IK/\M1KIÊ1Ê1EM Hoe verschillende plaatsen in onze omgeving den oorlog doorstonden A larm waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2E JAARGANG, NO, 3O VRIJDAG 22 JUNI 1945 u«D VAN altena Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te HeusdeH Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Verschijnt Maandag en Vrijdag Advertentiën 20 cent per regel Het Nederlandsche Volk is een door en door democratisch volk, dat van overheersching en onderdrukking niets wil weten, een volk dat gaarne critiek uitoefent en gaarne kankert Ja vooral kankert over alles en nog wat, vaak terecht maar dikwijls ook ten onrechte. Evenals verschillende andere volken, heeft het 4 5 jaren onder het juk van den bezetter gezucht en wij weten het allen, alleen de Fuhrer, wist hoe alles moest en zou gebeuren en critiek was uit den booze. Iedere schijn van critiek werd met het ruwste geweld onderdrukt. Gelukkig, die tijd ligt thans achter ons en wij zijn weer vrij critiek uit te oefenen, zoo veel als wij zelf willen, het mond- houden is voorbij. Het volk maakt van de geboden gelegenheid een ruim gebruik en kankert er lustig op los. Er is ook reden tot critiek. Er beslaat ontevredenheid over de distri butie van kleeding, schoeisel en voedsel, over het Militair Gezag, O.D., over veel en velerlei. Het is de tijd van kersen en hoewel er in de om geving verschillende kersenboom gaarden zijn, kunnen de burgers geen kilo kersen bekomen. Vorige jaren waren het Landwachters die de kersen boomgaarden bewaakten, thans zijn het controleurs. Vorige jaren waren het N S. B.-autoriteiten die in de boomgaarden om kersen kwamen, nu zijn het Binnenlandsche Strijd krachten, die hetzelfde doen. De zwarthandel bestaat nog steeds, groenten, aardbeien zijn niet, of al leen tegen zwarte prijzen te koop. Men begrijpt den maatregel niet, waarom het Land van Heusden en Altena maar steeds geïsoleerd en afgesloten moet blijven van het andere gedeelte van Noordbrabant. Men ergert er zich «over, dat de een wel en de andere geen vergunning voor overtocht kan bekomen Waarom grijpt de Waterstaat niet in bij het overzetten vraagt men en moet dit enkel door persoonlijk initiatief ge beuren. Gerepatrieerden moeten vaak we ken op hun distributiebescheiden wachten. Men wordt van het kastje naar de muur gestuurd, de personen, die men spreken wil, krijgt men meestal niet te zien, men wordt door een jong broekje afgescheept. De toestand in velerlei opzicht, is nog erger dan .voorheen. Men is ontevreden over het ophalen van N.S.B.'ers, waarom wordt de een wel en de ander niet gehaald. Waarom blijven zij, die kapitalen aan de duitschers hebben verdiend en op die manier levensmiddelen aan het Nederlandsche volk onttrokken, vrij rondloopen. Men zou zoo kun nen doorgaan, doch wij willen het hierbij laten. Reden tot kankeren bestaat er dus wel. Het Nederlandsche volk is geen opstandig volk en is niet makkelijk voor revolutie vatbaar, doch dan geve de o?erheid ook zoo min moge lijk gelegenheid tot critiek. Wij er kennen gaarne, dat het ook voor de overheid, een zwaren en moeilijken tijd is, doch zijn er omstandigheden die een genomen maatregel rechtvaar digen, men lichtte het volk daarover dan in. Als men. weet d^t iets niet anders kan, dan berust men er in. Wil men waarlijk bouwen aan een nieuw en beter Nederland, dan zul len de fundamenten van dit Nederland moeten zijn gerechtigheid, rechtvaar digheid en naastenliefde. ANDEL. Ook Andel heeft, in tegenstelling met ons eerste be richt, waarin werd medegedeeld, dat het niet veel van het oorlogs geweld zou hebben geleden, ook belangrijk te lijden gehad. Een aantal huizen werden met den grond gelijk gemaakt, terwijl bovendien het aantal beschadigde huizen ook zeer noog is. Andel heeft ook 12 dooden, tengevolge van de oorlogshandelingen te be treuren, terwijl nog enkele perso nen voor hun leven lang verminkt zijn Het grootste gedeelte van Andel heeft tenslotte ook moeten evacu- eeren, door plundering en vernie ling leed de bevolking ook groote schade. BABILONIËNBROEK. Ook hier heeft de oorlog zijn sporen achter- gelatan. De eene woning heeft het er beter afgebracht dan de andere, maar geen enkele is onbeschadigd gebleven Eei 12-tal woningen zijn tot den grond toe afgebrand, waaronder verschillende boerenhofsteden an dere kregen voltreffers van grana ten vaardoor zij zwaar beschadigd wercen en weer andere kregen scheven en liepen daardoor meer of ninder averij op. De duitschers heblen veel vernield, terwijl paar den, koeien, schapen, kippen en konjnen werden weggevoerd of geslicht. Alles wat ze grijpen en vaneen konden was van hun gading en dat alles moesten de bewoners met leede oogen aanzien Het is in een woord verschrikkelijk zooals ze lebben huisgehouden. Ib kerktoren werd opgeblazen, waardoor de kerk werd beschadigd, gelikkig niet ernstig, zoodat de dieisten er nog in gehouden kun- ner worden. doen de geallieerde legers in September van uit Belgie onze grenzen naderden en de duitschers de opslagplaatsen in Loon-op-Zand en elders in de lucht lieten sprin- gei, meende de bevolking, dat ook om dorp spoedig bevrijd zou zijn. Ho geheel anders is het evenwel veiloopen, de bittere nasmaak van he' langdurig verzet der duitschers onlervonden wij nog dagelijks. Op 25 October kwamen hier de ee:ste frontsoldaten, die, hoewel ome vijanden, gezegd moet worden, zi<h als mensch gedroegen Spoe dig werd dit evenwel anders, toen dee militairen vervangen werden dcor anderen Je bevolking werd gedwongen v<or den vijand te arbeiden, ja zéfs bij nacht en des Zondags, irnest er onder granaatvuur van d< geallieerden, gewerkt worden. De bevolking bleef niettemin in di gemeente en hield het 8 weken ut, in welk tijdsverloop 2 slacht- ofers vielen met doodelijken afloop, ttrwijl een getroffene zijn hand noest missen. Het mag een wonder beten, dat de bevolking het er tetrekkelijk nog zoo goed heeft agebracht. Zoo brak 27 December 1944, de dag na Kerstmis aan. Met dezen dag, het bericht, dat de ingezetenen binnen een uur moesten evacueeren Het was reeds avond en pik donker en met achterlating van bijna alle have en goed, moest de burgerij vertrekken. Het was een einde- looze kolonne van hier op den weg naar Andel, de eenige weg die nog begaanbaar was, alle andere wegen stonden reeds onder water. Daarbij vond herhaaldelijk beschietingen plaats uit geallieerde kanonnen, waardoor een paard werd gedood. Zoo kwam de bevolking in den nacht in Andel, Giesse.a, Rijswijk aan en werd voor het verdere van den nacht een veilig onderkomen gezocht en den volgenden dag een plaats waar de bewoners op den afloop van den oorlog moesten wachten, hetgeen nog 21 weken moest duren. De ontvangst liep zeer uiteen in bovengenoemde dorpen. Een groot gedeelte van de bewoners van Andel, Gïessen en Rijswijk, hielden zich uitstekend en behandelde de ge- evacueerden op een waardige en menschelijke wijze. Er waren echter uitzonderingen, menschen, die de arme evacué's die. alles hadden moeten achterlaten, nog minder behandelden dan een dier. Van één gezin was de vrouw ziek, er was geen bed voor haar om op te slapen. Men ging naar een boer, om een paar bossen stroo vragen opdat zij hare zieke ledematen daarop kon uitstrekken. Deze bos sen stroo werden evenwel geweigerd, waarmede deze boer bewees, dat hij nog minder was dan de moffen die blijk hadden gegeven nog wel wat voor een zieke over te hebben. Toen eindelijk het tijdstip was aangebroken, dat de bewoners mochten terugkeeren, ontdekken zij op welk een schandalige manier de moffen hadden huisgehouden. Alles wat slechts eenigzins waarde had was gestolen of stuk geslagen of gehakt, of overhoop geworpen. Het eéne voorwerp vond men hier het andere daar terug, doch de grootste helft van meubilair enz. is verdwenen en maar al te vaak slaat men zijn handen op een leege plaats. Ons voorheen zoo rustig dorpje is een ruïne geworden, verschillende bewoners zijn dakloos. Nu echter moffen en N S.B.-kliek verdwenen zijn, kan aan den opbouw worden begonnen en kan getracht worden er weer zoo spoedig mogelijk boven op te kómen. Dit zal vanzelfspre kend nog wel eenigen tijd duren, aangezien er groote schaarschte is aan materiaal. Het onder water zetten van onze vruchtbare bouw en weilanden, vordert eveneens veel tijd, om ze weer in* orde te krijgen, daaraan wordt thans uit alle macht gewerkt, zoodat ook dit binnen afzienbaren tijd wel weer in orde zal komen, al is dit alles voor dezen zomer natuurlijk ver loren. MEEUWEN. Deze plaats heeft buitengewoon veel door de oorlogs handelingen geleden. 6 maanden lang heeft het granaten geregend. Van de 04 perceelen zijn er 10 af gebrand, 11 geheel ingestort en 34 zwaar gehavend. Van 11 perceelen zal alsnog blijken dat zij afgebro- ken zullen worden. De toren met de yrachtige, zware, eeuwenoude klok, de Ned. Herv. Kerk en Koor.zijn geheel afgebrand, terwijl de Pastorie door bominslag geheel en al is verwoest. Aan den Meeuwenschenaijk zijn 8 perceelen afgebrand, terwijl de rest min of meer b.eschadigd is. Ook aan diverse boomgaarden is veel schade aangericht door gra naatvuur Dato )3 Juni is de ge meente gedeeltelijk vrijgegeven. De bewoners kunnen voorzoover zij nog een plaatsje kunnen vinden, thans na een afwezigheid van 7V2 maand terugkeeren Massale bijeenkomst van de G.O.I.W.N. Zaterdagmiddag had in het gebouw „De Preekerspoort" te 's Bosch een massale bijeenkomst plaats van de oud-illegale werkers der districten 's Hertogenbosch, Oss, Veghel en Waalwijk. In een rede schilderde Mr. Claudius Prinsen de beteekenis van het offer der gevallenen in den strijd tegen den gemeenschappelijken vijand, terwijl meerdere sprekers het woord voerden. Na afloop der vergadering ging het in optocht, (ongeveer 600 oud-illegale werkers namen daaraan deel), naar het Militair Commissariaat, om het onder staande manifest aan te bieden. Aan gezien zij de deur gesloten vonden, werden onder het zingen van het Wilhelmus enkele exemplaren aange plakt. Wij laten hier den tekst van het manifest volgen. ALARM! De leden der Gemeenschap O.I.W. Nederland gevoelen zich verplicht zich langs dezen weg tot de Bevolking te wenden. Nederlanders! Wij maken ons reeds geruimen tijd ongerust over de ont wikkeling van den toestand. Ook na de bevrijding bleven we ons inspan nen voor een nieuw en beter Neder land, maar het heeft niet veel mogen baten. Een muur van onwil, onop rechtheid, egoïsme en bureaucratie staat in den weg Wij zijn echter niet voornemens bij de pakken te gaan neerzitten. Onze strijd voor waarheid, gerechtigheid en naastenliefde is voor ons niet minder dan de inlossing van een eereschuld aan onze gevallen, gevangen en ge kwelde vrienden. Deze strijd steunt op dezelfde geest van verzet, die. ons tij dens de bezetting bezielde tegenover de moffen, de vijand van ons volk. OndergeteekencLe wonende te. straat wenscht zich met ingang van 1 JULI 1945 te abonneeren op »DE SIRENE*, abonne mentsprijs f 1,95 per 3 maanden

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1