Wederopbouw. Officieele Bonaanwijzing. Plaatselijk Nieuws Distributie mededeelingen Binnenland waarin opgenomen: „NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de'Langstraat en'de Bommeierwaard" 2E JAARGANG, No. 37 MAANDAG 16 JUL11 945 Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Het Hoofd van den Dienst We- derophouw in het Land van Heus den en Altena, deelt het publiek hierdoor mede, dat als Vertegen woordiger van het Bureau Weder opbouw Boerderijen Zuid-Nederland voor het district Land van Heusden en Altena, zijn benoemd de volgen de personen Architect Schellekens, Kard. van Rossumstraat 82 te Dongen, voor de gemeente Dussen. Architect de Lint, Emmalaan 33 te Ginneken, voor de gemeenten Almkerk, Werkendam en de Wer ken ca. Architect A. van Stokkum, Mr. van Coothstraat 8 te Waalwijk, voor de gemeente Eethen. Architecten Bezemer de Snoo, p.a. Hoeflaken A 23a, te Wijk en Aalburg, voor de gemeenten Wijk, Veen, Andel, Giessen, Rijswijk en Woudrichem. HEUSDEN. Onze vroegere stadgenoot Abr. Sluijmers, thans onderwijzer aan de openbare lagere school te Barendrecht, is met ingang van 1 October benoemd tot onderwijzer aan de Nutsschool te Eindhoven ALMKERK. Op de j.l. Donderdag gehou den ledenvergadering van de Oranje- vereen. alhier, werden tot bestuurs leden herkozen de heerenJ. de Witt, A. B. Snoek, W. Paans, C. den Boer, J. Roubos, J. W. Dibbits, J. M. Blankers, A. J. v. Dis, W. v. Straten en P. Nieuwenhuizen Ter wijl gekozen werden W Noorloos, A Rombout en A. v. Herwijnen. Verder werd besloten 30 en 31 Aug. as. een Oranjefeest te houden. Bijzonderhouden zullen nader in dit blad bekend gemaakt worden. Naar wij vernemen zal a s. Woensdagavond 18 dezer, n.m. 8 uur (off. tijd) in de zaal van den heer v. Dijk gelegenheid zijn zich op te geven voor de Hist, en Alle gorische optocht. CAPELLE. Tot agent van politie te Bloemendaal is benoemd de heer P. Christ Azn. alhier. De landbouwer M van de Hoogevaart had, op de Nieuwevaart bij d9 Witte Brug, het ongeluk met de fiets in de vaart te rijden met het noodlottig gevolg, dat hij een pols brak Dr Stalborch verleende de eerste geneeskundige hulp. In een gehouden vergadering werd besloten tot oprichting van een Oranjevereeniging. Een voor- loopig bestuur werd benoemd, dat een ontwerp-huishoudelijk regle ment zal samenstellen, waarna in een binnenkort te houden leden vergadering een definitief bestuur zal worden gekozen. Met aanvankelijk ruim 20 leden is te dezer plaatse een Rijvereeni- ging opgericht. Dit zal de lief hebbers van de ruitersport in deze omgeving zeer zeker ten goede komen. DOEVEREN. Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat de klok uit de toren van de Ned. Herv. Kerk te Doeveren (gem Eethen) onder de puinhoopen is teruggevonden. De klok dateert van 1433. DUSSEN. De wapensteen uit het Raad huis alhier geeft thans de plaats aan waar voorheen het Raadhuis stond. Wanneer men niet weet waar dit gebouw gestaan heeft, is het onmogelijk zelfs maar bij be nadering de juiste plaats er van vast te stellen. NIEUWENDIJK. Alhier is opgericht een winke liersvereniging Het betreft hier meer speciaal het kruideniersvak. OUDENDIJK. Donderdagavond hield de Oranjevereeniging ,,Wilhelmina" in café v. d Wiel een ledenverga dering De heer Vennink presideerde deze samenkomst. Een bestuur werd gekozen, bestaande uit de heeren L. Vennink, Chr. v Rijswijk, J. H Verhoeven, B. Loerts, W Nieuwenhuizen, M Dekker en C Holster. Besloten werd op 1 Sept. a.s een feest te organiseeren Daar de tijd ter voorbereiding reeds kort is, werd naast het Bestuur een werk comité gevormd. Ook werd de mogelijkheid tot het oprichten van een rijvereeniging, onder 'toog ge zien. Allen dus aan het werk voor Koninginnedag TerwijlMej.V Maandagavond haar rijwiel eenigen tijd onbeheerd liet staan, bemerkte zij bij haar terugkomst, dat een bedrag van ruim f 1000 uit de fietstasch ver dwenen was Men vermoedt dat dit geld gestolen is Dat het alreeds geblokkeerde bankbiljetten waren, was voorzeker geen bezwaar WIJK EN AALBURG Woensdagavond half acht (Z.T-) zal in het Vereenigingsgebouw een gecombineerde vergadering worden gehouden van werkende leden van de muziekvereenigingen Oefening en Uitspanning" en Onderling Genoegen", die beiden in de laatste bezettingsmaanden veel instrumen ten hebben verloren Door deze gecombineerde verga dering wil men trachten, de ver- eenigingen samen te voegen en een geheel te vormen. Zij, die nog in strumenten in hun bezit hebben van Onderling Genoegen", worden verzocht, hiervan opgaaf te doen of deze af te geven bij L. v. d. Pol, Hoogen Maasdijk A 43 te Wijk. WOUDRICHEM. Vanaf heden kunnen weder om vroege aardappelen ter veiling worden aangevoerd, en wel op Dinsdag en Donderdag tusschen 15 uur n m. Onder auspeciën van Engel- sche militairen werd vorige week alhier een drietal filmvoorstellingen gegeven, welke bizonder in den smaak vielen. Een collecte voor het Roode Kruis bracht ruim f 300 op. WERKENDAM. De heer J. C Visser Jzn. alhier, is benoemd als loco-burge meester van Werkendam. Op Woensdag 4 Juli j 1 had ter Griffie te 's-Hertogenbosch de beëdiging plaats. Op de laatst gehouden leden vergadering der voetbalvereeniging ,,Koz. Boys", werden herkozen als voorzitter de heer B. M. de Klerk, als penningmeester C. Kloots, als secretaris J. de Koter, als commis sarissen de heeren A. Koman, C. Verdoorn en H. v. d Stelt, terwijl gekozen werd als algemeen adjunct de heer M. Visser. In de keuze commissie werden gekozen de heeren H. v. Kooij, A. Ippel, B. den Haan, A. den Haan en W. Brienen. De gehouden collecte ten bate van de vrijgekomen leden van de muziekvereeniging Crescendo" heeft f 400.opgebracht. Alhoewel de juiste gegevens nog ontbreken kan thans reeds worden medegedeeld, dat het aan tal panden in het Wederopbouw- district ,,Land van Heusden en Altena" dat afgebroken zal moeten worden, ongeveer 600 zal bedragen Hierin waren ondergebracht ruim 430 gezinnen. Het aantal zwaar beschadigde panden, die voor repa ratie of gedeeltelijke vernieuwing vatbaar zijn, is ongeveer 400, waarin waren ondergebracht c.a 300 ge zinnen. De aantallen lichter be schadigde panden zijn nog niet vastgesteld, doch deze zijn uit den aard der zaak veel hooger dan bij de bovengenoemde categoriën. De aandacht van het publiek wordt er op gevestigd, dat men voor verbouwingen, nieuwbouw, inwendige verbouwingen etc een gemeentelijke bouwvergunning noo dig heeft. Wanneer men bij repa ratie van oorlogsschade verande ring wil aanbrengen in vorm of plaatsing van kozijnen en dergelijke zaken, is deze vergunning ook noodig. Het aanvragen kan geschieden op daartoe ter secretarie verkrijg baar gestelde formulieren in drie voud, onder bijvoeging van de noodige teekeningen in drievoud. Twee eenheden brandstoffen. Het Centraal Distributiekantoor te Vught maakt in overleg met het Rijkskolenbureau te Tilburg het volgende bekend In verband met de transport moeilijkheden worden, voorloopig alleen voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, als mede voor de provincie Gelderland beneden de Rijn, met ingang van 10 Juli 1945 de bonnen BV 43 en BV 44 van de kaart Vaste Brand stoffen Verwarming T 505 geldig verklaard voor het betrekken van elk 1 eenheid vaste brandstoffen, bestemd voor het komende winter seizoen. Het publiek wordt er met nadruk op gewezen, dat deze bonnen BV 43 en BV 44 uiterlijk 31 Juli 1945 tegen ontvangstbewijs moeten zijn ingeleverd bij den handelaar, waar men als klant is ingeschreven, ter wijl men genoegen zal moeten ne men met de soort kolen, welke de handelaar ter beschikking heeft of nog zal krijgen De handelaren zullen deze bon nen BV 43 en BV 44 uiterlijk 15 Augustus 1945 bij de Distributie diensten moeten hebben omgewis seld tegen aanvullingstoewijzingen, waarna zoo spoedig mogelijke in levering bij de Brandstoffencom missie moet plaats hebben. De verbruikers worden er met de meeste nadruk op gewezen dat de twee hiermede beschikbaar gestelde eenheden bestemd zijn voor ver warming gedurende het a s winter seizoen, en derhalve niet voor kook- doeleinden dienen te worden aan gewend. Petroleum. Het Centraal Distributiekantoor te Vught maakt in overleg met het Rijksbureau voor Aardolieproduc ten het volgende bekend Voor het tijdvak van 16 Juli tot en met 31 Juli 1945 zijn de bonnen 107 en 108 van de Petroleumkaart U 506 geldig verklaard voor het betrekken van elk 2 liter petrole um voor kookdoeleinden. Bewaar deze bonnen. De directeur van het Centraal Distributiekantoor te Vught brengt met nadruk onder de aandacht van het publiek, dat bon A tot en met Mededeelingen van den Distributiekring 251, Waalwijk In het tijdvak van 8 Juli t.m. 21 Juli 1945 zijn de navolgende bonnen der bonkaarten 8e periode geldig verklaard AARDAPPELEN, (nieuwe oogst) A30, B30, C30, D30, E30, M30 Aardappelen 1kg VLEESCH (met been), A 30a, B 30a, C30a, D 30a, E30a Vleesch 125 gram, M 30a Vleesch 100 gram, M 30a Boter 100 gram vleesch. KAAS, 207 Algemeen, 100 gram. De geldigheidsduur van deze bonnen vangt aan op den dag, waarop zij worden gepubliceerd en eindigt op 21 Juli '45. De aandacht wordt er op gevestigd, dat bon M30A Boter, voorkomende op de toe- slagkaart MC 508 is aangewezen voor 100 gram vleesch. Inlevering coupons smeermiddelen. De ontvangen coupons voor smeermid delen kunnen door de handelaren in den vervolge niet meer rechtstreeks bij hun le veranciers worden ingeleverd. Zij dienen de ontvangen coupons bij den distributiedienst om te ruilen tegen aanvul lingstoewijzingen. De inlevering dient op de gebruikelijke wijze te geschieden tijdens den geldigheids duur, alsmede gedurende een week na af loop daarvan. Voor onzen kring kan de inlevering uit sluitend plaats hebben op het kringkantoor te Waalwijk, iederen Vrijdagvoormiddag van 9—12.30 uur. E 69 »reserve« van de bonkaart, die 6 Juli geldig werd met de grootste zorgvuldigheid dient te worden bewaard. Zonder deze bon zal nl geen nieuwe bonkaart kun nen worden verstrekt. Nieuwe nood-stamkaarten. Het Commissariaat Noodvoorzie ning heeft voor de kindervoeding, waarover den laatsten tijd zooveel te doen is geweest, een oplossing gevonden. In verband hiermede zullen vóór 5 Augustus a s. nieuwe nood-stamkaarten worden uitgereikt waarbij de Nederlanders in vier leeftijdsgroepen worden verdeeld. SUB-KRINGKANTOOR WIJK Kring 231. Uitreiking extra rantsoenen aan zieken, aanstaande en jonge moeders. Voor Wijk c.a.Dinsdag 17 Juli a s van 912 u v.m voor zieken. Van 24 u n.m. voor aanstaande en jonge moeders Voor Eethen van 24 uur n m. (gem. huis) Woensdag 18 Juli a s. Voor Veen Donderdag 19 Juli a.s. van 912 uur v m. voor zieken, van 2 4 uur n.m. voor aanstaande jonge moeders. Tweede distributiestamkaart en oproepingskaart medebrengen. Medebrengen kaart MD 13-3-02, stamkaart aanstaande moeder, persoonsbewijs, trouwboekje en stamkaart kind. Radiorede van den Minister-President. Vr ij dagavond heeft de Minister- President Prof. Ir. W Schermer- horn zijn eerste radiopraatje ge houden. De Minister verklaarde dat deze praatjes beschouwd moeten worden als een uitnoodiging tot het volk om mede plaats te nemen op de brug van het schip van Staat. Aller medewerking is noodig, wil men de ontzaglijke moeilijkheden overwinnen. Alles zal in het werk worden gesteld om inflatie te voor komen, waarvoor de regeering niet voor harde maatregelen zal terug schrikken. De prij zenstop en loon-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 1