DE GEMEENTERADEN KOMEN TERUG. Buitenland waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" VRIJDAG 15 JUNI 194-5 uND VAN altena Jitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden -osse nummers 10 cent Advertentiën 20 cent per regel In Berlijn is het goed De correspondent van het Zweed- sche blad „Dagens Nyheter" schrijft, dat de Russen in Berlijn blijk geven van een uitmuntende psychologie en groot realisme. Hij zegt, dat zij geen poging doen om het communisme te bevorderen. Er zijn betere voedsel rantsoenen dan tijdens 't nazi-regiem. Bioscopen, schouwburgen en sport velden zijn weer geopend en knappe Russische meisjes doen dienst als ver keersagent. Deze verrassende toestand vormt, aldus de correspondent, een tegenstelling met de harde behande ling, welke volgens ontvangen berich ten ten deel valt aan de andere duit- sers ten Westen van de Elbe door Britten en Amerikanen. 680 kilometer per uur. De snelle jachtbommenwerper Tijger- kat, die een snelheid van 680 km per uur kan ontwikkelen, zal binnenkort tegen de Japanners in actie komen. Deze jachtbommenwerper, de snelste die ooit werd gebouwd, zal van vlieg dekschepen af opereeren. Bonomi afgetreden. De Italiaansche eerste minister Bo nomi is afgetreden. Bonomi en zijn ministers zullen nog eenige dagen den gang van zaken leiden, opdat de 6 Italiaansehe partijen zich zullen kunnen beraden over de vorming van een nieuwe regeering. Doodstraf in Denemarken. Koning Christiaan van Denemarken heeft een wet onderteekend, welke de doodstraf weer invoert, welke in 1895 was afgeschaft. 2E JAARGANG, No. 28 Eenige lezers van ons blad in het Land van Heusden en Altena infor meerden bij ons over de terugkeer der gemeenteraden. Blijkbaar is men in het pas bevrijde gebied nog niet volledig op de hoogte met het Koninklijk Besluit, dat daarop be trekking heeft. Ten behoeve van de lezers in dat gebied laten wij daarom het betreffende Kon Besluit waarin de nadere regelen zijn ge steld voor de voorloopige voor ziening in het bestuur van de ge meenten in het bevrijde gebied hierbij volgen. Het Koninklijk Besluit regelt de samenstelling en inrichting van de tijdelijke gemeenteraden, die zullen functioneeren tot het tijdstip, waarop de gemeenteraden weer op de wet telijk voorgeschreven wijze zullen kunnen worden samengesteld. De tijdelijke gemeenteraden zullen uit eenzelfde aantal leden bestaan als de vroeger bestaande colleges en de verkiezing van de leden zal geschieden door een kiescollege, bestaande uit driemaal zooveel le den als den te verkiezen gemeente raad. Bij de samenstelling van het kies college en bij de verkiezing van den raad zal een keuze worden ge daan uit personen, die geacht kun nen worden het vertrouwen van de volking gedurende de vijandelijke ezetting te hebben behouden of verkregen. De volgende procedure zal daarbij gevolgd worden. De burgemeester van de gemeente zal aan den Commissaris der Koningin in zijn provincie een aanbeveling doen voor de benoeming van de leden van het kiescollege. Bij het samenstellen van deze aanbeveling zal de burgemeester zich doen voor lichten door een door hem aan te wijzen commissie van minstens drie vertrouwensmannen uit de inwoners der gemeente. De Commissaris der Koningin zal zich, voordat hij op de aanbeveling van den burgemeester tot de be noeming van het kiescollege over gaat, doen voorlichten door een commissie bestaande uit vijf leden, welke door hem zonder goedkeuring van den Minister van Binnenland- sche Zaken zullen worden aange wezen. Bij de benoeming van het kies college zal er zorg voor dienen te worden gedragen, dat de voor- naamste geestelijke en maatschap pelijke stroomingen in de gemeente daarin naar evenredigheid vertegen woordigd zullen zijn. Met betrekking tot derwijze van de verkiezing van de raadsleden zal de Minister van Binnenlandsche Zaken nadere voorschriften geven, waarbij zooveel mogelijk de begin selen gevolgd zullen worden, welke ten aanzien van verkiezingen in de Kieswet zijn neer gelegd De eerste verkiezing van wethou ders zal plaats hebben binnen een maand, nadat de raadsleden als zoodanig zijn gekozen. De thans zitting hebbende wethouders treden af zoodra de nieuw gekozenen hunne benoeming hebben aanvaard Principieel oefent de tijdelijke raad alle bevoegdheden uit, die wettelijk aan den gemeenteraad zijn toegekend Ter bevordering van een vlotte afwikkeling van de be stuursaangelegenheden zullen en kele van deze bevoegdheden door het college van Burgemeester en Wethouders worden uitgeoefend Dit betreft de bevoegdheden, toe gekend door d© artikelen 170 tot 178, 181, 181 van de Gemeentewet Daarnaast gelden nog enkele beperkende maatregelen voor geld- leeningen. De Minister van Binnenlandsche Zaken zal bepalen voor welke ge meenten en op welk tijdstip tot de verkiezing van den tijdelijken Raad zal worden overgegaan, tenzij de bevolking dermate geëvacueerd is, dat uitstel de voorkeur heeft. Het Koninklijk Besluit heeft voorts de mogelijkheid geschapen om het college van B. en W. aan te vullen in die gemeenten, waar nog geen tijdelijke raad gekozen is. De aan vulling van de vacatures zal in die gevallen geschieden door benoe ming door den Commissaris der Koningin op aanbeveling van B. en W. Of gelijksoortige wijze is bij Kon Besluit bepaald, dat de Colleges van Ged. Staten kunnen aangevuld worden door benoeming door den Minister van Binnenlandsche Zaken, gehoord den Commissaris der Koningin. Voor de Provinciale Staten zijn geen regelingen getroffen aange zien niet gebleken is, dat onder de huidige omstandigheden voor de tijdelijke wederinstelling van deze lichamen directe- aanleiding bestaat. en andere bronnen van internationaal recht kunnen worden gehandhaafd en maatschap pelijke vooruitgang en verbeterde levens standaard en grootere vrijheid te bevorderen. En onze oogmerken zullen zijn, verdraag zaamheid uit te oefenen en in vrede met elkaar te leven als goede naburen, onze krachten te vereenigen om internationale vrede en veiligheid te bewaren, beginselen te aanvaarden en maatregelen in te voeren om te verzekeren, dat gewapende macht niet zal worden gebruikt, tenzij in het al gemeen belang, en internationale organi saties te gebruiken voor de bevordering van economische en sociale vooruitgang. Frankrijk vraagt arbeidskrachten. Frankrijk heeft aan de geallieerdeu ge vraagd, om 1 500.000 Duitsche krijgsgevan genen tot haar beschikking te stellen ten behoeve van het werk van den wederop bouw. Voorts worden 250.000 krijgsgevan genen gevraagd voor werkzaamheden in de mijnen en op de boerderijen.- Laval wil naar Frankrijk terug. De „Times" meldt, dat Laval in de ge vangenis te Barcelona druk bezig is zijn verdediging voor te bereiden en dat hij heeft verklaard „sterk te staan". Hij heeft den Minister van Buitenlandsche Zaken te Madrid verzocht aan de Fransche Justitie te worden uitgeleverd. Conferentie te San Francisco. De Russen'hebben te San Francisco hun oppositie tegen de voorstellen der andere groote mogendheden inzake het trusteeschap laten varen. Zij namen de formule ten aan zien van „afhankelijke volkeren" over. De Mandaten formule is goedgekeurd en bevat de verplichting van de mandaat mo gendheid, om de economische en sociale vooruitgang van de desbetreffende volken te bevorderen, die tenslotte zal moeten leiden tot onafhankelijkheid of zelfbestuur in vormen, die voor elk gebied verschillend kunnen zijn en in overeenstemming met den vrijen wil van de betrokken volken. Wat betreft het aanvaarden van de clau sule inzake de mandaten, welke door den ouden Volkenbond waren verleend, is hier aan door de Russen de bepaling toege voegd, dat deze paragraaf geen aanleiding mag geven, voor uitstel van overeenkomsten, waarbij de bestaande mandaten opgenomen zullen worden in het nieuwe mandaatsysteem Verscheidene andere Russische bezwaren moeten nog onder het oog worden gezien. Een daarvan is het Russische voorstel, dat het handvest een bepaling moet be vatten, inzake het verlaten van de wereld organisatie door een statenlid. De andere mogendheden verzetten zich tegen dit voorstel, waarna de Russen ook hun oppositie over deze kwestie hebben laten varen. Bruggehoofd aan de kust van Borneo. Generaal MacArthur heeft officieel mede gedeeld, dat 4 landingen tegelijkertijd wer den uitgevoerd door de Australische divisie en wel op de eilanden Laboean, Moeara en Brooketon in de Broenai baai, terwijl een andere strijdmacht aan land ging op de N.O. kust. Generaal MacArthur ging zelf mede aan land, vergezeld door Gene raal George Churchill Keeny, Amerikaansch commandant van de geallieerde luchtstrijd krachten in den Pacific. Voor de landing werd het geheele gebied zwaar gebombardeerd. Het afweergeschut te Balikpapan, het grootste petroleum centrum op dit eiland, werd eveneens tot zwijgen gebracht. De tegenstand bij de landingen was over het algemeen zeer' gering en de verliezen zijn betrekkelijk laag. Blijkens latere berichten zijn de stad La boean en het vliegveld aldaar reeds ver overd. Aan de kust van Borneo werd een bruggehoofd gevormd van ongeveer 3 km diepte. Generaal Blaskowitz overgebracht. Generaal Blaskowitz, de voormalige op perbevelhebber van de Duitsche troepen in de vesting „Holland" is naar het Cana- deesche hoofdkwartier in Nederland over gebracht. 200 schepen beschikbaar. Het bureau voor maritiem transport heeft, volgens mededeeling uit New- York, voor den tijd ;'van 3 maanden 200 schepen beschikbaar gesteld ten einde Argentijnsche producten naar Europa te vervoeren. Onderscheiden. Maarschalk Tolboechin is met het legioen van verdienste der eerste klasse der Vereen. Staten onderscheiden. Generaal Eisenhower gehuldigd. Generaal Eisenhower is in Londen op grootsche wijze gehuldigd en tot eereburger van de City benoemd. Baldur von Schirach gevangen. Baldur von Schirach, de beruchte Nazi- jeugdleider, is in Zuid-Duitschland gevan gen genomen. Voedselschaarste in Zuid-Duitschland. Reuter meldt, dat de voedselpositie in Zuid-Duitschland volgens een rapport, dat onder geallieerde controle is uitgebracht, zeer critiek is. Het betreft hier de gebieden Wurtenberg, Beiëren, en Noord-Baden, waar meer dan zes millioen menschen wo nen. Het is zelfs bij de tegenwoordige kleine rantsoenen onmogelijk de menschen te voeden, zonder invoer uit andere deelen van Duitschland. Repatrieerenden worden zoo snel moge lijk naar huis gebracht. S.S. in concentratiekamp. Door het Britsche militaire bestuur zijn 12.000 S.S -mannen in het vroegere con centratiekamp Neuengammer bij Hamburg geinterneerd. Voorts is een aantal S.S.- mannen opgesloten in het noorden van Sleeswijk-Holstein, Oldenburg en Westfalen, terwijl zich 4000 man op net eiland Sylt bevinden. Engelsch antwoord op Russische kiacht. Binnenkort wordt een uitvoerige verkla ring van de Britsche Regeering verwacht in verband met de Russische klacht over „onduldbare behandeling" van Russische krijgsgevangenen in kampen, welke nu onder Britsch beheer staan. Inleiding Handvest Wereldorganisatie. De tekst van de inleiding tot het hand- vesr der voorgestelde wereldorganisaties is nu bekend gemaakt. Deze tekst luidt als volgt: „Wij, de volkeren van de Vereenigde Landen, zijn besloten, de komende geslach ten te behoeden voor den vloek van den oorlog, die 2 maal in onzen tijd een on noemelijk verdriet over het menschdom heeft gebracht. Wij zijn besloten, het geloof aan de grondslagen van menschelijke rechten, waardig heid en de waarde van den mensch als kinal Gods gelijke rechten voor mannen en vromwen en voor groote en kleine landen opnieufw te bevestigen. Wij zijn besloten, toestanden in het leven te roepen, waar onder/ rechtvaardigheid en eerbied voor de verpli chtingen, aan verdragen verbonden, Uit Moskou vertrokken. Harry Hopkins, de vertegenwoordi ger van president Trurnan, heeft Don derdag Moskou verlaten, waarbij hij uitgeleide werd gedaan door den pl.v. volkscommissaris van buitenlandsche zaken, Litwinof. Rusland moet vertrouwen scheppen. Lord Dunglass, parlementair secretaris van 't Britsche Ministerie van Buitenland sche Zaken heeft in het Lagerhuis verklaard, dat Rusland niets beters zou kunnen doen dat tot voordeel zou strekken dan het toe staan van een objectieve waarheidslievende berichtgeving. Hij hoopte, dat binnenkort de dagbladcorrespondenten in de gelegen heid worden gesteld de Russische bezettings- zóne te betreden. Nieuwe onlusten in Syrië. In Aleppo zijn wederom onlusten uitge broken tusschen jFransche soldaten en Sy- riërs, waarbij 30 dooden vielen. Twee En- gelsche tanks kwamen tusschenbeide. f

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1