Heusden gedurende de laatste dagen vóór en de eerste tijd na zijn bevrijding. waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Aitena, de Langstraat en de Bommelerwaard" A an onze lezers Onze bevrijding. JAARGANG, No. 26 VRIJDAG S JUNI 194-5 osse nummers 10 cent r i «dra' [l'itgeverK. VELTMAN te Drunen Algemeen RedacteurJ. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Advertentiën 20 cent per regel Het Nieuwsblad van Heusdendat thans voorloopig is opgenomen in t de Sirenemoest zoo als bekend door de oorlogs omstandigheden gedwongenna 15 September de uitgave staken. In November i&n December verscheen aan deze zijde van de rivier de Sirene, een blad dat eerst ondergrondsna de be vrijding bovengronds verscheen en dat op onze drukkerij iverd gereed gemaakt. Onder de moeilijkste omstandigheden moest dit geschieden vaak waren onze zetters genoodzaakt een schuilplaats te zoeken, om zich veilig te stellen voor de inslaande granaten. Tengevolge van de evacuatie moest ook deze uitgave worden gestaakt, doch gelukkg zijn wij thans zoo ver, dat dit blad weer geregeld zat gaan verschijnen en wel evenals hei' Nieuwsblad voorheen tweemaal per week. Wij verwachten dat het vertrouw en dat onze abounds vroeger steeds ions Nieuwsblad steldenvoor welk vertrouwen wij bij deze hartelijk dan: zeggen - thans zullen willen schenken aan de Sirene. Wij geven de verzekring, dat wij van onze zijde rlleznlSm dgert. dit vertrouwen waardig i door berichtgeving zoq objectief mogelijk. Wij doen een bero plaatselijke corresponden ten, ons daarbij zoovee behulpzaam te zijn en hu en advertentie1 s zoo vroe£ in te zencfen. De nachtmerrie is voorbij, et. nieuwe tijd is aangebroken, zeer zeker moeilijk en zwaar voor allen, - ook voor ons - doch wij gaan niet bij de pakken neerzitten en zullen trachten ons zoo goed mogelijk door de moeilijkheden heen te slaan. Met medewerking van ons personeel en hel vertrouwen onzer lezerss^l dit zeker gelukken. De Redactie t Hoe hebben wij verlangd, ja ge- unkerd naar het oogenblik dat deze ioorden in vervulling zouden gaan, wij bevrijd zouden zijn van het ge- aate moffentuig en wij weer vrij touden kunnen ademhalen. Dat deze evrijding eens zou komen, stond -leeds voor ons vast en er is geen ogenblik geweest in de 4y2 jaar, at Heusden daarop heeft moeten gj&fjiten, dat wij hebben getwijfeld, t dit .biet zou komen. Welk motief, ;;lke gegevens hadden wij voor de teerheid va>q de duitsche nederlaag <^ens mot st en zou komen, im- rs alles getuagde in de eerste ja- i, juist voor het tegenovergestelde, les liep de d^itschers mee en de van hen die ons lief zijn, maar toch hoe geheel anders en hoeveel mooi er hebben wij ons die bevrijding voorgesteld. Wij wisten wel, dat de nazi's tot alles in staat waren, als het er om ging hun doel te bereiken, dat zij evenwel naar zulke lage en satanische middelen zouden grijpen, als wij in Heusden moesten meema ken, hebben wij ons nooit voor kunnen stellen. Dat zij zich in hun naderende nederlaag, zouden ver grijpen aan onschuldige burgers, op de wijze, zooals zij dat hier hebben gedaan, dat is nooit in onze gedach ten opgekomen. De door niets ge wettigde vernielingen en verwoestin gen, zooals hier plaats vonden, kon den alleen opkomen in de hersenen van menschelijke duivels en zij tarten .allieerderïj tegtin. Was het nu wer- dan ook elke beschrijving. 1 lijk won-der, dat de N.S.B. 'ers In vroegere nummers van de >Si- edelijdend op ons neerzagen, om- rene«, die bij onze agenten verkrijg- lat wij geloofden aan de uiteindelijke baar zijn, kan men over een en lederlaag vanhet bestuitgeruste leger, ander een nadere beschrijving vin- dat ooit had bestaan en dat de eene den. •overwinning na de andere behaalde, j Door deze gebeurtenissen was er Nog hoorn wij de stem van den vanzelfsprekend, geen aanleiding tot adio-omroper uit Parijs, die ons uitbundige feestvreugde, toen Heusden ci zekerde, uav ürfs ïanu, nooit een op 5 November 1.1. door de Engel- sche woestijnratten van het Queens regiment werd bevrijd. De rouw over hen, die met hun leven den tol van onze bevrijding moesten betalen, liet geen plaats over voor feestvreugde. Bovendien was Heusden wel bevrijd, toch he laas niet vrij, het offensief liep vast en Heusden lag nog maanden onder duitsch artillerievuur, waardoor ge regeld nog slachtoffers vielen, zoo dat op Oudejaarsdag de verplichte evacuatie van Heusden werd bevo len. Wat dit beteekent, dit weten ook tal van bewooers van het gebied over de Maas in het Land v. Heusden en Ai tena die, sommigen vroeger, andere later, hetzelfde lot moesten onder gaan. Voor hen was de toestand nog treuriger, omdat zij dit moesten doen onuei duhsche bezetting en veel- lagere rantsoenen dan wij kre gen. Wij hopen in onze volgende num mers mededeelingen te doen over hunne wederwaardigheden en hun ontzettend lijden gedurende het laat ste half jaar voor hunne bevrijding. iuitsche provincie zou worden. Voorden, die verstomden, omdat het "*ransche leger geholpen door een Handjevol Engelschen, de nederlaag leed en Parijs door de duitscbers ^rerd bezet. Zeker heeft deze stem n daarna vooral die van radio iDranje uit Londen, veel, zeer veel f bijgedragen om ons vertrouwen te 'Stutten en te schragen, ons moed te geven als de slechte berichten ons somwijlen neerdrukten Maar toch ustte onze zekerheid op andere rronden, n.l. op deze, dat ieder vrij- ïeidslievende mensch in opstand oest KOiiivnf) tegen de methodes an de \die het eene land na et ancJere net ]aagSte middelen i 01 der O.' schijnheiligste leuzen overrompelde. Niet kon en wilde dulden, de taVreur en onderdrukking ^an elk p èisoonlijk initiatief zooals de'Ltits^bers die toepasten. Evenals alle andere volken, liet ook het Nederlandsche volk zich niet door die leuzm verblinden en door- agen zij heel goed, de nazi-kliek, Jie streefde naar onderwerping van geheel Europa, ja naar die van een groot gedeelte van de wereld. Zij ramers waren het hernvolk, voor beschikt orn te heerschen. Onze zekerheid is eindelijk in ver- •ulling gegaan en onze bevrijding is Merkelijkheid geworden, verlost zij a vij van het vervloekte nazidom, f^vrijd van den voortdurenden angst vjor wegvoering van ons zelf of Had Heusden gedurende de be zettingsjaren 19101944 weinig van de Duitsche bezetters gemerkt, dan alleen natuurlijk de wat te talrijke door hen uitgevaardigde verorde ningen en bepalingen en enkele militairen die nu en dan hier ver toefden. In het begin t '944 werd dit anders en kwam iden door de bezetting van de brug, voor het eerst met duitsche bezettingstroe pen in aanraking De kennismaking met deze eerste militairen voorna melijk rijksduitschers, waarbij er waren die zich «Hollanders® durf den te noemen, was niet van de aangenaamste soort, zij lieten zich als «echte moffen* kennen, zooals wij persoonlijk moesten ondervin den Een groot aantal burgers uit Heusden en omgeving moest van deze heeren de onaangenaamste benandelinor onderviflWen en sommi- trotsche en arrogante duitsche leger viel niets meer te bespeuren. Als geslagen honden trokken ze vaak in groote troepen door onze ge meente. Velen met gestolen fietsen, waarbij er zelfs waren zonder ban den, verder met alle mogelijke ver voermiddelen. De groote munitie opslagplaatsen bij L oon op Zand en elders werden opgeblazen. Jammer dat de geallieerden geen kans hebben gezien verder door te stooten, veel ellende zou ons dan ver moedelijk gespaard zijn gebleven. Kort daarop kreeg Heusden bezet ting van leden van de Duitsche weermacht, die, het moet gezegd, zich zeer behoorlijk en ordelijk te genover de burgers gedroegen. Na de bevrijding van Eindhoven en het daarop gevolgde verder op rukken van de geallieerde legers, werk en verheugden er ons over als wij de granaten nabij de brug konden zien inslaan. Deze vreugde veranderde echter vrij spoedig in groote ontsteltenis, toen de duit- trokken steeds meer Duitsche sol gen werden zelfs op een pak slaag daten, gedemoraliseerd door onze onthaald. Toen deze rijksduitschers gemeente verder op. Veel vee werd schers het vuur begonnen te beant- door SS-troepen werden vervangen, door hen meegevoerd en ze hadden woorden en de eerste granaten in 'n werden de be-handelingen nog slech- zich voorzien van alle mogelijke kelder van de voormalige chichorei- ter en werden een groot aantal vervoermiddelen, wij zagen er bij fabriek, insloeg waarbij de eerste burgers gedwongen, zelfs ook op die hun uitrustingsstukken en on- j dooden vielen. Meerdere bewoners Zondag aan verdedigingswerken derweg gestolen artikelen vervoer-1 v n. uit de Putterstraat hadden in nabij de brug te arbeiden Vaak den op een melkwagentje Al deze liepen zij al schietende door de troepen trachtten zich over de brug straten van Heusden schrik en angst en verder over de draaibrug inde veroorzakende en burgers op die richting Zaltbommel in veiligheid manier dwingende tot het verrich- te stellen De laatste dagen van granaten kwam echter op het dak ten van arbeid. October begonnen de geallieerden terecht, sloeg door de verdiepingen In de dagen van half September, met de beschieting van Heusden, heen en doodde de echtgenoote van deze fabriek een schuilplaats ge zocht, die naar men algemeen vermoedde, als geheel veilig mocht worden beschouwd Een der eerst© toen de geallieerden in een snel tempo oprukten, van uit Frankrijk en door België de Nederlandsche grens naderden, verloren de moffen hun hoofd en sloegen zij op de vlucht, sommigen met achterlating van hun wapens. Van heteens zoo waarbij het artillerievuur voorna- den heer O. v. Heemskerk terwijl melijk gericht was op de toegangs-mej. T. Gomperts zoodanige ver wegen naar de brug. Voor ons be woners van Heusden was het fluiten en gieren der granaten een onge woon en ongekend geluid Met de grootste kalmte bleven wij aan ons wondingen opliep, dateen harer beenen moest worden afgezet. Dit laatste moest geschieden door dok ter Havelaar en dokter de Lange, plaatsvervanger van dr. Schimmel,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1