BAKKERSKNECHT, OP REIS?? Doodsproeien van Aardappelloof ASEPTU0IJT" Zand, Grint en Wegeogerharding STALMEST Assurantiebedrijf Th. A.A. van den Heuvel Concert N.v.H.'tjes Tabaksbladen HET BRIL N. B. M. Predikbeurten Mededeeliogen Plaatselijke' Distributiediensten Gevonden en verloren voorwerpen BOUWLAND Fa. Th, M.v. Hooff&Zn. KOOLZAAD. Pootgoed Zaaigranen 200.000 Andijyieplanten knolselderijplanten NAWEIDE SCHRIJF MIJ BOS-LEXL, Chauffeur-Monteur. een flink Dienstmeisje, een flinke Dienstbode, derde Meisje otWerkster. een flinke Dienstbode, Fa. KOOY FIT Taxatiemarkten Paarden. voor M. C, OOME - BREDA KOMT NAAR Prima Pootgoed en Zaaigranen SPEELTUIN NEDERHEMERT ..Assurantiekantoor „ZUIU-NEUERLAND" Fornuiskachel, Binnenlatfd KOFFERS pootaardappelen „ASEPTAZOUT" Te koop gevraagd in iedere hoeveelheid voor al Uw verzekeringen, ook voor Uw Molestverzekeringen. 's GRAVENMOER. HEESBEEN. SPRANG. WERKENDAM. men verdronken. Het slachtoffer fs met nog 3 personen in eten Biesbosch '«al hier op een zandbank eerst wezen zon nen. Daarna zouden zij gaan zwem men. De heer Vet ging te water, maar daar hij de ^wemkunst niet machtig was, is hij waarschijnlijk in een put geraakt en verdronken. Hij is een week tevoren met een kano omgeslagen en ook ternauwernood gered. Tot op he den is het slachtoffer, dat 30 jaar oud is, nog niet gevonden. Huisnr. Sub-Dislribuliekantoor le Wijk. Gemeenlen Wijk en Aalburg,'Veen en Eeliicn. GEM. WIJK EN AALBURG. Gemeenten WERKENDAM, DE WERKEN en SLEEUWIJK "Schoenen en Texfiel.k WILHELMINA YAN TILBORG get). ROUBOS, GRAFMONUMENTEN Fa. N. GLAUDEMANS Zn. Hendrik Johannes van Tilborgh. te huur gevraagd. Heusden A. BUYSROGGE VAC AN Tl E GESLOTEN Fa. J. GROEN - HEUSDEN - GESLOTEN Izaak Overwoei te Babiloniënbroek T. Broekhuizen te Genderen. gemeubileerde zit- en slaap kamer gevraagd, TE KOOP: VROEGGER. POOTGOED v. d. Groninger Zeeklei K. SCHURINGA Zn., Wildervank. op de Geldersche waarden onder Bokhoven en Hedikhuizen. Notaris G. TLANDWEER Instituut Reform te Franeker. FLINKE R. K. DIENSTBODE MULLER'sZAADHANDEL,Apeldoorn. GROOTESTRAAT i* 147 JA.xViOEDER ook voor UW BABY hebben wy nog 'n aardige WIEG WALTER KLERKX Waalwijk J. VAN 1EPEREN Kompaskaart van Duitschland van de klei, o a. LUTJEBROEK L 42 Coöp. Landbouwv. „ALTENA EN BIESBOSCH" NIEUWENDIJK (N.Bbr.) Tel. 8 H. VAN PUTTEN. Dir. ASEPTAFABRIEK DELFT Telefoon 532 (3 lijnen). kunnen wij nog normaal leveren door heel Nederland per scheepslading vóór of op den wal Bemiddeling voor de transportvergunning wordt verleend. Kraanstraat 14 Telefoon 4089. Buiten Kantoortijd: Tel. 215, Raamsdonksveer. WEST BRABANTSCHE POOTAARDAPPELEN ZAAIZADEN Zevenbergen Verzending alleen per schip. Prijsopgave franco boord. C. J. EJNE, Mesthandel, Breda Ginnekenweg 116 Telef. 4582 GOEDGEKEURDE POOTAARDAPPELEN EN ZAAIGRANEN van prima Selectiebedrijven uit verschillende Provinciën. Rode Eersteling Gele Eersteling Limosa Schoolmeesters Geelblom Bintje Gele en BI. Eigenh. Deva Souvenir Zaal-Tarwe Zaai-Gersf Zaai'-Rogge, enz. Koopm. Blauwe Noordelingen Bevelanders Rode Star IJsselster Furore Voran Alfa Industrie, enz. VOORJAARS-ZAAIGRANEN kunt U ook reeds opgeven. Of rechtstreeks bij ADR. VERWIJS, ANDEL Alle Woensdagen, Zater- dagen en Zondagen. Andere dagen: Volwassenenf. 0.77 Kinderen t/m 13 Jaar f. 0.52 Havendijk 76 Gorinchem Tel. 2779, GEBRS. LANSEN - C 21 MOERDIJK - Tel. 34 IEDERE ZATERDAGAVOND Vroolijk Gezellig 75-77 - Tel. 3900 - 's-HERTOGENBOSGH, Van K-vK/fjes geen No°.1J6oen -°'veen. böwijsDummers. 8 Augustus (Weft. tijd). HEUSDEN, 10 u. Ds. v. d. Berg uit Vlijmen. Geref. Kerk 10 en 6.30 u. Candt. Molenaar. AALBURG, 10.30 u. leesdienst en 7.30 Ds. Vroeg in de Weij. Ger. Gem. 10.30 en u. leesdienst. ALMKERK, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Akker. Ger. Kerk, 10.43 en 7.30 u. Ds. Hakman. ANDEL, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Put. AMMERZODEN, 10 u. Ds. de Groot. BRUCHEM, 10.30 u. dhr. Sterrenburg uit Hédel. - B.-BROEK, 10 en 7 u. Ds. Eijzenga. DOEVEREN, 2.30 u. Ds. O. Mühlr.ickel. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGELEN, 10.30 u. Ds. Boezer. Maand. Coll. EE 1 HEN, 7 u. Ds. Boezer. GENDEREN, 10.30 u. Ds. Kuyper. Ger. Kerk, 10.30 en 3.30 u. Ds. Fanoij. GIESSEN 7 u. Ds. Schoonenboom. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. 's-GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Koenekoop. Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. lolsma. HEESBEEN, 7.30 u. Ds. .v. Wingerden uit Capelle. KERKWIJK, 3 u. dhr. Sterrenburg uit Hedel. LOONbCHENDIJK, 10 *en 2.30 u. Ds Vroeg in de Weij. MEEUWEN, geen opgaaf. Ger. Gern. 10.30 en 3.30 u. leesdienst NEDERHEMERT, geen opgaaf. N1EUWEND1JK, geen opgaaf. POEDEROIJEN 10.30 u. dhr.'de Rooij uit Rijswijk. Chr. Ger. Kerk, 10.30 en 7.30 u. leesdienst. Ger. Gem. 10.30 en 7.30 u. leesdienst RIJSWIJK, 10.30 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUW 1JK, 10. Ij en 3.30 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG, 9.30 en 2.30 u. Ds. Sirag. Ger. Kerk, geen opgaaf. '"UITWIJK, 10.30 leesdienst en 7.30 u. dhr. de Rooij. VEEN, 10.30 en 7 u. Dr. Tjalma. Ger. 'Gem. 10.30 en 3 u. leesdienst. VLIJMEN, 9 u. Ds. Douwes uit Den Bosch. WASPIK, 9.30 u. Ds. Hoeufft Van Velsen uit Meeuwen. WELL, geen dienst. WIJK, 10.30 en 7.30 u. de Eerw. Heer v. d. Hoek uit Wormerveer. WOUDR1CHEM, 10 en 6 u. Ds. Ch. de Bruin. WAARDHUIZEN,* 10.30 en 7.30 uur. Candt. Lindeboom. WERKENDAM, 10 u. Ds. Beerekamp en 6 u. Ds. v. d. Akker. Ger. Kerk, 10 en 6 u. Ds. Jonker. Chr. Geref. Kerk, 10 en 6 uur, leesdienst. A Ger. Gem. 10 en 6 u. leesdienst. Dinsdag 10 Aug". 6.30 u. Ds. v. d. Berg uit Krabbendijke. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) 10 en 6 u. dhr-, Gebraat uit Nieuwe Tonge. BIESBOSCH, 10.30 u. dhr. Pruisen. Groote verdienste had de overledene op waterschapsgebied. Na liet over lijden van zijn broer den heer G. J. W. Brariderhorst, leidde hii als voor zitter het dagelijksch bestuur van^ den Polder van Eethen, totdat hij verleden ]aar deze functie wegens zij'n leeftijd moest neerleggen. De overledene \was ook Hoofdingeland van het Waterschap „Het Noorderafwateringsk'anaal." Tot zij:n" overlijden bekleedde hii1 ge durende een reeks van jaren het voor zitterschap van de afdeeling „Land v. Heusden en Aitena" van de Pomologi- sche Vereeniging, en tevens was hij bestuurslid der Coop. Boerenleenbank „Meeuwen". Als ouderling en kerk voogd *diende hij eeuige jaren de be langen der Ned. Herv. Gemeente van Eethen. Zijn laatste levensjaren waren vaak moeilijk voor hem. 't Was niet aan hem te zien, maar wie hem intiem kenden, wisten hoe de slagen van het overlijden zijner echtgenoote en liet in de Mei dagen 1940 zoo plotseling afgesneden 'Oorden van het jonge, veelbelovende leven van zijn zoon, raak bij hém zlijn aangekomen. Niettegenstaande zij'n sterke geest vocht tegen deze smartelijke slagen en ook tegen het gebrek aan waardeering dat .hij in weerwil van zijn goede be doelingen moest ondervinden, merkte wie nauwer met hem omging wel de gevolgen. Door de geslotenheid van zijn karakter gaf zijn uiterlijk weinig van deze dingen te zien, döch een uitdrukking van hem als: „lk geloof dat het Gods bedoeling is mij! van de wereld los te maken", sprak meer dan lange redevoeringen van anderen. Leeg zal het nu in en om zijn woning zij'n. De bedroefde familie, die -in weinig jaren zulke zware slagen heeft ge-i troffen moge er van overtuigd zijn, dat die leegte in ruimen kring wordt ge voeld en velen mpt ons, met groote waardeering aan dezen eenvoudigen, rus- tigen, rechtschapen man. begaafd met een scherpen geest en helder verstand blijven denken. Waardeering niet het minst, de goedheid en hulpvaardigheid tegenover zijn gemeente- en dorpsge- nooten. De keuringen der geitenfokver- eeniging zijn bepaald als volgt: Woensdag 11 Augustus om 11 uur te Meeuwen, 2 uur te Drongelen 4 uur te Genderen. Donderdag 12 Augustus 10.30 uur te Heesbeen, 2 uur te Eethen. 4 uur te Babyloniënbroek. De Kringkeuring te Eethen is be paald op Woensdag 18 Augustus des nam. om 3 uur. Alles wettelijke tijd. Belangstelling ook van de zijde van niet geitenhouder?, wordt zeer op prijs gesteld. Bij nacht hebben brutale in dringers zich toegang verschaft tot het erf van den tuinder D. Nederveen en uit zijn konijnenhokken ter waarde van ruim f 100 aan konijnen meegenomen. Zooals gewoon van de daders geen spoor. Men zij dus ook hiervoor ge waarschuwd. Zondagavond hoopt Ds. v. Win gerden uit Capelle om 7.30 uur op te treden en niet om 7 uur zooals aanvan kelijk was afgekondigd. De 15-jarige M. T. had het ongeluk te vallen, waardoor zij haar arm brak. De ontboden geneesheer oor deelde överbrenging' naar het zieken huis tes-Bosch noodzakelijk. Na be handeling is zij weer naar huis terug gekeerd. De arbeider C. C. kreeg een onbeduidend wondje aan zijn rechter hand. Deze zwol later op en veroor zaakte hem veel pijn. Dr. W. consta teerde bloedvergiftiging, terwijl opera tief moest worden ingegrepen. Bij S. v. V. ontstond brand in den schoorsteen. Door het flink optre den der buren wist men erger te voor komen. x Op de j.l. Vrijdag gehouden ledenvergadering van de voetbalveree- nigrng „Koz. Boys" heeft de heer M. de Heer bedankt als secretaris," terwijl de heer J. de Kooter in zij'il plaats werd gekozen. De heer C. Verdoorn werd gekozen als commissaris dgzfcr vereeniging. *Het kinderkoor. „De Zang vogeltjes' alhier is voornemens op Woensdag 11 Augustus een plezierreis te maken per boot naar 's-Bosch. Voor leden zijn de kosten f 1, voor niet-le- den f 1.50. Het uur van vertrek zal nog nader worden bekend gjemaakt. '-* Zondagmiddag is de heer Vet, wonende te Papendrecht bij het zwem Zondagmiddag is de boerderij van den heer A. Kooijck op de polder Ganzewei in den Biesbosch tot den grond" toe afgebrand. De oorzaak van dezen brand was gelegen in een schoor steenbrand. Het hooi, van den nieuwen oogst was opgetast tot aan den nok van* het dak. Daar de oogstwerkzaam- heden in vollen gang waren, vond het vuur hier en in een partij oliezaad, gretig voedsel. Daar de polder zeer afgelegen is, was de- brand onbereik baar-voor de brandweer. 165 van 9.1510.15 uur. 66125 van 10.1511.15 uur. 126190 van 11.1512.15 uur. 191250 van 1.'30— 2.30 uur. EETHEN, 11 Augustus 1943. Eethen en Genderen van 9.1511 u. Drongelen, Heesbeen en Doeveren van 1112.15 uur. Meeuwen en Bab.-Broek van 1.30 3 uur. De na-uitreiking van bonkaarten voor levensmiddelen 9e periode zal voor Wijk en Aalburg, Veen en Eethen op Don derdag 12 Aug. van 912 u. v.m. in het Vereenigingsgebouw te "Wijk plaats vinden. De uitreiking van bonkaarten voor zwaren arbeid, alsmede de inlevering der formulieren en uitreiking brood rantsoenen voor oogstwerkzaamheden, zal als volgt plaats hebben: WIJK en AALBURG, 9 Augustus 1943: Wijk A van 9.1510.45 uur. Wijk B van 10.4512.15 uur. Wijk C .van 1.303.uur. VEEN» 10 Augustus "1943. Voor mannelijke personen, geboren voor 9 Augustus 1925 en die om een aannemelijke reden geen lichaam der oude tabakskaart kunnen inleveren, zal op Donderdag 12 Aug. van 1.302.30 uur gelegenheid zijn tot het verkrijgen van een nieuwe tabakskaart yi het Groe ne Kruisgebouvv te Wijk. Uitreiking toeslagkaarten zwaren arbeid en oogstrantsoenen. WERKENDAM, Maandag 9 Aug. van 9—11.30 u., stamkaartnos. 12000 en van 1.303.30 de nos. 2001 einde in de Bestuurskamer van de Nutszaal. DE WERKEN, in Bestuurskamer Nuts zaal op Dinsdag 10 Aug. van 912 uur, alle nummers. SLEEUWIJK, in kantoor de Bok, op Woensdag 11 Aug. van 911.30 uur alle nummers. Formulieren hiervoor kunnen stam kaarthouders van no. 10012000 af halen op Dinsdag 10 Aug. des voor- middags te Werkendam en des nam. te Sleeuwijk en inleveren op Vrijdag- 13 Aug. voorm. te Werkendam en nam. te Sleeuwijk. Op Vrijdag 13 Augustus des nam. van 22.30 uur zal de na-uitreiking plaats vinden voor zelfverzorgers en niet-zelf- verzorgers van Werkendam, De Werken. Sleeuwijk en Kille. Degenen die nog geen tabakskaart ontvangen hebben en zij, die hun vorige kaart niet meer in hun bezit hebben, moeten zich ook melden op Vrijdag 13 Aug. op de na-uitreiking op het Dis tributie-kantoor in de Kruisstraat. - Bij aanmelding moeten de distributie stamkaart en het bijbehoorende inleg vel worden overgelegd. VERLOREN: Een grijs kinderjasje, vanaf Werkendam naar Almkerk. Tegen goede belooning terug te be zorgen bi} A. v. d. Heuvel C 29 te Almkerk. VERLOREN: een donkerrood kinder mutsje, van—Almkerk naar Op-Andel. Tegen belooning terug te bezorgen bij-Ant. Nieuwenhuizen te Almkerk B 93. VERLOREN: een pluche zwarte boodschappentasch, op den weg van Heesbeen langs de brug naar Heusden. Tegen belooning terug te bezorgen aan het Bureau van dit blad. VERtOREN: een nil^elen tabaks doos. Terug te bezorgen bij B. v. d. Heu vel, Hoogstraat 125, Werkendam. VERLOREN: een paar jongensschoe nen. Waarschijnlijk jper abuis meege nomen van het strand aan de Waard. Terug te bezorgen bij Wed. M. Ver- hey, Zevenhuizen 56, Werkendam. WEGGELOOPEN: een wit poesje. Terug te bezorgen bij W. J. de Rey- zer, Hoogstraat 204, Werkendam. VERKOOP EN VERVOER VAN FRUIT Men houde zich stipt aan de wettelijke voorschriften! Nu de tijd1 van plukken der pruimen, vroege appelen en peren daar is, wordt nogmaals ter algemeene kennis gebracht, dat: 1. De verkoop van iedere soort en iedere hoeveelheid fruit door den teler ook wat betreftverbruik in den boom gaard, aan particulieren en handelaren is verboden; 2. Het vervoer van iedere hoeveel heid onrechtmatig verkregen fruit door handelaren en particulieren eveneens is verboden. Aan den C.C.D. en de politie is in structie gegeven, zeer streng op te tre den tegen overtreders dezer verbods bepalingen. Men zij gewaarschuwd en houdezich dan ook stipt aan de wettelijke voor schriften. ADJUNCT-DIRECTEUR GEWESTE LIJK ARBEIDSBUREAU TE 's-BOSCH Met ingang van 1 Augustus is be noemd tot adjunct-directeur van het Ge westelijk arbeidsbureau te 's-Hertogen- bosch drs. H. J. J. Neefs. Verloofd Jenny Golet en JC. (Michael Jz. Vrijhoeve-Capelle, B 33fe Maastricht, Burg. Ceulenstraat 22 Thuis: Vrijhoeve-Capelle 7 Aug., 15.30- 17.30 uur. ONDERTROUWD: éjlnton 'spTuymers en Willy de Jongh Huwelijksinzegening in de I Ned. Herv. Kerk te Gorin- chem, D.V. op Woensdag j 25 Augustus a.s om 12 uur, door den WelEerw. Heer Ds. C. Sundermeijer. Heusden ^Hoogstraat 119 Gorinchem Parallelweg 83 Toekomstig adres: Dordrecht, Krlspünsche weg 1 ?1 rd. Na een langdurig, vaak smartelijk, doch zeer gedul dig lijden, overleed lieden onze innig geliefde, onver getelijke Echtgenoote en Moeder, in den ouderdom van ruim 63 jaren. Dat de Heefre onj krach f geve, om dit voor ons zoo smartelijk verlies te dragen. JOH? VAN TILBORO. JO. BETS. LEEN. JENNEKE. HUIBERT. JAN en Verloofde. Dussen, 2 Aug. f943. leveren wij ook in dezen tijd van het beste materiaal Den Bosch Tel. 4526 Langs dezen weg betuigen wij onzen oprechten dank voor de talrijke bewijzen van deel neming, ondervonden bij het overlijden van onzen innig ge liefden Zoon, Broeder en Ver loofde, Vooral aan »de burgerij van Heusden voor het innig mede leven in ons smartelijk verlies en in het bijzonder aan de jongelui, die hem naar zijn laatste rustplaats hebben ge dragen. Uit aller naam P. VAN TILBORGH. Heusden, 4 Augustus 1943. Brieven onder No. 72 aan het Bureau van dit Blad. heeft voor iedere teler Lembke's N.A.K. gekeurd Dit kan ook bij de volgende Commissionairs afgehaald wor den KINDR. BOUMAN, Andel. B. VAN WIJK Jz„ Wijk. OTTO DE ROOY, Dussen. OPHORST, Vrij h.-Capelle. V. DEKKERS, Vrijh.-Capelle. J. VERHAREN, Haarsteeg. B. RUMONDE, Vlijmen. K. VAN SPIJK, Drunen. Voor Prima geselecteerd van de Zeeuwsche Klei, als mede alle soorten Erkend handelaar in Zaaigranen en Pootgoed TIVOLIFlpe, HULST (Z.VI) Wegens is onze zaak a.s. week van 9-16 AUGUSTUS .Optiek - Horlogerie wegens vacantie - van 7 t.e.m. 14 Augustus de Schoen- en Zadelmakerij van en te koop gevraagd van plm. 250 planten. Adres: onder letter „T. O." a'. h. Bureau van dit Blad. TE KOOP: en voor Regeeringsprijs. H. ZWART -Tuinderij «De Eersteling" Telef. 32 - Almkerk. In deze omgeving door echt paar zonder kinderen, tegen goede prijs, een met gebruik van keuken. Brieven No. 71 a. h. Bureau van dit Blad. Eersteling, EigenhRecord, Noordel., R. Star, Gulblom, Voran, IJsselstr. Telef. 656. te Ammerzoden, is voornemens op DONDER DAG 12 AUGUSTUS 1943, •nam. twee uur (off. tijd), in het Veerhuis te Well, zitting te houden tot het aanschrijven van naweide, voor het seizoen 1943, op de Geldersche waar den, Bokhoven en Hedikhuizen. Breeder bij biljet. Wanneer U lijdende is aan Exzeem (huidziekte), Rheuma- tiek, Ischias, Asthma, enz. enz Uw geval eens zoo uitvoerig mogelijk. Ook U kan ik over tuigen dat volkomen genezing zelfs in de hardnekkigste ge vallen zeer; zeker mogelijk is. Mijn doeltreffende methode is geheel onschadelijk voor jong en oud en eenvoudig van toe passing. Postzegel bijsluiten s. v. p. GEVRAAGD N.V. „A.L.A.D." Wijk en Aalburg. TERSTOND GEVRAAGD: een bekwaam bij A. J. OCKERS, Meeuwen. GEVRAAGD, zoo spoedig mogelijk, voor dag of dag en nacht, flink loon, in klein gezin (één kind), bij C. TIMMERMANS, Hooge Maasdijk 28, Veen bij Heusden. Voor direct gevraagd voor dag en nacht. Mevr. MAAS-Wijsbeek Mr. v. Coothstr. 15, Waalwijk. GEVRAAGD, voor direct, Hotel «Het Wapen van Amsterdam" Heusden. GEVRAAGD, zoo spoedig mogelijk, in klein gezin, flink loon. Mevr. G. MULLER Driehoek 2, Apeldoorn. Mevr. F. BERGER, Eikefi- Iaan.l, Vught (N.-Br.), zoekt per 1 Sept. a,s. een in gezin met 2 kleine kinderen (1112 en 5 jaar) voor dag en nacht. Zefstandig kunnende werkenkoken geen vereischte. Hoog loon en goede kost. Aangeb.Linnenkast f 48; Bed, Peluw, Kuss f 45 Mahonie Linnenkast, hoog 190, breed 168, diep 60c.M.,fl75; Wieg f 10; Dressoir f 75; Wieg- zeil f 2Haard f 25. t. VEGHEL, Postelstr, 3, 's-Bosch. Hij verdienste. In plaatsen waar nog niet vertegenwoordigd, vragen wij betrouwbare AGENTEN, liefst uit den boerenstand, voor verkoop van tuin- en landbouw- zaden, pootaardappelen en be strijdingsmiddelen. Brieven aan LENHUIS. H. VAN DER VEN. DEN BOSCH STRAAT 30 t/o HET POSTKANTOOR Bestel dan nog tijdig Uw bij Speelgoedmakerij Kruisstraat 9, - 's-BOSCH voorzien van alle plaatsen imar Uw bloedverwanten of kennis sen verblijf houden, a 65 cent. Boekhandel Firma L.*J. VEERMAN Heusden. Wij kunnen leveren: Donkerroode Eersteling gek. met A Gele Eersteling gek. met A Gele Eigenheimers gek. met A en B. Blauwe Eigenheimers gek. met A en B. Bevelander gek. met AA, A en B. Bintje gek. met A en B. Tegen vastgestelde regeerings prijs. Teelt en Handel in Zaden, Pootaardappelen eh Bloembollen. Telef. 1141 en 1079. De Voedselcommissaris voor Noord-Brabant maakt bekend, dat door het Vee- en Vleesch- aankoopbureau in de maanden Augustus en September 1943 op de n^yolgende data en plaat sen, paarden zullen worden overgenomen en door de Pro vinciale Commissie voor den Paardenhandel toegewezen Breda, Maandag 6 Sept. 's-Bosch, Donderdag 9 Sept. Eersel, Maandag 9 'Aug. en 13 Sept. Oss, Donderdag 12 Aug. en 2 Sept. Haps, Vrijdag 13 Aug. Tilburg, Maandag, 16 Aug. en 20 Sept. Helmond, Vrijdag 20 Aug. en 17 Sept. Zevenbergen, Woensdag 25 Aug. en 22 Sept. Roosendaal, Dinsdag 31 Aug. en 7 Sept. De aan te bieden paarden die nen 's morgens om 10 uur op bovenstaande markten te wor den voorgeleid en moeten zijn voorzien van een behoorlijk halster en touw. De Wnd. Voedsel commissaris voor Noord-Brabant. Wachtende een lading POEDERKALK Bestellingen hierop worden gaarne zoo spoedig mogelijk ingewacht. Aanbevelend, met 5? op het veld, voorkomt het ziek worden van de knollen, vooral wanneer het loof reeds aangetast is. geeft (bij helder weer toegepast eri bij voorkeur 's morgens vroeg) reeds na 2 x 24 uur afdoende ver nietiging van het loof. Reeds meer dere jaren in de practijk toegepast. Effectief - Onschadelijk voor de huid Goedkoop. Telefoon 159 Mf In de hoop, dat U over mijn vorige leverantiën tevreden bent, raad ik U aan, Uw Pootgoed weer vroeg en thans dus reeds te bestellen, aangezien doorgaans de late leverantiën de meeste moeite, kosten en teleurstelling geven. Behoudens onvoorziene omstandigheden, heb ik af te geven in de klassen AA,.A, AB, B, C of N. Benevens verschillende soorten Bestellingen kunt U gemakshalve ook opgeven voor: Rijswijk en Omstr. bij Jan v. Gammeren TznRijswijk. Sleeuwijk Joh. Roubos Gzn., 216, Sleeuwijk. Gorinhem W. Prins, Gr. Haar 11, GorinchemJ Nieuwendijk Huib v. d. Stelt, Kunstmesthandel en Biesbosch A 245, Nieuwendijk. Meeuwen en Omstr. bij Jac. de Haan, b/d Molen, te Meeuwen. Langstraat Kinderen De Graaf, b;d Molen, Sprang. Brakel C. de Jongh, B 75, Brakel. Zuilichem J. C. v. Wijgerden, Zuiüchem. Gameren Jan van Honk, B 80, Gameren. Rossum E.M.Remmerde, Molenaar, Hurwenen. Reiziger Chr. v. Veen, Andel. Telef. 23 dag en nacht - Giro 260943. - Thuis tot 10 uur vóórmiddag. IaiisteroabI Wij behartigen Uw belangen door geheeLNederland. WEDEROM AF TE GEVEN als: Bevelander A, A-B en B; Eigenheimers A, A-B en B; Bintje A, A-B en B Roodstar, Industrie, Furore, Alpfa, enz. Beleefd aanbevelend, EigenaarB. B. BOERE, Tel. 20 door bekende Bands, Muziek- of Zangvereeniging C. B. VAN DE WAL ZoON FINANCIERING van auto's, gasgeneratoren, paarden, wa gens, vlug en voordeelig door ejgen financieringsmaatschappij. HYPOTHEEKVERSTREKKING en ASSURANTIES op alle gebied, scherp concurreerend. Prijs per adv. van 24 m.M., enkele kolom, 1 x pl. f 0,70, 2 x pf. f 1,32, 3 x pl. f 1,76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen1 x pl. f 0,61, 2 x pl. f 1,12, 3 x pl. f 1,53. (Alles bij vooruitbetaling). TE KOOP: een prijs f 50,-. Adres C. EIJKEMANS Hoogstraat B 75 - H e r p t. jTe koop gevraagd :l alle soorten Aardbeienplanten, j elke hoeveelheid, bij weer en gelegenheid. M. Schreuders, bij den Molen,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3