Hoe verschillende plaatsen in onze omgeving den oorlog doorstonden Binnenland Ingezonden stukken. Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2E JAARGANG, No. 36 VRIJDAG 13 JULI 1945 UND VAN Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te HeusdeH Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel NEDERHEMERT. Op dolle Dins dag werd het anders zoo rustige dorp Nederhemert opgeschrikt door de ex plosies en geruchten welke uit Bra bant over kwamen waaien. Daarna bleef het enkele weken rustig. Intus- schen kwamen er zeer veel schepen naar dit dorp om ligplaats te nemen in de Doode Maas. De schippers wa ren van dezelfde gedachte als de be woners, nl. dat deze omgeving een ideale plaats was om de oorlogsge beurtenissen af te wachten. Zij kwa men helaas bedrogen uit, want eind September begonnen de intensieve aanvallen op deze schepen. De geheele streek langs de rivier van Wellseind tot de Rietschoot, werd een gevaarlijke plaats. De meeste menschen, die daar woonden, gingen vrijwillig evacueeren naar een veiliger plaats. Gelukkig waren bij deze aanvallen nagenoeg geen slachtoffers te betreu ren. Begin October kwamen de eerste solpaten op 't eiland. Deze bleven er slechts enkele dagen, waarna weer andere kwamen. Het waren steeds doortrekkende troepen van en naar 't front, dat toen in Brabant lag. 20 Oct. vielen de eerste granaten op 't Eiland. Het was een salvo van plm. 20 stuks. De daarop volgende dagen kwam het oorlogsgeweld echter met rasse schre den nader. Vrijwel den geheelen dag en nacht hoorde men het gebulder van het geschut en het huilen der granaten, lntusschen kwamen er meer soldaten op 't Eiland en in Bern. Hierdoor werd ook op Bern ge schoten, zoodat de bewoners van dat dorp naar 't Eiland trokken, waar zij een veilig onderkomen zochten in de eeuwenoude kelders van het kasteel. In die tijd stond op 't Eiland een batterij flak opgesteld en enkele stuk ken artillerie. Ook werd er een mi- nutielager aangelegd waardoor het er niet veiliger op werd, want toen Heus den gevallen was werden er enkele zware granaten naar 't Eiland gestuurd, welke de opslagplaats goed wisten te raken. Helaas was hierbij een slacht offer te betreuren, nl de Wed. v. d. Werken, welke in haar woning door een scherf zoodanig werd getroffen dat zij vrijwel direct dood was. Ook werd er nog een duitscher getroffen, 's Nachts ging evenwel het geschut weg om in Nederhemert N.Z. opge steld te worden. Toen bleek dat de geallieerden front maakten voor de Maas, kwamen er meer soldaten op 't Eiland en ook meer geschut in Nederhemert. 11 November moest het Eiland evacueeren. Slechts het allernoodigste kon meegenomen worden, doch het meeste moest achterblijven, want er was geen vervoer en 't veer nam veel van de zoo kostbare tijd in beslag. Den anderen dag werd door de cul tuurbeschermers de toren van de Ned. Herv. Kerk opgeblazen. Ook werden de schoorsteenen van de steenfabrieken „De Rijswaard" en „De Rietschoof" opgeblazen, waarbij de ovens ook beschadigd werden. Er ging daarna geen dag of nacht voorbij of het ge heele dorp, maar vooral de Zuidzijde lag onder granaatvuur Immers hier waren enkele granaatwerpers opgesteld welke op Heusden en omgeving vuur den en deze kregen hun portie met rente terug. Daarbij kwam nog de overlast van de Duitsche soldaten die vrijwel in elk huis ingekwartierd waren. De eene week waren er wat meer dan de andere maar steeds waren er. Fietsen, handwagens, ja zelfs kinder wagens en rubberlaarzen werden soms door die lui afgenomen evenals kippen, konijnen, schapen en varkens, welke ook niet veilig meer waren. Het was een roofzuchtig volk. Daarna begon nen in December de zenuwsloopende evacuatiegeruchten en officiëele aan kondigingen, welke laatste prompt door de burgers afgescheurd werden. Hierdoor zochten echter vele menschen al vast een onderdak in Aalst, Zuili- chem en andere dorpen. Toen kwam het nieuwe wapen de V 1 op het tooneel. De eerste welke in Nederhemert viel, was gelukkig in 'tveld. Dit was in November. Doch vanaf 16 Dec. kwamen de vliegende bommen dagelijks over het dorp da veren, soms zoo angstwekkend laag, dat men het ergste vreesde. Dooden zijn er door dit wapen in Nederhemert niet te betreuren. Wel is een V 1 in de nabijheid van kerk en school neer gekomen, waardoor de omstaande hui zen zwaar beschadigd werden. De soldaten- en granatenplaag bleef echter voortduren. Er stond nl. veel geschut in Nederhemert om het nieuwe Duitsche offensief eind Dec. '44 te ondersteunen. Bij voorkeur werden de stukken dan bij de menschen voor 't huis opgesteld. 12 Jan. ging het kasteel op 't Eiland in vlammen op. Het was een fantastisch, maar tegelijk een droevig gezicht te zien, hoe ook dit cultuurmonument voor ons land ver loren ging. 16 Januari werd de eva cuatie werkelijkheid. En terwijl de menschen trachtten te redden wat er te redden was, kwamen de moffen reeds poolshoogte nemen om te zien, waar wat te halen was. Vele inwoners moesten later naar Friesland vervoerd worden. Zij hadden een verschrikkelijke slechte reis daar heen, maar eenmaal daar gekomen, werden zij bijzonder gastvrij en gul onthaald, zoodat zij met dankbaarheid terug zuilen denken aan hun Friesche tehuizen. De laatste menschen kwamen vorige maand terug uit Friesland De anderen die zoo gelukkig waren hier in de buurt te kunnen blijven konden na plm. drie en een halve maand hun woningen weer gaan zoeken en uit mesten. Half Mei konden ook de bewoners van het Eiland aanstalten maken hun woningen uit te doen mesten, ten minste voor zoover hun huis er nog stond of bewoonbaar was te maken, want van de plm. 30 huizen die daar stonden zijn er 12 totaal vernield en de rest zwaar beschadigd. Nederhemert en vooral het Eiland heeft veel materieele schade geleden. Doch in verhouding tot het aantal granaten die in dit dorp neergekomen zijn, zijn er practisch geen ongelukken gebeurd. Verder is het vermeldenswaard dat van dit dorp geen enkel manspersoon voor verplichte arbeidsinzet of dgl naar Duitschland is gegaan. Diegenen die voor den arbeidsinzet weg moesten, doken onder. Neder hemert (Noord) met zijn polders en vooral 't Eiland was dan ook een prachtverblijfplaats voor onderduikers en hiervan is gebruik gemaakt ook. We zullen hopen, dat er spoedig maatregelen genomen zullen worden om al diegenen welke geen woning meer bezitten, voor den winter nog een dak boven hun hoofd te geven. Verder is er dan een tekort aan meu belen, ledikanten, kachels enz., want de moffen hebben alles vernield, op gestookt of meegenomen. Maar we zullen hopen dat ook hiervoor een oplossing, en liefst voor den winter, gevonden zal worden. Nijmegen. De route loopt over Gorinchem, bij Zaltbommel over de verkeersbrug, dan terstond naar het Oosten afslaan, onder het viaduct door en verder rechtuit over Rossum, Wamel naar Nijmegen. De zoogenaamde Whiskey-weg door de Betuwe, die slecht berijdbaar is, en de verkeersmoeilijkheden op de pont te Hedel, worden zoodoende vermeden. Gerepatrieerde personen. Op 20 Juni 11. waren de volgende per sonen gerepatrieerd één tnillioen 243 duizend Franschen. één millioen 294 duizend Belgen. 195 duizend Nederlanders. 33.488 Tsjecho-Slowaken. 2051 Joegoslaven. 6000 Luxemburgers. Toelatingsexamen H.B.S. verlicht. Bij K.B. van 27 Juni '45, is het toela tingsexamen tot de hoogere burgerscholen verlicht. Het examen zal alleen betrekking hebben op een onderzoek in de kennis van de Nederlandsche taal en het rekenen. Telegram van H.K.H. Prinses Juliana. Naar wij vernemen heeft de leider van de afd Voedselvoorziening van het Ned. Roode Krbiis, te 's-Hertogenbosch Majoor J. de Swart, een telegram ontvangen van H.K.H. Prinses Juliana, waarin de Prinses Majoor de Swart verzoekt, haar dank over te brengen aan allen, die in Roode Kruis verband de hongerende bevolking van het Noorden en Westen des lands de eerste hulp hebben geboden. Wekelijksch Radiokwartier van den Minister- President. Het ligt in het voornemen van den Mi nister-President, binnenkort te beginnen met des Vrijdagsavonds van 9 9,15 voor de radio het woord te voeren tot het Neder landsche volk en daarbij vraagstukken van regeeringsbeleid Je bespreken en toe te lichten. Prins Bernhard naar Indië. Naar de „Pen-Gun", het weekblad voor de Ned. Strijdkrachten mededeelt, heeft Z.K H Prins Bernhard in een interview met het Amerikaansche persbureau „Inter national News Service" verklaard, het voor nemen te hebben naar Indië te gaan In hetzelfde onderhoud verklaarde de Prins, dat het wel achttien maanden duren zal voor ons leger geschikt is voor den strijd in Indië en sprak de hoop uit, dat het eerste bataljon voor dit doel, tusschen Augustus en November afgeleverd zal wor den. Weer bruikbare verkeersweg. Eenige dagen geleden is wederom een brug gelegd over de sluis te St.-Andries, geschikt voor alle vervoer met een draag vermogen van 30 ton. Hierdoor is een zeer groote verbetering gekomen in het verkeer van het Westen des lands (Rotterdam, Dordrecht enz.) naar De aardappelprijzen. Het B.V.V.O. deelt mede: De consumen tenprijs voor de nieuwe aardappelen is thans vastgesteld op tien cent per kilo gram voor de groote, en op 7 cent per kg voor de krielaardappelen. Bovengenoemde prijzen mogen bij thuisbezorging van de aardappelen worden verhoogd met één cent per kilo. Electriciteitsvoorziening aan particulieren. Met ingang van 15 Jnli a.s. zal een begin worden gemaakt met stroomlevering aan de particuliere verbruikers in het geheeleland. In verbind met de ernstige kolenpositie zal het publiek echter belangrijke beperkingen in het verbruik moeten worden opgelegd Zooals tot nu gebruikelijk, zullen de rant soenen worden vastgesteld voor perioden van omstreeks 60 dagen, t.w Van December-Januari 26 Kwh. Van Februari Maart 19 Kwh. Van April Mei 12 Kwh. Van Juni tot Juli 8 Kwh. Van Augustus - September 12 Kwh. Van October—November 23 Kwh. Bovengenoemde rantsoenen gelden uit sluitend voor verlichting en huishoudelijk verbruik. Voor diegenen die uitsluitend of in hoofdzaak electrisch koken, gelden de volgende rantsoenen voor gezinnen van 2 personen 85 Kwh. per periode voor elk gezinslid meer 15 Kwh. per periode voor alleenwonende personen die zelf koken 12'/. Kwh. per periode. Rantsoenoverschrijdingen zullen streng worden gestraft en wel door afsluiting van den stroomtoevoer. Men gebruike weinig lampen en lampen met een laag vermogen. De verbruikers ontvangen t z.t. van het electriciteitsbedrijf een opgave van hun rantsoen. Indien een verbruiker meent voor een hooger rantsoen in aanmerking te komen, dient hij zich tijdig tot het betrokken elec triciteitsbedrijf te wenden. Wij ontvingen een ingezonden stuk uit Andel onder het opschriftMalle gevallen of Brandende Kwestie's." Onze plaatsruimte laat niet toe ingezonden stukken als deze in zijn geheel op te nemen. Gaarne willen wij evenwel klachten onder de aan dacht brengen en zoo noodig onzer zijds er een kort woord aan toe voegen. De inzender die voor het verrichten van zijn werkzaamheden dagelijks van Andel naar Waalwijk moet fietsen, vond het veer te Dron- gelen, dat met ingang van 5 Juli met twee ijzeren roeibooten was opengesteld, Maandagmorgen ge sloten, met gevolg, dat hij over Heusden naar Waalwijk moest fiet sen. Bovendien is het overzetveer te Drongelen gratis, te Heusden moet men betalen. Waarom werd het veer gesloten Niemand die daarop antwoord kon geven. De NBS.-ers die op post stonden wisten het niet en verklaar den dat ze hoopten, dat er weer spoedig gevaren zou worden. Blijk baar waren er al onaangename dingen voorgevallen. De Commandant te Wijk zou het verbod uitgevaardigd hebben. Bij informatie verklaarde men daar, dat de plaatselijke commandant een dergelijk verbod niet had uit gevaardigd, doch dat het van de Waterstaat kwam, vermoedelijk wegens mijnen gevaar. Inzender is toen maar niet naar Waterstaat gaan zoeken, want die is in zoo'n geval overal en nergens. Hij hoopt, en vermoedelijk velen met hem, dat Drongelen weer spoedig gaat varen. Tot zoover inzender. Wij zijn het met zijn schrijven volkomen eens en begrijpen ook niet, dat er niet meer gang achter gezet kan worden om totgeregeldertoestanden te komen. Gaarne erkennen wij, dat ook „Waterstaat" voor groote moeilijkheden staat, maar dit neemt niet weg, dat veel anders kon. Het personeel loopt te wandelen, over zetten van passagiers wordt te Heusden nog steeds aan particulieren over gelaten. Komt men aan de overzijde van de rivier, dan ziet men van gemeentewege werklieden overal bezig om de wegen in orde te brengen. De toegangsweg naar het overzetveer te Heusden ligt nog precies zooals op den lsten dag na de algeheele bevrijding. Vooral bij regenachtig weer, is het een groote toer, om het veer te bereiken. Hoe moeilijk Waterstaat het ook moge hebben meer activiteit was toch wel gewenscht. HEUSDEN. In de plaats van den heer G Schipper, is tot ontvanger der Herv. Kerk benoemd de heer D. J. Hus, terwijl de heer J. den Dolder tot Koster bij dezelfde kerk is be noemd, in de plaats van den heer B. Kamerman, die de gemeente heeft verlaten. Bij het te 's-Bosch gehouden examen machineschrijven slaagde onze stadsgenoote mej. R. Roza. Op de eerste zitting van het ConsultatieBureau voor Zuigelingen op 10 Juli 11. verschenen niet min der dan 30 moeders met haar kin deren, n 1 uit Heusden 22 Herpt 3 Oudheusden 2Aalburg 1Bab. Broek 1Genderen 1. -~ v -

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1