Vrijdag 28 April 1944 voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard No. 6392 De distributie van Textielgoederen Buitenlandsch Overzicht Buitenland VERB U1STEREN DE SEINER OP ZIJN POST Officiëele Landbouw mededeelingen UND VAN ALTEHA UITGAVE: FIRMA L. J. VEERMAN, HEUSDEN INT. TEL. 19, POSTREK. 61525 voor de Provincie Noord-Brabant Beschikking van den Commissaris generaal voor het veiiigheidswezen. BEKENDMAKING LANDWACHT NEDERLAND. Aangezien reeds is gebleken, dat onbevoegden misbruik heb ben gemaakt van poIiLitbevoegd- heid, zgn. in verband met 'de landwac-ht, wijs ik er nogmaals op, dat de landwacht in dienst altijd kenbaar is aan de roode armband met het opschrift Landwacht" en bovendien zich kan fegitimce- ren door hef roode legitimatie bewijs van de landwacht Neder land. De burgerij Is dus in geener lei opzicht verplicht gevolg te geven aan bevelen van personen, die zich als landwacht uitgeven en die genoemde kenteekenen niët dragen ot kunnen toornen. Inte gendeel, men wordt verzocht der gelijke voorvallen aanstonds bij de bevoegde landwachtinstanties te melden, zoodat daartegen on middellijk kan worden opgetre den. Gewe fe'ij'k kommandeur vooB Zuid-Hol and en Zeeland. Saboteur ter dood veroordeeld. Dit blad verschijnt Vrijdagmiddag Algemeen Redacteur: J. H. ROZA - HEUSDEN NIEUWSBLAD Abonnementsprijsper 3 maanden franco per post beschikt f 1.30 Bij onze agenten jll cent per week Advertentiën24 m.M. f 1.32; elke m.M. meer 51 j cent Advertentiën worden tot Vrijdag morgen 9 uur ingewacht De laatste dagen komt er van de fronten betrekkelijk weinig nieuws. De Russische aanvallen zijn althans voor het oogenblik, weer op het doode punt aangekomen. Alleen in het gebied van Sebastopol vielen de Sovjets met ster ke strijdkrachten en met gebruik van talrijke pantserwagens en slagvliegers aan. De Duitsch - Roemeensche troepen behaalden na harde gevechten een vol ledig afweersucees en vernietigden 37 pantserwagens. Duitsche jacht- en slag vliegers schoten 27 Sovjetvliegtuigen neer. Escortevaartuigen van 'n Duitsch konvooi haalden in de wateren ten Wes ten van, Sebastopol 6 Sovjetbommenwer pers omlaag. Tusschen de Karpathen en den boven loop van den Dnjestr bleef de aanval der Duitsche en Hongaarsche troepen tegen hardnekkigen vijandelijken tegen stand terrein winnen. Tegenaanvallen der bolsjewisten werden afgeslagen. Ten Zuidwesten van Narwa bleven verschei dene vijandelijke aanvallen zonder succes. Bij een aanval van Sovjet bommenwer pers op een Duitsch convooi voor de kust van Noordelijk Noorwegen werden 40 .vijandelijke vliegtuigen, waarvan 37 in luchtgevechten en 3 door escortevaar- tuigen der marine, omlaag geschoten. Aan het landingshoofd van Nettuno werd een door pantserwagens onder steunde aanval van den vijand ten Zuid oosten van. Aprilia door geconcentreerd artillerievuur uiteengeslagen. Door een verrassenden aanval van eenheden der Duitsche marine op de haven van Anzio werden een korvet tot zinken gebracht een schip getorpedeerd en in de Ta ven werken omvangrijke schade aangericht. Aan de Adriatische kust drongen stoottroepen de vijandelijke stellingen binnen, vernietigden verscheidene steun punten en brachten den vijand verliezen toe. Duitsche torpedomotorbooten brach ten voor de Zuidkust van Engeland een schip van middelbare grootte tot zinken en beschadigden, in harden strijd met Britsche torpedojagers en torpedomotor booten een vijandelijke boot ernstig. In de ochtenduren van 24 April noopten lichte Duitsche zeestrijdkrachten in de wateren van Cherbourg verscheidene for maties Britsche torpedomotorbooten fiot den strijd. Twee der vijandelijke booten kregen artillerie voltreffers, een, van hen werd in zinkenden toestand waar genomen. Amerikaansche bommenwerpers vielen Zondag verscheidene plaatsen in het gebied van Weenen aan. Vooral in Wie- ner-Neustadt ontstonden schade en ver liezen onder de bevolking. Door Duit sche en Hongaarsche jagers, alsmede door luchtdoelartillerie werden 31 vij andelijke vliegtuigen, in hoofdzaak bom menwerpers, vernietigd. Amerikaansche vliegtuigen hebben overdag ook aanvallen gedaan op plaat sen in, Roemenië, vooral op het stedelijk gebied van Boekarest. Duitsche en. Roe- meensche luchtverdedigingsstrijdkrachten vernietigden daarbij -25 vijandelijke vlieg tuigen. Bij de afweer van vijandelijke aanval len op verschillende plaatsen in het gebied van München en Friederichsha- ven werden 97 Amerikaansche vliegtui gen neergeschoten. Tijdens een luchtaanval op een plaats je nabij Doornik in België, die Zondag middag plaats vond door Anglo-Ameri- kaansche formaties, vielen verscheidene bommen op een weeshuis, zoodat 74 meisjes bedolven werden. De lijken van 40 kunderen en 2 nonnen werden onder de puinhopen vandaan gehaald. Vijftien gewonde kinderen moesten naar het zie kenhuis worden, overgebracht. Omtrent de strijd in het Verre Oosten meldt Domei: Met de inneming van het belangrijke Britsche steunpunt Paletwa in het Ka- ladan-dal is de vernietigende slag van de Japansche troepen tegen de B/itsche divisies in zijn eindstadium gekomen. Met het optreden van de Britsch-Indi- sche zevende en, vijfde divisie in dit strijdgebied probeeren de Britten sinds eenigen, tijd, een belangrijken voorpost voor de herovering van Birma te schep pen. De Japansche eenheden hebben de Britsch-Indische zevende divisie in de pan gehakt en eveneens de vijfde divisie verslagen. Met de'inneming van Paletwa is thans het lot van deze beide divisies alsook van de 26e Britsch-Indische di visie, definitief bezegeld. Deze troepen beperken hun operaties thans tot een guerilla nabij het front van Arakan en in het MaySe-gebergte. NIEUWE PIJPLEIDINGEN IN DEV.S. Lissabon, 24 April (C.D.). Het sterk toegenomen aardoliege- bruik en het gebrek aan, tankschepen heeft in Amerika geleid tot den aanleg van twee nieuwe „pipe-lines". De eene, de „Big Inch", loopt van de olievelden van Texas naar "New- York, de andere, de „Norman Pipe", leidt uit het Canadeesche oliegebied naar White Horse, aan de westkust. De „Big Inch" heeft een lengte van meer dan 2000 km en loopt door de staten Lou- siana, Mississippi. Alabama, Georgia Ca rolina en, Virginia en vindt aansluiting aan de havengebieden van Baltimore en New-York. De „Norman Pipe" is om streeks 800 km lang, doch de bouw- moeilijkhecfen waren hier omvangrijk grooter. De Canadeesche olievelden, zuid westelijk van het groote Berenmeer lig gen in een zeer dun bevolkt gebied, en al het benoodigde materiaal moest •over grooten afstand worden aange voerd. Vermoedelijk is dit materiaal over wegend van, de U.S.A. afkomstig; het staat niet vast of deze leiding Cana- deesch of Amerikaansch eigendom is. Via de haven van White Horse gaat deze olie naar de Amerikaansche steun punten op de Aleoeten en naar verschil lende bases aan de Amerikaansche west kust. VOEDSELSCHAARSCHTE IN GEVAL VAN INVASIE. Berlijn, 24 April (C.D.). I neen B.B.C.-uitzending is gewaagd van de moeilijkheden, welke uit een invasie voor de bevolking van West- Europa zouden voortvloeien. Tevens werd te kennen gegeven, dat de „bevrij ding" vermoedelijk langen tijd zou moe ten in beslag nemen. In politieke krin gen in de Duitsche hoofdstad merkt men in verband hiermede op, dat Lon den derhalve reeds thans de betrokken bevolking meent te moeten waarschu wen voor den chaos op het gebied der voedselvoorziening, welken het verwacht. Van Britsche zijden werden eveneens ter reurmaatregelen in het vooruitzicht ge steld. SOVJET-RUSSISCHE CONSULTATEN IN CANADA. Stockholm. 24 April (C.D.). De Sovjet-Unie heeft in Canada een tweetal consulaten opgericht, één te Ottawa, het andere te Halifax. ALCOHOL VERGIFTIGING TE HELSINKI. Helsinki. 24 April. (C.D.). Te Helsinki is een groot aantal per sonen na het gebruik van alcoholhouden de dranken ernstig ongesteld geworden. Een onderzoek heeft uitgewezen dat men hier te doen had met gedenatureer de spiritus, welke in een, bepaald po- lyst-apparaat was verwerkt. Het aan tal dooden tengevolge van het gebruik van dit goedje is reeds gestegen tot 67. REISBEPERKINGEN IN ENGELAND Stockholm, 24 April (D.N.B.). Naar Reuter meldt zijn alle reizen ^,naar een of andere plaats van bestem ming overzee" van Engeland uit ver boden. NOG EENMAAL HET MONSTER VAN LOCH NESS. Stockholm. 21 April (C.D.). Dezer dagen is in Schotland het legendarische monster van Loch Ness ten grave gedragen. Een journalist heeft in een zwak oogenblik bekend, dat hij dit monster in. de wereld heeft ge plaatst. De reden, dat hij over dit- pom peuze verzinsel kwam te schrijven., is meer dan grotesk. Het ontbrak dezen schrijver n.l. aan, stof voor een verhaal en nog meer aan geld voor een vacantie- reisje. Toen schiep hij een monster en gaf het met behulp van een foto graaf, die de noodzakelijke trucopna men maakte, vorm en gestalteeenige flesschen whiskey, rondverdeeld onder eenige leden, van de boerenbevolking in den. omtrek, bezorgden hem de oog- ge t u igenb e r i elite n. Aanvankelijk was MacThomas, de „va der" van het Loch-Ness-monster, zelf wat overdonderd door het sensationeele succes van zijn bericht over het ver zonnen wezen. Hij w.erd geintervieuwd door professoren en, filmregis eurs, dcor diepzeeonderzoekers en natuurkundigen. Doch de geldsommen vloeiden, zoo over vloedig binnen, dat hij na enkele dagen reeds zijn beroep als verslaggever vaar wel kon zeggen,. Thans heeft MacThomas het finan cieel zoo ver gebracht, dat hij meende, het geheimzinnig waai, die nog altijd over het monster van, Loch Ness hing, te kunnen laten verdwijnen. Van 23 tot 29 April. Begin 21.00 uur Einde 6.15 uur Van 30 April tot 6 Mei. Begin 21.15 uur Einde 6.00 uur ARBEIDSPROBLEMEN IN DE USA. Lissabon, 26 April (C.D.) Volgens een bericht uit Boston heeft Robert Patterson, plaatsvervangend mi nister van oorlog verklaard, dat in de V. S. het probleem van den. verplichten arbeid neteliger zal worden naarmate de oorlog langer duurt. Hij zeide ver der, dat hij de klagers op geen enkele manier troost kon bieden. OVERSTROOMINGEN IN DE V. ST. Lissabon, 21 April (C.D. Stroomafwaarts Omaha heeft de Mis souri door een teveel aan water groote vlakten overstroomd. Op verschillende plaatsen boven deze stad staat het water nog slechts eenige centimeters beneden den rand van den dijk. COMMUNISTISCH CONGRES IN ZWEDEN. In Stockholm zal op 6 Mei het 12e Congres der Communistische Partij-Zwe den bijeenkomen. Volgens de „Ny Dag" het communistische partij-orgaan, is de ze partij den laatsten tijd sterk gegroeid. Alleen reeds tijdens de congres-com- pagne zouden meer dan 5000 nieuwe leden aangeworven en ruim 125 nieuwe plaatselijke groepen gesticht zijn.. 130.000 EGYPTENAREN OMGEKO MEN VAN DEN HONGER. Istanboel, 25 April (DNB). Reeds zijn 130.000 Egyptenaren van honger omgekomen., omdat in Egypte gestationneerde Engelsche troepen het graan van de Egyptische boeren hebben opgeëischt. NIEUWE POLITIEKE PARTIJ IN ZWEDEN. Stockholm. (C.D.). In de geheele Stockholmsche pers is een advertentie verschenen met een op roep van een. nieuwe Zweedsche politie ke partij, die zich het Radicale Lands- verbond noemt. In dezen oproep, wordt o.a. gezegd, dat dit Verbond zich ten doel stelt de buitenlandsche politiek van Zweden,, volgens democratische tra dities te vernieuwen. Ofschoon dit na tuurlijk niet ronduit wordt gezegd, heeft het nieuwe Verbond een duidelijk Anti- Duitsch karakter. "HEROINE-H ANDELAAR GEFUSILEERD. Nanking, 26 April (C.D.). In een, der voorsteden van Nanking is in tegenwoordigheid van 3000 scho lieren en. studenten het doodvonnis vol trokken t^gen een heroine-h andelaar die door de Chineesche jeugd bij de poli tie was aangebracht. Voor de voltrek king van het vonnis zongen de toe schouwers anti-opiumliederen,'daarna marcheerden zij door de hoofdstraten van Nanking om het behaalde succes der jeugd te vieren. Ons zeemanshart klopt sneller, nu wij weten, dat ook'Nederlandsche vrijwilligers tot de seiners der Kriegsmarine behooren. En zou niet iedere Nederlandsche jongen van ongeduld popelen óm ook op een dergelijke verantwoordelijke plaats zijn vaderland te kunnen dienen. Deze kans is er, wanti indiensttreding bij de Kriegs marine is mogelijk voor iederen Nederlander van 17*45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahmestelle West, Plompe- torengracht 24, Utrecht: bij alle Hafen- en Ortskommandanturen en bij de verschil lende If^-Meldestellen in Nederland. NIEUW VEILIGHEIDSGLAS. Berlijn. .21 April (C.D.) In Düitschland is thans een nieuwe soort veiligheidsglas samengesteld, dat tienmaal sterker is dan het normale vei ligheidsglas voor automobielen. Het nieuwe glas heeft verschillende tusschenlagen van 'kunsthars en zal spe ciaal worden gebruikt voor vliegtuigen, die tot groote hoogten moeten stijgen. BRITSCHE COMMISSIE IN ANKARA Ankara, 26 April (S.P.T.). Dinsdag werd bekendgemaakt, dat een Engelsche militaire commissie Maandag in Ankara aangekomen is, ten einde de Turksch-Engelsche militaire besprekin gen, die enkele weken geleden gestaakt werden te hervatten,. Naar voorts be kendgemaakt werd, zijn ook de Engelsch-Amerikaansche leveranties aan Turkije hervat. Autobanden, en machine- onderdeelen, die in Syrië werden vast gehouden, zijn. reeds weer vrijgegeven. AANHOUDEN VAN VARKENS. Het aanhouden van varkens boven een gewicht van 25 kg-^was tot nu toe niet toegestaan of men, moest in het bezit zijn van een geldige toewijzingskaart. Alle toewijzingskaarten, dus zoowel ge wone toewijzingskayten, welke werden uitgereikt aan boeren., tuinders en land arbeiders, als speciale toewijzingskaar ten, welke werden, uitgereikt aan alle overige personen, die met eigen voeder- middelen een varken voor huisslachting mestten. ,zijn vervallen verklaard. De boeren en tuinders moeten hun toewij zingskaarten, echter voorloopig bewaren en mogen, deze dus niet vernietigen. De fokzeugentoewijzing blijft van kracht. De fokkers moeten derhalve hun. toewij zingskaarten voor fokzeugen steeds op hun bedrijf hebben. In het vervolg zul len dus varkens boven de 25 kg alleen mogen worden aangehouden mits voor deze varkens een geldige vergunning is uitgereikt voor huisslachting of mest- oontract. Het opzetten v?n varkens is hiermede niet onbeperkt en aan ieder een toegestaan. Men moet voor het aankoopen van een varken in het bezit zijn van een geldige aankoopvergunning, welke wordt uitgereikt door den PI. Bureauhouder. Voorloopig komen alleen in aanmerking voor een aankoopvergun ning boeren, tuinders en arbeiders, werkzaam in den, land- of tuinbouw, en dan nog groep voor groep. Regelmatig zal worden bekend gemaakt, welke men- schen in, aanmerking komen voor aan koopvergunningen. Wel kan medegdeeld worden, dat het verrichten van huis slachtingen door burgers sterk zal wor den ingekrompen en dat zij voorloopig nog niet in aanmerking komen voor aankoopvergunningen voor varkens. Zij behoeven dus voorloopig niet naar big gen uit te zien om deze reeds te koopen of te laten reserveeren. Zij brengen daardoor de houders van biggen in moeilijkheden, daar zeer streng zal wor den opgetreden tegen houders van var kens boven 25 kg, welke zonder vergun ning worden aangehouden. CONTRACTTEELT LANDBOUWZA- DEN OOGST 1944. Contracttelers van klaver, spurrie, ser- radella, lupinen en wikken voor zaad winning oogst 1944 zijn verplicht hun teeltcontract (voor zoover dit nog niet is geschied) per omgaande ter registratie op te zenden, aan het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwproducten, afd. Algem. Landbouwaangelegenheden, Plein 4 te 's-Gravenhage. Na registratie zal het teeltcontract met de daarbij vereischtie teeltvergunning aan de telers worden geretourneerd. Telers, welke bij con trole niet in het bezit van een teelt ver gunning zijn, stellen zich aan een ver volging bloot. Op de contracten moet het districtsnummer en registratienum mer zijn vermeld. Contracten, welke on volledig zijn of na 15 Mei op het Hoofdbedrijfschap zijn ingekomen, wor den niet meer in behandeling genomen. Verder wordt er op gewezen, dat de teelt van klaver voor zaadwinning oogst 1944 uitsluitend op contract met een daartoe bevoegde handelaar of coöpera tie mag plaats vinden. De namen en adressen van dezè handelaren of coope- ratie's zullen op aanvraag worden ver strekt. OPGAVE UITGEZAAIDE OPPER VLAKTE VLAS, OOGST 1944. Degenen, die voor oogst 1944 vlas hebben uitgezaaid en hiervoor nog geen inventarisatieformulier hebben ingevuld zijn verplicht vóór 30 April 1944 als nog opgave te doen bij hun plaatselijk bureauhouder. ROGGE STIKSTOFTOEWIJZING BE MESTINGSJAAR 1943—1944. De stikstoftoewijzing voor winterrog ge kan deze week en, de volgende week op de zitdagen van. de plaatselijke bu reauhouders worden afgehaald. In af wijking met de gebruikelijke wijze van uitreiking der kunstmest-toewijzin£en worden geen. oproepingskaarten hiervoor verzonden. Uiterlijk 14 dagen na deze publicatie moeten alle toewijzingen zijn afgehaald. Toewijzingen, die dan nog niet afgehaald zijn, worden niet meer uitgereikt. Degenen., die volgens winter- telung 1943 50 aren, of minder winter rogge hebben verbouwd, komen niet voor deze toewijzing in aanmerking. Dé ze behoeven zich dus niet bij den pl. bureauhouder op den zitdag te vervoe gen. Men zorge ervoor geld bij zich te hebben om het retributiebedrag te 'be talen. AANKOOPEN VAN POOT AARDAPPE LEN DOt)R BEA II. De Vcedselecommissaris voor Noord- Brabant maakt bekend, dat door de BEA II nog een beperkte hoeveelheid poot- aardappelen van het ras Bevelander van alle klassen en in de sorteering 28(35, 35/45 en 45/60 voor export zal worden aangekocht. Telers, die van deze poters nog onverkochte partijen in voorraad hebben, kunnen deze aan de BEA II aanbieden. Voor paotaardappelen van de klassen AA, A, AB, zal bij afname door de BEA II de minimum telers- prijs voor het binnenland, verhoogd met 80 ets. bewaarvergceding worden uitbe taald. Aanbiedingen moeten onmiddel lijk worden gezonden aan de Subleiding voor de BEA II, Burg. Vergroesenstraat 2, Bergen op Zoom. De aanbiedingen zullen in, volgorde van binnenkomst wor den afgehandeld. INLEVERING RESTANTEN ZOMER- ZAAIGRANEN EN PEULVRUCH TEN. Alle restanten, zomerzaaigranen en -peulvruchten, uitgezonderd boonen moe ten voor 15 Mei 1944 aan het A.V.A. afd. Noordbrabant zijn ingeleverd. Res tanten zaaiboonen moeten vóór 15 Juni a.s. aan het A.V.A. afd. Noord-Brabant zijn ingeleverd. De wnd. Voedselcomm. v. N.-Br. i In het kader der Truppenbetreuung van de N.S.D.A.P. werden op den verjaardag van den Führer de zwaargewonden In de hospitalen dopr Kreislelter Potl, Referent Pg, Muller en de Frauenschaft bezocht. Het uitreiken van geschenken door de Frauenschaft Stsrf/Pax m betreffende de regeling voor het reizen naar en van de Provincie Zeeland, de uren van sluiting van openbare gelegenheden en de uren tijdens wel ke men zich niet op straat mag be vinden in de Provincie Zeeland. Op grond van de paragraphen 44, 48 en 52 der verordening van den Rijks commissaris voor het bezette Nederland sche gebied nr. 1/1943 (verordening op de bescherming van de orde) wordt beschikt: par. 1) met ingang van 20 April 1944 te twaalf uur wordt de geheele provincie Zeeland verklaard tot verboden gebied (polizeiliches sperrgebiet). par. 2) het betreden van en met ver voersmiddelen zich bewegen in het gebied der provincie Zeeland met inbegrip van de tot dit ge bied behoorende waterwegen en wateren, is aan personen, die niet met hun persoonsbewijs of een gelijkwaardige legimitatie kunnen bewijzen in de provincie Zeeland te wonen, slechts ver oorloofd met een vergunning tot binnenreizen van den beauftrag- ter des reichskommissars voor de provincie Zeeland (polizei- of fizier). Het verzoek om een vergunning tot binnenreizen met bewijspa- pieren, moet bij den burgemees ter der gemeente, waarvoor de toegang .verzocht wordt, inge diend worden. In het verzoek moeten voornamen en familie naam. beroep, woonplaats en straat, geboortedag en geboor teplaats van den verzoeker wor den opgegeven.. Bovendien moet een motiveering worden gegeven voor het betreden van. het ver boden gebied en moet de duur van het voorgenomen verblijf worden opgegeven,. par. 3) het vertrek uit de provincie Zeeland is aan personen, die niet de Duitsche nationaliteit be zitten, slechts veroorloofd met schriftelijke toestemming van den burgemeester der gemeente hun ner inwoning, voorzoover zij in de provincie Zeeland wonen, par. 4) voor de geheele provincie Zee- land wordt tot nader order eens luidend vastgesteld het begin van den sluitingstijd voor openbare gelegenheden is 22 uur en het begin van het uur waarna men zich niet op straat mag bevinden is 23 uur. par. 5) inbreuken op deze verordening zijn overtredingen en worden ge straft met hechtenis tot 6 maan den en een boete tot 2000 gul den. pf met een. van deze straf fen, voorzoover niet volgens an dere bepalingen een zwaardere straf is vastgesteld. De commissaris-generaal .voor het veiligheidswezen (get.) RAUTER, SS-Obergruppenführer und general der polizei. Den Haag, 20 April 1944. Inwoner van Drunen pleegde moord op Nijmeegschen Politiecommissaris 's-Gravenhage, 24 April. De Höhere SS- und Polizeiführer maakt bekend: De Nederlandsche distributieambte naar Hendrik Romeijn, geboren 21 Au gustus 1921 in Rotterdam, het laatst wonend in Drunen, Schoolstraat 42, is bij vonnis van het SS- und Polizeige- richt Den Haag van. .27 Maart 1944 wegens moord op den commissaris van politie van Dijk te Nijmegen, als sabo teur ter dood veroordeeld. Het vonnis is voltrokken. In ons vorig bericht over de distri butie van textielgoederen werd een be knopt overzicht gegeven van de thans geldig zijnde punten van de in omloop zijnde kleedingkaarten. Thans volgt een nadere toelichting in het algemeen. Wat kan men op de kleeding kaarten koopen? De punten van de kleedingkaar ten voor mannen, jongens, vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder, kunnen zonder speciale vergunningen niet meer worden gebruikt voor den aankoop van: Wat betreft mannen en jongens: Costuums en onderdeden daarvan, hemden, overhemden, onderbroeken, sok ken en kousen, nachthemden, regenjas sen en windjacken, alle soorten jassen (met uitzondering van bontjassen), pul lovers en gebreide vesten, alle soorten werk- en bedrijfskleeding, jekkers, py- ama's en winterhandschoenen. Wat betreft vrouwen en meisjes: Alle soorten japonnen, rokken, blou ses, onderjurken, pullovers, gebreide ves ten, hemden, alle soorten directoires, shawls, kousen, schorten, nachthemden, regenmantels en windjacken, alle soorten mantels en mantelcostuums (met uitzon dering van bontmantels), omslagdoeken, alle soorten werk- en bedrijfskleeding, peignoirs, pyama'sbedjasjes, e.d. Al deze artikelen, alsmede alle stuk goederen, welke bestemd zijn voor de vervaardiging van boven- en onderklee- ding, onverschillig of deze bestemd is voor personen boven of onder 15 jaar. zijn uitsluitend verkrijgbaar op speciale vergunning, al dan niet met gebruikma king van de aanwezige geldige punten op de kleedingkaart. De in bovengenoemde opgave niet ver melde artikelen, zooals b.v.hoeden, zakdoeken, jabots, lint, band garens, bretelles, bustehouders, enz. kunnen wel zonder speciale vergunning op de punten der hoogergemelde kaarten wor den gekocht. Bovendien kunnen de geldi ge punten van alle kleedingkaarten wor den besteed voor het doen verrichten van reparatiewerkzaamheden, voor welk doel ook stoffen kunnen worden ge kocht tot een maximum van 0.8 vierk. meter. Uitzonderingen, die den re gel bevestigen. Voor den aankoop van geconfection- neerde kleedingstukken (dus niet van stof ter vervaardiging daarvan), is de aankoopmogelijkheid op de geldige punt vi van de hierna genoemde kaarten onbeperkt 'gebleven.: 1. de kleedingkaarten van oorlogs getroffenen, mits zij in het bezit zijn van een machtiging met rooden opdruk „Oorlogsgetroffene." 2 de kleedingkaarten, van (a.s.) moe ders, die in het bezit zijn van een toe slagkaart V 815 tegen overlegging van die kaart en genoemde toeslagkaart zelve 3. de kleedingkaarten van kinderen van 1518 jaar, die in het bezit zijn van een, toeslagkaart V 715 en deze toeslagkaart zelve. Bij aankoop van tex tielproducten moeten beide kaarten wor den overgelegd. y Deze drie categorieën personen, die zich een kleedingstuk wenschen aan te schaffen, waarvoor een speciale ver gunning is vereischt, moeten deze over leggen welke bij de plaatselijke distrib.- diensten kan worden aangevraagd, en door dezen zal worden, verstrekt, mits voldoende punten op de kaart aanwezig zijn. De kleedingkaarten van alle kinderen tot 15 jaar blijven geldig voor den, aan koop van alle geconfectionneerde arti kelen, met uitzondering van de z,g, groote stukken, waarvoor een speciale vergunning is vereischt. Uiteraard mag voor den aankoop der artikelen slechts gebruik worden gemaakt van de geldig verklaarde punten. De op de machtigingen met rooden opdruk „Oorlogsgetroffene" vermelde artikelen moeten, zonder meer door den winkelier, die ze in. voorraad heeft, worden afgeleverd. Overlegging van 'n afzonderlijke speciale vergunning is dus niet noodig. Kousen en sokken. Aangezien de kleedingkaarten van per sonen, van 15 jaar en ouder voorloopig niet meer kunnen worden gebruikt voor den aankoop van o.a. kousen en sokken, zijn de desbetreffende letterbonnen van deze kleednigkaarten niet meer geldig voor den .aankoop van deze artikelen. Daarvoor in de plaats is per 4 Dec. j.l. de letterbon N aangewezen, waar op tegen gelijktijdige inlevering van het vereischte aantal geldige punten één paar kousen, resp. sokken kan wor den betrokken. Zooals destijds medege deeld, is - het mogelijk, dat niet steeds kousen en, sokken bij den handel in voorraad zijn. Evenwel zal er zorg voor worden gedragen, dat ieder op de in zijn bezit zijnde bonnen te zijner tijld kousen of sokken, zal kunnen aanschaf fen, al zal dit nog wel eenige maanden duren. Voor meisjes en jongens van 315 jaar zijn momenteel de kousenbonnen J, K, L en M voor den aankoop van kousen geldig. Op de kleedingkaarten van babies tot 1 jaar, en voor kleuters van 13 jaar bevinden zich geen kou senbonnen, aangezien de aankoopmoge lijkheid van kousen en/of sokken voor babies en kleuters niet beperkt is. Luierdistributie. Op de kleedingkaarten voor babies (V 615) kunnen bij den handel op de met de cijfers I, II, III en IV bedrukte extra bonnen luiers worden gekocht en wel 3 luiers of stof daarvoor op elk dezer bonnen. Op het oogenblik bestaat er gebrek aan luiers. De productie van dit artikel is echter zooveel mogelijk bevorderd en de verwachting bestaat, dat binnenkort de aflevering vlotter zal verloopen. Daarnaast bestaat de rege ling der baby-pakketten, welke worden beschikbaar gesteld ten behoeve van eerstgeborenen, of van babies, die 5 of meer jaren na de laatste bevalling worden geboren. Deze baby-pakketten bevatten o.a. 12 luiers. Als gevolg van de minimale hoeveelheden textielgrond- stoffen, waarover de beschikking werd verkregen, kon, het aantal ter beschik king te stellen luiers helaas niet hooger worden gesteld; het babypakket moest dus worden beschouwd als een aanvul ling ten behoeve van die gezinnen,, waar van aangenomen kon worden, dat prac- tisch geen voorraad meer aanwezig zou zijn. In tegenstelling met de gezinnen, waar de laatste 5 jaar, eenmaal dan wel verschillende keeren een geboorte plaats vond en waar van (een) vorige geboorte(n) nog luiers over waren ge houden, waren doorgaans die gezinnen, waar gedurende de laatste 5 jaar geen baby werd geboren, niet meer in het bezit van dit onontbeerlijk artikel. Huwelijk en geboorte. In verband met de huidige nijpende schaarschte kunnen bij huwelijk geen lakens en sloopen meer door de distri butiediensten worden verstrekt. Wat be treft de mogelijkheid tot aankoop van wieg- en ledikantbenoodigdheden voor

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1944 | | pagina 1