STALMEST Reparatiewerk Kuiperij N. B. M. N.v.H.'tjes KRUSCHEN KINDERBRILLEN SCHEUREN GRASLAND Dr. SCHILLING „KAGROLATEX" „KANKERDOOD" nette Dienstbode, ïhicotag Jets voor aen WONINGINRICHTING Predikbeurten Medecleelingen Plaatselijke Distributiediensten Binnenland Advertentiën Middenstandscursus Almkerk drachtlgeStamboekzeug een nette Huishoudster, Pootaardappelen, pootaardappelen Fa. K00Y&FIT JOHN VOGES Junior - Weeresfein - HILLEGOM. BREDA (Ginneken). H.H. Landbouwers en Handelaren, Selectlebedrijf „ZEELAND", Nieuwerkerk (Zld.) FLINKE VERPLEEGHULP J. VERKERK-"E 98-REEUWIJK nette flinke Dienstbode, AGHTER DE WOLKEN SCHIJNT DE ZON. thee DOUWe nabij! |f bdaambladTd ïmïZ SiSI W. P. VAN DER ZALM 4- Firma Charles Schreuder Zo. GEMEENTE 1IEUSDKN. ANDEL, GIESSEN, RIJSWIJK EN WOUDRICHEM Gemeenten WERKENDAM, DE WERKEN en SLEEUWIJK Haak 'n spoedig einde aan die kwellende rheumatische pijnen. ADRIAAN, Donderdag 16 September a.s. MIDD-filiaal, Werkendam. Houten Triplex Handkoffers. ADRIAAN, GERRIT VAN ESCH, GRAFMONUMENTEN Fa. N. GLAUQEMANS Zn. FRANS LUCAS VERHAGEN, VAN MAAREN Opticlën, VUGHTERSTRAAT 25 DEN BOSCH. AANGEBODEN, GEBR. VERSCHOOR TABAKS NIEUWS! van de klei, o a. LUTJEBROEK L 42 ZATERDAGS 10—4 Laan van Mecklenburg 16 GEELBL., BINTJE, G. EIGENH., FURORE, ALPHA, BEVELANDER, KOOPM. BLAUW, en DUIVELANDER. Verkoopbureau „W, v. d. Waal" GEVRAAGD IN TEH v. O. v. D. FLINK DIENSTMEISJE Amateur Tabaktelers! ASSURANTIE-COMPAGNIE „AMSTELODAMUM ACTIEVE EN NETTE MEDEWERKERS Coöperatie „DE ONDERNEMING" W. A., Nederhemert, Tel. 7. KUNSTMESTSTOFFEN LANDBOUWKALK (Hoogovénkalk). POOTAARDAPPELEN. ZAAIGRANEN. Te koop gevraagd in iedere hoeveelheid Verzending alleen per schip. Prijsopgave franco boord. C. J. EINE, Mesthandel, Breda Ginnekenweg 116 Telef. 4582 Hoe gaarne we aan al uw wenschen zouden voldoen, het is ons nu niet mogelijk, maar de tijd komt weer dat we U niet meer behoeven teleur te stellen. - Neemt ook een besluit voor de toekomst en koopt dan in VISCHSTRAAT 7* 'sHERTOGEMBOSCH n, den Zakenman Service-Bureau „HERMUS", Zevenbergschènhoek, Tel. 8. Moatito Wffsu RR0GAAT «r- wordt voorloopig niet meer aangehomen. BERGSTRAAT WIJK EN AALBURG. Dit is: ¥T¥ ¥T IJjlT scherpen volgens „Zoppie"systeem. W lil IJ Kill DAT laat U ook na den oorlog doen. Firma J C. VAN GURP, Ijzerhandel, BREDA. WEST BRABANTSCHE POOTAARDAPPELEN ZAAIZADEN Zevenbergen BEDDEN - MATRASSEN - MEUBELEN Vakkundige reparatie van alle gestoffeerde Meubelen HEUSDEN TELEF. 49. Wj. Horssen, B112, mbij 't Veerhuis, Aalst. I 12 September (Wett. tijd). HEUSDEN, 10 u. dhr. Martens. "Zee manszendeling en 6 u. Ds. Vogel. Geref. Kerk," 10 u. leesdienst en 6.30 u. Candt. de Groot uit Bergen op Zoom. AALBURG, 10.30 u. Ds. Trouwborst. Ger. Gem. 10.30 en 7 u. leesdienst. ALMKERK, 10.30 en 7 tl. Ds. v. d. Akker. Ger. Kerk, 10.45 en 3.30 u. Ds. Hakman. ANDEL, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Put. AMMERZODEN, geen dienst. BRUCHEM, 10.30 u. Ds. Brasser. (Bed. H. Doop). BAB.-BROEK, 10.30en 7 u. Ds. Eijzenga. DOEVEREN 10.30 u. Ds. de Ttrnibe. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGELEN, 3 u. Ds. Boezer. EETHEN, 10.30 u. Ds. Boezer. GENDEREN, 10.30 u. Candt. Ger. Kerk, 10.30 en 3.30 u. Candt. de Groot uit Bergen op Zoom. G1ESSEN, 10.30 u. Ds. Schoonenboom. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. 's-GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. L3s. v. d. Roest. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Candt. Oene uit Kampen." Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 3 u. Ds. Trouwborst. HED1KHUIZEN, geen dienst. KERKWIJK, geen dienst. LOONSCHENDIJK, 10 en 2.30 u. Ds Vroeg in de Weij. MEEUWEN, 10.30 en 7 u. Ds. Hoeufft van Velsen. Ger. Gem. 10.30 en 3.30 u. leesdienst NEDERHEMERT, geen dienst. NIEUWEND1JK, geen opgaaf. POEDEROIJENj 1U.30 en 7.30 u. Ds. v. d. Haar. Chr. Ger. Kerk, 10.30 en 7.30 u. leesdienst. Ger. Gem. 10.30 en 7.30 u. leesdienst RIJSWIJK, 3 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUWIJK, 10.15 en 3.30 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG, 9.30 en 6 u. Dst Slrag. Ger. Kerk, 9.30/en 3 u. Ds. v. Lum mel. UITWIJK, 10.30 Ds. Vogel en 7.30 Ds. Snijders. VEÉN, 10.30 en 7 u. Dr. Tjalma. Ger. Gem. 10.30 en 3 u. leesdienst. VLIJMEN, 10 u. Ds. J. v. d. Berg. WASPIK, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. d. Smit WELL, 10 u. Ds. de Groot. WIJK, 10.30 en 7 u. Ds. Harkema. WOUDRICHEM, 10 en 6 u. Ds. Ch. de Bruin. WAARDHUIZEN, 10.30 en 7.30 u. Ds. Selles. WERKENDAM, 10 en 6 u. Ds. E. v. Wieringen. Ger. Kerk, 10 en 6 u. Ds. Jonker. Chr. Geref» Kerk, 10 en 6 uur, Ds. Overduin. Ger. Gem. 10» en 6 u. leesdienst. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) 10 en 6 u. 'dhr. Middelkoop uit Oud-Beierland. BIESBOSCH, geen dienst. Uitreiking bonkaarten 11de Periode (3 October t. m. 30 October). De uitreiking lveeft plaats in het Pa tronaat s gebouwP u t te r s t r aat Aanmelding. Rectificatie! De data voor de ze uitreiking^ zooals op de inleg vellen aangegeven, jpijln vervallen. In plaats daarvan moeten de bon kaarten worden afgehaald door de genen, wier inlegvel afgestempeld op: 9 Sept. op Donderdag 23 Sept. 16 Sept. op Donderdag 16 Sept. 23 Sept. op Donderdag 30 Sept. De vastgestelde tijtien n.l. van 9 - 12.30 en 1—4 uur, blijven gehandhaafd. Ook .inachtneming van een bepaald uur, zoo dit is aangegeven, "blijft vereischt. Na-uitreiking beeft in deze gemeente niet plaats. Zoowel zelf verzorgers als normaalverbruikers dienen hiervoor naar Waalwiik te gaan. UITREIKING TOESLAGKAARTEN voor zwaren en zeer zwaren arbeid, voor langdurigen arbeid aan houders van „Bewijzen van Berechtiging" en extra rantsoenen brood voor Oogst- werkzaamheden. Uitreiking van deze kaarten vindt plaats op Donderdag 30 September a.s. van 912.30 en van 14 uur. Algemeen. Men wordt aangeraden terstond bij het in ontvangst nemen van zijin beschei den te oontnoleeren, of men de goede en het juisteaantal kaarten ontvangen heeft. Reclames naderhand worden niet in behandëfcig genomen. Bij verzuim om'op den vastge stel den dag de beschei den af te halen, kan dit niet eerder geschieden dan op den na-uitreikings dag. Aan fjersonen Beneden 18 jaar worden geen' distributiebescheiden af gegeven, uitgezonder toeslagkaarten voor bijzonderen arbeid, welke uitgerejkt kun nen worden aan personen van "16 jaar en ouder. In uitzonderingsgevallen kan worden toegestaan, dat personenvan 1618 jaar bonkaarten afhajen, indien geen oudere personen in het gezin in de gelegenheid zijn, hiervoor te zorgen. Schriftelijke machtiging is dan ver eischt. Uitreiking distributiebescheiden in het algemeen. Voor zooveel noodig wordt onder de aandacht van het publiek gebracht, dat het onzen dienst -in den vervolge verboden ais, distributiebescheiden af te geven aan personen of lichamen, die er hun beroep of bedrijlf van maken, deze bescheiden voor derden af te ha len. Daarnaast mogen in het algemeen niet meer dan 10 distributie-stamkaar ten, welke dóór één persoon worden aangeboden, in behandeling worden ge nomen, tenzij blijkt, dat het distributie stamkaarten zijn van één gezin of sa menwoning en de aanbieder van dat gezin of die samenwoning deel uit maakt. Aan deze verbodsbepalingen zal met directen ingang streng de hand worden gehouden. Correspondentie over dit onderwerp zal niet worden beantwoord en heeft dus geen nut. Bezoek ter bespreking van de zé aangelegenheid kan eveneens niet worden afgewacht. Extra rantsoenen aan aanstaande en jonge moeders. Zooals reeds in ons blad van 27 Aug. 1.1. is gepubliceerd, komen a.s., jonge en zoogende moeders in aanmer king voor extra rantsoenen. Per periode van 8 weken moet uit onderstaande 3 groepen een keuze worden gedaan Groep 116 rantsoenen melk11 rantsoenen havermout, 11 rantsoenen gort en per 16 weken 1 rants, havermout of gort extra. 2. v 16 rantsoenen melk, 8 rantsoenen gort, 8 rants, havermout, 4 rants boter. 3. 16 rants, melk, 40 rantsoenen brood, 4 rantsoenen boter. Indien de bevalling thuis plaats vindt, zal bij de derde-verstrekking aan een aanstaande moeder tevens een bon „één rantsoen toiletzeep" worden uitgereikt. Voor het verkrijgen van verdere in lichtingen, zooals o.a. ten aanzien van het indienen der aanvragen, hét doen van de keuzen en het afhalen der bonnen, kan men zich wenden tot het distributiekantoor ter plaatse. Spreekdagen Leider Kringkantoor Waalwijk. In verband met het veelvuldig voor komend verschijnsel, dat van de spreek dagen van den Leider te Waalwijk ge bruik wordt gemaakt om gewone dis tributiezaken af te handelen, wordt nogmaals in berinnering van het publiek gebracht, dat op deze dagen slechts die onderwerpen kunnen worden bespro ken, welke om hun noodzakelijkheid of speciaal karakter niet op het plaatse lijk kantoor kunnen worden gedaan. In het algemeen kan dus aan aanvragen om rijwielen, rijwielbanden, schoenen textiel, e.d. geen gehoor worden ge schonken. Buiten de vastgestelde spreekdagen, n.l. Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag van 9^12.30 u. kan niemand zonder vooraf gemaakte afspraak worden ontvangen. Ook huisbezoek kan niet worden afge wacht. Uitreiking bonkaarten 1 le periode. WOUDRICHEM, geb. „In de Sala mander", Hoogstraat telkens van 911 uur. Zelfverzorgers. Maandag 13 Sept. stamk.nos. 11300. Woensdag 15 Sept. nos. 13001600; Donderdag 16 Sept. nos. 16001800; Maandag 20 Sept. nos. 1800 en hooger. Niet-Zelfverzorgers. Vrijdag 17 Sept. nos. 1300. Woensdag 22 Sept. nos. 301600; Vrijdag 24 Sept. nos. 601900; Maöndag 27 Sept. nos. 9011200; Woensdag 29 Sept. nos. 12011500; Donderdag 30 Sept. nos. 15011800; Vrijdag 1 Oct. nos. 1801 en hooger. Toeslagkaarten voor zwaren arbeid op Maandag 4 Oct. van 912 u. en op Woensdag 8 Oct. van 911 u. GIESSEN en RIJSWIJK ten Gemeen tehuize te Rijswijk: Zelfverzorgers. Dinsdag 14 Sept. van 9-12 u. de nos. 1450; Donderdag 16 Sept. van 14 u. nos. 451einde; Dinsdag 21 Sept. van 912 u. Giessen nos. 1 tot einde; Donderdag 23 Sept. van 912 u. niet-zélfverzorgers Giessen nos. 1 tot eindeDinsdag 28 Sept. van 912 u. niet-zelfverrorgers 'Rijswijk nos. 1 tot einde. Toeslagkaarten voor zwaren arbeid voor Rijswijk en Giessen op Dinsdag 5 Oct. vam 912 u. en van 12 u. ANDEL in het VeFeenigingsgebouw (Oude School) telkens van 14 uur: Zelfverzorgers. Maandag 13 Sept. nos. 1350. Maahdag 15 Sept. nos. 351700. Maandag 20 Sept. nos. 7011050. Woensdag 22 Sept. nos. 1051einde; Niet-zelf verzorgers. Maandag 27 Sept. nos. 11000. Woensdag 29 Sept. nos. 1001 en hooger. Toeslagkaarten voor zwaren arbeid op Maandag 4 Oct. a.s. van 14 uur. Uitreiking bonkaarten 11e periode. ZeRverzorgers. SLEEUWIJK in geb. Vegos op Maan dag 13 Sept. huisnos. 175 van 9— 12 u. en nos. 75150 van 13 uur. Dinsdag 14 Sept. huisnos. 151225 van 9—12 u. en nos. 226einde van 13.30 uur. BIESBOSCH in café Oversteeg op Woensdag 15 Sept. alles van 912 en van 13 uur. WERKENDAM, in bestuurskamer Nutszaal op Donderdag 16 Sept. alles van 8.3012 uur. DUSSEN, ged. Biesbosch Steenèn- muur enz., alles van 13.3Ó uur. DE WERKEN: Bestuurskamer Nuts zaal op Vrijdag 17 Sept. huisnos. 1 150 van 8.3011 u. en nos. 151300 van 1.30—-3.30 uur. WINKELIERS VAN SLEEUWIJK De zitting wordt Maandag 13 Sept. weer gehouden in geb. Vegos evenals Dinsdag 14 Sept. de ziekenbonnen enz. Extra rantsoenen voor moeders, die zelf hun kind voeden kunnen worden uitgereikt zoodra de dokters beschikken over de officieele attesten. TREINBOTSING BIJ GOUDA. Maandagmiddag is een uit Den Haag komende diesel trein aan het station Gou da op een stilstaanden trein geloopen. De bestuurder, die het gevaar zag aan komen, maar den trein om een nog niet opgehelderde reden niet tot stil stand kon brengen, sprong op het laat ste oogenblik uit de cabine en bracht er hierdoor het leven af, daar de ca bine in elkaar werd gedrukt. De rei zigers van den Haagschen trein werden door elkaar geworpen en tien personen kregen verwondingen, meest aan het hoofd. Vier der gewonden werden op het station verbonden, zes werden naar een ziekenhuis overgebracht. Vijf hunner konden na verbonden te zijn, hun reis vervolgen. De twee gehavende treinen, die in Gouda zou den worden gekoppeld, werden buiten dienst gesteld. Het verkeer, in de rich ting Utrecht had een half uur vertra ging, oldus de Crt. TUSSCHEN TRAM EN PERRON BE KNELD GERAAKT. Op het perron der stoomtramweg maatschappij Oostelijk Groningen te Winschoten wilde de 40-jarige miej v. d. Laan, wonende te Wedderheide in de reeds in beweging zijnde tram stappen. Zij sprong mis en kwam tus- schen den wagen en het perron terecht. De zes minerale zouten in Kruschen zui veren Uw bloed en roeren Uw lichaaï? nieuwe levenskracht toe, waardoor de oor» zaak van Uw rheumatische pün wordtweg- genomen. De pijnen zullen spoedig afnemen om tenslotte geheel te verdwijnen, Gezondheid voor een cent per dag Apoth. en Drog. 0.41,0.76,1.47. N.V. Rowntree - Een been werd haar afgekneld, terwijl zij zware inwendige kneuzifigen opliep. In het ziekenhuis is zij aan de gevol gen overleden. DRIELING GEBOREN. In het St. Antonius-gasthuis te Hel mond heeft de echtgenoote van den heer G. Smets uit Neerkant (gem. Deurrve), het leven geschonken aan een drieling. NACHTWAKER DOOR, TREIN GEGREPEN. Te Helmond is de nachtwaker G., tijdens een controle-tocht langs de lijn, door een uit de richting Venlo komen-' den trein gegrepen en op slag gedood. IN EEN EG GEVALLEN EN GEDOOD Het 6-jarig dochtertje van Th. Zijl- mans te Geertruidenberg viel spelender wijs in een eg en liep daarbij" zoo danige verwondingen op dat zij een half uur daafna bezweek. Hedën overleed, na een langdurig, geduldig gedra gen lijden, onze lieve Zoon, Broeder, Behuwd-Broeder en Oom, in den leeftijd van bijna 15 jaren. Heusden, H. van Helden. H. van Beijnen-van Helden M. van Beijnen. H. van Helden J. van Helden-Nieuwkoop en Kinderen,, Woudrichem, J. Metz-van Helden J. Metz en Kind. Heusden, Jasper. Heusden, 8 Sept. 1943. De eerste mondelinge les vangt aan 's avonds 8 uur, in het gebouw „Concordia". Cursisten en zij die inlich tingen wensen, worden ver wacht. Aangebodenprima afgew. IJzersterk. Vr. pr. of bemonst. offerte. - Br. onder 1552, Alg. Publ. Kantoor, Keizers gracht 188, Amsterdam. TE KOOP: Een (werptijd half September) bij J. WESTERLAKEN. 94a Giessen. Heden overleed, na een langdurig, geduldig gedra gen lijden, onze lieve Oom, in den leeftijd van bijna 15 jaar. Woudrichem, Freddie Metz. Heusden, Adje -van Helden. Keesje van Helden. Heusden, 8 Sept 1943. Hedenmorgen behaagde het den Heere van leven en dood, van onze zijde weg te nemen, onzen ge liefden Man, Broeder, Be huwdzoon, Behuwdbroeder eii Oom, in den ouderdom van 63 jaar en 4 maanden. Uit aller naam WED. G. VAN ESCH- DEN HOET. Dordrecht, 6 Sept. 1943. Eben Haëzerhof 1T boven. leveren wij ook in dezen tijd van het beste materiaal Den Bosch Tel 4526 Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond bij het verlies van onzen innig geliefden, zorgzamen Man en Vader, den Heer betuigen wij hiermede onzen hartelijken dank. Wed. F. L. VERHAGEN- de Peuter. P. J. VAN DRIEL- Verhagen. J. C. VAN DRIEL. Sleeuwijk, September 1943. GEVRAAGD voor zoo spoe dig mogelijk met inwoning. Gezin 3 per sonen. FAM. SPRONG, Meeuwen, F 80. bij alle soorten, door de N.A.K. goedgekeurde, klasse A, B en C. Maat 28 - 35 en 25-45. Vastgestelde prijs Herfstlevering. Fouragehandel - Werkendam. Wij kunnen leveren: Donkerroode Eersteling gek. met A Gele Eersteling gek. met A Gele Eigenheimers gek. met A en B. Blauwe Eigenheimers gek. met A en B. Bevelander gek. met AA, A en B. Bintje gek. met A en B. Tegen vastgestelde regeerings- prijs. Teelt en Handel in Zaden, Pootaardappelen en Bloembollen. Telef. 1141 en 1079. i r" 31 2 maand jJuilSCl) 25 ct?p. wk. Schr. opl. door leeraar (met correctie). Nu ook: LESSEN v. GEVORDERDEN en OPL. ■PRAKT. EX. Vraagt prosp. en grat. proefles: .Germania" Onnesweg 48, Bussutn. Na het oogsten der tabak komt het belangrijkste: HET BEREIDEN, Wij hebben een zeer orgineele manier ge vonden. Geen fermenteeren, wat weken duurt. Binnen 5 a 10 minuten is Uw tabak klaar om gebruikt te worden. Onze methode en ook het sausmiddel is een succes gebleken. Bestel nog heden onze brochureTabak en zijn bewerking". Zend per omgaande'postwissel van f 0.35 of Gireeren 375755 en U ontvangt b. g. brochure. Indien U ook een gratis prijscourant van Bloembollen wenscht te ontvangen, gelieve U dit te vermelden. Jk. .ik iv ik ik .ik ik ik ik WWV WW De gelegenheid wordt geboden om graslanden, welke tót scheuren zijn geschikt en gelegen zijn in het Land van Heusden en Altena, voor één jaar te verpachten aan het Bureau Aardappel- verbouw te Arnhem. Inlichtingen omtrent pachtprijs en andere voorwaarden bij M. OONK, Burg. Rauppstraat 12, Tilburg, tel. 5319. Wij kunnen U thans aanbieden van de Zeeuwsche klei Voor groote partijen speciale aanbieding. Zendt Uw bestelbon op of bestelt nog heden bij De aangewezen kleefstof om Uw zakken, tentzeil, enz. zelf te repareeren. voor de behandeling van Uw vruchtboomen. Alles uit voor raad leverbaar. S1 e e u w ij k. gen. huish. bezigheden te verrichten, tevens kan «en geplaatst worden. Brieven aan de Directrice, Burgem. Knappertl. 59, Schiedam. U kunt Uw amateurtabak prima aromatiseeren met onze speciale sauzenVirginia- Camel- Havanna- en Pruimtabaksaus. Ook prima voor z g. Belgische Shag. 2 gram aroma per 1 K.G. tabak, f 6,50 per 100 gram na storting op giro 436117 of onder rembours. Mevrouw Notaris KNOOK te Bergen bij Alkmaar, klein gezin, vraagt voor terstond, een niet jonger dan 20 jaar, flink locm. •«■Zich - aan te melden Zaterdagmiddag 11 September a.s., bij Mevrouw BAX te Rijswijk (N.-Br.) Mevrouw Dr. DUBOIS Nieuwe Ginnekenstraat 63 BREDA vraagt, wegens huwelijk der tegenwoordige, zoo spoedig mogelijk, een voor vast of voor noodhulp. DIR. M. J. DE JAGER Gevestigd: Keizersgracht 142, AMSTERDAM, zoekt nog enkele Volledige inlichtingen, met opgave van leeftijd, werk kring, godsdienst en referentiën, te richten aan de Compagnie. Van de nieuwe bonnenserie 1943 J944 zijn thans geldig verklaard: Stikstofbonnen No. 1, Fosforzuurbonnen No. 1 en Kalibonnen No. 1, 2 en 3. Stikstof bonnen No. 1 en Kalibonnen No. 1, 2 en 3 kunnen tot en met Maandag 13 September a.s. ingeleverd worden. De Fosforzuurbonnen No. 1 blijven echter tot nader order geldig. Men zal echter verstandig doen, teneinde onge'dig worden der bonnen te voorkomen, ALLE BONNENJDIRECT NA ONTVANGST BIJ ONS IN TE LEVEREN. Voorts wordt er van de zijde van het R. V. O. Kunstmest Distributie Bureau op gewezen, dat weinig Patentkali be schikbaar zal komen, zoodat men genoodzaakt zal zijn, zooveel mogelijk vroegtijdig ruwe kalizouten uit te strooien. Alle soorten kunstmeststoffen zijn voorradig. Dit artikel, dat 42—45 pCt. kalk CaO en 4-6 pCt. Magnesia MgO bevat, kan voldoende uit voorraad geleverd worden. Bestellingen hierop zien wij gaarne tegemoet. Bestellingen worden aangenomen op Bevelander, Eigenheimer, Bintje, Eersteling, Geelblom, Alpha, Voran en andere rassen. Alles N.A.K. goedgekeurd in klasse AA, A, AB, B of C. Bestelbonnen dienen omgaand te worden ingezonden. Juliana, Carsten's V, Lovink en Skandia II winterzaaitarwe, Vindicat winterzaaigerst en Petkuser winterzaairogge. Alles N.A.K. goedgekeurd le nabouw, j Bestelbonnen dienen hiervoor ingeleverd te worden. U als zakenman wilt natuurlijk vooruit. Daarom juist werden er voor U cursussen samengesteld, die reeds door vele zakenmensen gevolgd werden. Zakenbrieven (Nieuwe stijl). Taalverbetering. De Zakenman en zijn belasting. Middenstandsdiploma. Een"* gratis brochure wacht op Uw aanvrage bij het hoofd-agentschap van Excelsior's Schriftelijke Cursus. f J D/l AI Wilt*U mij, zonder de geringste L KJ' KJ lKJi Vverplichting, de gratig brochure zenden voor den Cursus Naam Adres: Woonplaats: Egberts 180 Het vorig stookseizoen heeft hij het kampioen schap Nederland „Zuinig„. en doeltreffend stoken" gewonnen. In een serie advertenties zal hij U vertellen hoe en wan neer U stoken moet en welke noodzakelijke maatregelen U nemen moet om met uw rantsoen - ook bij strenge vorst - uw kamer straks toch behoorlijk te kunnen verwarmen. Haal meer warmte uil minder kolen! Telefoon 159 Prijs per adv. yan 24 m.M., enkele kolom, 1 x pl. f 0,70, 2 x pl. f 1,32, 3 x pl. f 1,76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen: 1 x pl. f 0,61, 2 x pl. f 1,12, 3 x pl.*f 1,53. - (Alles bij vooruitbetaling). LANDBOUWERSwij kunnen U aanb. alle soorten Pootaardappelen, in alle ma ten en klassen, van de beste klei, door de N A.K. goedgek. Tevens verkrijgb. pr. nieuwe waschtobben, met 3 ijzeren banden. Breng bij ons zakken ter reparatie. Te huur te Heusden ongem. zit-slaapka- mer voor 1 persoon. Eventueel met ge bruik van keuken Brieven No. 80 aan het Bureau van dit Blad.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3