30 Goöp. Boeren Leenbank „L. B." Wijk en Aalburg Rentevergoeding voor inlagen Vlo COVEREN Dr. SCHILLING H. de Bont-v. Hulten Depots Papieroogstgaren Vezeloogstgaren WAT Z01DT l mm Het Woningbureau van G. DE BRUIN VAN DAM'S MEUBELEN DAMËSKAPSALON Michael's Ijzerhandel W. TIMMERMANS ZN. Te koop gevraagd „Het Klaverblad Dames- en Heeren Kleeding Huwelijksbemiddeling. Te huur en te koop Verkooplokaal „De Zwaan'' i S. D. Lankhuyzen Go's Bank} *.1 BREDA (Ginneken). J. A. MONSTER NAAIMACHINES. siuo Marktberichten Burgerlijke Stand Rechtzaken ®ijii al die klanten te vertrouwen WIJ weten er raad op. WIJ Leveren, Ruilen en Repareeren M. M. DE REEPER - DEN BOSCH GROEN's Naaimachinehandel SPHINX SERVICE STATION Firma Jac. van Spaandonk „JASPADO" pootaardappelen Fa. KOOY FIT JftlC0TA<#^S ONZICHTBAAR STOPPEN J. DUPRÉ DAT GEEFT GEEN STEEK f Telef. No. 15, Raamsdonksveer Z" Agentschap van de Amsterdamsche Bank N Y. Amsterdam." RA VENS W AAY'S KOFFIE-SURROGAAT cent per 250 gram IIEÜSDEN. DUSSEN. WERKENDAM. Kantongerecht 's-Hertogenboseh. Bongeknoei is erger dan diefstal VOOR IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN ENZ. ENZ. ENZ. NAAR AALBURG Telefoon No 14 Kassiers en Commissionairs in Effecten Geen Huur - Geen Rente! Hoe kan dat? In couvert zenden aan HYPO - Alkmaar ROTTERDAM Kassier: D. VAN WIJK. STUUR ONS UW BANDENKAART en wij zorgen voor vlot TETERINGSCHEDIJK 210 BREDA TELEFOON 4567 Vischstraat-Hoek Kruisstraat ZATERDAGS 10-4 Laan van Mecklenburg 16 NAAR MAAT. Prima coupe Telefoon 109. Piusplein 69 HEERENKLEEDING Stoomen Verven DAMESKLEEDING Stoomen Verven van de klei, o a LUTJEBROEK L 42 H.H. KONIJNENFOKKERS! „ALVOLINE" Onthoudt dan, dat wij alléén met de beste prestaties tevreden zijn. N.V. DE LANDBOUWBAÜK - UTRECHT STATIONSWEG 31, TEL. 5517 's HERTOGENBOSCH waar zij GRATIS worden ingeschreven. HUURADMINISTRATIE ALLE ASSURANTIËN. AMËRIKAANSCHE STOP INRICHTING van scheuren, gaten, borstzakken en slijtage BEDERF HEM NIET MEER! VAKKUNDIGE REPARATIE en BETROUWBAAR ADRES: REPARATIE-INRICHTING BAAIMACHINEHANDEL 's-BOSCH 3 KERKSTRAAT 32 - 's-HERTOGENBOSCff f 3 ORKESTEN j Klein-Casino is het ontspanningscentrum van Den Bosch. yrrrrrrrrrrrrrrrr*yyy DE ROBINO'S m. van de :r werff I. SUURS KERSTEN PERMANENTEN HAARVERVEN ONDULEEREN WATERGOLVEN Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen oader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich "met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN a DEPOSITO, ren te vergoeding vólgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. "Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Gorinchem. HOOGE BOETEN WEGENS HET LA TEN BEDERVEN VAN GERST. Welke overtreding den Gelderschen landbouvter, die onlangs bij het Cen traal College voor de Tuchtrechtspraak in beroep kwam van een hem door den Tuchtrechter te Zutfen opgelegd vonnis, hem het zwaarste werd aangerekend is niet bekend. Zeker is echter, dat het laten bederven van 1500 kg gerst, het geen hem als overtreding van het Voed- selvoorzieningsbesluit, dat die zorg van den landbouwer voor de producten Vraagt, die redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, ten laste was gelegd, niet als het minste verzuim is beschouwd van de door hem begane overtredingen der bepalingen, die in hiet belang van de voedselvoorziening zijn uitgevaardigd. Door het opleggen van een boete van f 2500 met verbeurdverklaring van in beslag genomen granen heeft het in hooger beroep bevestigde vonnis van den Tuchtrechter de ernst van de over treding gewaardeerd. In een tweede zaak tegen denzelfden man is het eveneens tot een boete van f 2500 met verbeurdverklaring der in- beslaggenomen granen gekomen, waar bij enkele punten van de tel astelegging in thooger beroep niet bewezen werden geacht, reden voor het Centraal College voor de Tuchtrechtspraak om de door den Tuchtrechter opgelegde boete van f 5000 te halveeren. De betrokken boer had frauduleus granen gedorscht en elders opgeslagen, kennelijk met de be doeling de producten achter te houden. De onregelmatigheden in de granen zijn hem duur te staan gekomen. t (VERZENDING VAN BRIEFPAKJES AAN IN KRIJGSGEVANGEN SCHAP TERUGGEVOERDE MILITAIREN. 's-Gravenhage, 10 Aujj. Van de bevoegde Duitsche militaire autoriteit is toestemming verkregen, dat aan de sedert 7 Mei 1943 weder in krijgsgevangenschap teruggevoerde Ne- derlandsche militairen kunnen worden gezonden z.g. briefpakjes van maximaal 2 kg (inclusief verpakking) inhoudende levensmiddelen, rookgerei e.a. artike len, waarvan de verzending niet verbo den is en wel, in verband met de be staande postale omstandigheden, voor- loopig tot een aantal van 2 briefpakjes per krijgsgevangene per maand. Op grond van deze toestemming ver zoekt liet hoofd der afdeeling 4b van het Informatiebureau van het Nederl. Roode Kruis de(n) naastverwante of gevolmachtigde dezer krijgsgevangenen, zoo spoedig mogelijk, voor zoover zulks nog niet is geschied, opgave te doenj van zijn (haar) naam, adres en graad van verwantschap tot den krijgsgevan gene (bijv. echtgenoote, vader, moeder, verloofde, gevolmachtigde, enz.) als mede van den naam en voornamen, mi litairen rang, troepenoinderdeel even tueel krijgsgevangene-nummer en kamp van den krijgsgevangene. Deze schriftelijke opgavjen zijn in duidelijk schrift te stellen en gefran keerd te richten aan het hoofd der afd; 4b van het Informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis. Hamer straat 17 te 's-Gravenhage, van welke afdeeling zoodra mogelijk aanwijzingen voor deze zendingen e.a. inlichtingen kunnen worden tegemoetgezien. TWEE SLACHTOFFERS VAN DEN ONBEWAAKTEN OVERWEG. De 18-jarige mej. M. Zonneveld en de 19-jarige heer"1 Rijkers, beiden uit Heemstede, zijn op een onbewaakten overweg te Beverwijk onder een elec- trischen trein geraakt en zoo ernstig gewond dat zij in het ziekenhuis zijn overleden. P 1794/1 Verantwoordelijk voor den ge- heelen inhoud J. H. Roza te Heusden Uitgever en DrukkerFa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K1448. DISTRIBUTIEOPHAALDIENSTEN NIET LANGER TOEGESTAAN. In verband met de bezwaren, welke verbonden zijn aan het vervoer van een groot aantal distributiebescheiden, is het noodzakelijk gebleken, te bepalen, dat de plaatselijke distributiediensten geen bescheiden meer zullen uitreiken aan z.g. distributie-ophaaldiensten. Deze diensten zullen er dus niet meer hun bedrijf van kunnen maken distribu tiestamkaarten van hun abonné s aan distributiediensten aan te bieden ter verkrijging van bonkaarten. In het algemeen zullen, particulieren niet meer dan tien distributiestamkaar ten tegelijk in behandeling mogen geven ter verkrijging van bonkaarten. Een uit zondering zal slechts gemaakt kunnen worden voor de distributiestamkaarten welke blijkens de daarop gestelde gege vens van een gezin of samenwoning afkomstig zijn. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat correspondentie over deze aangelegenheid niet beantwoord zal wor den en dat bezoek ter bespreking daar van niet kan wórden afgewacht. WEER TWEE NIEUWE ZEGELS. Van Maandag a.s. af zullen weder om twee frankeerzegels van de nieuwe serie verkrijgbaar zijn, t.w. van IV2 cent met drie-kronenboom (purper) en van 15 cent met de beeltenis van Piet Hein (blauwachtig paars). Het symbool van de drie-kronenboom is bekend uit de heraldiek en de huis vlijt. VASTSTELLING TARIEFLÖÖNEN VOOR HET ROOIEN. De Gemachtigde voor den Arbeid heeft de navolgende tariefloonen voor het rooien van aardappelen, suiker- en voederbieten voor het jaar 1943 voor de provincie Noord-Brabant vastgesteld. Het loon bedraagt voor het rooien van aardappelen op zandgrond f 110 tot f 130 per ha en op kleigrond f 120 tot f 150 per ha. Bij meer dan 5 pC(. be schadigde knollen wordt 10 pCt. gekort; voor rapen achter lichter of rooimachine f 80 tot f 110 pèr ha. De aardappelen moeten worden opgeleverd in 2 sortee ringen overeenkomstig' plaatsjelijk ge bruik, hetzij op den wagen, het zij aan den put onder zomerdek; voor het rooi en van suikerbieten op zandgrond f 50 tot f 60 per ha, op lichte klei f 60 tot f 70 per ha en op zware klei f 70 tot f 85 per ha. WAARSCHUWING. v De commissaris der straatrecherche chef van commissariaat 2 te .Den Haag, .inspectie, Alexanderplein 13, waar schuwt tegen praktijken van een onbe kenden man, die zich uitgeeft voor po litieambtenaar. Hij vervoegt zich als zoodanig bij vrouwelijke ingezetenefi, wier echtgenooten in het buitenland werkzaam zijn en geeft voor huiszoe king te moeten doen, omdat de man uit het buitenland is 'gevlucht. Hij eigent zich bij die gelegenheid geld en distributiebescheiden toe. Het signalement van den man luidt: oud ongeveer 35 tot 40 jaar, plus mi nus 1.75 M. lang, flink postuur en bol gelaat. Hij is gekleed In een blauwe gabardine regenjas, draagt donkergrij ze pantalon, donkerbruinen hoéd en zwarte schoenen. ROTTERDAM, 10 Aug. Heden werden aangevoerd 1089 stuks, waaronder 25 paarden, 4 schapen. 520 runderen, 151 nuchtere kalveren. 92 graskalveren en 297 biggen. Prijzen per stuk: Melkkoeien f 1475, 1275, 1025; Kalfkoeien f 1425 1225. 1025; Varekoeien f850, 750, 650 en vaarzen f 800, 500, 375. De aanvoer van melk- en kalfkoeien was als vorige week met stillen handel en de prijzen bleven constant. Varekoei en aanvoer zeer gering met kalmen handel en de prijzen als vorige week. Vaarzen en pinken aanvoer gewoon met stroeven handel en prijshoudend. 's-HERTOGENBOSCH, 11 Aug. Op de markt van heden waren aange voerd 396 stuks, waaronder 276 run deren, 118 nuchtere kalveren en 2 schapen-lammeren. Alle .aangevoerd vee was voor leve ring bestemdgeen vrije handel. Geboren: Johannes, z. van Huibert de Vries en Pieternella van Loon; El- ly Jenny, d. van Elias v. d. Wal en Janna Lamberta WigmansAdrlana Cor nelia, d. van Adrianus Verhoeven en van Antonia Cornelia* v. d. Hut." Over de maand Juli. Geboren: Adriaan A. H., z. van. N. A. Kanters en M. F. Rijken; Arnoldus A. A., z. van A. G. Meijers en A. A. HuigenAria, d. v. T. v. Rijswijk en T. v. Wijngaarden; Mattheus A. G. M., z. van W. M. van Bragt en A. C. M. Vissers; Henrica A. P., d. van G. J. v. Velthoven en P. C. M. C. v. Dongen; Henrica J. C., d. van H. W. v. Balkom en C. A. v, Dortmont; Ja- coba E., d. van F. v. Dortmont en I. J. HofmansHendricus Willebrordus Ma ria, z. van H. A. C. v. Schendel en J. C. BrendersWaltherus H. A. M., z. van H. A. Simonis en P. W. A. M. v. Gooi. Overleden: Karei Janson, 80 j. wedn. van Jacoba v. Emden, eerder van Sophia v. Emden; Adrianus Rijken, 64 j., echtg. van M. Ch. -v. d. Pluijm.Hendri cus W. M. v. Schendel, 4 d. Geboren: Cornelia, d. van P. v. d. Heuvel en G. Viveen; Paulus, z. van P. Visser en Wt Kornet; Dirk, z. van W. F. Kramer en H. W. Kil winger; Adriana W. J., - d. van P. H. Krocn en H. v. Driel. Ondertrouwd: Pieter Hendrikus van den Heuvel 23 j. en Christina Hovestadt 20 j. Overleden: Arie Cornelis Veth 30 j. en Adriaan Verhoeven 58 j. Zitting van Woensdag 4 Augustus. VisscherijwetT. W., Woudrichem f50; G. S., Woudrichem 2 w. h.. Geen doorloopend register houden: M. v. V.,.J. d. B A. L. E. en G. J, G., allen te Sprang-Capelle, ieder f 15. Aanrijding: W. C. v. d. D,~ De Werken f5; N. B., Almkerk f 5. Geen voorlicht: A. P., Dussen f2.50; W. W. H., Almkerk f 3. Geen achterlicht: A. V. te Waspik f2.50. Geen voor- en achterlicht: A. d. R., Sprang-Capelle f 2. Met tweeën op rijwiel: C. V., Veen Niet rechts houden: D. A. P., An- del f 2.50. Besluit Persoonsbewijzen: H. I., Wer kendam f2; R. M. V., Veen f4; A. C. T. v. D., Rijswijk f 4. Voorlicht niet afgeschermd: C. O., Werkendam f 4. Met tweeën op rijwiel: P. v. d. K., Rijswijk f 1.—. Geen voorlicht: M. v. Z., Rijswijk f 5C. V., Wijk en Aalburg f 3. Zitting van Woensdag 11 Aug. Invaliditeitswet: C. J. S., Waspik f5 of 3 d.. Niet op rijwielpad rijden: M. d. K., Werkendam f 3 of 3 d. Voorlicht niet afgeschermd: P. J. H. V., Meeuwen f 3 of 2 d. Voorlicht niet afgeschermd en geen achterlicht. Wat het geld betreft wel, maar wat de bonnen aangaatDe winkelier moet voortdurend op zijn tellen passen, anders wordt hy schandalig beetgenomen door meAchen die zich zouden schamen als ze hem een cent te kort dedenZe begrijpen niet, dat htj hun bonnen hard noodig .heeft om zijn voorraad te kunnen aanvullen. Puhl. v/h Dep. v. Handel, N li verheid en Ssheepv. t.b.v.h. C.D.K. WAALWIJK Telefoon No. 55 Koopen en verkoopen Effecten. Verzilveren binnen- en buitenlandsche coupons. Belasten zich met het nazien van uitlotingen. Verhuren loketten in hun brand- en inbraakvrije kluis. Prijzen naar grootte der kastjes. Verrichten verder alle BANKZAKEN. Bezorgen ALLE'ASSURANTIEN No. 108 Naam Woonplaats Straat Als U een Electrische Waschmachine zoekt omdat Uw oude niet meer te gebruiken is, of U er nog geen gehad heeft; FILIAALH. N. V. VELO-WASCHMACHINE-MIJ. VUGHTERSTRAAT 67, Telefoon 3658. Hand- en Trapnaaimachines, Kleer makersmachines en ijzeren Traptafels. - Defect geen bezwaar. Brieven met opgaaf van prijs aan Vierambachtsstraat 114 - Telefoon 39653 Kantoor geopend: DINSDAGS en VRIJDAGS van 6-10 uur. HOTEL-CAFÉ RESTAURANT naast Hotel, Café, Restaurant ROYAL" Telef. 4351, YIIERTOGENROSCII. Nieuwe Eigenaar C. LANTINGA. Jk. A<*. dS. Jk. AK Ak. Ak. Jk yy yr yr yr yryryryrvr Grootestraat 231 W A AL Wl) K Colbertcostuums 2,85 5,65 Colbertjas 1,55 3,10 Pantalon 1,05 2,05 Vest 0,60 1,10 Regenjas (incl waterpr.) 2,85 4,65 Demi-saison 2,85 4,65 Jekker 2,85 4,50 Wollen Vest Pull-over) 0,90 1,55 1,10a 1,85 Heerenhoed 1,05 Gummi regenjas 2,50 TILBURG Japon (wol) 1,55 Japon (zijde) 2,05 Japon (fluweel) 2,36 Mantel (wol) 2,85 Mantel (zijde) 3,10 Blouse (wol) 1 Blouse (zijde) 1,35 Rok (wol) 1,35 Regenmantel (incl. waterpr.) 2,85 Gummi mantel 2,50 Complet Jurk en Mantel 4,- Complet Rok en Mantel 3,75 2,85 3,60 4.- 4,65 5,- 1,80 2,60 2- 4,65 6,50 5,75 Wij kunnen leveren: Donkerroode Eersteling gek. met A Gele Eersteling gek. met A Gele Eigenheimers gek. met A en B. Blauwe Eigenheimers gek. met A en B. Bevelander gek. met AA, A en B. Bintje gek. met A en B. T egen vastgestelde regeerings- prijs. Teelt en Handel in Zaden, Pootaardappelen en Bloembollen. Tétef. 1141 en 1079. Gebruik steeds, ter voorkoming en genezing van Uw waarde volle dieren, door het voer. „ALVOLINE" bevatMineralen, Vitaminen en Kruiden. „ALVOLINE" wordt ook veel aangewend ter voorkoming en genezing van verschillende ziekT ten, oa. bij Paarden, Runde ren, Schapen, Geiten, Varkens, Pluimvee, enz. Prijs per pak a5K.G.fl,78; 25KG.(baaltje) f 8,03. Bestellingen en inlich tingen te zenden aanG. H. WILLEMINK - BATHMEN. Tevens wederverkoopers gevr. voor koolzaad. Voor granen. Zendt mij Uw aankoopvergun ning voor bovengenoemde ar tikelen. - Deze worden met spoed door mij behandeld. GORINCHEM. 's-Hertogenbosch Kerkstraat 83. Waalwijk: VAN HEIJST, Stationstraat 100. VAN IERSEL, Grootestraat 190. Wijk en Aalburg: G. BOUMAN. WAT KIEST U, ALS U MAG KIEZEN HET BESTE NIET WAAR! VI5CH5TRAAT 7# WRTÖGENBOSCFkVx Raad van Commissarissen: Jhr. Mr. J. E. H. DE BEAUFORT VAN LEÖSDEN, Leusden Mr. A. M. A.' BARON VAN BOETZELAER VAN LOENEN EN WOLFEREN (Ged. Comm.), De Bjlt Mr. W. I. DOUDE VAN TROOSTWIJK, Nieuwerslni» Jhr. Mr. J. M. VAN ASCH VAN WIJCK, Amsterdam A. TEN KOEVER DE BRAUW, Wijk tjjj Duurstede Verstrekt credieten, ook aan niet-landboawers. Neemt géiden a deposito Agent voor Gorinchem en Omstreken De Heer C. A. DE HOOP te Nieuwland (bij Leerdam) De Directie: J. B. DE BEAUFORT N. C. DE RUYTER Eenzamen van alle leeftijden, tangen en standenAls het werkelijk Uw wensch is, een serieuze kennismaking aan te gaan, wendt U dan allen tot Nederlands grootste bemid delingskantoor! Wij hebben door een weergalooze advertentie campagne in 128 verschillende dagbladen, niet alleen ge weldige relaties door geheel Nederland, doch tevens in alle deelen van Noord-Brabant spontane dankbetuigingen, zoo wel van geslaagden uit betere kringen als van dames en heeren uit den boerenstand, zijn het bewijs van de geweldige mogelijkheden, die wij voor allen, zonder uitzondering, hebben. Onze bemiddeling is zoowel voor R. K. als voor Prot. ingesteld en voor hen zonder geloofsovertuiging. Een speciale afdeeling voor den boerenstand en voor te- werkgestelden in het buitenland, maken ons kantoor tot een centraal punt voor allen, die zich eenzaam voelen, een kennismaking willen aangaan en daarin (om welke reden dan ook) niet naar genoegen kunnen slagen. Ambtenaren, bestudeerden, werkers in de bedrijven, werkers uit den boeren stand, dames v. g. h. uit den werkenden en uit den boeren stand, wij roepen U allen op Wendt U allen tot Nederlands grootste bemiddelingskantoor voor alle leeftijden. Hoe meer relaties wij hebben, hoe meer successen wij tot stand kniinen brengen. Inlichtingen ver strekken wij mondeling of schriftelijk (in blanco enveloppe). Wij verzekeren strengste geheimhouding. Nederlands grootste bemiddelingskantoor „HOLLAND", Admiralengracht 219, Amsterdam, West. Geopend van 2 tot 5 uur en van 6 tot 9 uur, ook Zaterdags. Op Zondag van 2 tot 6 uur. - (Knipt onze advertentie uit zijnde panden geeft U op aan GINNfK6NWEG 173 - BREDA Zendt postpakket of per voerman voor alle soorten en merken Hinthamerstraat 78 Telefoon 2400 Koopt Uw 2e hands Meubelen in Wij hebben nog eerste klas meubelen van oude kwaliteit en nog groote voorraad. Aanbevelend: Verkooplokaal „OE ZWAAN" Hinthairerstraat 7, Tel. 3412, 's-Bosch. Hinthamereinde 26, Tel. 2163, 's-Bosch. Schoolstraat 32, Oss. -n -ST7— Dagelijks in Beneden- en Bovenzalen A Teneinde teleurstelling te voorkomen, adviseeren wij A U, in verband met de overweldigende belangstelling, V. jj tijdig a<rtiwezig te zijn. Vanaf 1 JULI wederom met geheel nieuwe attracties. - Het populaire orkest. r r r r r r L L V L L tv DEKI TOUW t\ l LEEDEN, F IVERK, TENT iUTOKAPZEILEN ÉN, STAALDRAAD VERHUREN VAb ^BREEDEHAVEN 118 TEL. 201 J DEKKLEEDEN '1 b.g.g. 2974 - DEN BOSCH Koningsweg 127 DEN BOSCH Tel. 4708 DAMES! 't Vertrouwdste adres voor alle soorten Hygië nische Artikelen, Spuiten en alle Patent Genees middelen, enz. is reeds 25 jaar gevestigd bij MAI SON AU BERT Dirk Smitsstraat 9 f! alleen bovenhuis Rotterdam (Deze straat is een zijstraat der Jonker Fransstraat). GRATIS SPREEKUREN. Dag. v. 10 tot 8 u. nam. Vraagt gratis inlichtingen of prijs courant. Worden in gesloten brief in blanco couvert op veftoek toegezonden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4