MEUBELEN COVEREN f. 0.52 Goöp. Boeren Leenbank „L. B." Wijk en Aalburg Rentevergoeding voor inlagen 2Vlo k.fi.m.1. N.V. Depóts H. do Bont-v. Huiten 0P REIS?? handelsbrieven" die leven! Het Woningbureau van G. DE BRUIN S. D, Lankhuyzen Go's Bank streo 36 (KLUÏN-CASTNOI Cover- en Vulcaniseerbedrijf „BRABANTIA" AUTOBANDEN- Huwelijksbemiddeling. Te koop gevraagd: h-V.DE LANDBOUWBANK-UTRECHT Michael's Ijzerhandel W, TIMMERMANS EN. Verkooplokaal „üe Zwaan" ASEPTAZOÜT TH. SCHAPENDONK, WAALWIJK, Complete Woninginrichting SPORTZAAK P. OE JONGH Belastingzaken Dames- en Heeren Kleeding E. BR1NCKMAN Ververij en Chemisch Reiniging „PERFECTA" imiESKAPSALON i e huur en te koop KOMT NAAR Firma Jac. van Spaandonk „JASPADO" Het Klayerblad' KOFFERS Burgerlijke Stand DAMES! MAl SON AU BERT Dirk Smitssiraat 9 GROEiVs Naaimachinehandel WIJ weten er raad op. WIJ Leveren, Kuilen co Repareeren M. M. DE REEPER - DEN BOSCH SPHINX SERVICE STATION ÜNKRUIDBESTRiJUINü Oamestasschen, boodschapiasschen en andere luxe lederwaren GORINCHEM Qed, Pédicure- Voetverzorger W. M.J.v o SCHOOR Telef. No. 15, Raamsdonksveer. Agentschap van de Amsterdamscne Bank N. V Amsterdam. RA VENS W AAY'S KÓFFIE-SURROGAAT cent per 250 gram HEUSDEN. EETHEN. KERKWIJK. b. H. de Bijl; Andreas J. z. van B. Dingemans en M. E- Roubos. WERKENDAM. WOUDRICIIEM. 2 KERKSTRAAT 32 - 's-HERTOGENBOSCH l 3 ORKESTEN DE ROBINO'S jj Klein-Casino is het ontspanningscentrum van Den Bosch, ^rrrrrr r rrrrr Vughterdijk 5 DEN BOSCH Telef 3262 Moderne reparatie-inrichting. Speciaal adres voor RIJWIELBANDEN-reparatie. R O T T E R D A M VOOR IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN HUlShOUDELIJKE ARTIKELEN ENZ. ENZ. ENZ NAAR AALBURG Telefoon No 14 STUUR ONS UW BANDENKAART en wij zorgen voor vlot TETERINGSCHEDUK 210 BREDA TELEFOON 4567 Kassiers en Commissionairs in Effecten In tuinpaden, koolaschpaden, tusschen de rails, enz. G I FT V R IJ en de huid niet aantastend met Vraagt circulaire Bill ij k in prijs ASEPTAFABRI EK - DELFT Piusplein 69 TILBURG HEERENKLEEDING DAMESKLEEDING Stoomen Verven Stoomen Verven St. Antoniusstraat 124 Telefoon 398. Kassier: D. VAN WljK W A A L W IJ K GROOTESTRAAT 183 BOODSCHAPTASSCHEN AKTENTASSCHEN PORTEMONNA1ES GEZELSCHAPSSPELEN c. lantinga: 's-BOSCH Telef. 4869 „PERFECTA", Markt 28, DEN BOSCH. SUURS KERSTEN PERMANENTEN HAARVERVEN ON QULEEREN WATERGOLVEN „FICKINGER", BREDA. zijnde panden geeft TJ op aan STATIONSWEG 31, TEL 5517 's-HERTOGENBOSCH waar zij GRATIS worden ingeschreven HUURADMINISTRATIE. ALLE ASSURANTIËN. Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. «met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt OELDEN A DEPOSITO, rente vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Raveifswaay Zn. Qorinchem. ■VONNISSEN VAN HET OBEROERICHT. Voor het Duitsche Obergericht, dat te Utrecht zitting hield, is een straf zaak behandeld tegen 46 beklaagden bijna uitsluitend inwoners van de stad Woerden die op een heele reeks dief stallen uit de opslagplaatsen van de Duitsche Weermacht te Woerden be trekking had. 12 beklaagden hadden zich wegens diefstal te verantwoorden. Een deel van hen was onder gebruik making van de verduistering de op- Stagplaatsen binnengedrongen en had daar leeren jassen, sokken, schoenen dekens en ondergoed ontvreemd. Ande ren maakten misbruik van het vertrou wen, dat Zij'■'genoten als arbeiders in de opslagplaatsen en ontvreemdden tiji- dens den dienst voorwerpen als boven genoemd. De buit ging dan door de handen van de overige 34 beklaagden, die zonder uitzondering, hoewel zftj' wis ten dat het gestolen goed was, er een levendigen handel mee dreven en zich aldus aan heling schuldig maakten. Het Duitsche Obergericht veroordeel de de dieven tot tuchthuisstraffen van 1 tot 31/" jaar, in minder ernstige ge vallen tot gevangenisstraffen van 6 maanden tot \l/n jaar. De helers kregeiT, voorzoover zij' beroepsmatig hadden ge handeld, tuchthuistraffen van V/, tot 4 jaar, in lichtere gevallen van 3 tot 9 maanden en in bijzondere uitzonde ringsgevallen getdstraffen van 150 tot 600 gulden. Zeven beklaagden werden wegens gebrek aan voldoende bewij's vrijgesproken. Diefstal van veldpdstzakjes. De postbeambte Johannes Herber heeft zich voor het Duitsche Oberge richt moeten verantwoorden wegens dief stal van veldpostzakjes. Hij1 had zich een aantal veidpostzakjes,. waarvan lrij vermoedde, dat zij genotmiddelen be vatten, toegeëigend en den inhoud zelf gebruikt. Bijl de" beoordqeling moest als verzwarende omstandigheid worden aangemerkt, -dat de Deutsche Dienst- post al haar employé s en arbeiders er dringend op heeft gewezen, welke ernstige gevolgen het zou hebben voor hen, die zich aa.n veldpostzakjes ver grijpen. Voor een dergelijk optreden kunnen slechts zware straffen worden opgelegd, daar op die wij'ze het con tact van den Duitschen soldaat met het vaderland verstoord wordt. Wie zich aan veldpostzakjes vergrijpt, bestempelt zich tót een voor het volk schadelijk element, n.l. als iemand, die de door den oorlogstoestand veroorzaakte bui tengewone omstandigheden gebruikt tot het begaan van een strafbare daad. Dit heeft Herber in het ohderhavige geval op zeer verw'erpelijlke gronden gedaan. Er is echter rekening mee ge houden dat Herber een zeer onontwik- kelden indruk maakt, zoodat ook met het oog op zijin tot nu toe onbesproken gedrag een tuchthuisstraf van driejaar als voldoende straf beschouwd kon wor den. VERGOEDING VAN GEVORDERDE RIJWIELEN. Een deel der personen, van wie in 1 1942 door de Duitsche weermacht een rijwiel gevorderd is, heeft niet tijdig een verzoek om schadeloosstelling in gediend daar zij niet met de voorschrif ten bekend waren. Thans wordt voor de laatste maal gelegenheid geifeven een verzoek om schadeloosstelling in te dienen. Daartoe dienen de gemeenten op grond van de zich in het bezit van de politie bevindende gegevens over de vordering vast te stellen, welke in woners der gemeente hiervoor in aalf- merking komen. De verzoekschriften moeten voor 1 October 1943 bij den hoofdintendant worden ingediend. P 1794/1 Verantwoordelijk voor denge- heelen inhoud J H. Roza te Heusden;* Uitgever en Drukker: Fa. L. j. Veerman, Botermarkt te Heusden. K 1448. UITSCHAKELING ZELFSLIJTENDE MELKVEEHOUDERS. In het Voedselvoorzieningsblad van 4 September is opgenomen de „Zui vel verordening 1943, Uitschakeling van den zelfs 11 jtenden melkveehouder. n-I gevolge deze verordening is bet met in gang van 5 September 1943 den melk veehouder verboden consumptiemelk af te leveren an verbruikers, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van een ander. Met melkveehouders worden op een lijn gesteld zijn gezins leden, zijn personeel enz. Het verbod geldt niet in afgelegen gebieden, waar de standaardisatie nog niet is ingevoerd, voor wat betreft modelmelk, voor af levering van volle melk in z.g. buren- plicht en voor het afleveren aan leden van het personeel van een melkveehou- (zelfverzorgersregeling). Een regeling, volgens welke het Bedrijfsschap voor zuivel schadeloosstelling kan uitkeeren, zal nader worden vastgesteld. Voor bij zonderheden worden belanghebbenden verwezen naar het Voedselvoorzienings blad no. 67. DE NIEUWE REICHSKARTE FOR URLAUBER. Met ingang van 3 September 1943 is de nieuwe Reichskarte für Urlau- ber i n gebruik genomen, welke in de plaats komt van de destijds ongeldig verklaarde kaart. De nieuwe kaart is uitgevoerd in groene kleur. Op eiken bon daarvan komt een schildje voor. hetwelk de waarde van den bon aan geeft. Rondom dit schildje is de letter ,,U'' gedrukt in geel-witte kleur. De bonnen van de nieuwe Reichskarte für Urlauber geven recht op het koopen van de daarop vermelde artikelen tot de daarbij vermelde hoeveelheden. Met nadruk wordt er. de aandacht op ge vestigd, dat deze bonnen uitsluitend geldig zijn, wanneer zij zich bii aan bieding in den winkel of het restau rant aan de kaart bevinden. De win kelier of de restaurateur moet dus de bonnen van de kaart verwijderen. Bo vendien moet de kaart voorzien zijn van naam en adres van den gerechtigde. Indien aan genoemde eischen niet wordt voldaan, zijn de -bonnen niet geldig. De bonnen vag de thans in omloop gebrach te Reichskarte für Urlauber zijn geldig tot 14 Nov. a.s., hetgeen blijkt uit de daarop voorkomende woorden: „Gül- tig 14-11 -'43". De detaillisten kunnen dus bovenbedoelde bonnen, geplakt op opplakvellen MD 147-03 bij de distri butiediensten inleveren. Zij moeten daar bij een afzonderlijk ontvangstbewijs ge bruiken. Detaillisten en instellingen, die niet voldoende bonnen van de Reichs karte für Urlauber ontvangen om daar op een toewijzing te verkrijgen, kunnen deze bonnen bij de distributiediensten ruilen tegen rantsoenbonpen. ADRESWIJZIGING. De Afdeeling Vervoer van het Rijks bureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd, gevestigd a^n den Waals- dorperweg 84 en 92, wordt mét ingang van Maapdag 13 September verplaatst naar den Bezuidenhoutscheweg 123-125 's-Gravenhage, telefoon 720060, inter communaal letter G. GEWESTELIJKE POLITIE- PRESIDENT. Tot opvolger Van den gewesfceliji- ken president P. J. Kooymans te Eind hoven, die benoemd is tot chef van den algemeenen politiestaf te Nijmegen, is benoemd de heer v. Hilten te Den Bosch. TOEZICHT OP MINDERJARIGEN. In het 3 Sept. verschenen Verorde ningenblad is opgenomen een besluit van den secretaris-generaal van justitie betreffende toezicht op minderjarigen. Het besluit dat 3 Sept. in werking is getreden, stelt een maximumstraf van 5 jaren gevangen s^traf, 6 maanden hech tenis of een boete van f 300 vast voor dengene, die nalatig is over een minder jarige beneden de 18 jaar, die onder Zijn wettig gezag staat of aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid is toever trouwd, het vereischte toezicht te hou den, indien de minderjarige een straf baar feit begaat, dat door behoorlijk toezicht had kunnen worden voorkomen. VERLOVEN UITGESTELD. Aangezien in Duitschland een nieu we verlofregeling in voorbereiding is, Zijn alle verloven der Nederland'sche arbeiders uitgesteld tot na 15 Oct. a.s. Familieleden in ons land, die in de komende dagen, vader of zoon thuis verwachten, behoeven zich niet onge rust te maken, wanneer hun mannen wegblijven. Geboren: Adriana, d. van A. W. v. Campenhout èn van C. Hoogendoorn Elisabeth M. M., d. van F. G. A. Schreu- der en E. H. A. Leijten. Overleden:. I. A. Buijs, 71 j.,echtg. van J. M. Timmermans; G. Wapperom, 59 j.; A. v. Helden 14 j. Over de maanden Juli en Aug. Geboren: Huibert, z. van D. Brander horst en P. de Haan; Cornells J.„ z. van W. Splinters en A. J. v. Koijck; Jan M., z. van D. W. %v. Mersbergen en J. v. d. Heuvel; Laurens, z. van A. A. v. Dam en G. B. v: Neutegem Antonie P., z. van M. v. Mersbergen en J. J. v. Son; Elbert, z. vlan B. Wal- lert en G. S. E. VerdonkHendriena, d. van Th. v. d. Kolk en M. Duijzer; Cornelis, z. van C. J. Verdoorn en A. A. Meiresonne. OvérledenP.. Mans, echtg. van B A. Versteeg 64 j.; W. G. J. Brander horst, wedn. van J. D. H. de Fijter 73 j. Over de maanden Juli en Aug. Geboren: Willem J. G., z. van" G. Haasakker en F. Weiss; Bastiana M., d. van B. i Struijk en B. Scheffers; Hendrika J. A., d. van M. Oomen en G. v. d. Heiden; Cornelis W., z. van G. de Geus en H. A. KuijstenSina, d. van N. de Ruiter en A. v. d. Wer ken; Maria, d. van J. Keinemans en Getrotiwd: Gerrit Kolbach, 33 j. en Margaretha J. Brugmans, 33 j. Overledenr Dirk L. v. Ooijen 79 j.; Roelke v. d. Heijden, 75 j. weduwe van Wouter van Hekezen. NEDERHEMERT. Over de maand Algustus. Geboren: Pieter, z. van J. Zuiddam en M. Speksnijder. Getrouwd: J. van Herp 39 j. en P. Schilders 30 j. Geboren: Janny L. A., d. van J. Monster en G.' M. WJngelaar; Pieter, z. van J. Visser en E. S. Bos. Ondertrouwd: Teunis I. Paans -23 j. en Jwineke C. W. Pruissen 19 j. Getrouwd: Jacob J. v. Oord 28 j. en Hendrika A. Rijken 19 j.; Pieter H. v. d. Heuvel 23 j. en Christina Hovestadt 20 j. Overleden: Abraham Vertooren 62 j. Over de maand Augustus. Geboren: Pieternella C., d. van Y. Berm en C. P. VosAlbertus, z. van B. C. v. Pelt en A. Hartman; Geertje, d. van L. A. de Joode en M. Naayen Peter, z. van C. P. Kieboom en T. A. GroeneveldAlbertus J., z. van J„ Ha- velaar en A. J. Mol. OndertrouwdGerard Wels 25 j. en Heiltje Ruysch 22 j. Getrouwd: Hubertus H. Verdoorn, 27 j. en Johanna E. Ottevanger 20 j Herman de Gier 22 j. en üeertruida D. S. Kentie 17 j. Dagelijks in Beneden- en Bovenzalen A A A A A Iedereen spreekt over met geheel nieuwe attracties. - Het populaire orkest. r r r r r fc. k k k k A Teneinde teleurstelling te voorkomen, adviseeren wij A U, in verband met de overweldigende belangstelling, k jj tijdig aanwezig te zijn. 't Vertrouwdste adres voor alle soorten Hygië nische Artikelen, Spuiten en alle Patent Genees middelen, enz. is reeds 25 jaar gevestigd bij alleen bovenhuis Rotte)'dam U (Deze straat is een zijstraat der Jonker Fransstraat). GRATIS SPREEKUREN. Dag. v. 10 tot 8 u. nam. Vraagt gratis inlichtingen of prijs courant. Worden in gesloten brief in blanco couvert opr verzoek toegezonden. Eenzamen van alle leeftijden, rangen en standenAls het werkelijk Uw wensch is, een serieuze kennismaking aan te gaan, wendt U dan allen tot Nederlands grootste bemid delingskantoor Wij hebben door een weergalooze advertentie campagne in 128 verschillende dagbladen, niet alleen ge weldige relaties door geheel Nederland, doch tevens in alle deelen van Noord-Brabant spontane dankbetuigingen, zoo wel van geslaagden uit betere kringen als van dames en heeren uit den boerenstand, zijn hef bewijs van de geweldige mogelijkheden, die wij voor allen, zonder uitzondering, hebben. Onze bemiddeling is zoowel voor R. K. als voor Prot. ingesteld en voor hen zonder geloofsovertuiging. Een speciale afdeeling voor den boerenstand en voor te- werkgestelden in het buitenland, maken ons kantoor tot een centraal pant voor allen, die zich eenzaam voelen, een kennismaking willen aangaan en daarin (om welke reden dan qpk) niet naar genoegen kunnen slagen. Ambtenaren, bestudeerden, werkers in de bedrijven, werkers uit den boeren stand, dames v. g. h. uit den werkenden en uit den boeren stand, wij roepen U allen op 1 Wendt U allen tot Nederlands grootste bemiddelingskantöor voor alle leeftijden. Hoe meer relaties^ wij hebben, hoe meer successen wij tot stand knnnen brengen. Inlichtingen ver strekken wij mondeling of schriftelijk (in blanco enveloppe). Wij verzekeren strengste geheimhouding. Nederlands grootste bemiddelingskantoor .HOLLAND", Admiralengracht 219, Amsterdam, West. Geopend van 2 tot 5 uur en van 6 tot 9 uur, ook Zaterdags. Op Zondag van 2 tot 6 uur. - (Knipt onze advertentie uit Hand- en Trapnaaimachines, Kleer makersmachines en ijzeren Traptafels. Defect geen bezwaar. Brieven met opgaaf van prijs aan Vierambachtsstraat 114 - Telefoon 39653 Raad van Commissarissen: Jhr. Mr. J. K. H. DE BEAUFORT VAN LEUSDEN, Leusden Mr. A. M. A. BARON VAN BOETZELAER VAN LOENEN EN WOLFERE.n (Ged. Comm.), De Bilt Mr. W. I. DOUDE VAN TROOSTWIJK, NieuwersluiiT Jhr. Mr. J. M. VAN ASCÖ VAN WIJCKr Amsterdam A. TEN (.OEVER DE BKAUW, Wijk bjj Duurstede Verstrekt eredieten, ook aan niet-Tandbouwers. N ee^»t gelden deposito Agent voor Gorinchem en Omstreken De Heer C. A. DE HOOP te Nieuwland (bij Leerdam) De Directie: J. B. DE BEAUFORT N. C. DE RUTTER Als U een Electrische Waschmachine zoekt omdat Uw oude niet meer te gebruiken is, of U er nog geen gehad heeft; FILIAALH. N.V. VELO-WASCHMACHINE-MIJ. VUGHTERSTRAAT 67, Telefoon 3658 W\ALW1JK Telefoon No. 55 Koopt Uw 2e hands Meubelen in Wij hebben nog eerste klas meubelen van oud,e kwaliteit en nog groote voorraad. - Aanbevelend: Verkooplokaal „OE ZWAAN" Hinthamerstraat 7, Tel. 3412, 's-Bosch. Hinthamereinde 26, Tel. 2163, 's-Bosch. Schoolstraat 32, Oss. (AMSTERDAMj Alle Woensdagen, Zater dagen en Zondagen Andere dagen: Volwassenenf. 0.77 Kinderen t/m 13 jaar f. 0.52 Koopen en verkoopen Effecten. Verzilveren binnen- en buitenlandsche coupons. Belasten zich met het nazien van uitlotingen. Verhuren loketten in hun brand- en inbraakvrije kluis. Prijzen naar grootte der kastjes. Verrichten verder alle BANKZAKEN. Bezorgen ALLE ASSURANTIËN TELEFOON 532 C3 LIJNEN) Wij hebben nog een aardige sorteering in Kantoor geopend: DINSDAGS en VRIJDAGS van 6-10 uur. Telefoon 131 Colbertcostuums Colbertjas Pantalon Vest Regenjas (incl waterpr.) Demi-saison Jekker Wollen Vest Pull-over) a Heerenhoed Gummi regenjas 2,85 5,65 1,55 *3,10 lj05 2,05 0,60 1,10 2,85 4,65 2,85 4,65 2,85 4,50 0,90 1*55 1,10a 1,85 1,05 2,50 Japon (wol) Japon (zijde) Japon (fluweel) Mantel (wol) Mantel (zijde) Blouse (wol) Blouse (zijde) Rok (wol) Regenmantel (incl. waterpr.) Gummi mantel Complet Jurk en Mantel Complet Rok en Mantel 1,55 2,05 2,36 2,85 3,10 1,- 1,35 1,35 2,85 3,60 4.- 4,65 5,- 1,80 2,60 2,- 2,85 4,65 2,50 4,- 6,50 3,75 5,75 's-HertogenboschKerkstraat 83. Waalwijk: VAN HEIJST, Stationstraat 100. -VAN IERSEL, Grootestraat 190. Wijk en Aalburg: G. J. BOUMAN. LANGENDIJK 14 TELEFOON 2787 HOTEL - CAFE RESTAURANT Vischslraa'-lloek Kmisstraat naast Hotel, Café, Restaurant „ROVAL" Telef. 4351, HEBTOGEMtftSCD. Nieuwe Eigenaar C. P. DE HOOG, Belastingconsulent N.I.v.B., Visschersd. 68'- Gorkum Telefoon 2978- l Grootestraat 231 W A A L Wij K NAAR MAAT. Prima coupe Telefoon 109. Des Donderdags in Waalwijk Hotel Korenbeurs" Grootestraat 198 - Telef. 285. Spreekuur 2-6 uur nam. Wij kunnen weer volop stoom- en verfgoederen aannemen, ook dames hoeden modeleeren en verven. Binnen 14 dagen Uw kleeding uit en thuis. Depot voor Heusden Manufacturenhandel WECK. Depót voor Geldermalsen FIRMA WED. G. M. HOL Herman Kuijkstraat - B 206 chemisch reinigen verven. stoppage reparatiên Koningsweg 127 DEN BOSCH Tel. 4708 Bestel dan nog tijdig Utf bij Speelgoedmakerij J. v/viN ifcPfcREN Kruisstraat 9, - 's-BOSCH l^ert U schrijven door onze. geheel aparte cursus-schrif telijk privaatles (geen lesbrief systeem!) Werkelijk zakelijke opleiding voor alle praktijk examens in Duits, Engels, Spaans, Frans en Nederlands. riet instituut met de frisse zaken-ideeën. Om voefkwa/en te voorkome is hjc/ig hulp en zorg roodiq va GED1DL .VOET KUNDIGE EN PEDICURE KERKSTR.Ji8TEL.45P3 BOSCH

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4