Officieele Bonaanwijzing. PLECHTIGE TERAARDEBESTELLING te Veen van de stoffelijke overschotten van de slachtoffers van duitsche moordenaars waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2E JAARGANG. NO. 35 MAANDAG 9 JULI 1945 VAN AITENA Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Woensdagmiddag vond de teraardebestel ling van 6 slachtoffers, uit Veen en uit Wijk, gevallen in den dienst van het vaderland. Dinsdag zijn de lijken vanuit Utrecht overgebracht naar deze gemeente. Om 6 uur arriveerde de droeve stoet aan de grens tusschen Andel en Veen, alwaar zij werden afgehaald door manschappen van de Bin- nenlandsche strijdkrachten en een vuurpe- leton. Van zeer vele woningen langs den weg en in de gemeente hingen de vlaggen halfstok. Bij iedere woning van een der dooden werd even halt gehouden. Zoo na derde men het terrein van den toren, waar eveneens B.S.'ers waren opgesteld die het geweer presenteerden, toen de droeve stoet passeerde. Op baren werden de lijken on der den toren gezet en betrok de eerewacht zijn post. Zoo waren zij, die hun leven gaven voor de bevrijding van ons vader land in hun gemeente wedergekeerd te mid den van hun dorpsgenooten, die hen een eervolle begrafenis wilden bereiden op de plaats waar zij hebben geletfd en hebben gestreden voor de goede zaak, voor Ko ningin en Vaderland. Woensdagmiddag werd voor dit doel in de Herv. Kerk een lijkdienst gehouden, die slechts toegankelijk was voor de familie leden der slachtoffers en voor genoodigden. Onder de genoodigden bevonden zich Burgemeester en Mevrouw Landweer, het Secretatiepersoneel van Veen en Wijk, de Kerkeraden van de Herv. en Geref. gemeen ten uit Veen. De luitenant der Marechaussée van Thiel, vertegenwoordiger van den Ge westelijken commandant, alsmede zoo goed als alle politiebeambten uit de geheele om geving. De heeren van Kempen, districts commandant, van Rijswijk, waarn. districts commandant, de Chef Staf Versteeg en meer anderen. Buiten de kerk was op baren een schat van bloemen opgesteld, behalve kran sen van de familieleden waren er ook een van de gemeente Veen en Wijk, van de Kon. Marechaussée, van de Illegale werkers uit Veen en een van het district, een van de patroon uit Utrecht van een der slacht offers nl. C v. Ballegooijen, de man die zeer veel voor de gevallenen heeft gedaan hen een eervolle begrafenis met kisten in Utrecht heeft bezorgd en tevens er voor heeft ge zorgd, dat zij naar hun eigen gemeenten konden worden overgebracht. Onderwijl de kerk tot in de uiterste hoeken volstroomde, speelde de organist, de heer P. v. Boggelen uit Herwijnen, treurmuziek. Ds. Eijsinga uit Bab.-Broek betrad als eerste de kansel en liet zingen het 5e vers van Ps. 42, den psalm die C. v. Balle gooijen in zijn laatsten brief schreef. Na gebed volgde voorlezing van Davids klaagzang uit het 2de Boek van Samuel I, de verzen 17 t.m. 27. Na deze voorlezing ving Ds. Eijsinga zijn predikatie aan en zei, dat er een golf van ontroe ring ging door het geheele Land van Heusden en Altena en inzonderheid bij de bevolking van de dorpen Veen en Wijk, toen werd vernomen dat 7 mannen in de kracht van hun leven waren gevallen als slachtoffers van de duitsche beulen. Voor de nabestaanden was het een vreeselijke tijding en een gevoel van oprecht medeleven gaat naar hen uit, met de we tenschap echter, dat menschentroost wel kan bemoedigen, doch weinig waarde biedt. Alleen als men troost zoekt bij God, dan vindt men de ware troost, die troost alleen kan de bedroefden door de moeilijke en donkere dagen heen helpen. Daarom hoopt spr. dat men dien troost zal zoeken en moge vinden. Evenals Jonathan en Samuel zijn de slachtoffers gevallen als helden. Ook Samuel en Jonathan moesten hun leven ten offer brengen in den strijd tegen de Fili stijnen, zoo is het ook in ons land gegaan, waar de vijand bruut geweld boven recht stelde, een vijand, die zich vergreep aan vrouwen en kinderen. Tegen dezen vijand heeft het Nederlandsche volk den strijd aangebonden. Ook deze mannen deden dat in de overtuiging dat er slechts een klei nigheid voor noodjg was of zij zouden in dien strijd hun leven verliezen. Zij zijn ge vallen en zij zijn heengegaan, geheel on verwachts zonder r.at zij afscheid konden nemen van hen, die hun lief waren. Spr. schetst vervolgens hun laatsten strijd, waar van men niet veel weet, er waren er bij die, zooals uit hun brieven bleek, in deze dagen voor den laatsten strijd werden voorbereid, den laatsten strijd die op den 8en Maart werd gestreden. Wij weten niet wat er met hen gebeurde, toen zij voor het vuurpeleton stonden, wij kunnen alleen de hoop uitspre ken, dat God hun toen nabij geweest moge zijn. Het was hun evenals Jonathan en Sa muel beschoren, geen eervolle begrafenis te ontvangen, doch toen het geheele volk nog streed, hebben zij een eervolle begrafenis gehad en zijn zij thuisgebracht God geve de nabestaanden de overtuiging, dat dit groote verlies hen niet wordt aangedaan door menschen, dat het Gods wegen zijn, die dit offer vragen. Dan alleen is de smart te dragen en zal men er niet onder bezwij ken, daarom, ga tot God, daar alleen is troost te vinden. Onder de gevallenen waren er, die in de dagen van voorbereiding die hen werden gegeven, den weg naar hun Heer en Hei land vonden, wie zegt echter dat ook ons da gen van voorbereidinggegeven zullen worden. De dood kan ook voor ons ieder oogen- blik komen, laat ons daarom zorgen be reid te zijn, de groote reis te aanvaarden, dan alleen zal het goed met ons zijn. Vervolgens sprak dhr. E. Schreuders, die verklaarde dit te doen op uitnoodiging van verschillende familieleden. Een rilling ging door de bevolking van Veen, toen op den 2en Kerstdag 7 jonge mannen waren weggevoerd en toen op 8 Maart 5 jonge vrouwen weduwe werden, waarvan 3 geen, 2 wel kinderen hadden. 8 kinderen werden weesjes. Een oude man van boven de 80 werd zijn veelbelovende zoon ontnomen, een oude vrouw moest haar lieven zoon missen. Een jonge dochter die met een der slachtoffers was verloofd, ziet haar hoop vervlogen. De wonden, die zijn geslagen zijn diep en alleen God kan die genezen. Vooraanstaande personen uit Utrecht hebben gezorgd voor een eervolle begrafenis en hebben er tevens voor ge zorgd dat de slachtoffers hier konden wor den begraven, dit zijn weldaden van God, evenals het medelijden en medeleven van de bevolking. Men heeft gehoord dat er zijn die in de eenzaamheid genade bij God hebben gezocht en gevonden. Mogen de nabestaanden ook tioost van God ontvan gen. Op zijn verzoek werd gezongen het 5e vers van Ps. 43, waaronder een collecte werd gehouden voor de landelijke stichting 1940 '45 ten behoeve van de weduwen en weezen van de gevallen ondergrondsche strijders. Vervolgens betrad Ds. Kleermaker van Veen den kansel en richtte zich in de eerste plaats tot de familie en genoodigden en gaf hen richtlijnen voor den moeilijken tijd die komen zal voor de jongeren, die zoo zwaar zijn getroffen en ook voor de ouderen wier smart zoo groot is. Hij spoorde hen aan, kracht en steun te zoeken bij God, de bron waaruit slechts kracht te putten is. Na Ds. Kleermaker sprak Ds. Harkema van Wijk het slotwoord en haalde daarbij aan de woorden die den Apostel Paulus in zijn brieven heeft gesproken en waarin deze zegt: «Dankt God in alles". Ook hier is rede tot dankbaarheid, omdat de gele genheid is geboden, deze mannen een eer volle begrafenis in ons midden te bereiden. Dankbaar, omdat wij weer in vrijheid kun nen leven en ontslagen zijn van den bar- baarschen bezetter, die alleen met dood en moord alle vrijheid wist te onderdrukken. Mogen ook de bedroefden zoover komen, dat zij eens zullen kunnen zeggen «Heer ik dank U, dat Gij mij verdrukt hebt, want Gij zijt goed voor mij geweest, het was liefde alles wat Gij deed". Na dankgebed en het zingen van Ps. 119 het 38e vers werd deze plechtige rouwdienst besloten. De lijken van W. Colet, G. Tamerus, C. M. Hazeleger en Corn. v. Ballegooijen wer den door binnenlandsche strijders naar bui ten gedragen, de kist gedekt met de Ne derlandsche driekleur en een schat van bloemen. De lijkkist van gemeente-veld- veldwachter de Bruijn werd gedragen door politiebeambten. Bij het passeeren der lijken presenteerde een eerewacht het geweer, terwijl de stoet vooraf werd gegaan door een afdeeling van de binnenlandsche strijd krachten en gevolgd door de familieleden en de talrijke genoodigden. Mededeelingen van den Distributiekring 251, Waalwijk In het tijdvak van 8 Juli t.m. 21 Juli '45 zijn de navolgende bonnen der bonkaarten 8e periode geldig verklaard VLEESCH (met been), A 29a, B 29a. C 29a, D 29a, E 29a Vleesch 125 gr. M 29a, Vleesch 100 gr. A 30b, C 30b, D 30b, E 30b Vleesch 125 gr. B 30b Vleesch 250 gr. Geldig tot en met 14 Juli. KOFFIE, A 71, B71, C71 Reserve, 100 gram ZOUT, 194 Algemeen, 100 gram SUIKER, 198 Algemeen, 500 gram JAM, 202 Algemeen, 250 gram PEULVRUCHTEN, 189 Algemeen, 125 gram VERMICELLI of HAVERMOUT of PUDDING POEDER, 206 Algem. 50 gram. ENG. BISCUITS, 191 Algem. 250 gram. RIJST en PRUIMEN of ROZIJNEN, 195 Alg., 125 gram rijst en 100 gram pruimen of rozijnen. EIP0EDER, A 29b, B 29b, C 29b, D 29b, E 29b Vleesch, 70 gram. ENG. BLOEM, A 78, B 78, C 78, Reserve, 210 gram, D 78, E 78 Reserve, 490 gram. VERVANGINGSMIDDELEN, 190 Algem, 1 rants. ENG. HUISHOUDZEEP, 199 Algem., c.a. 225 gram. Geldig tot en met 18 Augustus. LUCIFERS, 203 Algem., 1 doosje. KINDERBISCUITS, D71, E71 Reserve, 150 gr. K0FFIESURR0GAAT, A 74, B 74, C 74 Reserve 125 gram THEE, A 75, B 75, C 75, Reserve, 25 gram. KINDERMEEL, D 79, E 79 Reserve, 250 gram. GORTGRIES, B 79, C 79 Reserve, 250 gram. KAAS, 192 Alg. 100 gr. Voorinleveringsbon tevens afleveringsbon. Toelichting. De geldigheidsduur van deze bonnen vangt aan op den dag, waarop zij worden gepubliceerd en eindigt op 21 Juli 1945, tenzij hierboven anders is bepaald. Bon 192 Algemeen moet door het pu bliek op 9 en 10 Juli bij den detaillist worden ingeleverd, desgewenscht tegen ont vangstbewijs. Genoemde bon mag uitslui tend worden aangenomen door die detail listen, die het artikel kaas voorheen (1944) regelmatig voerden. Detaillisten dienen de ontvangen bonnen 192 Algemeen in veel vouden van 10 op onderstaande dagen en uren bij den distributiedienst in te leveren. Drunen en Heusden: Donderdag 12Juli, van 9—12 uur. Inlevering door detaillisten. Id de week van 9 t.m. 14 Juli moeten de detaillisten op den voor hen vastgestelden inleveringsdag inleveren Yerv. middelen: 187 Algemeen 1 rants., rest. 162, 178 alg. 1 rants. Petroleum: lui, 102, 103, 104 Petroleum 1 rants. BrandstoffenKP 31 Kookdoeleinden 1 eenh. Extra rantsoenen voor a.s. en jonge moeders. Zooals reeds eerder in dit blad werd me degedeeld, kunnen a s. en jonge moeders voor de verstrekking van extra rantsoenen in aanmerking komen gedurende 36 weken, nl. 24 weken vóór en 12 weken na de be valling. De uitreiking van deze exra rant soenen geschiedt in 9 verstrekkingen van 4 weken in den vorm van zgn. periode*rant- soenkaartjes. Ter wegneming van voorkomend misver stand wordt het volgende als aanvulling op gemerkt De aanvrage om bovenvermelde extra-rant soenen dient te geschieden door inlevering van een doktersattest 01 verklaring van een verloskundige of vroedvrouw, waaruit blijkt, dat betrokkene tenminste drie en een halve maand zwanger is dit is dus vijf en een halve maand voor den vermoedelijken datum der bevalling. Attesten op verklaringen nu, welke later worden ingediend, zullen eerst per dien lateren datum in behandeling wor den genomen, hetgeen dus zeggen wil, dat geen rantsoenkaartjes met terugwerkende kracht zullen worden verstrekt. Volledigheidshalve wordt hierbij nog op gemerkt, dat jonge moeders, wier kind ge boren is na 25 Maart jl. in aanmerking ko men voor ten hoogste 3 verstrekkingen na de geboorte van het kind, ook al is de ver strekking inmiddels wegens het verstrijken van den oorspronkelijken termijn na de be valling, geëindigd. Distributie van Aardappelen. Met ingang van 9 Juli 1945 kunnen de aardappelen van de oude oogsl zonder bon worden gekocht en afgeleverd. De distributie van nieuwe aardappelen begint Donderdag 12 juli a.s., op weiken dag een bon voor nieuwe aardappelen zal worden aangewezen. Distributie van Rijwielen. In het tijdvak van 9—14 Juli 1945 zal er gelegenheid beslaan tot het aanvragen van een heeren- of damestoerrijwiel of een frame. Deze aanvraagformulieren zullen slechts kunnen worden afgehaald en ingeleverd, als men een verklaring van voorraad volgens onderstaand model kan toonen, waaruit blijkt, dat een rijwielhandelaar (geen grossier) het aangevraagde rijwiel of frame onmiddel lijk uit eigen voorraad kan afleveren. Omtrent de toekenning Van een afleverings bon voor een rijwiel kunnen ten kantore van den plaatselijken distributiedienst nadere inlichtingen worden verkregen. Het heeft geen zin inlichtingen te vragen, als men niet in het bezit is van een verklaring van voor raad. Vanaf heden zullen slechts geldig zijn de door de distribuliediensten uitgegeven „afleveringsbonnen voor een toerrijwiel" of „afleveringsbonnen voor een frame." Alle voorheen geldige in gebruik zijnde bescheiden t.w. oude rijwielbonnen, koopvergunningen van het Rijksbureau voor de Metalen-Ver werkende Industrie, noodbonnen enz., zijn vervallen verklaard. De rijwielhandelaren moeten de na 1 Juli afgegeven afleverings bonnen zorgvuldig bewaren, ter verantwoor ding van hun voorraad, bij eventueele her- bevoorrading. De „verklaring van voorraad" moet als volgt luiden: Ondergeteekende Rijwielhandelaar te verklaart aan tegen inlevering van een rijwielbon onmid dellijk een heeren- of damestoerrijwiel te kunnen afleveren uit nog aanwezigen voor. raad. Datum en onderteekening- Bij het graf was een vuurpeleton van N.B.S.-ers opgesteld. Nadat de kisten in den grafkelder waren neergelaten, werden drie salvo's gelost. Het lijk van veldwachter de Bruijn werd door de politiebeambten in een afzonderlijk graf neergelaten. Gespro ken werd door den heer P. Jaarsma, die wees op het verzet in Nederland tegen de Duitsche bezetting en tyrannie en de offers die daarvoor gebracht zijn geworden. Spr. sprak de hoop uit, dat deze offers niet te vergeefs gebracht zullen zijn. Als tweede sprak de heer D. Vlasboom uit Rotterdam, die zich inzonderheid richtte tot de familie Hazeleger. Hoe groot het Kruis ook moge zijn, dat haar te dragen wordt gegeven, er is voor de familie ook reden tot dankbaarheid, omdat zij zulk een zoon en broeder heeft gehad Deze zoon en broeder was een stille eenvoudige jongen, die zijn innerlijke gevoelens achter een masker verborg. Wie hem evenwel meer van nabij leerde kennen, ontdekte speedig, dat achter zijn zwijgzaamheid een edele ziel was verborgen. Hij was iemand die zijn land lief had en die tot een der edelste van ons volk mag worden gerekend. De strijd van hen, die hier thans rusten is uit gestreden en zij hebben het hoogste wat zij konden geven, n.l. hun leven, gegeven voor onze vrijheid. Een volk dat zulke helden telt, heeft bestaansrecht en heeft toe komst De geest van onze voorouders be staat nog steeds bij ons volk, wij moeten daarvoor dankbaar zijn. Met: „Neerlandsch helden rust in vrede" besloot deze spreker. Als 3e sprak de heer Visser uit Heukelum, die met de thans ter aarde bestelden hun gevangenschap bij het beruchte Wolvenplein heeft meegemaakt. Met de Koningin zegt spr., wij zullen hen nooit vergeten, zij heb ben gebouwd aan een nieuw Nederland, en hebben daartoe hun bloed gegeven. Rust zacht vrienden en gevangengenooten. Vervolgens sprak Burgemeester Landweer. De strijd heeft in ons land veel leed ge bracht. Men denke daarbij aan den strijd van 1940, aan de bombardementen, aan de mannen van de Marine en van onze Koop vaardij, aan hen die vielen tengevolge van

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1