18 Ernstige waarschuwing Belangrijk Officieele Bonaanwijzing. Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommeierwaard" Bnnenland 2e JAARGANG, NO. 27 MAANDAG 11 JUNI 1945 TV" r*T f'-aUï-y VAM AlTtNA liever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden x Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden be nummers 10 cent Advertentiën 20 cent per regel lerhaaldelijk komt het voor, dat If peisonen, en vooral kinderen onont- plofte projectielen vinden en er meie gaan spelen, wat reeds meer- ij maen de noodlottigste gevolgen heeft gehad. 1 v. Bet is te dwaas, dat volwassenen blijkbaar nog maar steeds niet P* wijier worden en onder hen dan ook nog telkens slachtoffers vallen, zij tunnen en moesten hun verstand lattn spreken, doch kinderen zijn nu eenmaal kinderen die nergens en in niets gevaar zien. Het is plidit van ouders en opvoeders de kinieren op het gevaar te wi>zen en iat zij ter wille van eigen veilig- 1 jil geen projectielen of vreemde voorwerpen mogen aanraken, doch bij het vinden daarvan onverwijld meüedeeling moeten doen aan den onderwijzer of hun ouders. Deze jn verplicht, na zich van de juist- eic op de hoogte te hebben ge- s teil, de melding door te geven ^an het plaatselijk hoofd van den Lueitbeschermingsdienst, die de iegffautoriteiten (Civil Affairs) hieraan verwittigt. D< oorlog heeft reeds slachtoffers genteg gevergd, laat iedereen mede- werjen, om het aantal, dat nu nog moe vallen, zoo laag mogelijk t§ Admiraal Eirstner bezoekt Vlissingen. v Luiteiant-Admiraal Fürstner, be- elhebler der zeestrijdkrachten en ot voer kort Minister van Marine, eeft cp zijn reis langs de versehil- snde Nederlandsche havens Vlis- ingea bezocht. t Kabinetsformatie. De H.H. Prof. Ir. W. Schermer - rn en W. Drees die door H. M Koningin aangezocht werden om et nieuwe Ministerie samen te stel- hebben deze opdracht aanvaard de overtuiging, dat zij zouden -f en. Thans na nauwe samen- king van eenigen tijd, zijn zij deze verwachting ten zeerste terkt. Toch zijn vele moeilijk en en van practischen aard te over- nnen, vooral inzake het contact i personen wier huidi e verblijf- its buiten de Hollanden, ja zelfs <en Nederland ligt. Verder is velerlei uitvoerig overleg noo- opdat 't komende kabinet de [V iischte stabiliteit kan bezitten. Niettemin mag de vorming van i? nieuwe Regeering zeer binnen kort worden verwacht. W Het onderwijs in gevaar. Door een aantal vooraanstaande personen uit Eindhoven is een schrij ven gericht aan den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen, waarin zij uiting geven van hun ernstige ongerustheid over het bericht, dat alle-^cholen van 1 Juli tot 1 September zullen worden ge sloten. Zij verzoeken den Minister drin gend de zomervacantie in het Zui den des lands tot het uiterste te beperken. Wordt het raadsel opgelost? A.N P verneemt, dat stappen worden gedaan om tegen oud- Minister-president Jhr. Mr. D. J. de Geer een gerechtelijke instruc tie te openen. Belangrijke Ministerraad. Vrijdagavond heeft de Minister raad van 4 tot 12 uur vergaderd- Onder meer werden besprekingen gevoerd over de organisatie van het mijnbedrijf en de versnelling der recruteering, de bewapening en de opleiding van vrijwilligers en andere dienstplichtigen alsmede hun transport met betrekking tot den strijd tegen Japan. Ir. Hupkes Presidenl N. S. Ir. W. Hupkes is door de ver gadering van Aandeelnouders per 1 Juli benoemd tot President der N.V. Ned. Spoorwegen. Koninklijk huisarchief. In tegenstelling tot eerdere be richten verneemt A.A. omtrent het Koninklijk huisarchief, dat dit niet tijdens de bezetting is verdwenen Slechts een klein gedeelte van de oudste archieven is verdwenen en reeds zijn pogingen in het werk gesteld het ontvreemde terug te halen Herrijzend Nederland" verdwijnt uit den ether. »Herrijzend Nederland* de door le sub-sectie Radio van het Mil. jlezag gestichte Voorloopige Om roeporganisatie zal per 30 Juni zijn uitzendingen beëindigen. De Omroepcommissie zal deze l;aak VEfn het Mil. Gezag overnemen „J/oor een overgangstijd, totdat de "YRegeering in overleg met de Volks- vertegenwoordiging zal hebben be- slist, hoe de definitieve vorm van \e Radio-omroep in Nederland zal orden. ft Ned. Onderzeeërs naar het Verre Oosten. Uit Melbourne meldt ANP-Aneta, dat een aantal Nederlandsche on derzeebooten die in het Westen hebben geopereerd, naar den Stil len Oceaan zijn overgebracht. De onderzeeërs versterken de Neder landsche zeestrijdkrachien, die reeds aan den oorlog tegen Japan deel nemen. Zij zullen gedeeltelijk on der Britsch en onder Amerikaansch commando worden geplaatst Kampleiding te Vught. »De Gelderlander* meent te weten, dat de leiding en bewaking van het strafkamp te Vught aan de Stoot troepen van onze Binnenlandsche Strijdkrachten zal worden toever trouwd. De Engelsch-Canadeesche leiding van het kamp zal binnen kort het kamp verlaten. Het zou in de bedoeling liggen een officier van de militaire politie met het commandantschap te be lasten. Rost van Tonningen. Rost van Tonningen heeft zelf moord gepleegd door van de vierde verdieping van de gevangenis aan den Pompstationsweg te Schevenin- gen het Oranje Hotel uit den bezettingstijd te springen. Rost deed reeds eerder een poging tot zelfmoord met behulp van een scheermesje. Hij werd hierbij be trapt. Terugkeerende Nederlandsche officieren. Bij de groep Nederlandsche offi cieren, teruggekomen uit 't krijgs gevangenschap Neu-Brandenburg, bevinden zich ook reserveofficieren uit het kamp Grune bij Lissa. In lichtingen verstrekken de repatri- eeringsbureaux te Weert en Auster- litz. Voor terugkeerende leden van de zeemacht kan men zich uitsluitend om inlichtingen vwenden tot hetkamp te weert. Zes personen gedood. Bij het opruimen van landmijnen zijn te Westervoort zes personen om het leven gekomen. Een boer was met zijn zoon, zijn beide doch ters en twee aanstaande schoon zoons op zoek naar mijnen. Een hunner is daarbij op een mijn ge trapt met het treurige gevolg, dat allen werden gedood. Het nieuwe Nederlandsche leger. De Daily Mail berichtte dezer dagen, dat in ons land een half millioen manschappen zou worden gemobiliseerd voor den strijd tegen Japan en de bezetting van Duitschland. Officieel is nogmaals bevestigd, dat het de bedoeling is vooralsnog een leger van 200.000 man te vormen, op de eerste plaats door middel van vrijwillige deelneming en voor het getal van 200,000 nog niet be reikt zou zijn, zal het resteerende gedeelte worden aangevuld door middel van dienst plicht. De Medische dienst voor hulp aan het Noorden verzoekt ons het vol gende bekend te willen maken Velen van onze landgenooten zijn tengevolge van den honger opgeno men in een ziekenhuis ter behande ling. Er zijn echter nog zeer velen, die niet direct voor opname in aan merking komen, doch van wie het te verwachten is, dat dit toch binnen enkele weken zal moeten geschieden, indien niet zeer spoedig geholpen wordt 1 De ziekenhuizen liggen vol. Wie dus nog iets missen kan aan voe dingsmiddelen het doet er niet toe wat (erwten, boonen, tarwe, rogge, olie, boter, vet, kaas, enz enz die brenge dit, liefst goed verpakt, vóór WOENSDAG 13 JUNI as naar de pastorie van Pastoor Mom- mers, of die van Ds. Vogel. Wie spoedig helpt, helpt dubbel Woensdag komt men per vracht auto alles ophalen en vertrekt men terstond naar het hjporden. Helpt onze uitgehongerde landge nooten 1 HEUSDEN. De Burgemeester heeft den 12e Juni j.l. aan Hare Majesteit de Koningin eervol ontslag gevraagd uit zijn ambt als Burgemeester van Heusden c a., met het verzoek, ge noemd ontslag te willen doen in gaan 1 Juli a.s. Reden van deze ontslagaanvrage is dat de Burgemeester de meening Mededeelingen van den Distributiékring 251, Waalwijk In het tijdvak van 10 tot en met 23 Juni zijn de navolgende bonnen der bonkaarten 7e periode geldig verklaard AARDAPPELEN, A 25, B 25, C 25, D 25, E 25, Aardappelen 2 kg. M 25 Aardappelen 1 1/2 kg. Oeldig tot en met 16 Juni. VLEESCH, A 25a, B 25a. C 25a, D 25a, E 25a Vleesch 125 gr. M 25a, 100 gr. BOTER, A 25a, B 25A, C 25a, M 25a, D 25a, E 25a Boter 125 gram. Geldig tot en met 16 Juni. KOFFIE, A 59, B 59, C59 Reserve, 100 gram ZOUT, 166 Algemeen, 100 gram PEULVRUCHTEN, 165 Algemeen, 250 gram SUIKER, 170 Algemeen, 500 gram JAM, 174 Algemeen, 250 gram ENG. BLOEM, A 58, B 58, C 58, Reserve, 210 gram, D 58, E58 Reserve, 490 gram. KINDERDRANK, Aflevering op D 56, E 56 Reserve, 300 gram KINDERMEEL, D 59, E59 Reserve, 250 gram AMERIKAANSCH SPEK, A 25b, B 25b, C 25b, D 25b, E 25b Vleesch, 90 gram Geldig tot en met 16 Juni GORTGRIES, B 68, C 68 Reserve, 250 gram VERMICELLI of PUDDINGPOEDER, 167 Algem. 50 gram. Toelichting. De geldigheidsduur van deze bonnen vangt aan op den dag, waarop zij worden gepubliceerd en eindigt op 23 Juni 1945, tenzij hierboven anders is bepaald. is toegedaan, dat, vooral in dezen tijd, plaats gemaakt moet worden voor de jongeren om hun gelegen heid te geven, zich voor de gemeen schap verdienstelijk te kunnen maken. Zooals wij in het vorig num mer melden, zijn de Katholieke en Herv. Kerk vernield. jVoor de Ka tholieken wordt dienst gehouden in het Patronaatsgebouw in de Put- terstraat De protestantsche bewaar school wordt in orde gemaakt om daarin de Herv. kerkdiensten te doen plaats vinden. De Gerefor meerde Kerk is wel beschadigd, doch in zoodanigen toestand ge bracht, dat de diensten daarin kon den worden hervat. Wat de Luter- sche Kerk betreft, deze is zoodanig beschadigd, dat de herstellingen nog wel eemigen tijd zullen vorderen Er kan voorloopig dus van kerkdiens ten nog geen sprake zijn. 0 A LM KERK. Ook hier hebben de Duit- schers verschillende gebouwen in de lucht doen springen, om. kerk en toren van de Herv. gemeente en den Watertoren. Door geallieerde beschietingen werden meerdere huizen meer of minder beschadigd. DUSSEN. Bij den ramp van het ge meentehuis lieten de navolgende slachtoffers hun levenG. v d. Biezen, gemeentebode en de inge zetenen v. Beurden, Kroon, Schuller en v. d Stelt. Twee van hen waren vader van respectievelijk 8 en 9 kinderen. In de plaats van den om het' leven gekomen v. d. Biezen is tot gemeentebode benoemd de heer P. v. Olst alhier. g i -/ I

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1