f Het programma van het nieuwe Ministerie Hoe verschillende plaatsen in onze omgeving den oorlog doorstonden Officieele Bonaanwijzing. waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Aitena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2E JAARGANG, NO. 33 MAANDAG 2 JULI 1945 Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te HeusdeH Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 fper 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Omtrent de zuivering zei de Minister-president, dat zuivering van de ambtelijke en de bedrijfs wereld en de berechting van land verraders en collaborateurs een niet minder belangrijk onderwerp is. Doortastendheid aan den eenen kant en overzien van de consequen ties van de maatregelen die men daarbij neemt aan de andere zijde, is ook ten aanzien van de zuivering volstrekt geboden. Doortastendheid omdat zoo spoedig mogelijk aan dit kankergezwel in ons volksleven een einde moet worden bereid en tevens om er voor te zorgen, dat men na een bepaalden termijn ook een zekere kans heeft, dat men geen personen, die zich tijdens de bezetting onvaderlandslievend heb ben gedragen, op verantwoordelijke posten kan tegenkomen. Doortas tendheid ook van invoering van een algemeen geldende regeling, die de mogelijkheid biedt en de voorwaarden schept dat het bedrijfs leven door middel van tuchtrechte lijke beoordeeling wordt gezuiverd, terwijl de wederopbouw van het bedrijfsleven niet meer dan strikt noodig is wordt gestoord. Aange zien zeer velen in ons bedrijfsleven dikwijls noodgedwongen of ook indirect in meerdere of mindere mate voor den vijand hebben moeten werken, zal de verwijdering en vrijheidsberooving zichinhDofdzaak moeten beperken tot de ernstige, directe gevallen. Ingrijpende finan- cieele maatregelen echter zullen iedere soort, uit hoofde van samen werking met of hulpverleening aan den vijand verkregen winst teniet moeten doen. De zuivering van de pers dient snel te geschieden. Over de moge lijkheid tot verschijning of over definitief verbod van op grond van het persbesluit, verboden bladen zal zoo spoedig mogelijk een beslis sing worden genomen. Hierbij zul len in ieder geval de rechten van de bonafide illegale pers behoor lijk gewaarborgd worden. Over de leniging van den stof- felijken nood van een gedeelte der bevolking sprekende, zei de Minister president, dat niet alleen de voedsel voorziening, doch ook de ontzet tende nood op het gebied van huis vesting en huisraad, van kleeding en schoeisel dringend voorziening eischt. De Regeering zal er alles op zet ten het Nederlandsche volk te door dringen van het besef, dat onze arbeidskracht vrijwel het eenige is, dat ons gelaten werd en deze zelfs nog lang niet in de mate als voor den oorlog. Werkelijke welvaart voor iedereen kunnen wij alleen maar opbouwen op den grondslag van het herstel van ons productie vermogen, d w.z. door arbeid, zoo lang wij daar ook in de praktijk van ons leven geen ernst mee maken, blijven wij een volk van arme mcn- schen Dat is de eerste phase, waarin wij ons thans nog bevinden. In deze phase en in afwachting van de re sultaten van den wederopbouw zal al hetgeen noodig is, zoo mogelijk moeten worden ingevoerd, van rijwielbanden af tot schoenen en ondergoed toe. Tegelijk moet ech ter een beroep op de bevolking worden gedaan om vooral hun, die in de zoo jamrierlijk geteisterde streken een nieuw leven moeten beginnen, dit eenigszins dragelijk te maken. De Regeering vertrouwt, dat de vrijwillige inzameling van huisraad enz. voldoende resultaten zal opleveren om andere maatre gelen overbodig te maken. Zij staat echter wel op het standpunt, dat het in beginsel ongeoorloofd is, dat de eene burger, ten gevolge van oorlogsvernielingen geen stoel meer heeft om op te zitten en de ander over huisraad beschikt, dat hij slechts eenmaal in de week of in het geheel niet gebruikt. Deze eerste poging tot gelijkmatige verdeeling van het beschikbare is niet alleen noodig om onze getroffen mede burgers aan het noodigste te hel pen, maar zij zal ook voor de saam- hoorigheid van nut zijn en op den levensmoed der getroffenen een stuwende werking uitoefenen Zij zal ook deze menschen weer het besef geven van de mogelijkheid den weg omhoog te betreden en hun plaats in het arbeidsproces van het Nederlandsche volk op nieuw in te nemen, teneinde dus allen tezamen door inspanning van ons aller krachten te geraken tot herstel van ons productieapparaat en langs dezen weg de eenige die voor ons bestaat, tot grooter wel vaart. Bedrijfsorganisatie. De regeering zal een regeling ontwerpen voor de organisatie van het bedrijfsleven in groote samen vattende eenheden, waarin over heid, ondernemers en arbeiders hun plaats verkrijgen, welke organen onder goedkeuring van hooger ge zag, algemeen bindende regelingen zoowel op sociaal als op economisch terrein voor de bedrijfstakken kunnen vaststellen. Voedselvoorziening. De voedselvoorziening van ons volk baart nog vele zorgen. Het is aan de thans afgetreden regeering gelukt met de krachtige hulp van onze bondgenooten, om reeds zeer snel na de volledige bevrijding den ergsten honger te stillen. Doch reeds spoedig zullen wij op eigen krachten deze taak moeten voort zetten. Slechts indien de geheele bevolking, in alle sectoren van het bedrijfsleven, haar plicht verstaat, zal het mogelijk zijn om te voor komen dat het tegenwoordige rant soen moet worden verminderd. Financiën. De voornaamste financiëele pro blemen, waarvoor ons land is ge steld zijn in drie groepen te ver- deelen 1. de vaststelling en regeling van de erfenis der laatste 5 jaren. 2. de financieering van de loo- pende buitengewone uitgaven voor de oorlogvoering, de noodhulp en den steun bij den herbouw en het op gang brengen der bedrijven. 3. de dekking der normale pu blieke uitgaven met inachtneming van een groeiende overheidstaak. Wat de vaststelling van de erfe nis der laatste 5 jaren betreft, zal erkenning van de bestaande open bare schuld, inclusief het uitstaan de (en bonafide verkregen) staats- en centrale bankgeld, en het toe kennen van een economisch en so ciaal verantwoorde tegemoetkoming in geleden personeele en materieele oorlogsschade als een nationale verplichting moeten worden be schouwd. In verband met de rege ling dier erfenis zal er in de eerste plaats voor moeten worden gezorgd dat de bestaande geldovervloed geen ontoelaatbare prijsstijging veroorzaakt, resp. het voortbestaan van een zwarte markt in de hand werkt, en dat deze overvloed daar toe zoo spoedig mogelijk verdwijnt. Aan het eind van zijn uiterst be langrijke rede deed Minister Scher- merhorn een beroep op degenen, die geroepen worden naar belang rijke, doch vaak ook onaangename posten, niet te weigeren, maar zich gaarne voor het vaderland beschik baar te stellen. Den ambtenaren, die in sterke mate het gezicht van de overheid bepalen, riep hij even eens op tot medewerking, tot ver wijdering van alle bureaucratie en eiken vorm van corruptie, opdat het vertrouwen in hen wordt her steld. Het volk verzocht bij in de Re geering de Centrale P K. te zien, die in Godsvertrouwen afgaat op haar doelhet herstel van Neder land. Het gaat om het »nu of nooit«, zooals de Koningin zeide, misschien wel om het »er op of er onder VEEN. Toen de geallieerden in 1944 de Bergsche Maas nader den, Geertruidenberg, Keizersveer, Waalwijk en op 5 November Heus den bevrijdden en bezetten, meen den de burgers van deze streek, dat hun bevrijding nu ook nog slechts een kwestie van dagen zou zijn. Het gevolg daarvan was, dat de ondergrondschen, die tot op dat oogenblik werkelijk steeds onder gronds hadden gewerkt, vrijmoe diger werden, te meer wijl het aantal moffen dat zich in deze streek bevond slechts zeer gering was. De ondergrondschen uit deze ge meente hebben zeer veel goed werk verricht, zij hielpen mede, personen die door de duitschers werden ge zocht, te doen verdwijnen, stonden in contact met den heer J. de Rooij uit Sprang, die als een held zijn leven heeft geofferd voor de goede zaak eu die zeer veel heeft bijge dragen den aanval, die omstreeks Kerstmis en Nieuwjaar van uit het Land van Heusden en Altena, door de Duitschers in de richting Tilburg- Antwerpen zou worden gelanceerd, te doen mislukken. Op zijn ge schiedenis hopen wij in een later nummer terug te komen. In die eerste dagen sloot zich bij de ondergrondschen een duitsch militair aan, die was ondergedo ken en zich zoo mooi wist voor te doen, dat hij vaak hun bij eenkomsten bijwoonde en daardoor met de namen van verschillende personen en hun handelingen op de hoogte kwam Toen de gealli eerden op zich lieten wachten en dagen weken werden, daarbij in December, tegen Kerstmis, het aan tal duitschers belangrijk toenam, een groote macht met veel materi aal werd in deze streek geconcen treerd voor bovengenoemden aan val, ontpopte deze duitscher zich als verrader en werden een aantal personen uit deze gemeente en omgeving gearresteerd en naar Utrecht overgebracht. De arrestatie vond plaats op den len Kerstdag Op den len Januari werd opnieuw een aantal personen gearresteerd van hier en ook uit Wijk, die in de kerk en in een paar woningen werden opgesloten, met hen de gemeente-veldwachter De Bruijn. De heer D. Nieuwkoop, die niet spoedig aan een bevel der moffen voldeed, werd op bed doodgescho ten. Een 15-tal werd den volgenden dageveneensnaar Utrecht vervoerd, de meesten werden evenwel na verhoord te zijn weer vrijgelaten. Een van hen Frans v. d. Velden wist uit Utrecht te ontsnappen, heeft eerst in Gorinchem, daarna in Aalst en Veen ondergedoken ge zeten tot den dag van de algeheele bevrijding. Mededeelingen van den Distributiekring 251, Waalwijk In het tijdvak van 24 Juni t.m. 7 Juli '45 zijn de navolgende bonnen der bonkaarten 7e periode geldig verklaard AARDAPPELEN, A 28, B 28, C 28, D 28, E 28, Aardappelen 2 kg. M 28 Aardappelen 1 1/s kg. VLEESCH, A 28b, B 28b, C 28b, D 28b, E 28b Vleesch 125 gr. M 28a, 100 gr. ONTBIJTKOEK, 180 alg. halve koek. Voor- inleveringsbon. RIJSTPUDDING, D63 Reserve 12 ounces is plm. 336 gr. Voorinleveringsbon. Toelichting. De geldigheidsduur van deze bonnen vangt aan op den dag, waarop zij worden gepubliceerd en eindigt op 7 Juli 1945. De bonnen 180 alg. en D 63 reserve die nen door het publiek vóór 8 Juli a.s. bij een winkelier te worden ingeleverd, desge- wenscht tegen afgifte van een ontvangst bewijs. Genoemde bonnen mogen uitsluitend worden aangenomen door die winkeliers, welke deze artikelen voorheen regelmatig voerden. De heeren H. v. d. Maaden, re servekapitein van het Ned. leger en G. C. Tameris uit Wijk, de heer v. d Zee uit Poederoijen en verder de heeren de Bruijn, gem.-veldw., Cor v. Ballegooijen, W. F. Colet en K. Hazeleger werden op het fort de Bildt, door de Duitschers gefu- sileerd. Op Woensdag 4 Juli worden hun lijken naar hier vervoerd en wordt in de Ned. Herv. Kerk een lijkdienst gehouden. Verder had de gemeente ook te lijden door bombardementen uit vliegtuigen en door granaatvuur. Zeven woningen werden daarbij totaal, 5 zwaar en een groot aantal meer of minder beschadigd. Op 5 Januari vond een bombar dement plaats, dat waarschijnlijk bedoeld was op den toren. De wo ning en slagerij van J. van Tilburg werd geheel verwoest Op slag ge dood werden J. v. Tilburg, diens echtgenoote, zijn zoon en dochter met haar man en 2 kinderen. Ver der Ivo 't Lam benevens de vrouw van H. Duister en een evacué uit Zeeland, Huizer genaamd, die toe vallig in de slagerij waren om vleesch te halen. Behalve genoemde personen werden ook eenige duit- sche militairen gedood. Er vielen verscheidene bommen die het ge meentehuis en de pastorie der Ned. Herv. Kerk troffen en totaal ver nielden. De toren werd niet geraakt wel werd de kerk vrij ernstig be schadigd, echter niet zoo of de diensten kunnen er nog in plaats vinden. Ook de Geref Kerk liep ernstige schade op, doch ook daarin vinden nog de diensten plaats. De openbare school bekwam eveneens belangrijke schade Door granaatvuur werden nog gedood D. Verbeek en 5-jarig zoon tje en een paar geëvacueerden. Woensdag na Paschen vond weder een bombardement uit vliegtuigen plaats op Aalst en Veen. waardoor de woning van de Wed v. d. Vel den afbrandde en verschillende diepe bomtrechters werden veroor zaakt. In totaal moesten in Veen door fusileering, bommen en gra naten 19 slachtoffers het leven laten, terwijl het verdere aantal dooden in 4 maanden tijds 50 burgers en 17 militairen bedroeg, een groot aantal. Vele auto's, wagens, fietsen, paar den en vee werden door de duit schers gevorderd en veel werd er ook gestolen, al behoefde Veen niet te evacueerer» ■nriMMMMfan van ALTÉNA

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1