SIT&O 30 E SCHAPENDONK, WAALWIJÏ, NAAIMACHINEHANDEL Vezeloogstgaren S. D. Lankhuyzen Co's" Bank .n.v. GERARD KUIJPERS Reparatie Kuiperij Ie- en Verkoop van Antiek SPORTZAAK P. DE JONGH Voor aanleg Electrische Lichtinstallaties INLEVERING VAN LUISTERVERGUNNINGEN Speciale Separatie inrichting E. BRINCKRIAN Papieroogstgaren UW VARKEN een kostbaar bezit verzekert het daarom in de HALT! HALT! C.M. VAN WIJLEN De VELO Waschmachine Mij. REPAREERT Belastingzaken evacuatievertiuizingen W ONIN GINRICHTIN G J. A. MONSTER LET OP// Marktberichten Burgerlijke Stand JUWEELEN, GOUD en ZILVER F\ BALTUS MEIJER Damestasschen, boodschaptasscheri en andere luxe lederwaren De grootste Puntenwaarde W. P. VAN DER ZALM Firma JAN VAN MIL - Waalwijk GORINCHEM TECHNISCH BUREAU „ELQO" COEN VAN ORSOUW h.h. konijnenfokkers! PRIVÉ Ged, Pédicure- Voetverzorger R.E.V.O." Fifma Charles Schreuder Zn. JHwr INRICHTEN, BIJHOUDEN EN CONTROLEEREN VAN BOEKHOUDINGEN H. KANT MAKELAARDIJ KLERKX Telef. No. 15, Raamsdonksveer. Agentschap van de Amsterdamsche Bank N.V. Amsterdam. RAVENSWAAY'S KOFFIE-SURROGAAT cent per 250 gram HEUSDEN. ANDEL. NEDERHEM EIïT. WIJK EN AALBURG. De taal van Neerlands grond Schijnt als een vlam in het duister Ais r hun bonnen koopt zijn zij dan heusch geholpen dat is rantsoenen stelen! AFD. INKOOP INTERESSANTE PRIJZEN St Antoniusstraat 124 Telefoon 398. M. BLIJLEVENS WAALWIJK 29 LEVERING EN REPARATIE VAN ALLE MERKEN NAAIMACHINES ONDERDEELEN geeft het MAATWERK van „HUIS VAN FIJNE MAATKLEEDING" Kerkstraat 46 Telefoon 4478 Den Bosch. Benoodigd hout meebrengen BERGSTRAAT WIJK EN AALBURG r B i 11 ij k e p r ij z e n ANTIEKE MEUBELEN PORCELEIN AARDEWERK KOPER EN TIN BOODSCHAPTASSCHEN AKTENTASSCHEN PORTEMONNA1ES GEZELSCHAPSSPELEN EETHEN (BIJ WAALWIJK) 20 MUZIEKHANDEL Ververstraat 69, 's-HERTOGENBOSCH HET MEEST VERTROUWD ADRES „ALVOLINE" SECRETARESSE Instituut „FlCKlNGER" 's-BOSCH Telef. 4^69 Meubel transportbedrijf Ruime droge bergplaats voor inboedels BEDDEN - MATRASSEN - MEUBELEN Vakkundige reparatie van alle gestoffeerde Meubelen HEUSDEN TELEF 49. ONZE SCHRIFTELIJKE CURSUS BIJENTEELT N.V. Bijenstand „MELLON A", Santpoort De van Ouds bekende American Stoppage Enschotschestraat 170 J. M VOS GORINCHEM. U- INBDERLANDSCHE Kl ein vee-verzekering Duizenden verzekerden. Vraagt inlichtingen bij het Bestuur Ringbaan West 167, Tilburg. Behandelingvan Belasting Aangelegenheden Administratiekantoor Putterstraat O 63 HEUSDEN Lid Ned. Col 1 voor Belasting Consulanten V e r k r ij g b a a r Brillantine, iets fijns voor de jonge mannen. Wees wijs en vraagt prijs bij DENDEREN Handel in: Rijwielen, Motoren, Waschmachines, kortom alles zoowel voor den Fietser als voor de Vrouw. Als wij uw MEUBELSOPMEUW STOFFEEREN, ontvangt U ze als nieuw terug Nog ruime keuze BEHANGSELPAPIER C A. DOOMERN1K, Ververstr. 46 - Den Bosch GROOTESTRAAT 241 WAALWIJK. Grootestr. 140 - Telef. 200 - WAALWIJK Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingei. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. n Neemt GELDEN a DEPOSITO, ren te vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravgnswaay Zn. Gorinchem. WEEST ZUINIG MET PAPIER EN MET ENVELOPPEN IN HET BIJZONDER. De door de overheid uitgevaardigde voorschriften ter besparing -van papier, welke onder den drang der omstandig heden geleidelijk moesten worden ver scherpt, plaatsen niet alleen de overheid zelve,, doch 6ok publiek en bedrijfsleven voor de noodzaak met alles wat papier betreft zoo zuinig mogelijk om te gaan. Zoo werd omvang en oplaag van de dagbladen aanzienlijk beperkt, verschil lende bladen en periodieken werden op geheven, formaatsvoorschriften ten aan zijn van briefpapier, kwitanties, 'etiket ten, e.d. werden gegeven, terwijl de ver vaardiging van verschillende artikelen van papier en carton werd verboden. Men zou nu mogen aannemen, dat iedereen door deze maatregelen wel tot de overtuiging was gekomen'van den, ernst der papierpositie enzichzelf dien overeenkomstig de noodige beperkingen had opgelegd. Het blijkt echter, dat in vele gevallen zoowel publiek als be drijfsleven door een meer oordeelkun dig gebruik nog heel wat papier zou kunnen besparen, t In dit verband dient speciaal de aan dacht te worden gevestigd op het dik wijls onnoddig gebruik maken van en veloppen dan wel enveloppen van groo- ter formaat, dan strikt noodzakelijk is. Zeer veel verzendingen, waarvoor thans nog enveloppen worden gebruikt, zou den enveloploos kunnen geschieden. Zoo viel het b.v. -bp, dat de prospec tussen van de laatste staatsfeeniug, hoe wel voor enveloplooze verzending in- fericht, door de meeste .banken in een nveloppe 'aan haar cliënten vierden 'toegezonden. Onnoodig te zeggen, dat elk niet noodzakelijk gebruik van enveloppen moet worden vermeden. Men bedenke toch, dat de papierindustrie onder de huidige omstandigheden maandelijks slechts een beperkt aantal enveloppen ter beschikking kan stellen. Deze hoe veelheid is slechts "voldoende,,voor het allernoodzakelijkste vèrbruik. Indien men dus enveloppen bezigt in gevallen,, dat deze niet strikt noodzakelijk zijn, dan wel met een kleiner formaat enveloppe volstaan zou kunnen, worden, zullen voor de werkelijk noodzakelijke gevallen op een opgenblik geen enveloppen meer beschikbaar* zijn. Daarom is het ook ijl ieders belang, eventueel nog voorradige enveloppen zoo spaarzaam mogelijk te gebruiken. Snijdt voorts de envelop pen, die u ontvangt, zoo voorzichtig mogelijk open, poor het overplakken met een strook, die tevens de oorspron kelijke adresseering en frankeering on zichtbaar maakt, kan de eijveloppe nog maals dienst doen. Hier ligt ook een taak voor particu liere bedrijven om, hun personeel te .doordringen van de noodzakelijkheidee- ner uiterste papierbesparing en hun het parool te geven: „Weest zuinig met papier en met en veloppen in het bijzonder!" FRUIT BUITEN DE VEILING OM VERHANDELD. Een regelmatige gang van zaken bij de voedselvoorziening verlangt een. zoo goed mogelijke uitvoering van de rege len, die gelden voor den afzet van de producten van land- en. tuinbouw. Tuin bouwproducten en fruit dienen, ter vei ling te worden aangevoerd en via de veiling verhandeld. Een pachter van on- geoogst fruit uit de Neder-Betuwe ne geerde het Tuinbouwafzetbeslui.t en toen bij uit zijn boomgaarden afkomstig fruit buiten de veiling om verhandelde en er, tegen flink geld uiteraard, bestemmingen aan gaf; die hem goeddunkten. De tuchtrechter te Arnhem heeft den man dézer dagen een boete van f 8000 opgelegd. P 1794/1 Verantwoordelijk voor den ge- heelen inhoud J H. Roza te Heusden; Uitgever en Drukker: Fa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K 1448. TELEGRAMWISSELING MET DEN FüHRER. 's-Gravenhage, 31 Juli De Rijkscomm. Rijksminister Seyss- Inauart en de Leider van de N.S.B., Mussert, hebben op 26 Juli j.l. het volgende telegram gezonden aan den Führer: „Op dit oogenblik is het ons. Duit- schen* en Nederlandschen nationaal-soci alisten in Nederland een behoefte, u als onzen Führer "te getuigen van ons on wrikbaar geloof in de succesvolle ioe- komsl en van onze verknochtheid tot het uiterste. Heil aan onzen Führer!" De Führei* heeft hierop met het vol gende telegram geantwoord „De gelofte van trouw der Duit- sche en Nederlandsche nationaal-socia listen in Nederland, die u en de Leider Mussert mij hebben doen toekomen, heeft mij oprecht verheugd. H«t daarin tot uiting komende onwrikbare geloof in het succes en in onze gemeenschappe lijke toekomst zal niet teleurgesteld wor den. Aan ons zal de overwinning zijn." (w.g.) ADOLF HITLER. OVERHEIDSWINKELS VOOR DEN GROENTEVERKOOP. Dat de overheid niet voor stevige middelen terugschikt om onwillige de taillisten te dwingen die medewerking aan de voedselvoorziening te verleenen, die van hen redelijkerwijs verlangd kan worden, blijkt uit een nieuwen stap, thans door de met de zorg voor de groehtenvoo'rziening belaste autoriteiten genomen. Van overheidswege zijn vier verkoopgelegenheden voor groenten, fruit en aardappelen in de gemeente Wassenaar ingesteld, waar iedere inge zetene van Wassenaar voor zijn groente voorziening, binnen het kader van de huidige mogelijkheden, terecht kan. De exploitatie van de, voorloopig_ vier, overheidswinkels wordt opgenomen" door het commercieele lichaam van het Hoofdebedrijfschap voor Tuinbouwpro ducten, het Aan- en Verkoopbureau van Tuinbouw- en Sierteeltproducten. De aanleiding tot dezen vorm van overheidsoptreden op het terrein van den detailhandel in groenten en fruit, is gelegen in de houding van de Was- senaarsche groentenhandelaren, die het drie-, vier- en vijfvoudige van de norma le prijzen in rekening brachten en zich daarmede niet alleen schuldig maakten aan overtreding van de prijsvoorschrif- ten, doch tevens de moeilijke groenten- voorziening ergerlijk tegenwerkten, Wat 'er onder dergelijke verhoudingen^ terecht moest komen van de groenten-" voorziening van hen, die de fantastische prijzen niet konden betalen, laat zich denken. De winkeliers hebben het aan zich zelf te wijten, dat de verkoop thans rechtstreeks van overheidswege ter hand wordt genomen. ROTTERDAM, 3 Augustus. Heden werden op de veemarkt aan gevoerd: 1102 dieren, waaronder 29 paarden, 8 schapen, 572 runderen 206 nuchtere kalveren, 78 graskalveren. 209 bigden. Prijzen per stuk: melkkoeien f 1475, f 1275, f 1025; kalfkoeien f 1425, f 1225. f 1025; varekoeien f850, f750, f650; vaarzen f 800, f 650, f 475pinken f600, f500, f375. Aanvoer melk- en kalfkoeien iets rui mer, stroeve handel, onveranderde prij zen. Varekoeien aanvoer klein, matige handel, prijzen constant. Vaarzen en pinken aanvoer als vorige week, kalme handel,, prijzen bleven stabiel. 's-HERTOGENBOSCH, 4 Aug. Op de markt van heden "waren aange voerd 282 stuks, waarvan 146 runde ren en 136 nuchtere kalveren. Alle vee, dat aangevoerd werd, was voor levering bestemder was 'dus geen vrije handel meer. Van 22 Juli5 Augustus. GeborenCornelis Adriaan, z. van M. Japson en M. J. Koekkoek; Petrus Alphonsus Maria, z. van J. J. v. d. Griend en van W. E. v. d. Water; Tonnie Gerardus Maria, z. van F. K. te Vruchje en A. L. KnijpersJan Mi- chiel, z. van G. Vos en van A. de Haas. Ondertrouwd: F. A. Obbens 25 j. en A. H. Burghouts 25 j." Getrouwd: H. P. Dekkers 29 j. en M. A. de Roon 36 j. Overleden: Hjndrika Bruijsters, eclit- genoote van Johannes Kipping, 72 j.; Hendrik Johannes v. Tilbofgh, .22 j.; Roeland Johannes Smits, 74 j. echtg. van Martha v. d. Hooven, eerder wedn. van Hendrika Johanna v. d. Aa. Over de maand Juli. Geboren: Willem, (z. van C. Noor-> locs en B. H. BranJerhorstHermina, d. van M. Kwetters en H. Sterrenburg; Gerrit Gerardus, z. van ^G. A. Ster renburg en A. M. Smits. Getrouwd: Adr. v. Andel 36 j. en A. v. Andel 30 j. Overleden: Cornelia Pellicaan 62 j. echtgen. van C. Pellikaan. Over de maand Juli. Geboren: Alida Maria, d. van J. A. v. d. Meijden en E. de Wterd Jeanne Elisabeth Marcelia, d. .van J. A. A. v. Ingen en M. C. van Balie- gooi jen. Getrou.wd: S. J. Gouda 20 j. en R. Vos 20 j. Over de maand Juli. Geboren: Jenneke, d. van M. Vos en IJ." D. Bouman; Jacoinijntje Jo hanna Adriana, d. van A. v. Ballegooij- en en J. A. Duijster; Antonie, z. van M. Mouthaan en P. G. v. Mersbergen; Arnold, z. van P. Wijgers en M. v. Rij^w ijk. Getrouwd: K. F. v. d. Velden 21 j. en E. Nieuwkoop 22 j. Ziehier een proeve van het meest zuivere Nederlandsch dat een Leider van een Distributiekantoor in een plaats in Nocrdbrabant ontving. Als een der gelijk verzoek niet helpt, dan helpt er niets meer. Hooggeagt Kommetee der Distei ibutsie, Aangesien ik fenaal door me sgoene gesakt bin en ik al ses daage op men bloote jatte ront sjagger, ferrek ik fan de pain en sitte me poote vol mit blaare Me frau loopt ook al op er naakte truffels ront, it word nou ferfeeient Krij'g ik nou een stuk formelier fan U meheer? Me soon heb enkel fan die stukke .ooteband onder de kluive U loop tog ook niet op uwes bloote hakkies? Als we saeves in de kamer zitte dan stinke we der uit van de sweetjatte Laat ine nou nie langer beedele en geef me sgoene an me kuier- latte Maak Uzelf niets wijs om Uw geweten te sussen. Wilt U helpen, zorg dan dat zij krijgen waar zij recht op hebben. Gébruik hun bonnen niet om zelf wat meer te krijgen, want Publ. v/h Dep. e. Handel, Nijverheid en Scheepv. t.b.r.h. C.D.K. JUWELIER GORINCHEM TELEF. 2678 WESTWAGENSTR. 19 Wij hebben nog een aardige sorteering in STATIONSSTRAAT 6. 6. W. I M'n zuster lans had laatst woor- I den met d'r man. Een echte goeierd. j maar met weinig begrip voor de distri- f but ie. Hij wil iedere dag een glaasje melk en óók nog pannekoeken, en dat kost toch óók melk?" vroeg lans. Ik heb haar toen gauw verteld, dat te de lekkerste pannekoeken bakt met water.- bloem en PANKO. MINA F BAKGRAAG I SPREEKT: Het tón 9eb*vluê Aat UW wWkcue eer oldoetvie GROOTESTRAAT 243 TELEFOON 221 LANGENDIjK 14 TELEFOON 2787 NAAR L. W. GOUDA. IN AUGUSTUS DE LETTERS A, B, C EN D. De luistervergunnfogen der verbeurdverklaarde radio-ontvangtoestellen moeten in den loop van het jaar worden ingeleverd bij een postinrich- ting (geen postagentschap). Aan de beurt zijn: In Augustus 5 t/m 7.letter A 9 t/m 14 letter B 16 en 17 letter C 18 t/m 21 letter D In September 6 en 7 8 en 9 10, 11 en 13 14 t/m 18 21 en 22 letter E letter, F letter G letter H letter I letter J Verschuldigde luisterbijdrage: tot en met de maand waarin het toestel is gevorderd. Aan deze betalingsplicht moet geheel zijn voldaan. Girobetalingsbewijzen bijvoegen I Te veel betaalde gelden: kunnen worden teruggevraagd door op de adreszijde van de vergunning een desbetreffend verzoek te stellen. Gebruik steeds, ter voorkoming en genezing van Uw waarde volle dieren, door het voer. „ALVOLINE" bevatMineralen, Vitaminen en Kruiden. „ALVOLINE" wordt ook veel aangewend ter Voorkoming en genezing van verschillende ziek ten, o a bij Paarden, Runde ren, Schapen, Geiten, Varkens, Pluimvee, enz Prijs per pak a5K.G.f 1,78; 25 K G. (baaltje) f 8,03. Bestellingen en inlich tingen te zenden aanG. H. W1LLEMINK BATHMEN. Tevens wederverkoopers gevr. ONZE CURSUS staat onder persoonlijke leiding van onzen directeur. U profi teert in alle opzichten van zijn uitgebreide kennis en rijke er varing op het gebied van de handel. BREDA Schriftelijke en mondelinge lessen. aaan inyuum aKsassia W Des Donderdags in Waalwijk HêtcL „Korenbeurs" Grootestraat 198 - Telef. 285. Spreekuur 2-J3 uuf nam. C. P. DE HOOG, Belastingconsulent N.I.v.B., Visschersd. 68 Gorkiim Telefoon 2978 Stationsweg 1 - Telef. 2410 GORiüCHKH Belast zich met per auto, schip of spoor. BILLIJKE PRIJZEN voor alle voorkomende verhuizingen pok naar het buitenland - is een groot succes en wordt alom geroemd om de duidelijke, eenvoudige en practische leerstof. CURSUS A. v. beginners f 7 50; CURSUS B. v. gevor derden f 10. elk bestaande uit 15 wekelijksche lessen. Elke maand begint een NIEUWE CURSUS. Vraagt prospecti. Fabriek van Bijenwoningen en gereedschappen voor Bijenteelt. Tel. 8225 - Giro 29201. is, wegens uitbreiding der zaak, overgeplaatst van Lange Nieuwstraat 33 naar Tilburg - Tel. 8295, Gaten in Uw kleeren Een winkelhaak in Uw jas? Mot gaten? Wij stoppen alle weefsels onzichtbaar. Voor Heusden en Omgeving Depothouder Genderschendijk B11 Genderen voor koolzaad. - voor granen. Zendt mij Uw aankoopvergun ning voor bovengenoemde ar tikelen. Deze worden met spoed door mij behandeld. Ar*** ...EEn vERTROuwensmah, d/e uw belangen b'j de BE - lasting BEhaRT/GT En uw BOEKHOUP.no verzorgt. een gratis brochure, waar- in u verteld wordthoe uw problemen opgelost v worden, wacht op uw aan vrage BUr 0/ n ii Mnberochenhoek telefoons juitEf tuyJzil ^oeh/wuxlin^/i a&oy cpd/yuzi, J(&CÜ2/L/XXS2G£, INO K I JSSFNm geen zeemlap, geen spons, iinw i\uooL.no altijd zuinig en netjes. ONROERENDE GOEDEREN HYPOTHEKEN - ASSURANTIËN alle soorten en merken Waschmachines en Wringers Vakkundig Billijk Vlug.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4