■-osilMkt-- Bondsgeiténkeunng te Breda A VERSCHUUR-BAERT Voedingsgewassen in eigen tuin DISTRIBUTIEBONNEN Gevonden en verloren voorwerpen «RENOVATUM» Distributie mededeelingen Plaatselijk Nieuws Voetbalsport Marktberichten Binnenland D R O a IS T E R IJ drogerijen chemicaliën ziekenrerplegingsartikslen toiletartikelen veegeneesmiddelen borstelwerk verfwaren Botermarkt O 84, Tel. 72 HEUSDEN OORLOGSSCHADE STORMSCHADE HEUSDEN. AALBURG. ALMKERK. RARILONIëNBROEK. BENEDEN-LANGSTRAAT. RARILONIëNBROEK. GENDEREN. LAND VAN ALTENA. MEEUWEN. OUDENDIJK. SPRANG. SLEE UW IJK. WELL. WOUDRICHEM. VOOR DE 10e PERIODE 1943 (le helft) 5-18 SEPTEMBER, Vl IIERPT. Elk der volgende bonnen Geeft recht op het koopen van 37/38 A Brood 4 rants. Brood of Gebak 37/38 B Brood 1 rants. Brood of Gebak 37/38 Beschuit 1 rants Brood, Gebak of Beschuit 646/647 Algemeen 1 rants. Brood, Gebak of Bloem 648 Algemeen 125 gfam Havermout 649 Algemeen 125 gram Gort 650 Algemeen 100 gram Vermicelli 37 A Kindervoedsel 250 gram Gort 37 B Kindervoedsél 250 gram Rijst of Gort 37/38 A «Vleesch 1 rants. Vleesch 37/38 B Vleesch rants. Vleesch 37 A Boter 125 gram Boter 37 B Boter 125 gram Margarine 40 A Boter 125 gram Boter 40 B Boter 125 gram Margarine 651 Algemeen 150 gram Kaas 37/38 Melk Is/i liter Melk 37/38 Taptemelk Is/* liter Taptemelk 37/38 Aardappelen 2 kg Aardappelen 37/38 Toeslag 1 kg Aardappelen 652 Algemeen 250 gram Jam >- 653 Algemeen 500 gram Suiker 37 Versnap. 100 gram Chocolade 38 Versnap. 100 gram Suikerwerken 37/38 Tabak 1 rants. Tabakswaren Bijzondere rantsoenen 2-55/3-55/4-55 Reserve 125 gram Margarine DIVERSE ARTIKELEN Textiel I een, Textielkaart V 115; 45 gr. Scheérzeep 654 Alg. en Y Eenheidszeep, 1 st. eenheidszeep 655 Alg en Y Waschpoeder, 250 gr. Waschpoeder Y Toiletzeep, 1 st. Toiletzeep II, 12, bonkaart U 215, 1 liter petroleum per bon 16, 30, Petroleumkaart S 108 en 8 208, 300 gr. kaarsen 15 t/m 19 B.V 1 eenheid vasté brandstoffen 11 t/m 15 K.F1 eenheid vaste brandstoffen Geldig tot en met 31 December 30 September 30 September 30 September 27 September 31 December 30 April 1944 Eerstvolgende bonaanwijzing: Vermicèlli en Chocolade op 3 Oct., Vervangingsmiddelen, Koffiesurrogaat en overige artikelen op 19 Sept. OOOR Renovatum verzekert Uw bezit tegen BRANDSCHADE Precftschevoorwaarden Billijke tarieven Inlichtingen bij ome correspondenten Algemeen Onderling Waarborg Genootschap LEIDSCHEPLEIN 289- AMSTERDAM-C. standigheden afhangen in hoeverre toe wijzing mogelijk js. Het bovenstaande geldt slechts voor die gebieden, waar pul paf name ook vroeger regelmatig plaats vond, en thans in verband met d< den mogelijk is. de vervoersmogeiijkUe - MAAKT UW BROE1RAMEN OOK IN DEN HERFST PRODUCTIEF. Laat uw broeiramen in den herfst niet ongebruikt liggen. Zoowel in Sep tember als in October kunnen onder dit glas- nog verschillende malsche blad groenten, zooals spinazie, raapsteljen, snijsla en tuinkers worden geteeld. Zeer goéd zijn de broeiramen in het najaai en den winter ook te benutten voor de teelt van vprsche - selderij en peter-, selie. Wie in Zijn tuin over een hoekje selderij1 of peterselie beschikt, brenge daaromheen in September of October een bekisting van planken aan en dek- ke deze met een broeiraam af. Ook pleegt men voor dit doel reeds in Augustus de selderij1 of peterselie in een leegstaanden broeibak te planten. Tijdens den winter moet er voor worden gezorgd, datde temperatuur onder het glas boven het nulpunt blijft. Op deze wijze heeft men den gehee len winter uit eigen tuin versche soep groenten ter beschikking. Wanneer men omstreeks November nog over een flinke hoeveelheid vol groeide and'ijviestruiken beschikt, dan kan men deze struiken voorzichtig mei een kluit uit den grond steken en dicht naast elkaar onder een broeiraam in kuilen. Dit moet geschieden als dc bladeren droog zijn. Aldus kan men dan nog tot ver in den winter uit zijn eigen broeibak versche andijvie eten. Natuurlijk moet er ook in dit geval voor worden gezorgd, dat de ruimte onder het glas vorstvrij blijft. Daarom geeft men den bak bij strenge vcypl nog een extra afdekking met een riet mat of iets dergelijks. Bij zacht, vocli tig weer zet men de ramen daarentegen op een kiertje. Zaterdagnamiddag- 4 Sept. werd te •Breda de jaarlijksclie Bo ndsgei tjen keu ri n g gehouden. Er was veel belangstelling en flinke aanvoer, ook uit bet Land van Heusden en Altena. De keuringen hadden plaats door indeeling in klassen naar kwaliteit. Vanwege de provincie werden 40 onderhoudsbijdragen a f 2.50 uitgeloofd, die zullen worden toegewe zen aan de hoogst geplaatsten van elke groep. Er zijn 4 groepen dus gemid deld zuilen van elke dezer 10 geiten deze premie ontva|ngen, onder vootwaar- de dat ze ook in 1944 worden voorge bracht. Daarnaast worden eenige in re serve gesteld, die de premie ontvangen als anderen door verkooj» of anderszins deze derven. Onze streek kwam goed naar voren, vooral in de groep 1-ja rigen, waarvan de 39 aangebodenfen de 6 hoogst geplaatsten uit het Land van Heusden en Altena kwamen, n.l. 5 van de vereeniging te Eethen en 1 uit Andel. Groep 1-jarigen: In klasse A ge plaatst: 1. Wilhelmina, de kampioene van Eethen van K. J. Walraven te Genderen2. Loes, van d(enzelfden 3. Corry van W. Quirijns te Meeuwen 4. Jet van Jac. van Helden te Wijk 5. Beatrix yan G. Schouten te Andel 6. Jenneke van D. Vlot te Eethen. Klasse B.: 1 Corry van M. B. Tref fers te Meeuwen; 5. Doortje van G. J. Vos te Veen; 7. Rina van J. Kamp te Almkerk. Klasse C: 1, Beatrix van A. Bouman te Genderen3. Corry van Jac. van Helden te Wijk; 4. Willy van N. de Graaff te Drongelen; 8. Beatrix van J. Bouman te Wijk. Klasse Dj 6. Laura van A. Bouman te Genderen. Groep 2-jarigen: Klasse A: 2. Teun- tje van M. B. Treffers te Meeuwen en 8. Pieternella v. T. Kamerman, Andel. Klasse B. 2. Sjana van Adr. d. Rooij te Bab.-Broek; 4. Susanna van T. H. Kramer te Meeuwen; 5. Marie van Wed. H. Krop te Aalburg; 7. Cor van A. Ver schoor te Almkerk9. Wilhelmina van Joh. Sterrenberg te Andel. Klasse C: 2. Marie van R. Bouman te Wijk4. Willy van N. de Graaff te Dfongelen; 7. Trees van G. v. d. Nieuwegiessen te Drongelen; 8. Jenny van Joh. Lankhaar te Eethen. Klasse D: 1. Blanca van S. M. Kramer te Drongelen2. Heiltje van Wed. Joh. v. Tilburg te Meeuwen 3. Johanna van J. B. v. Breugel te Drongelen6. Teuntje van J. v. Til burg te Meeuwen; 7. Evaline van A. Groenenberg te Bab.-Broek. Groep 3-jarigen: Klasse A.: 8. Corry van Joh. Treffers te Drongelen; Klasse B. 1. Mina van C. J. Dag- geldej te Almkerk; 3. Betje van J. v. d. Mooren te Genderen4.# Betsie van A. W. Akkerman te Meeuwen7. Hen- drika van W. Quirijns te Meeuwen8. Mina van P. W. Treffers te Meeuwen. Groep 4-jarigen en ouderen: Klasse A: 2. Jenny van B. A. Versteeg te Genderen; 6. Heiltje van Joh. Sterren- berg te Andel Klasse B: 6. Drika van J. v. d. Mooren te Genderen7. Beatrix van P. Kamp te Almkerk. Klasse C. 4. Betje van C. in 'tVeld te Bab.-Broek; 5. Jaantje van J. Schil ders te Meeuwen. Uit den strijd om het kampioenschap kwam Pietje van A. Graumans te Gilze met dezen eeretitel te voorschijn. Reservekampioene werd Jo van W. Jansen te Oud-Gastel. Voor het reserve- kampioenschap stond Jenny van B. A.- Versteeg mede op het tweetal. WAT OP DE. BONNEN TE VER KRIJGEN is. Zooals uit de bon aanwijzing blijkt, wordt van 5 September af op elk der bonnen voor aardappelen wederom 2 kg aardappelen per bon beschikbaar gesteld. De hoeveelheid aardappelen die men op de bonnen toeslag, alsmede op de rantsoenbonnen voor aardappelen kan betrekken, is niet gewijzigd, zoodat de ze nog 1 kg bedraagt. UITSLUITEND MARGARINE op de bonnen 40 B Boter en Reserve 2-55, 3-55 en 4-55. De aandacht van het publiek wordt er op gevestigd, dat op elk der bon nen 40 B Boter en Reserve 2-55, 3-55 en 4-55 uitsluitend 125 gram margari ne, dus geen boter verkrijgbaar is. DE EXTRA BOTERBON VOOR JEUG DIGE PERSONEN. Er is een z.g. extra boterbon voor personen tot 21 jaar beschikbaar ge steld en wel op de bonnen 40A en 40B boter. Bon 40A geeft recht op het koopen van 125 gram boter en bon 40B boter op het koopen van 125 gr. margarine. Zooals bekend, wordt dit rantsoen eens per 60 dagen beschikbaar gesteld. Hoewel deze bonnen dus voor het verbruik in een langere periode en wel tot en met 6 Nov. bestemd Zijln, kan op déze bonnen slechts tot en met 18 September a.s. boter wor den gekocht. Na dezen datum Zijn ze derhalve niet meer geldig. Naast den bovenbedoelden bon is voor personen tot 21 jaar nog een rantsoen van 125 gram margarine op de bonnen Reserve 2-55, 3-55 en 4-55 beschikbaar gesteld. Deze bonnen Zijn evenals 'alle andere bonnen die bij de bonaanwijzing be kend Zijn gemaakt, na 18 September niet meer geldig. Bon 35 Vleesch is nog geldig tot en met 18 Sept. a.s. NIEUWE RANTSÖENBONNEN. Zooals bekend, zijn met ingang van 5 Sept. rantsoenbonnen van een nieuw model in omloop gebracht voor de ar tikelen boter, margarine, suiker eieren melk en tabak. Deze rantsoenbonnen, zijn evenals de nieuwe rantsoenbonnen voor aardappelen, welke reeds in ge bruik zijn, uitgevoerd in de kleuren groen en lichtbruin, welke horizontale banen vormen. De opdruk der bonnen is de vólgende Boterbonnen: linksboven in rood het cdjfer 31rechtsboven in donkerbruin de letters „IR" of R". naar ge lang de bonnen recht geven op het koopen van een rantsoen of een half rantsoenonderaan in donkerbruin het woord „Boter". Margarinebonnlénlinksboven in rood het- cijfer 32; rechtsboven in donjker- bruin de letters „IR" of naar gelang de bonnen recht geven op één of een half rantsoenonderaan in don kerbruin het woord „Margarine". Suikerbonnen-linksboven in rood het cijfer 14; rechtsboven in donkerbruin de letters „IR" of ,.Yo R". naar ge lang de bonnen recht geven op een rant soen of een half rantsoenonderaan in donkerbruin het woord „Suiker J" Eibonnenlinksboven in rood het cij fer „37"; rechtsboven in donkerbruin de letters „IR"; onderaan in donker bruin de woorden „Een ei". Melkbonnen: linksboven in rood het cijfer 39; rechtsboven in donkerbruin de letters „IR"; onderaan in donker bruin het woord „Melk I". Tabaksbonnen: linksboven in rood het cijfer 66; rechtsboven in donkerbruin de letters „IR"; onderaan in donker bruin het woord „Tabak". Zooals reeds is medegedeeld, blijven de rantsoenbonnen van het oude model voor bovenstaande artikelen geldig tot en met 27 November a.s. Ook de oude rantsoenbon voor een kwart rantsoen suiker is na dezen datum niet meer gel dig. Voor de wisselbonnen voor boter en melk zullen geen nieuwe modellen in gebruik genomen worden. Deze blij ven derhalve ook na 27 November a.s. geldig. Tenslotte zijn de bonnen „V» rant soen aardappelen'", welke voorkwamen op de bonkaarten voor langdurigen ar beid voor de 12e periode 1942 tot en met de 5e periode 1943, na 11 Septem ber a.s. nie't meer geldig. Tot dien datum kan men op deze bonnen V/. kg aardappelen koopen. KOUSENBON M VOOR MEISJES VAN 315 JAAR GELDIG. Met ingang van 1 Sept. 1943 is van de textielkaart voor meisjes van 3—15 jaar, gemerkt V 415 bon M voor den aankoop van één ipaar kousen geldig geworden. Bij inlevering van bon M dient hel vereischte aantal punten tevens te wor den afgegeven. De Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-lnquart, reikt persoonlijk als een der eerste dragers de eerste gewonden-sportonderscheidingsteekens m Nederland In het kader van groot* sportdemonstraties der fjïf- en Pol. Sportaemeinschaft git t/lf Bildberichter Fritz/Stapf/Pax m Zondag j.l. werd te 's-Bosch de demi-finale om het persoonlijk Kam pioenschap van Noord-Brabant beëin digd. Aangezien v. d. Kraan het tegen Craane niet vjerder kon brengen dan remise, en Nieuwkoop bij: het scheiden van de markt uitstekende "prestatie le verde door Verhagen te kloppen, kwam de Graag, welke zelf van v. Wordragien won op de 2/3 plaats, en daarmede in de finale. De eindstand is: gesp. gew. rem. verl. p. M. Koch 11 7 4 .0 18 W. v. d. Kraan 11 6 4 1 16' A. de Graag 11 6 4 1 16 D. Verhagen 11 5 4 2 14 M. Verlouw 11 4 4 3 12 J. de Groot 11 4 3 4 11 A. Nieuwkoop 11 2 5 4 9 J. Maas 11 3 3 5 /9 J, Ccaane 11 2 5 4 9 A. Lodewijks 11 1 5 5 7 A. J. v. nEgelen 11 1 5 5 7 H. v. Wordragen 11 1 2 8 4 In de finale hebben zich geplaatst: 'Groep Breda: Ponsijn en Wijn. Groep 's-Bosch: Koch, de Graag en v. d. Kraan. A.s. Zaterdag speelt de Graag" tegen Koch; Zondag tegen Wijn. Beide kee- ren te 's-Bosch, Café Geertzen, resp. aanvang om 'haff drie en elf uur. Dinsdag j.l. Speelde in het Ca fé „Modern" de Biljartvereeniging „Ex celsior uit Waalwijk een vriendschap pelijke wedstrijd tegen K.O.T. alhier. De uitslag was als volgt: Excelsior K.O.T. BrokG. Slaats 35100 BlomH. Thaus 10092 De Ruijter-A. de Moor 100-«-65 De Ruijter Jr.-A. Nooten 74100 v. d. GouwP. Timmermans 75100 v. OsP. Verbeek 10038 Verschil van punten in het voordeel van K.O.T. 11. Hoogste serie G. Slaats 40. Donderdag 16 September hoopt Ds. v. d. Berg uit Krabbenddjke des middags om half 4 en des avonds om kwart voor 8 uur voor de Ger. Gem, alhier op te treden. Telkens t.t. Op de j.l. Woensdag 8 dezer alhier gehouden najaarsstierenkeuring werden 8 stuks aangevoerd, waarvan er 5 werden goedgekeurd, en wel de st enen van'de eigenaars B. Voor den Dag te Werkendam, van Wed. A. v. Krimpen, Dussen, van Wed.'A. de Fij- ter, Andel, van Joh. v. d. Water en A. C. -v. Breugel, beiden te Almkerk. 'Onze vroegere dorpsgenoot de heer A.» Dekker, thans onderwijzer te Leerdam is benoemd tot onderwijzer aan de O. L. school te Veen. —r* De handel in vee blijft in de ze omgeving steeds levendig waarmee ook de prijzen gelijken tréd houden. Zoo-wordt op heden besteed voor le soort kalf koeien tot f 1700; melkkoei en tot f 1550; jongvee.tot f725; gras kalveren tot f 350 en nuchtere kalve ren tot f 125 per stuk. Nu de graanoogst allerwege is binnengehaald en men de dorschmachi- nes dagelijks hoort werken, is mien reeds begonnen mtet aardappelrooien. Ook dit gewas geeft een groot beschot en is puike kwaliteit. De prijzen zijn voor zandsoorten 9 en voor kleisoorten 10 ct. per kg. De landbouwer W. S. alhier -kr^fg Maandag een trap van een koe, en wel zoodanig, dat hij zich onder geneeskundige behandeling van Dr. v. Vuure uit Dussen moest stellen. Het zoontje van den heer v. Brugge kreeg tengevolge van het breken van een rSit van de schooldeur, een stuk glas op zijn arm, met gevolg dat Dr. v. Vuure de wond moest hechten. In deze gemeente doet zich een geval voor van besmettelijke ziekte roodvonk, 't Is te hopen dat deze ziek te zich niet zal uitbreiden. De landbouwer W. v. d. B. alhier, kwam dezer dagen tot de on aangename ontdekking, dat zijn varken dood in het hok lag. Voor genoemde persoon een belangrijke .schadepost. Met ingang van 1 Oct. hoopt Ds. Kuyper met Emer. te gaan, ter wijl Ds. Menken zijn Emer. met ingang van 1 Nov. heeft aangevraagd. De Ned. Herv. Jong. Vereen, heeft deze wieek haar vergaderingen wederom voortgezet. De muziekvereen. „Excelsior" heeft onder leiding "van den WelEd. Heer P. C. v. d. Wiel haar repetities wederom begonnen. Na een paar weken van zeer groote drukte hebben de landbouwers den geheelen korenoogst thans binnen. Op het oogenblik wordt reeds druk begonnen met het. rooien van winter aardappelen. Door den Insoecteur van het N.-Brab. Varkensstaniooek, is dezer da gen een zeug van den heer H. Keiler te Nieuwendijk met 85 punten in het stamboek ingeschreven. Sinds de op richting der vereeniging in 1933 is dit de eerste maal dat een zeug met dit hooge aantal punten is ingeschre ven. Wel een bewijs dat de kwaliteit der zeugen vooruitgaat. Door den heer C. A\ v. d. Stelt te Nieuwendijk zijn dezer dagen een twee tal stamboek premiebeeren aangekocht, nl. een jongen en een ouden beer. Stam boeknummer 284. Beide zijn le klas dieren. De leerling L. Treffers van de O. L. school alhier slaagde voor het toelatingsexamen van de H.B.S. te Waalwijk. A.s. Dinsdag 14 Sept. des nam. om 3 uur en 's avonds 8 uur (wett. tijd), hoopt voor de Ger. Gem. op te tredep Ds. Steenbakker van Poortvliet. Woensdag 15 Sept. a.s. hoopt; het echtpaar A. Bras en T. M. Bras- van Tilburg, den dag te herdenken dat zij voor 25 jaar inhet huwelijk traden. Ds. B.' v. Lummel hoopt in den komenden herfsttijd weer een cursus voor belijdende léden der Ger. Kerk te houden. Onder leiding van den ker- keraad zal voor de jeugd een avond in de week voor Bijbelstudie georga niseerd worden. Ten nadeele v^ji de kinderen K. werd j.l. Donderdagmorgen door onbekende oorzaak de landbouwers- schuur door brand vernield. Een par- t'iil hooi en graan alsmede" 2 varkens kwamen in de vlammen om. Voor ge noemde familie een heele schadepost. *i De heer W. Kramer, alhier, werkzaam op de scheepswerf „De Mer- wede" te Giessendam, is tijdens zijn werkzaamheden vermoedelijk door een misstap van de bovenste stelling in de kolenbunker van een schip gevallen, liijl is van de tweede op de eerste stel ling en daarna op Zijln hoofd oip de kolen terechtgekomen. De stelling was 5 meter hoog, Hij is bewusteloos op genomen en overgebracht naar het Di- aconessenhuis te Dordrecht. Hij had een zware schedelbreuk en verschild lende beenbreuken. K. .welke ruim 21 jaar oud is en ongehuwd is Vrijdag j.l; overleden. Zaterdagmorgen omstreeks half 9 ontdekte men in het pannenhuis een begin van brand, dat b'ij onderzoek niet meer mogelijk bleek- te blusschen. zoodat de aaneengesloten woningen ge heel of gedeeltelijk zijn afgebrand. De motorspuit uit Ammerzodeu werkte ine/ 2 stralen en wist uitbreiding te voor komen, gehplpen door het mooie stille weer. Dé brandspuit uit Hediel die ook ter plaatse was gekomen, behoef de geen die.«(st te doen. Het van ouds bekende pannenhuis dat uit de 10e eeuw van een klooster afkomstig js, is ge heel verdwenen. Zes gezinnen Zijn dak loos geworden. 'Een woning met 2 schuren die afzonderlijk stonden, zijn gespaard gebleven. Het is in dezen tijd met zijn gebrek aan woningen niet gemakkelijk allen onderdak te brengen. De namen der bewoners van de af gebrande woningen Zijn: A. v. Geffen Pzn., G. Struijk, K. Bouman. A. Dank- lof, Wed. H. v. Geffen, P. v. Geffen en J. Wijburg. De woning van P. v. Herp is behouden gebleven. Donderdagavond j.l. werd in de Ned. Herv. Kerk een orgelconcert gegeven, waaraan verschillende perso nen hunne medewerking verleenden, o.a. het Toonkunstkoor uit Gorinchem. De kerk was geheel bezet en de aanwe zigen hebben met volle teugen van het geb'odene op muzikaal gebied kunnen ge nieten. De in de Ned. Herv. kerk al hier gehouden collecte ten behoeve van den Geref. Zendingsbond hee'ft f 107. opgebracht. A.s. Zondag spelen de Herptsche Boys I een vriendschappelijklen wed strijd tegen den le klasser Nieuwkuik I. Aanyang "half drie. Herptsche Boys II spelen tegen Nieuwkuik 11. Aanvang 1 uur. De wedstrijden worden gespeeld op het Herptsche Boys-terrein. ROTTERDAM, 7 Sept. Heden werden aangevoerd 1094 die ren, waaronder 15 paarden, 6 veulens. 26 schapen, *64 nuchtere kalveren, 175 graskalveren, 209 biggen en 22 bok ken en geiten. Prijzen per stuk: melkkoeien f 1550, f 1225; kalfköeien f 1525, f 1350, f 1200; varekoeien 'f 1000, f850, f750; vaar zen f 875, f 725, f 550 en pinken f 700 f600, f450. De aanvoer van melk- en kalfköeien was iets korter met stillen handel en iets hoogere prijzen. Varekoeien aan voer matig met redelijken handel en iets stijvere prijzen. Vaarzen en pin ken aanvoer als vorige week niet luien handel en onveranderde prijzen. 's-HERTOGENBOSCH, 8 September'!' Op de markt van heden- waren aan gevoerd 966 stuks, waarvan 855 run deren, 106 nuchtere kalveren en 5 scha pen-lammeren. De prijzen waren per stuk als volgt: Kalfköeien en melkvee f 1150, f 1600; inagere ossen en koeien f 600, f 900 jongvee f400, f 775; graskalveren f200, f 350; nuchtere kalveren f120, f 160, f 190. Weer groote aanvoer van rundvee. Handel in gebruiks-.ee traag met wei nig veranderde prijzen. Meer vraag naar jongvee, dat hooger in prijk ging. De leveringsbonnen loopen van 1.65 tot f,1.70 per kg. Nuchtere kalveren alleen levering. Buiten deze cursussen zal door het Arbeidsgebfed „Vrouwen" tevens een cursus gegeven worden ter bekwaming in het vervaardigen van practische huis houdelijke voorwerpen en kleeding. Aanmeldingen en informaties omtrent deze cursussen worden verstrekt door de provinciale en plaatselijike kantoren van het N.A.F. GEVONDEN: portemonnaie met in houd. Terug ^e bekomen Posti^m- mandant Marechaussée te Wijk en Aal burg. GEVONDEN: blauwe ceintuur van een mantel. Terug te bekomen bij Jolis. Nieuwkoop, Molendijk te Wijk. GEVONDEN: te Genderen op den Provincialeweg, bril in etui. lui. Postcomm. Mar. te Eethen. GEVONDEN: een zilveren kettingtje met penning. Terug te bekomen biji den Brigade- Commandant der Marechaussée te Heus den. VERLOREN: een bril met hoornen montuur, vermoedelijk op de Visschers- dijk. C. H. v. d. Heuvel Mr. Met selaar, Werkendam. VERLOREN: een groen kinderjasje. Tegen belooning terug te bezorgen bij slager C. J." v. Driel, Hoogstraat te Werkendam. VERLOREN: een groene boord voor overhemd.Terug te bezorgen bij Jacob de Bruin, Aalburgschestraat B 101, Wijk. VERLOREN: een bril in etui, op den Provinciale weg te Genderen. Tegen belooning terug te bezorgen bij B. de Ruiter, Hoef B 153, Gendier-eii. VERLOREN: portefeuille, inhouden de enkele foto's, alsmede Persoonsbe wijs ten name van v. Rijsbergen. Inl. Postcomm. der Mar. te Eethen. VERLOREN: een paar beenpijpen. Terug te bezorgen tegen belooning bij Schreuders B «1 te Genderen. VERLOREN: in den Duil, een Man- chesterjas. Tegen belooning terug te bezorgen" bij D. v. As, Molensteeg, Almkerk. COMMISSARIS VAN R.K. BOEREN- EN TUINDERSBOND. De heer Dumave van deze functie ontheven. 's-Gravenhage, 8 Sept. Het Rijkscommissariaat deelt mede: De Rijkscommissaris vooi* het bezette Nederlandsche gebied heeft op grond van par. 1 al. 2 van de verordening nr. 3-1940 de benoeming van den heer Otto Frans Josephus Damave tot com missaris van den Roomsch-Katholieken Boeren- en Tuindersbond en de ne- venorganisaties, vereenigingen van per sonen en stichtingen, waarop door de zen invloed wordt geoefend, herroepen. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft den heer Bernard Hendrik van Til belast met de afwikkeling van de destijds aan den heer Damave gegeven opdracht als com missaris. Tegelijkertijd werd de lieer Damave ontslagen uit zijn ambt van stafleider van den Nederlandschen Landstand. BURGEMEESTERSBENOEMINGEN 's Gravenhage 8 Sept. Het Rijkscom missariaat deelt mede> de commissaris-generaal voor bestuur en justitie heeft tot burgemeesters be noemd den heer A. van de Graaff te Ber- fen op Zoom tot burgemeester van teenbergen, den heer Th. A. L. Difks- ma te Hilversum tot burgemeester van Rhenen, drs. J. W. Zuyderhoudt te Amstelveen tot burgemeester van Har- dinxveld en de lieer C. 1. v. d. Weele te Gouda tot burgemeester van Sas van Gent. NIEUW FRANKEERZEGEL VAN 20 CENT. In de nieuwe Zeeheldenserie zal van 16 September af aan de postkantoren verkrijgbaar zijn het zegel van 20 ct., in bruine kleur, met afbeelding van Wi^e de With.- CURSUSSEN VOOR VROUWEN. De Centrale Persdienst van het Ne- derl. Arbeidsfront meldt: Het Arbeidsgebied „Vrouwen" van Het Ned. Arbeidsfront heeft voor den komenden winter een viertal zoogenaam de moederschooleursussen in het leven gefoepen. Gehouden zullen worden:een cursus Naaien en Knippen". „Zie kenverpleging", ,»Zuigeiingenverzor- ging' „Opvoedkunde en Kinderhanden- arbeid." De cursussen kunnen worden gevolgd door vrouwen en meisjes, werkzaam in ^de bedrijven zoowel als door ge huwde vrouwen, met dien verstande, dat de cursussen „Ziekenverpleging" en „Zuigelingenverzorging" alleen toegan kelijk zijn voor meisjes boven de 16 jaar. POLITIE-PRESIDENT VAN UTRECHT VERMOORD. Vrijdag 3 September, tegen half 6 des avonds, is de waarnemende poli- tie-president Geragd us Johannes Kerlen te Utrecht het slachtoffer van eenlaag- hartigen moordaanslag geworden. Op weg naar huis werd hij in de nabij heid van zijn woning door een onge veer 20-jarig persoon met een vuur wapen zwaar gewond. Aan deze ver wondingen is hij overleden. TEGEN AMBTENAAR O. M. DRIE JAAR GEëlSCHT. De officier van Justitie bij de recht bank te Utrecht, *hr. mr. QuintjuSj eischte een gevangenistraf van 3 jaar tegen den 27-jarigen mr. dr. C. H". Pastoor, laatstelijk ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het kantongc recht te Utrecht, thans in deze functie geschorst, aan wien ten laste was ge- iegd het verduisteren van gelden van den Staat. -DOOR KAR OVERREDEN.- Het 2-jarig zoontje van H. te Cuijk a. d. Maas geraakte onder een kar van de Wed. J. De kleine kwam ongelukki gerwijze met het hoofdje onder een der wielen terecht. De dood trad na genoeg onmiddellijk in.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2