Officieele Bonaanwijzing. Onze nieuwe regeering. Plaatselijk Nieuws 9 waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Buitenland 2E JAARGANG. No. 31 MAANDAG 25 JUNI 1945 - - *.r uHD van ALTÉNA Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel De op 29 Mei door H M. de Koningin verstrekte opdracht aan de beide heeren prof. Ir. W. Schermerhorn en W. Drees voor de vorming van een nieuw Kabinet, is door deze heeren tot een goed einde gebracht Het Kabinet draagt een nationaal karakter voor herstel en vernieu wing. Voorzitter van den ministerraad, tevens belast met de algemeene oorlogvoering van het Koninkrijk, Prof. Dr. W. Schermerhorn. Mr. E. N. Kleffens, minister van buitenlandsche zaken. J. H. v. Rooijen, zonder portefeuille plaatsvervangend Voorzitter J. de Meijen, Minister van Oorlog. J. M. de Booij, Minister van Marine. J. H. A. Logeman, Minister van Overzeesche gebieden. Dr. L. J. M. Beel, Minister van Binnenlandsche Zaken. Mr. H. A. M. T. Kolschoten Minister van Justitie. Mr P. Lieftinck, Minister van Financiën. Ir. H Vos, Minister van Handel en Nijverheid. Ir. F. L. Mansholt, Minister van Voedselvoorziening, Landbouw en Visscherij J. M. de Booij, Minister van Scheep vaart ad interim. Prof. Dr. G. M. v. d Leeuw, Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen. W. Drees, Minister van Sociale Zaken. Dr. Ir. J. A. Ringers, Minister van Openbare Werken. Ir. T. S. G. J M. v. Schijk, Minister van Verkeer en ernergie. De beëediging vindt plaats op Maandag 25 Juni, terwijl de eerste Ministerraad op Dinsdag 26 Juni zal worden gehouden. H M. de Koningin zal het nieuwe Kabinet in een radiorede, op Woens dagavond 27 Juni, om 8 uur, in leiden, waarna de nieuwe Minister president het woord zal voeren. Von Ribbentrop kon niet onderduiken. Hitler's Minister van Buitenlandsche Zaken, Joachim von Ribbentrop, is in Hamburg door een Engelsche luitenant gearresteerd Er werden 3 brieven op hem gevonden, welke geadresseerd waren aan Churchill, Eden en Montgomery. Ook hij droeg vergif bij zich. Ribbentrop was op 13 April j 1. naar Hamburg gegaan om onder te duiken bij een wijnhandelaar. Deze was echter niet gesteld op zoo'n gevaarlijke onderduiker en zette hem op straat. Ten einde raad nam hij zijn intrek in een pension onder den schuilnaam Riche. Ribbentrop verklaarde na zijn arrestatie, dat hij in Hamburg had willen blijven tot de stemming wat gekal meerd was. Daarna zou hij zichzelf aan gegeven hebben om een eerlijk proces te krijgen. Gelukkkig is het zoover niet gekomen en zit de sluwe intrigant veilig opgesloten. Nader wordt gemeld, dat Ribbentrop van het hoofdkwartier van het 2de Britsche Leger per vliegtuig naar een onbekende plaats is overgebracht. De B.B.G. herinnerde zijn luisteraars eraan, dat Min. Eden in Maart 1.1. bekend maakte, dat Ribbentrop op de lijst van oorlogsmisdadigers voor kwam. De strijd geëindigd. Volgens Admiraal Nimitz is de strijd op Okinawa officieel beëindigd. De Japanners verloren bijna 100.000 man in dezen strijd. HEUSDEN. Vrijdagagavond te ongeveer ur, hoorden de inwoners een hevige ontploffing, die zooals later bleek, door het springen van een landmijn was veroorzaakt aan het z.g. kleine voetbalveldje nabij de aanlegplaats. Men begreep onmiddelijk, dat deze ontploffing moest zijn veroor zaakt doordat iemand op deze mijn moest zijn geloopen, immers de duitsche militairen die belast zijn met de opruiming, verlaten om ruim 4 uur onze gemeente. Het vermoeden bleek maar al te waar en de gevol gen waren zelfs vreeselijker dan men vermoedde. Iedereen spoedde zich naar de plaats des onheils, waar men den 15-jarigen W. Couwen- berg en den 14-jarigen zoon van den heer Bierkens opslag gedood vond, terwijl de 11-jarige zoon van den heer Bierkens, alsmede de 12- jarigen zoon van de familie N. van Wijk uit de Engstraat zeer ernstig waren gewond. De gewonden wer den van de plaats des onheils ge dragen, een roodekruiswagen bracht hen naar het ziekenhuis te 's-Her- togenbosch Onderweg overleed de zoon van Van Wijk; voor het leven van den 11-jarigen Bierkens wordt gevreesd. Daar in de omgeving nog meer dere mijnen lagen, durfde men de de dooden niet te verwijderen Duitsche militairen werden uit Waalwijk gehaald, die heel omzich tig eerst het terrein afzochten naar mijnen, waarna zij de jeugdige slachtoffers verwijderden. Zij wer den overgebracht naar het R K Gasthuis. Burgemeester Steemers op de hoogte gebracht van het onheil, was spoedig ter plaatse. Zaterdag morgen werden de nog aanwezige mijnen door duitsche militairen vernietigd. Naar men ons mededeelde, waren de knapen bezig de mijnen te de- monteeren, niet tegenstaande zij reeds herhaaldelijk waren gewaar schuwd dit gevaarlijke werk te staken. Zondagmorgen bezocht Burge meester Steemers, met Mevrouw Steemers de familie's van de slacht offers en betuigde zijn diep leed wezen met den ramp die hen had getroffen. Met ingang van Zaterdagmid dag is het verkeer met het Land van Heusden en Altena vrijgegeven Gisteren werd een zeer druk gebruik gemaakt van het overzet veer. Het is te hopen, dat thans spoedig een pont wordt ingelegd, zoodat ook voertuigen overgezet kunnen worden. In de gehouden ledenverga dering der damvereen V D. op Dinsdag j 1 in Concordia", werd een nieuw bestuur gekozen en uit gebreid van 3 op 5 leden. Gekozen werdenA. de Graag, voorz., G Jonker, secr., A. Nieuwkoop, pen- ningm J. Deurlo, Alg. Adj. en C. Schaap, Comm. van materiaal. O.m. werd besloten reeds aanstaande Maandag de speelavond te doen aanvangen, maar met de onder linge competitie in de maand Sept te beginnen. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Verder werd besloten onder de aandacht der inwoners te brengen, dat zij, welke dammaterialen onder hun bezit hebben zooals damklok- ken, damborden en schijven dit kunnen bezorgen bij den secretaris. Tenslotte werden ook nog enkele minder belangrijke punten afge handeld. ANDEL. De verjaardag van Z. K. H. Mededeelingen van den Distributiekring 251, Waalwijk In het tijdvak van 24 Juni t.m. 7 Juli '45 zijn de navolgende bonnen der bonkaarten 7e periode geldig verklaard AARDAPPELEN, A 27, B 27, C 27, D 27, E 27, Aardappelen 2 kg. M 27 Aardappelen 1 1/s kg. Geldig tot en met 30 Juni VLEESCH, A 27a, B 27a, C 27a, D 27a, E 27a Vleesch 125 gr. M 27a, 100 gr. Geldig tot en met 30 Juni. KOFFIE, A 63, B 63, C 63 Reserve, 100 gram ZOUT, 188 Algemeen, 100 gram SUIKER, 175 Algemeen, 500 gram JAM, 179 Algemeen, 250 gram PEULVRUCHTEN, 183 Algemeen, 125 gram VERVANGINGSMIDDELEN, 187 Algem, 1 rants. VERMICELLI of HAVERMOUT of PUDDING POEDER, 186 Algem. 50 gram. ENG. BISCUITS, 182 Algem. 250 gram. RIJST EN PRUIMEN, 168 Algem., 125 gram rijst en 100 gram pruimen. LUCIFERS, 184 Algem., 2 doosjes. EIP0EDER, A 27b, B 27b, C 27b, D 27b, E 27b Vleesch, 70 gram. AMERIKAANSCH SPEK, A 28a, B 28a, C 28a, D 28a, E 28a Vleesch, 90 gram. Geldig tot en met 30 Juni. ENG. BLOEM, A 61, B 61, C 61, Reserve, 210 gram, D61, E61 Reserve, 490 gram. Toelichting. De geldigheidsduur van deze bonnen vangt aan op den dag, waarop zij worden gepubliceerd en eindigt op 7 Juli 1945, tenzij hierboven anders is bepaald. Inlevering tabaksbonnen door detaillisten. In afwijking van het hieromtrent bepaal de in dit blad van Vrijdag 22 Juni jl. wordt thans medegedeeld, dat het aan tabaksde taillisten alsnog is toegestaan de bonnen 03, 04 en 05 tabak in de week van 25 30 Juni bij den distributiedienst in te leveren ter verkrijging van een toewijzing. De inlevering van deze bonnen dient te gëschieden met een afzonderlijk ontvangst bewijs het systeem der evenredige bevoor rading wordt hiervoor niet toegepast. Bedoeld systeem zal echter wel worden ingevoerd voor de inlevering (eveneens in bovengenoemde week) van de bonnen 06 tabakmet nadruk wordt er echter op ge wezen, dat bij de bonnen 06 tabak een restant van ten hoogste 9 bonnen 05 tabak mag worden gevoegd. Klantenbinding groente en fruit. Teneinde het publiek nogmaals in de gelegenheid te stellen om van groentenhan- delaar te veranderen moet, in verband met de klantenbinding voor groente en fruit, bon 172 en 176 Algemeen van de bonkaart 7e periode, ingeleverd worden bij den groente- en fruithandelaar op 25, 26 en 27 Juni a.s. De winkeliers dienen de ontvangen bon nen in te leveren bij den plaatselijken dis tributiedienst op 28 en 29 Juni a.s. Op grond van het aantal klanten, dat iedere handelaar blijkens het aantal ingele verde bonnen 172 en 176 heeft, zal door het PVK de verdeeling van groente en fruit worden geregeld de handelaren zijn daarbij verplicht aan het PVK een z.g n. klantenlijst over te leggen Instellingen e d. alsmede personen, die tengevolge van hun verblijf in e n zie ei- huis of om een andere geldige reden, i iet in de gelegenheid zijn bovengenoemde n- nen bij een handelaar in te lever n, hé- hooren zich rechtstreeks te wenden tot het PVK. Rantsoenbonnen Margarine. Met ingang van 25 Juni '45 geven de rantsoenbonnen 1/1, welke zich bevinden aan de rantsoenkaartjes JA, recht op het koopen van 250 gr. natuurboter. Op de rantsoenbonnen margarine 1/2 mag echter uitsluitend 125 gr. margarine of 100 gram vet worden afgeleverd. Detaillisten dienen bij de inlevering van deze bonnen met het bovenstaande rekening te houden hierbij zij nog opgemerkt, dat eerst vanaf 2 Juli a.s. voor de rantsoen bonnen margarine 1/1 toewijzingen boter en voor de rantsoenbonnen margarine 1/2 toewijzingen margarine zullen worden ver strekt. Speciaal voor HEUSDEN. Al dengene die op het gasnet zijn aange sloten, kunnen wederom in aanmerking komen voor rantsoenbon(nen) brandstof of petroleum. De uitreiking hiervan is als volgt vast gesteld Vrijdag 29 Juni '45 van 9 12 uur voor de letters A t.m. K. Zaterdag 30 Juni '45 van 9 12 u. voor de letters L t.m. Z. Prins Bernhard en de verkregen vrijheid zal Vrijdag a.s. op sobere, doch passende wijze in de Chr. School worden herdacht Het ligt niet in de bedoeling voor de school kinderen feestelijkheden te houden, gezien de zware slagen, welke ook deze gemeente hebben getroffen, doch enkel om met de kinderen te herdenken de groote weldaden, welke God nog aan ons land en volk heeft bewezen. Tevens zullen aan de kinderen enkele versnape ringen worden aangeboden NIEUWENDIJK. Naar we vernemen heeft de Chr. muziekvereen Crescendo", na geruimen tijd te hebben stilge legen, de repetitie's weer hervat. De Oranjevereeniging heeft besloten, op 29 Juni a.s. de ver jaardag van Z.K.H. Prins Bernhard eenige feestelijkheden te organi- seeren, voornamelijk een kinder feest. Het programma zal zoo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. 's Morgens 8 uur Reveil en vlag- genparade. 9 uurOptocht der schoolkinderen, voorafgegaan door de beide muziekcorpsen. 11 uur Kerkdienst, waarin Ds. Leene en Pastoor Dame het woord hopen te voeren, afgewisseld door kinder zang, koorzang enz. Des middags zullen er kinderspelen worden gehouden. Om 5 uur zal er een défilé worden gehouden, waaraan verschillende vereenigin- gen zullen deelnemen, als ook de N.BS Alles opgeluisterd door mu ziek. 's Avonds 7 uur concert te gev^n door de twee plaatselijke muzie - vereenigingen Crescendo" e.i Overwinning na Strijd". Tot slot zal er een groot vuur werk worden gegeven. Het postkantoor is op werk dagen geopend, des morgens van 912 uur en des namiddags van 23 uur. SLEEUWIJK. Ds Ros van Krabbendijke heeft het beroep naar Geref, Kerk alhier aangenomen. Dit beroep was in Augustus 1944 uitgebracht, maar door het verbreken van de verbin dingen is dit nu pas aangenomen. Op 29 Juli hoopt Ds Ros zijn in trede te doen. Een zoontje van J. O. had het ongeluk om van een rijdende motorfiets te vallen. Hij bezeerde zich ernstig. Geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. De heer A. V. had de onvoor zichtigheid om van een rijdende vrachtwagen te springen. Bewuste loos bleef hij liggen. Geneeskun dige hulp werd ingeroepen en deze constateerde een zware hersen schudding. Vorige week werd alhier een

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1