Plaatselijk Nieuws Binnenland waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Buitenland 2E JAARGANG, No. 29 MAANDAG 18 JUNI 1945 uhd VAN alté^ UitgeverK. VELTMAN te Drunen Algemeen RedacteurJ. H. ROZA te Heusden DrukkerijFIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Losse nummers 10 cent Advertentiën 20 cent per regel Syrië - Triest - Polen. In een verklaring, die Churchill over de Britsche politiek in het Lagerhuis aflegde, zei hij ten aanzien van de betrekkingen met Frankrijk, dat deze door de gebeurte nissen in Syrië, in hooge mate zijn veron aangenaamd en verstoord. Hij wilde gaarne de gelegenheid te baat nemen om nog eens te zeggen, dat de Britsche regeering geen gebiedsvermeerdering in Syrië wenscht. Engeland heeft niet de bedoeling de Fransche vrienden in Syrië te verdringen en zij wenscht niemands eigendom te stelen in geen enkel deel van de wereld. In dit ge val is er sprake van den Franschen invloed in Syrië. Deze zal Engeland ondersteunen, doch alleen bij gemeenschappelijke beraad slaging. Engeland heeft er evenmin belang bij om de vestiging van dien invloed te verzekeren, als om hem te verhinderen. Churchill zei voorts, dat Engeland verheugd zal zijn, als Frankrijk zelf met Syrië en Libanon tot een bevredigende overeenkomst geraakt. Zoodra zulks bereikt is, zal Enge land haar troepen uit Syrië terugtrekken. Ten aanzien van het Adratische zeegebied deelde Churchill mede, dat er moeilijkheden rezen en dat er SÊnig misverstand was met maarschalk Tito ten aanzien van de ge bieden, die door zijp troepen en die welke door maarschalk Alexander's troepen in Italië waren ingenomen. Hij voegde er aan toe blij te zijn, dat deze kwestie langs di- plomatieken weg geregeld was op een wijze, die volledige voldoening verschafte aan de inzichten van de Britsche en Amerikaansche regeeringen en terzelfdertijd de kwestie vari de beschikking over deze gebieden overliet aan de vredesconferentie. De betrekkingen met Rusland hebben o.m. in de laatste week een belangrijke verbete ring ondergaan, deelde Churchill mede. Hij verwees daarbij naar de conferentie te Moskou over de Poolsche kwestie. Hij is verheugd dat er overeenstemming bereikt is inzake een bijeenkomst tusschen Truman, Stalin en hem zelf, welke zal plaats vinden nog voordat de resultaten van de Engelsche verkiezingen bekend zullen zijn. Nota van Truman aan de Gaulle. Te Parijs is een nota ontvangen van president Truman, waarin deze verklaart er prijs op te stellen, zoo spoedig mogelijk, met de Gaulle niet alleen de Syrische kwes tie, maar ook ieder ander vraagstuk te be spreken, dat voor beide landen van belang is. Verwacht wordt, dat generaal de Gaulle in de naaste toekomst een bezoek zal bren gen aan de Vereenigde Staten. Koewatly, de president van Syrië, ver klaarde op een persconferentie, dat de Syrische regeering Engeland en de Ver. Staten heeft verzocht, met of zonder Frank rijk een conferentie bijeen te roepen, om zoo spoedig mogelijk het Levant-vraagstnk op te lossen. Wij achten het niet nood zakelijk zeide hij, dat Rusland en China deelnemen aan deze besprekingen. Wij willen geen speciaal verdrag met Frankrijk, maar wij willen de geallieerden op gelijken voet behandelen Wij willen geen tweede Algiers worden. Bezetting van Duitschland. Drie Amerikaansche legers, met een totale sterkte van vierhonderdduizend man, zullen de Amerikaansche bezetting van Duitsch land vormen. Het 3e leger van generaal Patton en het 9e leger van generaal Patsch, zullen deel uitmaken van de bezettingstroe pen, die nog alle tot de 12e legergroep behooren. Arabieren contra Frankrijk. In een communiqué van het Arabisch Verbond dat te Cairo bijeen is, wordt gezegd dat maatregelen zijn overwogen welke door de Arabische landen eigener hand en gezamenlijk zullen worden geno men om de Fransche agressie te stuiten en de volledige onafhankelijkheid en souvereini- teit van Syrië en de Libanon veilig te stellen Komt Poolsche kwestie tot oplossing Een aantal poolsche leiders, vertegen woordigers van de huidige voorloopige regeering en democratische Poolsche leiders in en buiten het land zijn uitgenoodigd om in Moskou besprekingen te voeren met den Russischen Volkscommissaris van Buiten- landsche Zaken Molotov, om te geraken tot een voorloopige Poolsche regeering. De democratische leiders uit Warschau zijn reeds in Moskou aangekomen. België haalt hout uit Duitschland. De Belgische regeering kreeg van de ge allieerden de volmacht om in Duitschland 500 millioen M3 hout te vellen op Duitsch grondgebied ten einde grondstoffen te le veren voor de Belgische industrie. De Gaulle naar Amerika. Verwacht wordt, dat Generaal de Gaulle in de naaste toekomst een bezöek zal bren gen aan de Ver. Staten. Te Parijs is een nota ontvangen van President Truman, waarin deze verklaart er prijs op te stellen zoo spoedig mogelijk met de Gaulle niet alleen de Syrische kwestie, maar ook ieder ander vraagstuk te bespreken, dat voor beide landen van belang is. Poolsche concentratiekampen in Schotland De „Yorkshire Post" dringt aan op het instellen van een onderzoek naar aanleiding van een bericht in het Moskousche dagblad „Prawda", dat Poolsche autoriteiten bij Edinburgh een concentratiekamp zouden hebben ingericht, waarin Poolsche soldaten die aan den kant van de regeering "te Warschau staan, zouden worden gemarteld. Hoe Montgomery over de Duitscbers denkt. Montgomery heeft in een radioboodschap verklaard waarom het den soldaten verbo den is zich met de duitschers te verbroe- dertn. «Waarom aldus Montgomery schen ker de geallieerde soldaten U, Duitschers, geen aandacht, waarom hegeeren zij U, en spden zij niet met uw kinderen?" Gij beweert thans dat uw leiders aanspra kelijk zijn voor dezen oorlog, maar gij hebt u\x leiders toegejuicht in hej begin van desen oorlog. Uw leiders en gij zelf hebt beweerd in 1914—1918 niet verslagen te zijn. Men wil U thans inprenten, dat gij niet alleen ver- shgen zijt, maar dat gij verantwoordelijk zijt voor dezen oorlog. Onze soldaten heb- bm de ellende gezien die gij over de we reld gebracht hebt. Wij zijn een Christelijk volk, wij willen U niet vernietigen, noch U haten, maar wij willen wel dat gij uw zware schuld beseft Bjeenkomst te Berlijn. De bijeenkomst van Trumann, Churchill ei Stalin zal te Berlijn plaats vinden. fhrsoonlijke herinnering. Gen. de Gaulle bood Eisenhower voor ciens vertrek uit Parijs als persoonlijke lerinnering een gouden, met saffieren inge legde sigarettenkoker aan. lij zijn nergens welkom. De Tsjecho-Slowaaksche minister-president ♦erklaarde nadrukkelijk dat de Duitsche en iongaarsche minderheden nooit meer de :ans krijgen om het land - zools in 1938- e verraden. Zulk een verraad zal echter onvermijdelijk herhaald worden als wij hen liet tijdig uit het land bannen. 3ritsche Parlement voor het laatst bijeen. Het Britsche Parlement is na een zittings duur van tien jaar voor het laatst in ver gadering bijeen geweest. Traditie getrouw werd een boodschap van den Koning voor lezen. De verkiezingen voor het nieuwe oarlement zullen op 5 Juli a s. plaats heb ben, doch de uitslag zal eerst op 26 Juli worden bekendgemaakt. AALBURG. Door den Kerkeraad der Ned Herv. Gem. alhier is besloten, tij dens de diensten een derde col lecte te houden De opbrengst hier van is bestemd voor de herstelling van de door den oorlog zwaar be schadigde kerk en pastorie: Reeds is voor dit doel een gift van 25 gulden ontvangen. AMMERZODEN. Wij vernemen, dat na de groote ramp die Ammerzoden en Hedel in dezen winter getroffen heeft, thans eenige opluchting zal komen. Een Rotterdamsche firma zal n 1. voorloopig met 125 man aan de opruimingswerkzaamheden be ginnen. NIEUWENDIJK. In de Donderdagavond ge houden vergadering van de Oranje- vereeniging, werd besloten op 29 Juni a.s. het bevrijdingsfeest te vieren. De fanfare „Overwinning na Strijd", directeur de heer O. Wal raven, zal hare repetitie weer aan vangen, na geruimen_ tijd te hebben stilgelegen. WOUD RICHEM Door verschillende organi saties worden alhier besprekingen gevoerd, om op 29 Juni a.s. ver schillende festiviteiten te houden. Een programma zal nader worden vastgesteld. Door Dr. Egberts werden deze week alle inwoners ingeënt tegen typhus. Deze inënting zal nog tweemaal herhaald worden. WERKENDAM. Onze gemeente heeft het tot 14 dagen vóór de algeheele capitu latie goed afgebracht, behoudens de groote last van de Duitsche S S. en vernietigingstroepen, welke hier den laatsten tijd waren. De molen en 2 torens zaten vol dynamiet. Donderdags kwam een geallieerde patrouille door den Biesbosch tot aan de voormalige Suikerfabriek. Den avond daarop ging de molen met een geweldigen knal de lucht in. Alle huizen in den omtrek van den molen zijn geheel of gedeeltelijk verdwenen. Groote brokken steen beschadigden huizen en molens aan de Hoogstraat. In het geheele dorp is geen huis onbeschadigd gebleven. Heele daken waren van de huizen. Zaterdagnacht 2 uur hebben de vandalen de torens van de Her vormde en Gereformeerde kerk in de lucht laten vliegen, waarbij deze kerken totaal vernield -werden. De pastorie van de Herv. kerk is ge heel weggevaagd. Ook h#t kerkhof is beschadigd Verder is de Radio- Centrale van den heer C, van Breu- gelen en het Postkantoor aan den achterkant zwaar beschadigd, ter wijl het laatste van binnen totaal vernield is. De bakkerij van den heer M. v. d. Steenhoven aan de Hoogstraat ligt ook heelemaal in puin Ook den Biesbosch heeft het zwaar te verantwoorden gehad. Vele boer derijen zijn plat gebrand of gebom bardeerd. Het grootste gedeelte van het land zal dit seizoen niet verbouwd kunnen worden, doordat het te laat in den tijd geworden is om nog te zaaien. Daar er geen Hervormde en geen Geref. kerk meer is, houdt de Herv. Gemeente 's Zondags dienst de eene week om 9.30 en 3 uur en de andere week om 11 en 5 uur afwisselend met de Geref. kerk in de Oud Geref. kerk, welke gelukkig nog gespaard gebleven is. De Oud- Geref. Gem. doet samen met .de Chr. Geref Gem. in de Chr. Geref. kerk. Op 12 Juni j.l. werd op uit- noodiging van het arbeidsbureau, in Café de Waal, een vergadering gehouden van werkgevers speciaal uit den Biesbosch. Aanwezig waren o.m de w.n. directeur van het Arbeidsbureau, de wn. Voedselcommissaris, luit*, van Leden voor Militair Gezag en de heer Van Hoven, inspecteur van Bureau Oogstvoorziening. Breedvoerig werd op deze ver gadering besproken de moeilijk heden voor den Biesbosch om aldaar arbeidskrachten te krijgen. Besloten werd op korten termijn een ver gadering te houden met de werk nemers, om kennis te nemen van hun eischen. Het distributiekantoor, dat thans nog gevestigd is in Café de Gelder, is dagelijks geopend van 9—uur en van 24 uur en des Zaterdags 912 uur. Donderdagavond had een voetbalwedstrijd plaats tusschen de Werkendamsche voetbal vereeniü i n „Kozakken Boys" en een Eny l.-«*!i elftal de „Royal Engineers", vuU.j wedstrijd eindigde met 2in voordeel van de Tommies 11 t geheel had een spannend verloop, waarbij de uitblinkers waren de linksback van de Boys, de links en rechtsbinnen van de Tommies. De Engelschen werden van de boot afgehaald door de muziekver. „Crescendo" van Sliedrecht en een groote massa publiek. Het postkantoor alhier is geopend op werkdagen van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 15.30 uur. De dienstregeling van het ge- meenteveer Werkendam-Hardinx- veld is momenteel als volgt Van Werkendam 8, 9, 10, 11 tot namiddag 9 uur. v Van Hardinxveld 8,15, 9,15, 10,15, 11,15 tot namiddag 9.15 uur. De gemeente reinigingsdienst werkt weer normaal. De vuilnis wordt weer regelmatig opgehaald. Het publiek wordt er op gewezen, dat het vanaf heden streng ver boden is, vuilnis op straat of in de Binnenhaven te werpen, aangezien het zeer nadeelig is voor de ge zondheid voornamelijk voor het steeds toenemende typhus gevaar. Voormalige leider Nederl. Arbeidsfront gear resteerd. De recherche, belast met het onderzoek naar de antecedenten van de repatrieerenden, heeft aan het Centraal Station te Amster dam een goede vangst gedaan. Behalve vier SS-mannen, die natuurlijk met de noodige praatjes aan hun gerechte straf probeerden te ontkomen, gelukte het den beruchten organisatieleider van het voormalige Neder- landsche arbeidsfront, den N.S B.-er J. Ph. van Kampen, te arresteeren. De Rotterdamsche haven. De laatste dagen zijn weer 5 schepen in de Rotterdamsche haven aangekomen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1