. 1. zij, die verplicht zijn hun wo ning wegens redenen van militairen aard ot 'in het belang der burger bevolking te verlaten, aangezien zij binnen het gebied, waarvan de be voegde autoriteit de geheele ot 'ge deeltelijke ontruiming heett 'gelast, woonachtig waren; 2. zij, die uit vrees voor ooriogs- nandelingen hun woning vrijwillig verlaten hebben; o. zij, die "hun woning neBben moeten verlaten, aangezien deze ten gevolge van oorlogsgeweld onbe woonbaar geworden was. Deze personen dienen hun per soonsbewijs, tezamen met hun stain- s^rt en inlegvel aan te bieden aan p^wiing Bevolking van de ge- *Hrie, ten einde daarop ^nde aanteekening te >dra zij in de nieu- restiging aanko- wederom mét 'ot de atdee- gemeente Waarde Stadgenooten, waaröij wij ook velen opmerkten d3e niet tot deze kerkelijke gemeente behoorden. De heer M. L. v. d. Ras Is met ingang van 1 Januari 'benoemd tot vast onderwijzer aan de R.'K. Jon gensschool alhier. Tot regent van het college van regenten der Godshuizen is her benoemd de heer C. J. M. Merkx. AALBURG. Donderdag 14 Januari, hoopt Ds. van den Berg uit Krabbendijke, des middags om halt drte en des avonds om zeven uur voor de Ger. Gem. alhier op te treden. -Naar wij vernemen zal door de firma Eijsbouts te Asten een nieuw Torenuurwerk aan deze ge meente worden geleverd. Bij de Herv. Gem. alhier ïs tot Ouderling gekozen de "heer S. Willemse en herkozen tot Diaken de heer M. Straver, terwijr "in 'dé vaca ture Willemse tot diaken werd ge kozen, de heer A. Geudeke. Tot ouderling der Geret. Kerk alhier werd in de plaats van den heer Jac. Koltf (attr.) gekozen, de heer S. van 'Rijswijk1, terwijl O. 'Poorter werd ""herkozen tot Diaken. A.s. Zaterdagmiddag om 2 uur zal in de Herv. Kerk! alhier de ge wone jaarlijksche verhuring van zit plaatsen worden gehouden. A.s. Dinsdag 12 dezer, des nam. om 7 uur, hoopt de Herv. Meisjesvereen. alhier m de zaal v. Dijk, haar jaarfeest te vieren. HEUSDEN. Zondagmiddag nam Candidaat Dijk, hulpprediker bij de Geret. Kerk alhier, afscheid van zijn gemeente. Toen de dienst aanving met het zingen van Ps. 33 2, was het kerk gebouw geheel met belangstellenden gevuld. Na de gebruikelijke zegenbede, ge loofsbelijdenis, gebed en schriftlezing van Jés. 55 bepaalde de scheidenae voorganger zijn aandachtig gehoor bij zijn predicatie naar aanlfeiding van 1 Petr. 1 het laatste gedeelte van dit hoofdstuk. Spreker wenschte ook in dezen dienst niets anders dan zijn gelotte getrouw te doen, waarmede hij zich eens aan de gemeente had mogen verbinden, n.l. ook thans te brengen het Woord des Heeren, dat blijft in der Eeuwigheid, In tegenstelling met al het andere, dat als gras ver dord en als een hloem atva'lt. Voor het laatst vermaande cand. DijL-in een gloedvolle rede zijn toe hoorders om te leven bij en met dit eeuwig blijvende Woord Gods. Na deze predicatie richtte de neer Lem zich namens Kerkeraad en Gemeente tot 'Cand. Dijk eD bracht hem naast den dank aan God, hartelijk dank voor af hetgeen hij en zijn 'Echtgenoote voor de Gemeente hadden mogen doen en verzocht hun toe te zingen de zegenbede uit Ps. 122 Vers 4. Cand. Dijk dankte bewogen den spreker voor zijn hartelijke woorden en de Gemeente voor de zegenbede. Van de gelegenheid bm Candidaat Dijk en Mevrouw Dijk de hand te drukken werd druk gebruik gemaakt, j ANDEL. Tot diaken in de, Ned. Herv., Kerk is gekozen de hfeer L. Geels. De steunregeling voorwerk- loozen is verlengd' tot en met 3 Juli 1943. Voor 1943 is aangewezen als geneeskundige, belast met het voe ren van de doodschouw, dir. J. J. In 1942 is aan kosten we gens steunverleening en werkver- schatfing uitgegeven een bedrag van t 2800.—. Voor deze gemeente is een Uitbreidingsplan in voorbereiding. De gewestelijke streekplannend'ienst te den Bosch zal het plan samenstellen. BABILONIëNBROEK. 'Op 'de j.l. Donaëfcfag gehou den verkiezing voor 2 notabelen, wer den herkozen G. N. v. d. Beek en A. v. d. Beek Mz. Beiden hebben hunne benoeming aangenomen. Op de vorige week gehou den verpachting van zitplaatsen in de 'Ned. Herv. Kerk alhier, voor het jaar 1943, bestond' Veel ambitie, zoodat de prijzen ongeveer 60 pet. hooger^waren dan in 1942. BENEDEN LANGSTRAAT. De handel in vee is de laat ste w-eken zeer levendig en de prij zen zij steeds stijgende. Zoo besteedt men voor kalfkoeien -en melkvee 14701860,' graskalveren 11151165, biggen 115125138, schapen 195 t140. CAPELLE. Door onvoorziene omstandig heden kon het correspondentschap ,'s Grevelduin-Capelle van de Open: bare Leeszaal te Breda, deze week geen boeken uitgeven. De gelegen heid tot ruiling van boeken zalthans eerst Donderdag '21 Januari a.s., des namiddags tusschen half vier en vijt uur zijn. Gedurende het jaar 1942 be droeg het aantal in- en uitgaande schepen in de haven alhier 83, met een gezamenlijke inhoud van "5549 ton. Voor de Labbegatsche haven waren deze aantallen 63 "-schepen met een inhoud van 3824 ton. Ds. A. Vroeg in de 'Weij, pre dikant der Ned. 'Herv. gemeente a.a. Loonschendijk, heeft voor het beroep naar de Ned. Herv. gemeente te Eemnes Buiten bedankt. In de maand December 1942 werd op het hulppostkantoor te de zer plaatse in de Rijkit>ostspaarbank ingelegd 18848, terugbet. f4640.45. Het aantal 'inlagen bedroeg 38, dat der terugbetalingen, 22. De heer Job. Versteeg heett zijn benoeming tot notabel der Ned. Herv. gemeente ar.d. Loonschendijk niet aangenomen. GEN DUREN. Met ingang van 1 Jan. is alhier benoemd tot grafgraver, de heer M. Splinters. Bonnen welke vervallen 's-GRAVENMOEB Door de duisternis geraakte mej. J. v. et. Dussen het voetspoor bijster, waardoor zij 'in de 's Graven - moersche Vaart terecht kwam. Op haar hulpgeroep snelde mej. M. v. Loon toe en redde» haar van een wissen dood. In den nacht van Oudejaars- en Nieuwjaarsdag, hebben onbeken den een schaap gestolen en geslacht in de weide van A. van Dalen. Het mocht de politie nog méï gelukken öe(n) dader(k) te achterhalen. VEEN. Loop der bevolking over 1942. Aantal 'inw. per 31 Dec. 1941 596 m., 525 vr„ tot. 1121. 'Vermeer derd "door: 34 in., 42 vL, tot. 76. Vermïncfera door: 37 m., 33 Vr., tot. 70. Aantal inw. per 31 I>ec. 1942: 593 m., 534 vr., tot. 1127. Aantal huwelijken 15. De gehouden verhuring van zitplaatsen in de Ned. 'Herv. Kerk neett ruim f230.0-'- opgebracht. Woensdag a.s., des nam. '2.30 en des avonds 6.30 uur, hoopt voor de Gér. Gemeente op lé treden, Ds. v. d. Berg van 'KrabBendTj'ke. WIJK EN AALBURG. WIJK. W OUDRICHEM. WERKENDAM. WOUDRICHEM. De tijdelijk wegwerker A. Spiering alhier, kwam dezer dagen tengevolge van de gladhheiü zooda nig te vallen, dat hij zich onder ge neeskundige behandeling moest stel len. De aandacht van belangheb benden wordt er op gevestigd, dat op. de Ambachtsschool te Gorin chem gelegenheid bestaat voor de inschrijving van leerlingen voor tim meren, schilderen, electro techniek, rij wiel- en motorrijwielhersieflen, sme den, bankwerken en het machine vak. De nieu\\«e cursus begint 1 April a.s. toegelaten worden jongens, die op 1 April a.s. het eerste leer- 'aar van de school voor voortgezet lager onderwijs ot het zevende leer- aar van de school voor gewoon la ger onderwijs doorlooj>en hebben. Verklaringen van het Hoofd der school moeten worden overge'.egd. Aangifte kan tot en met 16 Ja nuari a.s. geschieden bij den Direc teur det school, des morgens van 9 tot 11.30 en 'dfe's middags van "2 tbt 4 uur. "Zaterdagsvan "9 tot 1T.30 uur. De heer H. van An del alhier is herbenoemd tot bestuurslid van de Coöp. Zuiveltabnek Altena" te Nieuwendijk. Brood, beschuit, vleesch, aaoelen melk en tabak 03 A 2 kg. aardappelen. 03 B 1 kg. aardappelen. 03 13/4 liter melk. 03 U/z bter taptemelk., 03 A Tabakskaart, 20 sijjen, 5 sigaren, 10 cigarillos25 gr. tabak. 03 Sigarettenkaart. 20 sijten. Suiker, jam, gort, havput, vermicelli, kaas, bloenijst, chocolade en suikerv 463 464 465 470 471 472 466, 467, 468, 469 70 grajieel of Boter Koffiesurrogaat Petroleum Vaste brandstoffen Zeep 474 en „Q Eenheidszeep" 1 stukje luchtgevulde of toiletzeep. 475 en „Q Waschpoeder", 250 gr. waschpoéder of zeeppoeder. „Q Toiletzeep", 50 gr/ toilet zeep of 75 gr. (oude samenst.). BONNEN BETEEKE.-N VOEDSELMITS ER GELD IS ZORGT VOOR GELJ STEUNT WINTERHULP GIRO 5553 In verband met 'het barre Winter weer en het vroeg invallen der duis ternis, zal ons blad voortooplg vroe ger worden afgedrukt. Adverteerders en correspondenten gelieven daar mede rekening te houden en te zor gen, dat hun copie uiterlijk Donder dagavond in ons bezit is. DE REDACTIE, w GerecMslioi' 's-Bcli. Iiantongereéhl 's-Heiogcnboscli. Vee laten loöpen grond: A. J. V., Sprang-Capelkv tij spraak. Overtreding Arbeidswet 2 maal ge pleegd: 2 maai f4 pfus f3. Geen achterlicht: W M., Waal- wffk, f2. been voorlicht: C. 'P. 'B., 'Spfang- Capelle, t3. Rijden met aanhangwagen: H. v. O., 'Sprang-Capelle, vrijspraak. Voorlicht met atgeschermd: C. S., Woudrichem, t5. voorzien van een opdruk in goud, luidende Europeesche P.T.T.-vereé- niging, 19 October 1942, 10 cent". De verdere gegevens zïjn: Beeld grootte 21 maal 285 mm; üïtvqèring in rotogravure, vellen van 100 stuks geldig voor tranketring, ook in h" verkeer m-et het Hiitenland' 'Lm. 1 December 1943. D; exemplaren, »e op 16 Maart 1943 niet zijn verkont, zullen worden veiiiétigd. VERLOREN: Een hoofddoek, blauw met grijze streepen. Terug te bezorgen bij Jet Versteeg, p.a. dhr. C. H. v. Everdingen, Heesbeen. EEN BIJZONDERE POSTZEGEL VAN 10 CENT. Bij de oprichting van de Eu ropeesche P.T.T.-vereeniging. Van 15 Januari t.m. 15 Maart a.s. zal een bijzondere postzegel 'in de trankeerwaarde van 10 cent wor den uitgegeven zonder toeslag en naast de gewone postzegels. Aanlei ding daartoe is de overeenkomst betrettende de Euroj>eesche P.T.T.- Vereeniging, op 19 October 1942 te Ween en gesloten. Deze postzegel draagt het eenigszins vergroote beeld van den 21/2 centspostzegef, uitgifte 1923, type posthoorn, ontwerper S. H. de Roos. De zegel is geel en is IN BRAND GERAAKT. Toen de 67-jarige mej. H., wo nende ten huize van den heer Ten 1>. aan de Schoolstraat te Goor, gebruik maakte van een stoot, ge raakten haar kleeren in brand, waar door tevens brand ontstond 'in de woonkamer. Toegeschoten hulp wist den brand bijtijds te blusschen, docli het bleek al spoedig, dat mej. Ti.( die gebrekkig ter been was, er zeer ernstig aan toe was. Het slachtoffer werd in ernstigcn toestand naar het Algemeen Zieken huis te Hengelo (O.) overgebracht, waar zij aan de bekomen brand wonden is overleden. Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN a DEPOSITO, rente vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. Woensdag 13 Januari. Wijk A, nr. 161209 van 9.1510.15u. Wijk B, nr. 135 van 10.1511.15 u.; nr. 36—70 van 11.1512.15 u. nr. 71105 van 1.302.30 uur. De uitreiking heeft plaats in het Ver- eenigingsgebouw. Er dient rekening mede te worden gehouden, dat ieder op de vastgestelde tijden zijn bonkaarten afhaalt aangezien geen na-uitreiking meer plaats heeft. Direct bij de ontvangst moeten alle bescheiden door belanghebbenden wor den gecontroleerd, aangezien later geen reclames meer worden aangenomen. Aan personen beneden. 18 jaar worden geen distributiebescheiden afgegeven. Op'Donderdag 14 Jan. a.s. des nam. xusschen 2 en 4 uur vindt in het Groene Kruisgebouw alhier, de uitrei king plaats van Vitame-tabletten D. Voor deze verstrekking komen in aan merking kinderen van 3 mnd. tot 3 jaar en zwangere vrouwen. Men wordt dringend verzocht die distributiestamkaarf mede te brengen. Gem. Wijk en Aalburg, Veen en Eethen. Formulieren Textiel, Schoenen en Banden. -»v In de week van 11 tot en met 16 Jan. a.s. kunnen op de vastgestelde zit tingsuren voor indiening en afhaling van formulieren, formulieren worden inge leverd door hen, wier namen beginnen met de letters .A t. en m. F en G. t. en m. L. De afhaling van formulieren geschiedt in bovengenoemde week door hen wier namen beginnen met de letters M tot en met R. De daarop volgende week door hen, wier namen beginnen met de letters S t. en m. Z, zoodat in de laatste week ,ejjn ^'nnjiari de7" A-*— \p~ en ingediend. ^Afhaling in de laatste week van Jan. heeft niet plaats, met uitzondering van huwelijk, geboorte en brand. Herhaalde malen komt het voor, dat de werkgeversverklaringen op de for mulieren niet door den werkgever be hoorlijk waren ingevuld en ondertee kend. Hierop dient echter nauwkeurig te worden gelet. Formulieren, die niet nauwkeurig worden ingevuld en die per post worden toegezonden, worden n.iet in behandeling genomen. Formulieren voor werkschoenen en lederen schoeisel, voor persorfen van 16 jaar en ouder worden deze maand, in verband met de groote hoeveelheid aanvragen van vorige maanden, niet uitgegeven. De aanvragen, die nog in het bezit zijn, worden eerst afgehandeld voor zoo ver bonnen beschikbaar zijn. De Leider van het Agentschap Heus- den maakt bekend, dat Maandag 11 Jan. a.s." des voormiddags tusschen 9 en halt 10 uur formulieren verkrijgbaar z^ijn voor het aanvragen van rijwielban den. Alleen zeer dringende gevallen kun nen in behandeling worden genomen. In dit blad werd bereids melding gemaakt van het feit dat onze stadge noot de heer L. J. J. WASSEN per 1 Januari j.l. zijn functie als stadsklokke- nnist heeft neergelegd, om na een eer zame dienstperiode van plm. 32 jaren zijn bescheiden pensioen te aanvaarden. Met zijn verdwijnen gaat een res pectabele familie-traditie te loor, want sinds het jaar 1836 was het ambt van stadsklokkenist in handen van het ge slacht Wassen. Wij hebben gemeend dat het heengaan van onzen klokkenist niet met de stille trom mag geschieden, doch dat daaraan die aandacht dient te wor den geschonken die deze in opeenvol gende generaties vervulde functie toe komt en die de heer Wassen, als aloude Heusdensche figuur en als plichtsge trouw functionaris ten dienste onzer burgerij rechtmatig verdient. Daartoe behoeven wij U slechts in herinnering te roepen den gloriedag, dien de heer Wassen in den zomer van 1936 beleef de, toen het ambt van stadsklokkenist een eeuw ononderbroken in de familie was. Het werd een feestelijke herden king, die op spontane wijze uitgroeide tot een rasecht Heusdensch volksfestijn van de eerste orde! Daar kwamen eere- bogen en schallende fanfares, triomf tochten door Heusden op een zegekar en hartelijke speeches vanaf het Stad huisbordes aan te pasja zelfs nog tot slot op den morgen na het feest een rij leege kruiken, uitgestald in de anders zoo stemmige étalage van den alouden klokken- en beeldenwinkel aan- de Botermarkt: macaber restant van een prachtigen vreugdedag De Jijden zijn er helaas niet naar om een zoo grootscheepsch en typisch Heusdensch afscheid den heer Wassen te bereiden, doch wij meenden in den. geest van de Heusdensche burgers te handelen indien wij dit heengaan toch op gepaste wijze even accentueerden. Daartoe werd dan van de zijde van Heusden's Gemeentebestuur besloten op ZATERDAG 16 JANUARI a.s. des namiddags'oni 3 uur in de Raadszaal ten gemeentehuize een voor ieder toegankelijke afscheidshulde aan den scheidenden stadsklokkenist Wassen, te brengen, terwijl de Heer Burge meester £r voorts bereidwillig en ter stond mee instemde dat van de zijde der burgerij tevens een Comité werd benoemd, om den heer Wassen bij het zooeven genoemde afscheid, in de Raads zaal den dank en de hulde van de gehee le burgerij over te brengen voor al de verdiensten, die het geslacht Wassen ge durende meer dan een eeuw in dienst der gemeenschap heeft gehad. In dit Comité hebben o.m. zitting de héeren A. Baaijens-Neef, Joh. v. Laar hoven, P. Verschure, Joh. de Mol, J. H. Roza, A. v. d. Pol, A. Boom en on- dergeteekende. Het ligt in de bedoeling va'n het Comité den heer Wassen bij die af scheidshulde een geschenk onder couvert als stoffelijk^ bevv^^nr. erkentelijkheid i ot het verkrijgen van dat „stoffelijk bewijs" wordt dan bij deze een beroep gedaan op den burgerzin van sympathi- seerende Heusdenarenzij, die hun erkentelijkheid en medeleven ten aan zien vhn den heer Wassen in stoffe- lijken vorm willen doen blijken, wor den beleefd verzocht hunne bijdragen te deponeeren bij de Redactie' van dit blad, den heer J. H. ROZA. Waar vele kleintjes één groot ma ken, twijfelen wij niet of de gezame- lijke Heusdenaren zullen uit sym pathie yoor hun stadsklokkenist, uit! respect ook voor een 'schoone doch uitstervende familietraditie, maar voor al uit warm medeleven met dit zoo markante afseheidsgebeuren, typisch pas send in de sfeer van ons goede, oude stadje,-als één man spontaan aan treden om den klokkenist-in-ruste an dermaal een gloriedag in zijn levens avond te bezorgen. Het Comité is voor betoonde medewerking eenieder bij voor baat hartelijk dankbaar. Namens het Comité voornoemd, HARRY POLL. Onze stadgenoot H. Leijten, slaagde bi| het te Utrecht afgenomen examen voor het slagersvak-diploma. Op het consultatiebureau voor zuigelingen alhier werden op 5 Jan. ter onderzoek aangeboden 14 zuigelingen, allen uit Heusden. Uitslagen damclub V.D. van 5 Januari: Competitie S-groep KlerksTimmermans 20 de GraagNieuwkoop 20 Klarenv. 3. Berg 11 JonkerBax 02 Competitie R-groep Halmansv. Beijnen 20 FittersNooten 1-1 CouwenbergBaaijens 02 Maandag a.s. voortzetting om 7 u. A LM KURK. T - y op Zaterdag 9 Januari. 02A en 02B Brood. ,02 Beschuit. 02A en 02B Vleesch en Vleeschwaren. 02A en 02B Aardapjielen. 02 Melk en Taptemelk. 02A en 02B Tabakskaart. op Zondag 10 Januari. 02 Boter. 59 Boter. Voor personen beneden 21 j. Zooals we in één der vorige nummers gelezen hebben, bestond de werkliedenvereen. „Helpt Elkander" al hier 25 jaar. In al deze jaren heeft de heer G. v. Kapel steeds als bode dienst gedaan. Wij wenschejh ook hem langs dezen weg van "har» geluk met dit jubileum. Bij het dezer dagen gehouden examen aan de fruitteeltschool te Gel- dermalsen slaagde voor het einddiploma de heer H. v. Doveren alhier. Vanwege de land- en tuinbouw- ve'reeniging „Land van Altena", zal door den Veilingmeester ten huize van' Mej. de Wed. P. van Bergeijk op Zaterdag 9 Jan. 1943 des nam. om 6 uur zitting worden gehouden voor uitbetaling van geveilde koolrapen. Thans wordt melding gemaakt van het vermissen van een schaap bij r-v~ o ii Woensdag werd alhier in de Nutszaal een concert gegeven door het orkest van den heer Frans H. Appel uit Gorinchem, waaraan 32 leden mede werkten. Er werden stukken gespeeld van Beethoven, Haydn, Straus, R. Hols en andere. Voor de pauze werden ten gehoore gebracht de Egmont-Ouverture, de Oxford Symphonie, Serenade en Boléro. Na de pauze speelde het orkest Die Fledermaus, Ouverture; Cavaleria Rus ticanaRosen aus dem Suden en Tür- kischen marsch. Het was een mooie avond, de muzi kanten bleken de stukken goed onder de knie te hebben. We hopen, dat het niet de l'.aatste keer zal zijn, dat de heer Appel met zijn orkest alhier op treedt. In de Geref. Kerk alhier, were op Oudejaarsavond een biljet van f 1000 gecollecteerd. In de Rijksschutsluis passeer den gedurende de maand December 535 vaartuigen. VAN 10—16 >ANUAI 03 A 400 gr. brood of 4 rafebak 03 B 50 gr. brood of ï/g r?ebak. 03 75 gram beschuit of ïtsoen Brood of gebak. 03 A i 'rants, vleesch oftschw. 03 B V* rants, vleesch of chw. VAN 27 DECEMBER—23 JJARI. 1 kilogram suiker. 500 gram stroop, jairtz. 250 gram gort of goiut. 125 gram gort of goiut. 125 gram havermout. 100 gr. vermicelli oiaizena. 460,461,462 100 gr. kaasr bon. bloem of 1 rantsoenaod of gebak p>er bon. 4/02 „Reserve'', 500 gr. rijst 3/01, 4/01 «reserve", 150 gr. a m. suik. 01 100 gram chocolade er bon. 02,03 100 gram suikerwerker bon. VAN 29 DEC.—23 JANRI. 4/03 „Reserve", 350 gr. mlarijnen, VAN 30 DEC,6 FEBARI. 4/04 „Reserve" 850 gr. idarijnen en/of sinaasappelen. VAN 11—22 JANUARI. 03 Boterkaart, 125 gram boter. VAN 11 JAN.—IJ MAART. 01 125 gram boter. Voor personen beneden den leeftijd van 21 jaar. VAN 27 DECEMBER—20 FEBRUARI 473 250 gram Toffiesurrogaat. VERLENGD TOT 16 'JAN. 03 2 liter petroleum (Bonk. E VERLENGD TOT 16 JAN. 04,05,06,07,26 en 27 „Verlichting- 2 liter petroleum, per bon. 01, 02, 03, 04 en 05 K.F. 1 éénhei vaste brandstoffen per bon. Bonnen één eenheid le8e period- één eenheid vaste brandstoffen. Geldig tot 30 April 1943. 06, 07 en 08 B.V., één eenheid vaste brandstoffen. Geldig tot 28 Febr. 1943. VAN 1—31 JANUARI. VERLENGD TOT 31 JANUARI. 453, „P Eenheidszeep", ,.P Waschpoeder'!, en „PToile- zeep". VAN 1 JAN—30 APRIL. Bon N van de Textielkaart DA, 45 gr. scheerzeep. fc w mm Secretarie-ambtenaar veordeeld. De ambtenaar ter secixrie te Vlij men B. L. H. M. v. H die aldaar ten nadeele van de geiente f 3500 heeft verduisterd en varde Bossche Rechtbank 10 maanden gangeriisstraf heeft gekregen, is in hoogeberoep door het Bossche Hof verooreld tot een gevangenisstraf van 11 mnden en 15 dagen met aftrek van h voorarrest. De verdachte, die zijnstraf geheel heeft uitgezeten, is in vneid gesteld. ÏV 7 r\ n m -r A I f> n NEDERLAND, OUDSTE INWOOttTER. Dinsdag is te Beu igen in het Land gen-Berer.dstin, die '.rvic* geniet de oudste inwoonster va ons land te zijn 104 jaar geworden. Ten huize van hai jongste dochter, die ook al bijna 70jaren telt, mocht zij veel gelukwenschi ir ontvangstne- men. GEVONDEN: 1/4 gedeelte van een wollen deken en 1/2 ponds pakje boter. Terug te bekomen bij Valraven, B 55, Genderen. Bij onze vrijwilligers. In looppas voorwaarts Orbis-Holland-Pax m BEKSJELD 3ERAAKT. Te Leiden is een ó4-arige opperman bekneld geraxkt tusschn de kruk van den handwagen, welke hij voortduw de en een hem achteflprijdende auto. Hij Is aan de gevolgn overleden. DOODELIJKE VAL. De 60-jarige kraamverpleegster C. de Vries te Rotterdam is op den Beukels- dij'k aldaar zoodanig gevallen, dat zij tijdens het vervoer naar het ziekenhuis is overleden. VROEGE LENTEBODE? Op de boerderij van gebr. Roos on der Emmikhoven bij Veenendaal is het nieuwe jaar al op heel bijzondere wijze ingezet. Dezer dagen kwam n.l. een kip met elf kuikentjes het erf varl de boerderij op wandelen. Moeder en kinde ren waren in uitstekende conditie. Bij onderzoek bleek, dat de kloek ge1 broed had in den boomgaard, tusschen sneeuw en ijs. De boer heeft de koukleu- mertjes op een warm beschut .plekje j van de deel gezet. DOOR' DUISTERNIS TE WATER GE RAAKT EN VERDRONKEN. Te Maarssen is op den avond van Nieuwjaarsdag de 21-jarige v. T., ver pleegde in 't AV.O.-instituut, gevestigd ten huize „Vechtoever", welke jongeman terugkeerde vai familiebezoek te Am- dam, in de Vecht geloopen en ver dronken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2