een nette Huishoudster, a •Tl I.v.H.'tjes Ws LEERARES-COUPEUSE net KamerweiKmeisje, ACHT MILLIARD I I I NAAIMACHINES van CROBH] ÈÉi rg „DE VALK" Koopt elke maand een boek Pracht ürgel. Van N. v. H.'tjes geen bewijsnummers Oproeping. NET MEISJE, AMBACHTSSCHOOL CORINCHE Jonker's Krachtvoer Predikbeurten Advertentiën flink net Meisje, KAMERMEISJES net flink Meisje, flinke Dienstbode Algemeen e ontwikkeling ZITTING Coöp. Boerenleenbank H.h. BAKKERS. INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN vierwielig onderstel een prima motor P DUITSCJi- ENGELSCH NAAIMACHINEHANDEL vieftambachtsstr.iu.R'DAM Laat nü al uw kleeding OMWISSELING VAN LUISTERVERGUNNINGEN HONDERD GULDEN VOOR EEN BUITENBAND. Dezer dagen verscheen in een plaatselijk blad te Hilversum een kleine advertentie, waarin rijwiei- Dinnen- en buitenbanden te koop wer den aangeboden. Een rechercheur van de economische politie vervoeg de zich aan het opgegeven adres met de mededeeling, dat hij wel een band wilde koopen. De steller der annonce eischte voor een bui tenband niet minder dan.., honderd gulden. De koqp werd gesloten, doch onmiddellijk daarop kreeg de man een verdiend proces-verbaal wegens ergerlijke prijsopdrijving, terwijl een achttal banden in beslag werd ge nomen. BIJNA tlOOO VOOR DRIE RADIO TOESTELLEN. Gedurende langeren tijd had de radiotechnicus W. v. P. te Raven- stein aan verschil lende personen ra diotoestellen verkocht ver boven den prijs, die voor deze goederen ge oorloofd is. Bij één transactie ont ving hij o.a. voor drie verschillende toestellen de som van 1955. In op dracht van den Inspecteur voor de Prijsbeheersching te 's Hertogen bosch, stelde een deskundige op dit gebied vast, dat op grond van de prijzen, waarvoor deze apparaten vóór den oorlog werden verkocht en die sindsdien nooit zijn verhoogd, zij tezamen niet meer dan 1455 "had den mogen opbrengen. INBREKER AANGEHOUDEN. De Amsterdamsche politie neett een 17-jarigen öetsenbewaacde" aan gehouden, die zich aan 18 inbraken en diefstallen heeft schuldig ge maakt. OORLOGSSCHADE STORMSCHADE RENOVA TUM I X X X_ XXX XXI X X '1 GERR1T BRAS ANNA MECHEL1NA VINK NEELTJE BOGERS geb. De Jong, G. Bogers J. Bogers. GRAFMONUMENTEN JOHANNES VERBEEK, vóór 23 Januari a s. Familie B. KRAAIJVELD Almkerk, Brugdam, Jan. 1943. PETER VAN ANDEL, schouten en Kinderen. Babyloniënbroek, Januari 1943. Flinke Hulp in de huishouding Coöp Boerenleenbank „L B." te Wijk en Aalburg 's GRAVEMOER. De jaarlijksche controle Dinsdag 19 Januari 1943, MOLESTVERZEKERINGENl Halfjaarlijksche Schaderegeling! in het NIEUWSRLAD Succes verzekerd 1 TIMMEREN, SCHILDEREN, ELECTROTECHNIEK, RIJWIEL- en MOTORRIJTU1GHERSTELLEN, SMEDEN, BANKWERKEN en het MACHINEVAK. TE KOOP: een TE KOOP: 1000 oude tegels 15 X15 c.M.; 1000 pannen; een partij oude steenen. 2uJ£en stèeds Uoéc/oeAt chemisch reinigen model persen BLEEKERSDIJK 44 P. C. DEN BESTEN IN JANUARI DE LETTERS A EN B t/m Bey t/m Bro in den Boekhandel Firma L.. J. VEER.MAN Heusden Laat Uw weinige kippen nu toch veel eieren leggen! 1 Kg. f 2 50 franco huis, voldoende voor 13 Kg. voer. VERKOOPBUREAU W. H. JONKERS Roelofsstraat 111 Den Haag Goed gemengd, is voordeelig gestookt! Haardkachel, „Mooie TE KOOP: een Bijverdienste!" prachtig ORGEL vliegtuig bouwplaten 10 Januari (Wett. tijd). HEUSDEN, 10 u. Ds. Vogel. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Leesdienst. AALBURG, 9.30 u. Leesdienst. Geref. Gem. 9.30 en 6 u. Leesdienst, ALMKERK, 16en 2.30 u. Ds.v.d. Akker (Bev. Ouderl. en Diakenen; Voorber, H. Avondmaal). Ger. Kerk 10 en 2.30 u. Ds. Hakman. ANDEL, 9.30 en 2 u. Ds.v.d. Put. AMMERZODEN, geen dienst. BRUCHEM, 2 u. Ds. Brasser. B.-BROEK, 9.30 u. Ds. Eysinga. (Bev. Kerkeraadsleden). DOEVEREN, 10 u. Ds. de Tombe. (Bev. Kerkeraadsleden). DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGELEN, Ds. Boezer. EETHEN, Ds. Boezer. GENDEREN, 9.30 u. Ds. Kuyper. (Bev. Ouderl. en Diakenen). Ger. Kerk, 9.30 en 2.30 u. Candt. Dijk. GIESSEN, 2 u. Ds. Schoonenboom. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. Har'kema uit Wijk. s-GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. r. d. Roest. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Koenekoop. (Voorber. H. Avondmaal). Chr. Ger. Kerk 9.30 en 2.30 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 2 u. Ds. de Tombe (Bev. Oud. en Diakenen). KERKWIJK, 9.30 u. Ds. Brasser. LOONSCHENDIJK, 10 en 2.30 u. Ds. Vroeg in de Weij. MEEUWEN, 10.30 u. Ds. Hoeufft van Velsen. Ger. Gem. 9.30 en 2.30 u. leesdienst. NEDERHEMERT (N.Z.), 3 u. Ds. v. d. Haar. NIEUWENDIJK, Ger. Kerk, 10.30 en 3 u. Ds. H. de Bruin. POEDEROIJEN, 10 en 6.30 u. Ds. v. d. Haar. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Leesdienst. Ger. Gem. 9.30 en 6.30 leesdienst. RIJSWIJK, 9.30 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUWIJK, 10.15 en 3.30 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG 10 en 2.30 u. Ds. Sirag. Geref. Kerk, 9.30 en 3 u. Ds. v. Lummel. UITWIJK, 10 u. Leesdienst en 2.30 u. de heer de Roon van Rijswijk. VEEN, 9.30 u. Dr. Tjahna. Ger. Gem. 9.30 en 2 u. leesdienst. WASPIK, 10 en 2.30 u. dhr. de Haan, Nisp^n. (Coll. Egypt. Zending). WELL/10 u. Ds. de Groot. WIJK, 9.30 en 2,30 u. Ds. Slok uit Dordrecht. WOUDRICHEM, 10 en 2.30 u. Ds. Ch. de Bruin. WAARDHUIZEN, 10 en 2.30 u. Ds. Selles. WERKENDAM, 10 u. dhr. K. Pruissen, 3 u. Ds. E. van Wieringen. Biesbosch, 10 u. Ds. E. v. Wieringen. Geref. Kerk 10 en 3 u. Ds. Jonker. Ger. Gem. 10 en 3 u. leesdienst. Herv. Evangel. (Nutsgeb.), Ds. K. Asmus van Dordrecht. Chr. Geref. Kerk. 10 en 3 uur, Ds. de Boer van Amsterdam. MOORD TE LUNTEREN. Te Lunteren is in zijn woning ver moord gevonden de 85-jarige alleen wonende A. Veenvliet. Zijn naaste buurman, de heer Spelt vond het vreemd, dat V. Zondagmor gen om 12 uur nog niet was gezien. Daarom stelde hij ^ens een onderzoek in, met het resultaat dat S. het lijk van den heer V. in de kamer aantrof met ingeslagen schedel en samengebon den beenen. Wat de drijfveer van dezen moord is geweest is niet bekend, daar de ver moorde niet bekend stond eenig bezit van beteekenis te hebben. BRUTALE INBRAAK. In een goudsmidswinkel aan den Hei- ligenweg te Amsterdam is een brutale inbraak gepleegd waar voor f 15.000 a f 20.000 is gestolen. Langs een afvoerpijp zijn de nach telijke bezbekers naar de eerste verdie ping geklommen, hebben daar een gat in een ruit gemaakt, waarna zij de span jolet onder hun bereik hadden en een raam konden openen. Van de eerste étage was het gemak kelijk, in den winkel te komen en daar werden uit de étalage, de toonbankvi trine en kasten verschillende gouden sieraden bijeengeraapt, armbanden, hor loges, hangers en colliers, ook de zilve ren lepels en vorken werden tot buit verklaard. Tot de ontvreemde juweelen behoort o.m. een gouden heerenring, met eem brillant bezet ter waarde van 'f 3200. HET BESCHIKKEN OVER AUTOBANDEN. Bij beschikking van 10 Sept. 1940 (Verordeningenblad No. 157) werd ten aanzien van autobanden, het verrich ten van alle feitelijke en rechtshande lingen zonder vergunning van den di recteur van het Rijksbureau voor rub ber verboden. Voorts werd de mogelijk heid geopend de verplichting op te leggen de geblokkeerde banden te ver- koopen aan door dien, directeur aan te wijzen personen of instanties. De strafbare feiten Van bovengenoem de beschikking werden tot nu toe be recht door den kantonrechter. Thans zullen deze overtredingen wor den berecht door denzelfden rechter die ook van de overtredingen der dis- tributiewet kennis neemt (economischen rechter), terwijl bovendien dezelfde straf fen kunnen worden opgelegd, welke te gen overtreding van krach(tens de dis- tributiedienst getroffen maatregelen zijn bedreigd. VERDRONKEN. De heer A. Visser, gewoond hebbend te IJsselmonde, is in het water van de Koningshaven te Rotterdam geraakt en verdronken. MET ZIJN HOOFD ONDER EEN LINTZAAG. In een machinale houtzagerij aan den Kerkweg te Utrecht is de 33-jarige B. tijdens zijn werkzaamheden met zijn hoofd in aanraking met een lintzaag gekomen. Hij is aan de gevolgen over leden. DOOR AUTO GEDOOD. Te Leersum is de arbeider H. uit Amerongen onder een auto geraakt. Hij is aan zijn bekomen wonden bezweken. H. was gehuwd en vader van 4 kin deren. DIEFSTAL. Uit een pension in de Amstelstraat te Amsterdam is voor een waarde van f 5000 gestolenuit een zaak in muziek instrumenten aan 't Oostein.de verdween voor een waarde van f 3500de buit in .een huis aan de Cliostraat bedroeg ruim f 6000. Verzeker! Uw bezit tegen J1 brandschade Practische voorwaarden Vlotte schaderegeling Vraagt opgave der lage tarieven Algemeen Onderling Waarborg Genootschap Leidscheploin 29 - Amsterdam-C. VAN TRAMWAGEN GEVALLEN. Op den Middenweg te Amsterdam is een 74-jarige man van een rijdenden tramwagen gevallen, waardoor hij zoo zwaar werd gewond, dat hij bijna on middellijk overleed. INBRAAK. Bij een inbraak in een café te IJmui- den is een geldkistje met f 10.000 aan bankpapier gestolen. VAN HOOIZOLDER GEVALLEN. Te Giessendam is het 7-jarig zoontje van de familie De Haan van een hooi zolder gevallen. Het ventje is aan de gevolgen overleden. Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders, EN op Donderdag 14 Januari a s. hunne 40-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- enf Kleinkinderen. De Werken en SIeeuwijk, 8 Jan'43 (nabij de Tol). Heden behaagde het den Heere van onze zijde weg te nemen, onze geliefde Echtgenoote, Moe der en Behuwd-Moeder, in den ouderdom van 58 jaar en 2 maanden. Capelle (N.-Br.); D. Bogers. Berlijn, J. Bogers-v. d. Kooij. Capelle (N.-Br.), E. Bogers. Zeist, P. Bogers, Capelle (N.-Br.), P. Bogers. H. Bogers en Verloofde. D. Bogers. 's Grevelduin-Capelle, 31 December 1942. in uitsluitend eerste klas ma teriaal en uitvoering in alle pry zen bij Fa. N. Glaudemans Zn. Den Bosch Tel. 4526. Zij, die iets te vorderen hebben van-, schuldig zijn aan- of borg tochten onder zich hebben van wijlen den Heer gewoond hebbende te Veen en over leden 23 Dec. j.l., worden verzocht hiervan opgave te doen ten kantore van Notaris DUYNE te Heusden, GEVRAAGDeen voor den dag of dag en nacht. Adres: VAN OMMEREN, Nederhemert. OEVRAAOD kunnende melken. AdresJ. C. DE JONQH DE LEEUW Reeweg Zuid 72, Dordrecht. TWEE NETTE gevraagd. Ooed loon. Hotel »DE KORENBEURS", Zierikzee. Pension „Rustwijck", Biesdelschelaan 1 te Velp (G.), vraagt per 15 Jan. as.: leeftijd tot 22 jaar, v. d. en n. Loon en verval. Prettige werkkring. GEVRAAGD, in moederloos gezin, P. G., leeftijd 30-35 jaar, goed met kinderen kunnende omgaan. Brieven aan W. BOUMAN, 87a, Veen, waar alle inlichtingen te bekomen zijn. Voor de talrijke gelukwenschen ter gelegenheid van de jaarwisseling mij toegezonden, betuig ik hierbij mijn hartelijken dank. Mocht ik sommigen per abuis vergeten hebben de mijne aan te bieden, dan doe ik dat thans hierbij. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. Heusden, 7 Jan. 1943. Ds. en Mevr. TROUWBORST danken hiermede allen, welke bij de wisseling des jaars hun zegenwensch hen deden toekomen en wenschen wederkeerig Gods zegen toe voor het jaar 1943. Aalburg, 8 Januari 1943. Woor de vele bewijzen van belang stelling, ondervonden bij ons Gouden Huwelijksfeest, betuigen wij onzen hartelijken dank. Voor de zeer vele blijken van be langstelling en deelneming, onder vonden bij het zoo plotseling over lijden van onzen innig geliefden Man en Vader, betuigen wij langs dezen weg onzen hartelijken dank. Wed. T. VAN ANDEL- gevraagd voor het geven van Knip cursussen, wegens ziekte onmiddellijke indiensttreding. Goede condities. Soil. Directie N. M. A., Van Spaen straat 12, Nijmegen. GEVRAAGD: v.d.e.n., bekend met koken, v.g.gv., goede behandeling en kost, gr. wasch buitenshuis. Mevr. Berger, Edenstr. 108, Eindhoven. Voor direct of later gevraagd: zelfstandig kunnende werken. Prins Hendriklaan 38, Amsterdam. Tel. 91765. (liefst buitenmeisje) in gezin van 3 personen, voor direct of later. Adres Pension Blauwe Kei, Oisterwijk. Zes Mulo-vakken p. week. Zeeuws Inst. tot Bev. der Alg. Ontwikkeling. Rijks weg, Hansweert. Lesgeld f 2.50 p. mnd. van het Bestuur der op DINSDAG 12 JANUARI a.s. voor W ij k en op VRIJDAG 15 JANUARI a.s. voor Aalburg, tel kens des namiddags van 2 tot 9 uur, ter controleering der Spaar- Rekening- Courant- en Voorschotboekjes.' Boekjes, die niet op een der. vast gestelde uren worden aangeboden, moeten daarna bij Leden van het Bestuur of Raad van Toezicht ter controle worden aangeboden. De Voorzitter, C. VAN HELDEN. van Spaar- en Rek. Courantboekjes zal plaats vinden op nam. van 2-4 en van 7-9 uur, ten kantore van den Kassier. HET BESTUUR. Uit voorraad kunnen wij U nog leveren GEPANTSERDE OVEN GLAZEN" 115 en 150 m M. JOS. J. A. LEO, Óvenbouw en reparatie, Boterstr. 63, Oss. Het adres voor alle oven-reparaties. Onderlings OORLOGSSCH ADE| Verzekering Maatschappij voor: beschadiging van gebouwen, inboedels, inventarissen, vaar tuigen, enz. bedrijfsschade en huurderving, ook voor binnenvaartuigen; persoonlijke ongevallen; geld, geldswaarden en preciosa Meer dan 500.000 objecten zijn reeds verzekerd voor ruim Voegt daarbij ook Uw belang en vraagt inlichtingen bij Uw Assurantie bezorger I .w VDVERTEERT VOOR De nieuwe cursus begint 1 April a.s. Toegelaten worden Jongens, die op 1 April a.s. het eerste leerjaar van de school voor voortgezet gewoon lager onderwijs of het zevende leerjaar van de school voor gewoon lager ónderwijs doorlopen hebben. Verklaringen van het Hoofd der School moeten worden overgelegd. Aangifte tot en met 16 Januari as. bij den Directeur der school, 's morgens van 9-11.30 uur, 's middags van 2—4 uur, 's Zaterdags van 9-11.30 uur. HET BESTUUR. voor paard en wagen, op prima banden, met 1 reserveband. Te be vragen bij C. TIMMERMANS, Veld- straat B 158, WIJK bij Heusdeu. Te bezichtigen Zaterdagsmiddags. Aan hetzelfde adres te koop van een Chevrolet 29-er en accu. Breestraat, W 90, Heusden. A. M. DE WAAL. ÏOO Gratis proefles van de nieuwe schriftelijke methode. In 8 mnd. vlot spreken en schrijven. Elke week een les. DUITSCH of ENGELSCH f 2.p. m. MIDDENSTANDSDIPLOMA f 2.85 p. m. NEDERL. TAAL EN CORRESPI 1.5S p. m. BOEKHOUDEN HANDELSRI 1.05 p. m. NEDERLANDSCH TALEN INSTITUUT - R'DAM I(het Instituut, dat V vooruit helpt.) BC als brief zenden. Gratis les van k(N°. 105 Naam adres -te M V/H.AERT V.HESSTRAAT - TELEF.59653 Singer Handnaaimachines F 20,F 60,- Singer Salonmeubel nasdmachines, met volle garantie, nog enkele stuks Repareeren-Inruilen verschoten kleeding verven. Ook schoenen tassen en lederen jassen verven wij weer als nieuw. Stoomen - Verven Stoppage. DORDRECHT Telef. 60 - 79 Verzendinrichting. Langendijk 27 Depot Gorinchem. Telef. 2931 Geeft het aan de bode mee. Wacht niet te lang wegens de drukte. ALLE luistervergunningen 1942 moeten in den loop van dit jaar worden omgewisseld op een postinrichting (geen postagentschap). In Januari zijn 7 Januari: 8 Januari 11 Januari: 12 Januari 13 Januari 14 Januari 15 Januari 18 Januari: 19 Januari aan de A Alu Bakker K Bel Bez Boep Bor Brap Bru beurt: t/m Alt t/m Bakker J t/m Bek t/m Boen t/m Boq t/m Bran einde B. Postrekening 400200 is opgeheven; iedereen moet zegels plakken. De luisterbijdra ge 1942 (groot f 11.-) moet geheel voldaan zijnalle bewijzen van betaling medebrengen. De Rijksradiodistributie valt buiten deze regeling. In Februari zijn de letters njf C en D aan de beurt, Gebruikt het nieuwe kernvoer. Brengt de kippen aan de leg. Geeft hooge eier- productie. Te mengen met aardappelschillen. KABOUTER GOEDERAAD Als U niet alleen anthraciet ontving, maar ook nog cokes, eierbriketten, essnootjes of bruinkool briketten, moet U ze door elkaar mengen I Dan beleeft U evenveel plezier van uw anthraciet en heeft U méér aan uw andere brandstof. Zorg er echter voor, dat alle stukken ongeveer even groot zijn. Alleen cokes moét wat kleiner zijn dan uw anthraciet. Brand- f stoffen mengen voorkomt narigheid en het is voordeeliger stoken I Haal" meer warmte- uil minder holen Prijs per adv. van hoogstens 6 regels enk. kolom, 1 x pl. f 0.70, 2 x pl f 1.32, 3 x pl. f 1.76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen 1 x pl. f 0.61, 2 x pl. f 1.12, 3 x pl. f 1.53. - (Alles bij vooruitbetaling). Aangeboden Te bevragen Maasdijk A 28 A n d e 1. TE KOOPeen in goe den staat^verkeerende bij Wed. A. van Wijk, Polsestraat C 186 Aalburg. Te koopeen zoo goed als nieuw Kinderledikantje met matras en kapokbed, 2 onderzeiltjes en 1 geh. spreidje. Een als nieuw lnfnenkastje, 1 waschkuip Adres bevr Bur. v. d. BI. Agenten gevr. Hooge 13 registers, Te bevr. provisie St. Bos, Zaad-c> M HAZELE 3ER, handel-Kweekerij, Ach- Hoogen Maasdijk Veen. >rovisie. St. tandel-Kweekerij, Ach- terdiep 53, Sappemeer, Gron. TE KOOP: een HEERENRIJWIEL met goede banden. Te bevr. J. KRAAI, Hoogen Maasdijk 79, Veen. 40-35-30-20 en 8 cent. 't kaartenhuis kerk steeg 9 gorkum - ook spaarzegels

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3