COVEREN Papieroogstgaren Vezeloogstgaren MEUBELEN E, BRINCKMAN §üGO 30 Michael's Ijzerhandel Huwelijksbemiddeling. Goöp. Boeren Leenbank „L. B." Wijk en Aalburg Rentevergoeding voor inlagen 2 W. TIMMERMANS A ZN. Te koop gevraagd Dr. SCHILLING H. de Bont-v.'Huiten Assurantiebedrijf Th. A.A. van den Heuvel ?KLHI!\-CASIi\0? OP REIS?? Verkooplokaal „ï)e Zwaan'1 Complete Woninginrichting" K.E.M.I. nv VAN DAM'S IIAMESMI'S1L0\ S. D. Lankhuyzen Co's Bank n.y. Voedingsgewassen in eigen tuin J. A. MONSTER BREDA [Ginneken]. Dames- en - Heeren Kleeding Het Klaverblad Ververij en Chemisch Reiniging „PERFECTA" v. DE LANDBOUWBANK - UTRECHT NAAIMACHINES. J. D U P R Cover- en Vulcaniseerhedrijf „BRABANTIA" AUTOBANDEN- MAKELAARDIJ KLERKX WIJ Leveren,RuileneoRepareeren M. M. DE KEEPER - DEN BOSCH - Rechtzaken Marktberichten Burgerlijke Stand DAMES! MA1SON A Dirk Smitsslraat O fj GROEN's Naaimachinehandel SPHINX SERVICE STATION voor al Uw verzekeringen, ook voor Uw Molestverzekeringen. KOFFERS Qed, Pédicure- Voetverzorger ONZICHTBAAR STOPPEN WIJ weten er raad op. Telef. No. 15, Raamsdonksveer Agentschap van de Amsterdamscne Bank N. V Amsterdam. R A VENS WAA Y'S KOFFIE-SURROGAAT cent per '250 gram f VEEHOUDER KARNDE CLANDESTIEN. Kantongerecht 's-Herlogenbosch. HEUSDEN. 's-GRAVENMOEB VOOR IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN ENZ. ENZ. ENZ. $AAR AALBURG Telefoon No 14 Kassier: D. VAN WIJK. Kassiers en Commissionairs in Effecten WAALWIJK Telefoon No. 55 ROTTERDAM stuur ons uw BANDENKAART en wij zorgen voor vlot TETERINGSCHEDIJK 210 BREDA TELEFOON 4567 ZATERDAGS 10-4 Laan van Mecklenburg 16 Grootestraat 231 WAALWIJK NAAR MAAT. Prima coupe Telefoon 409. De van Ouds bekende American Stoppage overgeplaatst Enschotschestraat 170, T i 1 b ui g - Tel. 8295. J. M VOS Havendijk 76 Gorinchem Tel. 2779, 3 KERKSTRAAT 32 - 's-HERTOGENBOSCH 3 ORKESTEN DE ROBINO'S r r r v r i Klein-Casino is het ontspanningscentrum van Den Bosch. E.N.S A.I.D. helpt U tijd, geld en punten besparen 1 Instituut E.N.S.A I D Geen Huur - Geen Rente! Hoe kan dat? In couvert zenden aan HYPO - Alkmaar J. van ieperen 's-BOSCH Telef. 4869 „PERFECTA", Markt 28, DEN BOSCH. W A A l W ij k GROOTESTRAAT 183 Telefoon 131 REPARATIE-INRICHTING naaimachinehandel 's-BOSCH van scheuren, gaten, borstzakken en slijtage QINNEKBNWEÜ 173 BREDA Vughterdijk 5 DEN BOSCH Telef 3262 Moderne reparatie-inrichting. Speciaal adres voor RIJWIELBANDEN-reparatie. J. SUURS-KERSTEN Koningsweg 127 DEN BOSCH Tel. 4708 PERMANENTEN HAARVERVEN ONDULEEREN WATERGOLVEN GROOTESTRAAT 241 WAALWIJK. VUGHTERSTRAAT 67, Telefoon 3658. Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buiten!. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle. Assurantiën. Neemt GELDEN a DEPOSITO, rente vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Gorinchem. VERPLICHTING 7<ST OPENSTEL LING VAN WINKELS OP MAANDAG* De aandacht wordt er op gevestigd, dat in verband met de op 23 dezer van kracht geworden nieuwe regeling inzake de verplichting tot openstelling de winkels, waarvoor deze verplichting geldt (met uitzondering van de levens- middelenzaken, die den gehee'.en Maan dag geopend moeten zijn) des Maan dags van 13 uur af in plaats van, zoo als tot' dusverre, 14.30 uur voor het publiek geopend zullen zijn. ERRATUM. De op één na laatste ali- linea van het bericht omtrent de open stelling van winkels, opgenomen in ons vorig nummer, dient als volgt te wor den gelezen De regeling- in zake het verkenen van ontheffing van de verplichting tot .openstelling in verband met vacantiie van winkelier of winkelpersoneel is tenslotte eveneens gewijzigd.- Voortaan zullen al le winkeliers die onthieffing kunnen verkrijgen hetzij vtoor maximaal ,tm hoogste vier, hetzij voor maximaal twee maal ten hoogste zes in één kalender- week vallende achtereenvolgende werk dagen. *DE GEMACHTIGDE VOOR DEN OOGST TREEDT COöRDINEE- REND OP. Van verscheidene zijden worden vra gen gesteld omtrent de taak en de be- voedghejd van den Gemachtigde voor den Oogst. Van bevoegde zijde de^lt men ons hieromtrent het volglende medé De taak van den Gemachtigde voor den Oogst bestaat in de eerste plaats in het treffen van die maatregelen die noodig zijin om-een tijdige berging van den oogst te verzekerenZoowel, bij1 de arbeidskrachtenvoorziening als bij devoorzieniitg met paarden, tractoren, en landbouwwerktuigen treedt de Ge machtigde slecht coördineenend op, dat wil zeggen, dat zooveel mogelijk ge bruik wordt gemaakt van reeds bestaan de diensten en instellingen. Zoo dienen, alle aanvragen om arbeidskrachten ook thans nog gericht te worden tot de arbeidsbureaux, welke zich. zoo noodig tot den Gemachtigde wenden en wel in die gevallen, waarin liet noodig blijkt, dat een z.g. oogstcolonne wordt ingezet. Voorts behoort het niet tot de taak van den Gemachtigde, aanvragen voor 'vergunningen tot aankoop van paarden, en landbouwmachines in behandeling te nemen. Evenals bij de voorzieningl met arbeidskrachten dienen de landbou wers zooveel mogelijk de moeilijkheden, die zich hier voordoen, in eigen omge ving op te lossen. In gevallen, waarin deze onderlinge hulp te kort mocht schieten, dient men zifh te wenden tot den Plaatselijken Bureauhouder of den, Provincialen Voedselcommissaris, die be voegd is in dezen regelend op te treden. Voor (iinlichtingen in verband met oogstwerkzaamheden kan men zich ook wenden, voor wat onze omgeving be treft, tot den Inspetecur voor den Oogst Voor Brabant, Limburg, Zeeland en de Zuidhollandsche eilanden den heer J. K. Melse, Ginnekenweg 226, Breda. „ONDERDUIKERS" GEHERBERGD. „In oorlogstijd moeten de verorde- pingen der bezettende macht onvoor waardelijk worden uitgevoerd", aldus sprak de president van het Duitsche Landesgericht bij het bekend maken der uitspraken in de zaken tegen hen, die onderduikers hadden geherbergd en te werkgesteld en daarvoor Donderdag te rechtstonden. De landbouwers werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van vier tot ze ven maanden, met geldboeten, variee- rende van 100 tot 300 gulden. Boven dien werden zij veroordeeld in de kosten van het proces. P 1794/1 Verantwoordelijk voor den ge- heelen inhoud J. H. Roza te Heusden; Uitgever en DrukkerFa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K 1448. Bii controle op het bedrijf van een Gelderschen veehouder troffen ambtena ren van den C.C.D. na lang zoeken onder een kast een luik in den yloer aan, dat toegang gaf tot een geheimen kelder. Het bleek, dat zich daarin groo- te hoeveelheden zure melk en room be vonden. Bij verdere controle bemerkte men, dat een karn, hoewel deze verze geld was, sporen vann gebruik vertoon de. De boer bleek door handige mani pulaties de verzegeling zoodanig te kunnen verschuiven, dat de karn in wer king kon worden gebracht door een zich loodrecht daarboven op den zol der bevindende electromotor. Tegen den veehouder werd prooes-verbaal opge maakt, terwijl de daarvoor in aanmer king komende voorwerpen in beslag werden genomen. CLANDESTIIENE BOTERHANDEL AAN HET LICHT GEBRACHT. Controleurs van den C.C.D. vonden in de wachtkamer van de tram aan den Paterwoldscheweg te Groningen een koffer, die bij opening ruim 20kg m blik' verpakte roomboter, prijsklas^ 1, bleek te bevatten. Op de verpakking van de boter stond vermeld: bestfmd voor veehouders. Veehouders ontvangen n.l. voor «ingeleverde melk botër, die niet bestemd is voor verkoöp aan den gewonen consument. DeJhouder van de wachtkamer ver klaarde bij verhoor, dat er regelmatig dergelijke koffers werden afgehaald. De koffers werden gevuld uit kisten met boter, die regelmatig nnet de tram van öpende uit werden meegestuurd. Een zekere W. stuurde deze kisten naar de wachtkamer aan den Paterwold scheweg. De kisten bevatten tusschen de 50 en 55 kg en waren bestemd voor een zekeren Ter V. te Groningen, die de boter zelf haalde of liet afhalen. De houder van de wachtkamer kreeg dan telkens als belooning een pond boter. Verdachte W. uit Opende, verklaarde, dat hij boter opkocht bij de boeren eri deze met eenige goede winst per pond verkocht aan Ter V., die op zijn beurt de boter doorverkocht aan de Groningsche burgerij. De boter werd in beslag genomen en tegen de verschillende» verdachten is proces-verbaal öpgemaakt. VIER KINDEREN IN EEN SCHUUR VERBRAND "Zaterdagmorgen te ongeveer 10 uur waren vier kinderen, n.l. twee van den landbouwer M. H. Jansen, resp. vijf en 3 jaar oud, en 2 van diens buurman J. M. Huijs, resp. 8 en 6 jdar oud, in de schuur aan het spelen, toen er plot" seling brand in de schuur ontstond. In een öogenblik stond deze in lichter laaie. De kinderen, die trachtten in allerijl te vluchten, konden door de rookwolken hun weg niet meer "vinden, met het tragische gevolg, dat zij alle vier in de vlammen omkwamen. Omstreeks den middag, toen de brandweer den brand had gebluscht, werden de verkoolde lijkjes in de schuur gevonden. DE BEWARING VAN DEN WINTER VOORRAAD. Over eenige weken breekt wederom het tijdstip aan, waarop de winter voorraad in de gedaante T-an aardap pelen, bieten, uien, wortelen, enz. ach tereenvolgens naar binnen wordt ge bracht. In verband daarmede is het raadzaam om reeds thans ck noodige maatregelen te nemen voor de inrich ting van een goede bewaarplaats voor die producten. Deze raad is wel in het bijzonder gericht tot degenen, die slechts over een beperkte woonruimte beschik ken en de komende maanden ook nog den wintervoorraad van hun volkstuin moeten bergen. Men houde er in de eerste plaats rekening mede, dat de voormelde pro ducten droog en koel, doch volkomen vorstvrij dienen te worden bewaard. Wie over een zolder beschikt, kan deze als bewaarplaats voor zijn wintervoor raad benutten, mits hij er voor zorg draagt, dat <ie 'voorraad bij strenge vorst tegen bevriezen kan worden afge dekt. Wie geen zolder bezit, kan zijn knol- en wortelgewassen ook wel er gens in een koele kast, onder de trap of desnoods onder het ledikant van een slaapkamer bewaren. Een droge kelder is voor deze productten een uitstekende, vorstvrije bewaarplaats. Voor de bewaring van aardappelen pleegt men ook zgn. aardappelkisten te 'timmeren. Bij gemis aan goed timmer hout kan men voor dit doel ook wel het hout van oude pakkisten, enz. ge bruiken. Tenslotte kunnen knol- en wor telgewassen voor wTntergebruilc In het late najaar ook wel in den grond van den tuin worden ingekuild. Zitting van Woensdag 25 Augustus. Leerplichtwet: A. v. d. O., Heus- ROTTERDAM, 24 Augustus. Heden werden ter veemarkt voerd 1260 dieren, waaronder 35pa- den, 2 veulens, 1 schaap -.580 m ren, 93 nuchtere kalveren, 141 p kalveren, 401 biggen en 9 bokken HBRRH geiten. den, 4 keer f2. Prijzen per stuk: melkkoeten f 13; Geen voor- en achterlicht: J. H., I f 1225, f 1125; kalf koeten f 1550, f 13(1. Giessen 2 keer f2. f1100; varekoeien f900, f800, f700, G. R., Sprang-Capelle 2 keer f 2. I vaarzen f850, f700, f500; pinken Geen achterlicht: J. v. d. V., Veen f 050, f550, f400. f2 A. J. M., Vlijmen f 2; H. ,C. v. De aanvoer van melk- en kalfkoeien D., Almkerk f2; M. J. S., Drunen was als vorige week met tragen han- f2.-. e del en de prijzen bleven constant. Niet op rijwielpad rijden: J. V., de Werken f 2.50.,. 's Nachts op straat: P. V., Wijk en Aalburg f 4. Geboren: Johanna EilsaBeth, d. van P. de Laat en E. Beekmans. Getrouwd: Fransicus August Obbens 25 j. en Antonetta Hendrika Burghouts 25 j. OverledenKatharina Anhauser, 76 j., weduwe van Aegidius Abelen. GeborenKoenraad, z. van D. Faro en G. v. Raamsdonk.Cornelis, z. van C. v. d. Schans en J. Blom; Adriaan, z. van L. Uitteriboogaard en M. Blom Albert, z. van G. Blom en A. de Geus. Varekoeien aanvoer m^tig met rede lijken handel en de prijzen bleven sta biel. Vaarzen en pinken aanvoer iets kleiner met luien handel en onveran derde prijzen. f s-HERTOGENBOSCH, 23 Augustus. Op de markt van heden waren aan gevoerd 756 stuks, waarvan 623 runnde- ren, 115 nuchtere kalveren en 18 scha pen-lammeren. De prijzen waren als volgt p. stuk: Kalfkoeien en melkvee f 1150, f 1600; magere ossen en koeien f575, f900; jongvee f 400, f 700graskalveren f 200, f300; nuchtere kalveren f 110, d 150, f 180. Nu de handel in rundvee weer vrij -is, gaat de aanvoer ook weer omhoog. De handel is goéd met betere vraag en aantrekkende prijzen. Plm. 200 stuks werden aan het Bedrijfschap geleverd evenals alle nuchtere kalveren. Eenzamen van alle leeftijden, t angen en standen Als het werkelijk Uw wensch is, een serieuze kennismaking aan te gaan, wendt U dan allen tot Nederlands grootste bemid delingskantoor! Wij hebben door een weergalooze advertentie campagne in 128 verschillende dagbladen, niet alleen ge weldige relaties door geheel Nederland, doch tevens in alle deelen van Noord-Brabant spontane dankbetuigingen, zoo wel van geslaagden uit betere kringen als van dames en heeren uit den boerenstand, zijn het bewijs van de geweldige mogelijkheden, die wij voor allen, zonder uitzondering, hebben. Onze bemiddeling is zoowel voor R. K. als voor Prot. ingesteld en voor hen zonder geloofsovertuiging. Een speciale afdeeling voor den boerenstand en voor te- werkgestelden in het buitenland, maken ons kantoor tot een centraal punt voor allen, die zich eenzaftn voelen, een kennismaking willen aangaan en daarin (om welke reden dan ook) niet naar geiföegen kunnen slagen. Ambtenaren, bestudeerden, werkers in de bedrijven; werkers uit den boeren stand, dames v. g. h. uit den werkenden en uit den boeren stand, wij roepen U allen op Wendt U allen tot Nederlands grootste bemiddelingskantoor voor alle leeftijden. Hoe meer relaties wij hebben, hoe meer successen wij tot stand knnnen brengen. Inlichtingen ver strekken wij mondeling of schriftelijk (in blanco enveloppe). Wij verzekeren strengste geheimhouding. Nederlands grootste bemiddelingskantoor «HOLLAND", Admiralengracht 219, Amsterdam, West. Geopend van 2 tot 5 uur en van 6 tot 9 uur, ook Zaterdags. Qp Zondag van 2 tot 6 uur. (Knipt onze advertentie uit 31 0 4 10 Kantoor geopend DINSDAGS en VRIJDAGS van 6-10 uur. Koopen en verkoopen Effecten. Verzilveren binnen- en buitenlandsche coupons. Belasten zich met het nazien van uitlotingen. Verhuren loketten in hun brand- en inbraakvrije kluis. Prijz'en naar grootte der kastjes. Verrichten verder alle BANKZAKEN. Bezorgen A"fcL E_AS S R A N T I E N 0 't Vertrouwdste adres voor alle soorten Hygië nische Artikelen, Spuiten en alle Patent Genees middelen, enz. is reeds 25 jaar gevestigd bij alleen bovenhuis Rotterdam Lr (Deze straat is een zijstraatderJonkerFransstraat). GRATIS SPREEKUREN. Dag. v. 10 tot 8 u. nam. Vraagt gratis inlichtingen* of prijs courant. Worden in gesloten brief in blanco couvert op verzoek toegezonden. Hand- en Trapnaaimachines, Kleér- makersmachines en ijzeren Traptafels. Defect geen bezwaar. Brieven met opgaaf van prijs aan Vierambachtsstraat 114 - Telefoon 39653 E voor koolzaad. voor granen. Zendt mij Uw aankoopvergun ning voor bovengenoemde ar tikelen. Deze worden met spoed door mij behandeld. GORINCHEM. WWV WW HOTEL-CAFE RESTAURANT Tischstraat-Hoek Kruisstraat naast Hotel, Café, Restaurant ROYAL" Telef. 4351, 's HERT0GENB6SCH. Nieuwe Eigenaar C. LANTINGA:^ is, wegenruitbreiding der zaak, van Lange Nieuwstraat 33 naar Gaten in Uw kleeren? Een winkelhaak in Uw jas? Mot gaten? Wij stoppen alle weefsels onzichtbaar. Voor Heusden en Omgeving Depothouder Genderschendijk B11 Genderen Wij behartigen Uw belangen door geheel Nederland. t w H Dagelijks in Beneflen- en Bovenzalen B. i. B. w. Vanaf 1 JULI wederom met geheel nieuwe attracties. - Het populaire orkest. k k k k k j Teneinde teleurstelling te voorkomen, adviseeren wij A U, in verband met de overweldigende belangstelling, k tijdig aanwezig te zijn. vrrrrrrrrrrrrrrra^^'v^vivrivM'rv Dames en Meisjes, maakt nu zelf Uw tleeding thuis Zendt een briefkaart aan Tolsteegsingel 54, Utrecht, voorzien van een duidelijk adres, beplakt met 35 cent aan postzegels (porto briefkaart inbegrepen, zie model) en wij zenden U een mooi boek met ruim 100 maten en modellen, en tevens een gratis apparaat om U te laten zien hoe ge makkelijk onze methode is om THUIS zonder rekenen en teekenen alle kleeding te leeren maken en vermaken. .Éu*ul' Speciale Machtiging van P.T.T. No. 103 a Naam Woonplaats 1 Straat Koopt Uw 2e hands Meubelen in Bestel dan nog tijdig Uw bij Speelgoedmakerij Kruisstraat 9, - 's-BOSCH De^ Donderdags in Waalwijk Hotel «Korenbeurs" Grootestraat 198 - Telef. 285. Spreekuur 2-6 uur nam. Wij hebben nog eerste klas meubelen van oude kwaliteit en nog groote voorraad. - Aanbevelend: Verkooplokaal „OE ZWAAN" Hinthamerstraat 7, Tel. 3412, 's-Bosch. Hinthamereinde 26, Tel. 2163, 's-Bosch. Schoolstraat 32, Oss. Wij kunnen weer volop stoom- en verfgoederen aannemen, ook dames hoeden modeleeren en verven. Binnen 14 dagen Uw kleeding uit en thuis. Depot voor Heusden Manufacturenhandel WECK. Depot voor Geldermalsen FIRMA WED. G. M. HOL Herman Kuijkstraat - B 206 CHEMISCH REINIGEN VERVEN. STOPPAGE REPARATIÊN voor het beslag. Maar nu zijn die kippen §L wegen laatst was neef kwaad, omdat i ie geen flensjes meer kreeg! Tante klaagde mij d'r nood en ik vroeg verbaasd: „Heb Ui dan nog nooit van PANKO gehoord?" L' tude\n^9ee<ï MINA BAKGRAAG SPREEKT: EEN „PEJA" PRODUCT Kaad van Commissarissen: Jhr. Mr. J. K. H. DE BEAUFORT VAN LEUSDF.N, Leusden Mr. A. M. A. BARON VAN BOETZELAER VAN LOENEN EN WOLFEKE(Gedf Comm.), «De Bilt Mr. W. I. DOUDE VAN TROOSTWIJK, Nieuwersluis Jhr. Mr. J. M. VAN ASCH VAN WIJCK, Amsterdam A. TEN NOEVER DE BRAUW, Wijk bij Duurstede Verstrekt credieten, ook aan niet-landbouwers. - Neemt gelden k deposito Agent voor Gorinchem en Omstreken De Heer C. A. DE HOOP te Nieuwland (bij Leerdam) De Directie: J. B. DE BEAUFORT N. C. DE RUYTER \Jr wl n voor alle soorten en merken Hinthamerstraat 78 Telefoon 2400 ~r~T"-r:.-.t^31 AMERiKAANSCHË STOPINRICHTINÖ Zendt postpakket of per voerman -ONROERENDE GOEDEREN HYPOTHEKEN - ASSURANTIËN Als U een Electrische Waschmachine zoekt omdat Uw oude niet meer te gebruiken isr of U er nog geen gehad heeft; FILIAALH. N. V. VELO-WASCHMACH1NE-MIJ.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4