mOVATDM' Bonnen voor Voedings- en Genotmiddelen jioortaan twee weken geldig ^\d. ZOMERTIJD..... MUGGENTIJD! Voedingsgewassen In eigen tuin De zeevaart als levensberoep LET OP DISTRIBUTIEBONNEN A. VERSCHUllR-BAERT Distributie mededeelingen Plaatselijk 'Nieuws Tegen muggen en alle andere insecten hebben wijjaidoende middelen. DROGISTERIJ Gedipl. Drogist Botermarkt O 84, Tel. 72 HEUSDEN Mededeeling OORLOGSSCHADE 2500 MILLIOEN GULDEN Algemeen Onderling Waarborg Genootschap AMSTERDAM. Leidscheplein 29 Tel. 35626-32219 5? Bonnen welke vervallen HEUSDEN. VOOR DE 9e PERIODE 1943I(le heHt)"8-21 AUGUSTUS Elk der volgende bonnen Geeft recht op het koopen van 33/34 A Brood 4 1 rants. Brood of Gebak - 33/34 B Brood 1 rants. Brood of Gebak 33/34 Beschuit 1 rants. Brood, Gebak of Beschuit 625/626 Algemeen 1 rants. Brood, Gebak of Bloem 627 Algemeen 125 gram Havermout 628 Algemeen 125 gram Gort 629 Algemeen 100 gram Vermicelli 33 A Kindervoedsel 250 gram Gort 33 B Kindervoedsel 250 gram Rijst 31 B Boter V» rants. Margarine of boter 33 A Boter V» rants Boter 33 B Boter V. rants. Margarine of Boter N 630 Algemeen 150 gram K$as 33/34 Melk isA liter Melk 33/34 Taptemelk isA liter Taptemelk 33/34 A Vleesch rants Vleesch 33/34 B Vleesch Va rants. Vleesch 33/34 Aardappelen *V, kg Aardappelen 33/34 Toeslag kg Aardappelen 631 Algemeen 2 kg Aardappelen 632 Algemeen 500 gram Suiker 633 Algemeen - 250 gram Koffiesurrogaat 634 Algemeen 250 gram Jam 33 Versnap. 100 gram Chocolade 34 Versnap. 100 gram Suikerwerk 33/34 Tabak 1 rants. Tabak Bon 32 boter blijft geldig tot 7 September. Eerstvolgende bonaanwijzing: Vermicelli en Chocolade op 5 Sept., Koffiesurrogaat op 19 Sepft., Overige artikelen op 22 Aug. Petroleum 11, 12 bonk. „U 215" voor kookdoef- einden, 1 1. petroleum p. boni VANAF 1 AUGUSTUS. Vaste brandstoffen. Zeep 623 en „X Eenheidszeep" 1 st. lucht- gevulde eenheidstoiletzeep of toiletzeep. 624 en "X Waschpoeder", 250 gram waéchpöeder of zeeppoeder. AALBURG. AALST. ANDEL. ALMKERK. A3IMERZODEN. BENEDEN-L ANGSTR A AT. DROiS GELEN. EETHEN. aan de deelnemers der Afdeeling Verwaarborging tegen In de 4e en 5e periode, afgesloten resp. 30 Juni en 31 December 1942, beliepen de vastgestelde schaden in totaal F 2.278.649,83. Niettegenstaande dit hooge schadecijfer stelde bijtijds getroffen voorzieningen het bestuur instaat deze perioden af te slui ten zonder een hoofdelijken omslag van de deelnemers te vragen. Er zijn thans 180.000 deelnemers met een verwaarborgd bedrag van Hoewel de juiste cijfers over het eerste halfjaar 1943 nog niet definitief zijn vastgesteld, kan worden medegedeeld, dat ook over die periode geen omslag heffing voor deze afdeeling noodig is. ZAAIZAADREGELING 1943-'44 Ten einde een vlotte zaaizaadvoorzie- ning te verzekeren, zal van het begm af aan ook het niet te velde gekeurde zaaizaad worden vrijgegeven, met uitzon dering- van lijnzaad, groene erwten, schokkers, Keniagerst en Mansholt Harm burger koolzaad. Ten aanzien van, de niet te velde gekeurde Julianatarwe wordt met liet oog op de stuif brand de beslissing omtrent het vrijgeven aan gehouden. Het tot nu toe gehuldigde principe, dat slechts te velde en op partij1 goedgekeurde zaaizaden mogen worden verhandeld, wordt echter niet prijs gegeven. De handelaren moeten in de eerste plaats de te Velde goedge keurde, voor zaaidoeleinden geschikte en tijdig leverbare partijen, welke hun door de telers worden aangeboden, af nemen. In twijfelgevallen beslist het bedrijfschap voor zaaizaad en poot-- goed voor akker- en wetdebouw. De afwijking van het principe wordt veroorzaakt door de tijdsomstandighe den. Een tijdige en vlotte zaaizaadvoor ziening moet zooveel mogelijk in de hand worden gewerkt. Het bedrijfschap ver wacht, dat de telers in hun eigen belang op de eerste plaats het zowel te velde als op partij goedgekeurde zaaizaad zullen koopen. Om den telers ook voor- het niet te velde gekeurde zaad een be hoorlijke kwaliteit te garandeeren, moet dit zaad op partij door den N.A.K. goedgekeurd en geplombeerd worden, om ongewenschte concurrentie met het volledig gekeurde zaad fe voorkomen, wordt op het alleen op partij goedge keurde zaad een heffing gelegd, zoo, dat de uiteindelijke verbruikersprijs iets beneden den prijs voor het algemeen gebruikte N.A.K. zaad, n.f. den len nabouw, blijft. Ook voor de handelaren zal in verband met de heffing het niet te velde gekeurd zaad minder aantrek kelijk blijken te rijn dan het te velde gekeurde. Het zal den zaaizaadhandela- ditmaal geoorloofd zijd ook niet te vel de gekeurd zaad, met inachtneming van de in den aanhef gemaakte uitzonderin gen, rechtstreeks van telers aan te koo pen. Nauwkeurige voorschriften volgen binnenkort. KOOLZAAD. De handel ii\ koolzaad is onder de normale voorwaarden toe gestaan aan alle handelaren, die van het bedrijfschap voor zaaizaad en poot- goed voor akker-x en weidebouw een vergunning hebben ontvangen tot het verhandelen vari granen, peulvruchten of fijne zaden of, zoo deze vergunning nog niet, in hun bezit mocht zijn, voor deze producten een overeenkomst heb ben aangegaan met de Nederlandsche akkerbouwcentrale. Van Mansholt's Hamburger koolzaad si alleen de handel in origineel zaad toegestaan. Van de andere rassen alsook v,an raapzaad, is de handel zoowel itj te velde eh op partij1 als alleen op partij gekeurd zaaizaad toegestaan. ZAAI PEULVRUCHTEN. De quotee- "ringsregeling voorgroene erwten zal ook dit seizoen gelden. Als basis zal gelden de afzet aan' telers in het afge- lobpen seizoen. Aankoopquotum en richt lijhen worden binnenkort a^in de hande laren medegedeeld. ZAAILIJNZAAD. Het zal den hande laren slechts toegestaan zijh door den N.A.K. te velde goedgekeurde zaailijn- zaad voor het binnenland aan te koo pen. Niet te velde gekeurd zaailijnzaad zal uitsluitend mogen worden gekocht door de handelaren, die hiervoor in het afgeloopen seizoen ook waren aangewe zen en door de door hen aan te wijzen inkoopers. Zaaipeulvruchten aan volks tuinhouders en aan detaillisten, die de peulvruchten leveren aan volkstuinders, zijh verboden. De regeling hiervoor volgt te zijner tijd. Handel van bger tot boer. Deze handel blijft toegestaan, doch uitsluitend zaaizaad van eigen oogst mag worden verhandeld. Zoowel het te velde •goedgekeurde als hfet niet te velde gekeurde zaad moeten definitief ge plombeerd zijn, alvorens zij afgeleverd mogen worden. Aflevering is slechts toegestaan van de niet te velde gekeur-» de soorten zaaizaad, waarvan de han del in niet te velde gekeurd zaad door het bedrijfschap is vrijgegeven.De be- noodigde vervoerbewijzen worden eerst afgegeven nadat de verschuldigde hef fing is betaald. DE'NATEELT. Als het half Augustus is geworden, bevindt de nateelt in de gedaante van diverse koolgewassen, andijvie prei. winterwortelen, koolrapen, bieten en ramenas zich in zijn vollen groei. Zoo behoort het althans te zijn. Alvorens volgroeid te zijn zal het meerendeel dezer gewassen zichr in de komende na zomer- en herfstperiode nog grooten- deels moeten ontwikkelen. Hierin ligt een reden te meer om ze thans nog goed te blijven verzorgen. Om zich normaal te kunnen blijven ontwikkelen moeten de gewassen onderling op een voldoenden afstand staan. Indien de winterwortelen te dicht opeen staan, worden ze thans nog op 10 cm uitgedund. Bieten, ramenas en herfstkhollen gaat men uitdunnen op 15 a 20 cm, Chineesche kool op 40 a 45 cm. Voor zoover het noodig blijkt te rijn, mag aan late koolgewassen en bladgroenten in Augustus nog wel wat toegier of salpeterstikstofmest worden toegediend. Onkruiden blijft men natuurlijk on schadelijk maken, hetzij door schoffe len of door wieden. Het gras langs de slootkanten houdt men kort. Want het lange gras vormt overdag een schuil plaats voor slakken. Deze laatsten kun nen ook worden bestreden met behulp van de stroomiddelen, die in den tuin- bouwhandel verkrijgbaar zijn. De be- rü'chte koolrupsen worden gedurtende den geheelen nazomer en herfst verza meld en gedood. Men lette er tevens op, of zich op de koolbladeren gele eitjes bevinden. M|en vindt deze in hoopjes bijeen op den achterkant van het blad. Met vinger en duim drukke men deze eitjes stuk. Al deze maat regelen komen de opbrengst van Uw nateelt ten 'goede. Om het verloop van de distri butie te vergemakkelijken. Teneinde tegemoet te komen aan het bezwaar, dat door de verschillende tijd vakken, waarvoor de bonnen voor voe dingsmiddelen en genotmiddelen geldig zijn, vele vergissingen werden gemaakt en om het verloop van de distributie te vergemakkelijken, zullen met ingang van 8 Augustus alle bonnen voor voe dings- en genotmiddelen om de veertien dagen worden bekend gemaakt en zul len al deze bonnen ook 14 dagien geldig zijn. Dit geldt niet alleen voor de bon nen, die tot dusverre iedere week be kend werden gemaakt, als bijvoorbeeld voor brood en aardappelen, maar ook .voor de bonnen die eens per vier weken werden aangewezen, als bijvoorbeeld voor havermout, gort, suiker, kaas, ver snaperingen e.d. Voor de artikelen brood en beschuit, aardappelen, melk en taptemelk, zullen in verband hiermede, evenals zulks reeds thans voor vleesch en tabak het geval is, twee bonnummers tegelijk voor een periode van 14 dagen worden geldig verklaard. De handelaar is evenwel niet verplicht om reeds in de le week van deze periode op het 2e bonnummer af te leveren. Voor de periode van 8 tot en met 21 Augustus zijn de nummers 33 en 34 aangewezen. Voorts is een extra rantsoen aardappelen van 2 kg op bon „631 Algemeen beschikbaar gesteld. Ten aanzien van de artikelen bloem, havermout, gort, kaas suiker, jam. sui kerwerken en rijst, wordt de hoeveel heid, die anders in vier weken zou zij|n gegeven, thans in twee gedeelten ge splitst. Het eene gedeelte wordt be schikbaar gesteld in de periode van 8 tot „en met 21 Augustus, terwijl het tweede gedeelte in de periode van 22 Augustus tot 5 September zal worden beschikbaar gesteld. Zoo is bijvoorbeeld voor het koopen van 500 gram suiker thans geldig verklaard bon „Algemeen 632" maar men zal op een nader aan te wijzen bon, die van 22 Augustus tot 4 September geldig zal zijh, wederom 500 gram suiker kunnen verkregen. Op deze wijze wordt dus de hoeveelheid van 1 kg suiker, die anders voor het tijdvak van 8 Augustus tot en met 4 September, zou zijn beschikbaar ge steld, thans in twee gedeelten elk van 500 gram verkrijgbaar gesteld. Afwijkende regeling voor ver micelli, éhz. j - cv-'- Ten aanzien van de artikelen vermi celli, chocoladewerk, vervangingsmid delen en koffiesurrogaat, was het niet mogelijk bovenstaande splitsing door te voeren. In verband hiermede zullen voor de totale hoeveelheden vermicelli en chocolade, die vroeger voor een periode van vier weken werden beschikbaar ge steld, thans bonnen worden aangewezen, die slechts gedurende de eerste twee weken voor die periode geldig zijn. Voor de volgende twee weken zal dan geen bon voor vermicelli en chocolade worden geldig verklaard. De bon voor vervangingsmiddelen zal eerst op 22 Augustus worden bekend gemaakt en geldig zijn tot en. met 4 September, d.i. dus gedurende de laatste twee weken der vierwekelijksche periode. Deze bon zal dan eveneens op het koopen van de totale hoeveelheid, welke vroeger per vier weken werd beschikbaar gesteld, recht geven. Het rantsoen koffiesurrogaat bedraagt 250 gram per 6 weken. Dit was tot dusverre zoo geregeld, dat om beurten om de vier of acht weken een bon werd geldig verklaard. Vanaf 8 Augustus zal eens per 6 weken de bon voor koffie surrogaat worden aangewezen, zoodat de eerstvolgende bon na den bon van 8 Augustus op 19 September zal worden bekend gemaakt. Met nadruk wordt er echter de aan dacht op gevestigd, dat alle per 8 Aug: geldig verklaarde bonnen na 21 Augus tus niet meer geldig zijn, zoodat men hierop voor dezen datum de verkrijg baar-gestelde artikelen dient te betrek ken. -i .t Boter erf niargarine. Zooals reeds bekend geihaakt is, zul len de bonnen voor boter eveneens tel kens per veertien dagen worden aange wezen. Op de A-bonnen zal men 125 gram boter en op de B-bohnen 125 gram margarine kunnen koopen. In ver band hiermede is voor het tijdvak van 8 tot én met 21 Aug. bon 33A aange wezen voor het koopen van 125 gram boter en bon 33B voor het koopen van 125 gram margarine. Voor zoover de voorraad van den betrokken detaillist het toelaat, is het echter ook ditmaal toegestaan op bon 33 B boter te betrekken. Margarine zal eerst vanaf 15 Aug. a.s. verkrijgbaar zijh. Ten einde het nadeel dat zou ontstaan door bonaanwijzing per 14 dagen in plaats van per twaalf dagen, op te hef fen, wordt eens per zes weken een extra-bon voor 125 gram aangewezen. Ditmaal wordt op 8 Augustus hiervoor bon 31 B bestemd, recht gevend op het koopèn van 125 gram margarine, of voor zoover de voorraad van den le verancier dit mogelijk maakt van 125 gram boter. Na zes weken, dus op 19 September a.s., zal de nieuwe extra bon worden aangewezen. Kinderen beneden vier jaar zijn niet in het bezit van bon .31 B boter. Op bon 31A Boter, hebben zij echter het rantsoen van 125 gram, dat zij anders in twaalf dagen ontvangen, reeds in de helft van dit aantal dagen ontvangen, daar deze bon van 38 Augustus gel dig was. Indien nu voor hen op 8 Aug. een extra-bon zou worden geldig ver klaard, zouden zij meer dan het voor hen vastgestelde rantsoen ontvangen. In verband hiermede zal de eerstvol gende extra-bon „voor deze k inde rein op 19 September a.s. geldig verklaard worden. Ter vermijding van misverstand wordt er de aandacht op gevestigd, dat deze regeling geen verandering brengt in die ten aanzien van de zoogenaamde extra-boterbonnen voor personen van 0 tot 20 jaar. DE TEXTIELKAART VOOR KINDE REN VAN 1 TOT 3 JAAR. Ten behoeve van kaderen, die na 13 Juni 1943 den leeftijd van één jaar bereikt hebben, reiken de distributie diensten op of na den datum van voltooiing van het eerste levensjaar dier kinderen textie'kaarten V 515 (100 punten), bestemd voor kinderen van 13 jaar uit. Hiertoe dient de textiel - kaart V 615, welke bestemd is voor kinderen tot den leeftijd van 1 jaar, ingeleverd te worden, terwijl de stam kaart van het kind getoond moet wor den. Bii1 uitreiking van de textielkaart V 515 zullen de diensten het vakje P 13 van de stamkaart afkruisen. BON 31A BOTER TOT 8 AUGUSTUS GELDIG VOOR 125 GR. BOTER Zooals bekend, wordt thans per 12 dagen een hoeveelheid van 250 gram boter beschikbaar gesteld. Met ingang van 8 Aug. a.s. zal evenwél telkens per 14 dagen een bon worden aangewezen, waarop 125 gram boter en een bon, waarop 125 gram margarine zal worden beschikbaar gesteld. Doordat periodiek te beginnen met 8* Augustus a.s. een extra-bon voor boter of margarine zal worden geldig verklaard, zal de totale hoeveelheid, welke beschikbaar wordt gesteld, echter geen vermindering onder gaan. Om op dit systeem over te kunnen gaan is voor de periode van 3-8 Aug. 1943, derhalve slechts voor een halve periode, een bon" 31A Boter, geldig ver klaard voor het koopert van 125 gram boter. Bon 31B Boter is nog niet geldig Verklaard, doch men dient deze bon zorgvuldig te bewaren. PAARSE RANTSOENBONNEN VOOR AARDAPPELEN NA 28 AUG. NIET MEER GELDIG. Een rantsoen aardappelen bedraagt Seinersloopbaan TIV Sig). De loopbaan wordt aangevuld uit vrijwilligers. Welke taak- hebben de soldaten van deze loopbaan? Seindienst mett vlaggen, armsei- nen en lichtseinen aan boord en bij' marineseinposten aan. land, berich tendienst met telefoon'en seinlampen. Welke eischen worden den candida- ten gesteld? Volledige gezichtsscherpte aan bei de oogen, volledige kleuronderschei- dingsvermogen, geen last van duizelig heid", goed gehoor, vermogen tot snel opmerken? leesbaar en zoo vlot moge lijk handschrift, goede kennis van de spelling. Welke dienstgraden kent deze loop baan? Matoor, Signalgefreiter, -oberge- freiter, -hauptgefreiter, Signalmaat, Obersignalmaat, Signalmeister, Stabs- signalmeister, Obersignalmeister, Stabs- obersignalmeister. Radiotelegrafislenloopbaan (IV FK) Deze loopbaan wordt aangevuld uit vrijwilligers. Welke taak hebben de soldaten van deze loopbaan? Radiotelegrafiedienst aan boord en bij de marineradiostations aan land. Bediening en onderhoud van de ra dioinstallaties, de radiopeil- en on- derwatertelegrafie-installaties. Welke eischen worden den candi- daten gesteld? Goed gehoor, sterke zenuwen, tech nisch begrip, snel opmerken en zoo vlot mogelijk handschrift zonder fou ten. Voor een deel van de soldaten dezer loopbaan is technische oplei ding als electrotechnicus, instrument maker, werktuigkundige, bankwerker of een dergelijk beroep vereischt. Welke dienstgraden kent deze loop baan? Matroos, Funkgefreiter, -ober- gefreiter, -hauptgefreiter, Funkmaat, Oberfunkmaat, Funkmeister, Stabs- funkmeister, Oberfunkmeister, Stabs- Fberfunkmeister. Verdere mededeelingen volgen. Alle Ortskommandanturen verstrek ken inlichtingen eH aanwijzingen. Uitknippen en bewaren. op Zaterdag 7 Augustus. 32 Brood. 32 Beschuit. 32 Aardappelen. 622 Algemeen, Aardappelen. 31 en 32 A en B. Vleesch of Vleesch- waren. 31 en 32 Tabakskaart. 604 Vervangingsmiddelen. 605 Suiker. 606 Stroop, jam, enz. 607 Gort 608 Peulvruchten. 609 Havermout. 610 Vermicelli of Maizena. 611, 612, 613, 614 Bloem. enz. 615, 616, 617 Kaas. 29, 30, 31. 32 Melk en Taptemelk. 29 en 31 A en B Kindervoedsel. 3-34 en 4-34 reserve Cacao. 29, 30 en 31 Chocolade en Suikerwerk. 588 Koffiesurrogaat. ,621 Algem. Chocolade of Suikerwerk. op Zondag 8 Augustus. 31 A.Boter. thans 1 kg. In verband hiermede zullen van dezen datum af de voor het koo pen van aardappelen aangewezen bonnen recht geven op het koopen van een bepaald aantal rantsoenen van 1 kg in plaats van, zooals tot dusverre het geval was, op een bepaald aantal kilo grammen per bon. De hoeveelheid aard appelen, waarover men per week be schikken kan, ondergaat hierdoor uit den aard der zaak geen wijziging. De paarse bonnen gemerkt „Een rantsoen aardappelen" blijven nog tot en met 28 Aug. a.s. recht geven op het koopen van 3 kg aardappelen. Na genoemden datum kan men op deze bonnen geen aardappelen meer koopen. «Het Oosten als korenschuur van Europa". In de door de Duitsche troepen bezette Oostelijke gebieden werd meer dan de helft van de brood graan- en vleeschvoorziening der Sovjets en bijna de geheele suiker voorziening opgebracht. Millioenen tonnen graan, vleesch en suiker, die tot dusver naar minder vylchtbare gebieden der Sovjetunie werden ver zonden, komen thans de verzorging van Europa ten goede. Europa is sterker door den landbouw in het Oosten welke jaar na Jaar hoogere opbrengsten oplevert. In enorme hoeveelheden hoopt zich het in het Oosten geoogste graan op. Europa heeft weer brood voor een geheel jaar Atl-H-P m Zaterdagmiddag werd het stof- overschot van H. van Tilborgh die verladen week bij1 het zwemmen in de haven alhier is verdronkerf, ter aarde besteld. Omstreeks half 4 ver liet de begrafenisstoet ,de ouderl'ite woning en achter den stoet sloten velen zich aan om den overledene naar zijn laatste rustplaats te brengen. Een baar met prachtige bloemen, volgde de lijlo kist. Ook bij de begraafplaats hadden zich velen opgesteld om den. overledene me de de laatste eer te bewijzen. Toen de kist met het stoffelijk over schot dat door vrienden grafwaarts werd gedragen -in de groeve was ne erge la te n, werd allereerst het woord gevoerd door den heer A. de Haan. Spr. memoreerde den overledene als een plichtsgetrouw iemand en noemde hem een lichtend "Voorbeeld, voor an deren. Veel heeft de overledene, vol gens spr., voor de gemeenschap ge daan. Altijd was waar noodig van Tilborgh present en deed hij zijn werk met groote liefde voor' zijn vak. Het heengaan van den overledene is voor het gezin van Tilborgh een zware slag. Spreker dankte den overledene voor al hetgeen deze heeft gedaan en verklaarde, dat zijn nagedachtenis bij hem steeds in hooge eere zal blijven voortbestaan. Daarna sprak een lid van de -fami lie v. Tilborgh. Spr. wees op de ver gankelijkheid' van het leven dat ons nu door dit sterfgeval weer zoo duide lijk wordt bijgebracht. Diep is de fa milie v. Tilborgh door het verlies van Zoon, Broeder en Verloofde getroffen. Wij staaji, vervolgde spr. hier aan het graf van een dierbare, die van ons is heengegaan. Onder de huidige oor- fbgsomstandigheden waarin dood en ver derf op de slagvelden en ook daarbui ten den-scepter vieren en "velen dooi' het moordend lood den dood vinden, kunnen vele familieleden aan het graf van hun dierbaren niet spreken. Spr. eindigde met den dank over te brengen namens de familie v. Tilborgh -voor de betoonde deelneming. Hierna werd liet woord gevoerd door Ds. K. M. Vogel, Herv. Predikant al hier. Wij staan, aldus spreker, hier aan een laatste rustplaats en kunnen hier kort zijn. God komt dè .eer toe. Jezus heeft gezegd: „In het huis Mijns Va ders zijn vele woningen en Ik ga heen om U een plaats te bereiden." Daarna werd het „Onze Vader" ge beden waarna de stoet en de aanwezi gen zeer onder den indruk huiswaarts keerden. Onze vroegere stadgenoot Ant. Sluijmcrs, thans* onderwijzer te Dord recht, slaagde bij het Zaterdag te Zwol le gehouden examen voor de hoofdactz. Op de vakschool te Vlijmen slaagden voor Lingerie (en niet voor Costumière, zooals in ons vorig nummer VAN 6 AUG.-27 SEPT. 16 en 30 „Verlichting". Petroleumkrt. S 108 en S 208, 300 gr. kaarsen. VAN 3 MEI—31 DECEMBER. 15, 16, 17, 18 en 19 B.V., der brand- stoffenkaart T 116, één eenheid vas te brandstoffen, per - bon. VAN .1 MEI 1943—30 APRIL 1944. Tl, 12 en 13 KF der ka^rt U 115, één een heid vaste brandstoffen. VAN 1—31 AUGUSTUS. fe* „X Toiletzeep". 50 gram Toilet zeep of 75 gram (oude samen stelling. VAN 1 MEI— 31 AUGUSTUS. Bon S van de Textielkaart DA, 45 gr. Scheerzeep. abusievelijk was vermeld, o.m. Odilia v. Dal te Hedikhuizen en Clasina Kuij- pers alhier. Op het consultatiebureau voor zuigelingen alhier werden op 3 Aug. ter onderzoek aangeboden 18 zuige lingen, waarvan uit Heusden 11, Herpt 4, Üudheusden 1, Genderen 2. De heer W. *v. Helden alhier toonde ons e'en ramenas, geteeld op zwaren grond onder Herpt met een wortel van één meter lengte. Wel iets zeldzaams. De Heusdensche deelnemers aan den wedstrijd om het persoonlijk dam kampioenschap van Noordbrabant speel den Zondag te 's-Bosch voor de 5e ronde. Nieuwkoop speelde remise in een vrijwel gelijk opgaande partij tegen Lo- dewijks. De Graag maakte in een stand welke winstkansen bood een blunder en verloor direct tegen Verlouw. De stand is: gesp. gew. rem. verl. p. D. Verhagen 6 4 2. 0 10 M. Koch 5 4 10 9 A. de Graag 6 4 11 9 W. v. d. Kraan 6 4 119 M. Verlouw - 6 3 2 1 8 J. Craane 6 2 2 2 6 A. Lodewijks 6 0 5 1 5 J. Maas 5 12 2 4 A. Nieuwkoop 6 0 3 3 3 J. de Groot 6 1 1 4.3 A. J. v. Engelen 6 o 2 4 2 B. v. Wordrage;-, 6 0 2 4 2 Zondag wordt te Eindhoven de 7e ronde gespeeldNieuwkoop speelt te gen Koch, de Graag tegen Verhagen. Morgen, Zaterdagavond zal in de consistorie der Herv. Kerk alhier van 8 uur tot, half 10 (t.t.), zitting worden gehouden tot het ontvangen van zitplaatsengelden over 1943. De heer P. de Heer, alhier, slaagde te Utrecht voor het examen Fransch L.O. Voor het te Utrecht gehouden Staatsexamen, uitgaande van de Stich ting „Permanente Commissie voor Zaakvoerdersexamens''1 slaagden de vol gende personen voor zaakvoerderC. de Cloe, C. Crielaard Pz.. A. de Fijter Gz. en Jac. Schouten. Naar wij vernemen is de heer Dobben de Bruijn, ter secretarie al hier, benoemd tot controleur van de niet financieele waardepapieren in den distributiekring Almkerk. Tot kerkvoogd der Ned. Herv. Kerk -alhier, is gekozen de heer H. Dekket Mz. Op Dinsdag 10 Aug. a.s. nam. 6 u. zal ten huize van Dr. Schripsema alhier gelegenheid zijn tot kóstelooze inenting* Te Nieuwendijk A 203c zal dit plaats vinden op Woensdag 11 Au gustus a.s. des nam. 4 uur. t De lieer Adr.- de Noo alhier, behaalde het praktijkdiploma Boekhou den voor de Ned. Associatie voor Prac- tijkexamens en het vaardigjjieidsdiploma machineschrijven. In deze streek breidt zich het mond- en klauwzeer onder den vee stapel onrustbarend uit. Men kookt dus de melk alvorens deze te gebruiken. Bovendien zien de boeren het kwantum melk belangrijk minder worden. AAW NO AVUtR/HfiS Toen er een g brvndbom insbeq, wc/s de heele familie radeloos... en doordoor alles, reddeloos MAAK «Elf J* uwgez.h •VERTROUWD MET «ET B STRUDEHVANBRANOBOMHE^ „CNF-Voorl. actie H. Inspect luchtbesch."-Pax ra -Woensdag had hier de vergade ring van Stemgerechtigde Ingelanden van den PoWer van Drongelen plaats, 'waarin de heer A. D. v. d. Schans, te Andel na 46-jarigen dienst het Pen ningmeesterschap van het Waterschap neerlegde. Met algemeene (45.) stemmen werd in zijn plaats in genoemde vacature ge kozen de heer R. L. A. v. d. Schans. Het aftredende lid de heer M. de Haan van het Dagelijksch Bestuur werd met algemeene stemmen als zoodanig herkozen. Vier jongens uit deze gemeen te, vonden Zaterdagmiddag op een wei land een onderdeel van een raidotoestel uit een vliegtuig. De oudste, de 21- jarige G. uit Geijderen probeerde het door te zagen, waardoor een vreeselijke ontploffing ontstond. Drie vingers wer den hem van de hand gereten, terwijl hij nog andere kwetsuren bekwam. Maandag 2 Aug. j.l. werd al hier het stoffelijk overschot van den heer W. G. J. Branderhorst ten grave gedragen. Een groot aantal familiele den en .vrienden had zich opgemaakt om bij deze droeve plechtigheid aanwe zig te zijn. Met den overledene is een persoon van beteekenis in ons dorp en omgeving heengegaan. Van beteekenis was de overledene niet alleen om zijn positie kis grondbezitter en leider van een groot landbouwbedrijf, maar op allerlei gebied trad hij naar voren. De heer Branderhorst begeerde geen baan tjes en wijdde zich het liefst rustig aan zijn bedrijf, doch waar hij zich ook in het openbare leven eenmaal gaf, daar ginger een gróoten -invloed van hem uit. Nam hij aan beraadslagingen deel dan was zijn betoog immer rustig, za kelijk, overtuigend. Was zijn meening gevestigd, dan liet hij die voor niets en niemand varen, hoewel*hij1, wanneer hij soms een besluit - in andere rich ting moest genomen zien, welwillend aan de belangen der hem toevertrouwde zaak verder kon werken. Zoo was hij jaren werkzaam als raadslid en wethouder der oude ge meente Genderen en na de vereeniging der gemeenten als zoodanig der nieuwe gemeente Eethen. Ongetwijfeld gaf hij een fermen stoot aan de voorbereiding A van den bouw van het nieuwe ge- meentehuie. I

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2